Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

icon of open book

Phau Ntawv Rau Cov Thov

In English  |  En Español  |  Txhais lus Hmoob

NYEEM PHAU NTAWV NO: Nws muaj lus tseem ceeb thiab lus qhia ntxiv txog txoj cai ntawm nyiaj poob haujlwm thiab qhia txog txoj kev tiv thaiv koj txoj kev muaj feem rau cov nyiaj poob haujlwm xws li hauv Wisconsin kev cai lij choj txog ntawm Nyiaj Pov Hwm Poob Haujlwm.

KOJ YUAV TSUM TAU PAUB TXOG TAS NRHO COV NTAUB NTAWV NYOB RAU HAUV PHAU NTAWV NO. KOV YUAV TSUM TAU LEES PAUB TEJ YAM LUS QHIA ES KOJ TAU MUAB RAU PEB ES TSIS TSEEB LOSIS TSIS TIAV LUS.


Qhia Cov Tshoo Ntawv

Vim Li Cas Peb Thiaj Yuav Koj Tus Social Security

Tshooj 1: Peev Xwm Ruaj Tsheg, Tus Social Security Number & Koj Chaw Nyob

 • Koj Chaw Nyob

Tshooj 2: Thov Kev Pab

 • Thov Thaum Twg
 • Yog Muaj Lus Nug Txog Koj Daim Ntawv Seb Puas Tsimnyog Tau
 • Trade Readjustment Allowances (TRA)

Tshooj 3: Ua Ntawv Thov Txhua Lub Limtiam

 • Daim Ntawv Thov Txhua Lub Limtiam Yog Dabtsi?
 • Thaum Twg Mam Ua Thov
 • Yauv Ua Ntawv Thov Txhua Lub Limtiam Li Cas
 • Cov Lus Nug es Lawv Yuav Nug Txhua Lub Limtiam Thaum Koj Siv Txoj Kabke Uas Txeev Siv
 • Thaum Twg Mam Qhia Tias Koj Tau Haujlwm Thiab Tau Nyiaj Lawm
 • Qhia Kom Yog Tug Tswv Num Li Cas
 • Yog Koj Ua Yuam Kev Rau Koj Daim Ntawv Thov Kev Pab No
 • Ua Cas Thiaj Paub Tias Koj Cov Ntaubntawv Ua Tiav (Raug Txais Lawm)
 • Yog Koj Ua Ntaubntawv Thov Pab Hauv Lub Limtiam Tsis Tiav
 • Yog Koj Cov Ntaubntawv Muaj Qhov Uas Xyov Puas Tsimnyog Koj Tau Kev Pab Los Tsis Tau
 • Thaum Twg Mam Txais Koj Cov Nyiaj Them Poob Haujlwm
 • Nyiaj tso ncaj qha rau txhab nyiaj (Direct Deposit)
 • VISA® Pre-Paid Debit Card
 • Hloov Koj Li Chaw Nyob

Tshooj 4: Nrhiav Haujlwm; Rau Npe Ua Haujlwm; Kev Pab Rov Nrhiav Haujlwm

 • Nrhiav Haujlwm
 • Rau npe ua haujlwm
 • Kev Pab Rov Nrhiav Haujlwm
  • Kev Pab Nrhiav Haujlwm
  • Kev Pab Rov Nrhiav Haujlwm

Tshooj 5: Kev Xam Nyiaj Poob Haujlwm

 • Nyiaj Pab Ntawm Tej Lub Limtiam (WBR)
 • Xyoo Tau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm
 • Xam Ib Feem Peev UI Raws Limtiam Thaum Qhia Txog Cov Nyiaj Haujlwm
 • Saib Meej Txog Koj Cov Nyiaj Uas Khwv Tau Los
 • Txo Nyiaj Them Menyuam

Tshooj 6: Hais Txog Qhov Uas Tsimnyog Tau

 • Yam Uas Hais Txog Qhov Tsimnyog Tau Yog Dabtsi?
 • Hom Yuav Ua Rau Koj Tsis Tau Kev Pab
 • Thov Povhwm Poob Haujlwm Thaum Tseem Yog Ib Tug Tub Kawm Ntawv
 • Kuaj Tshuaj Yeeb Ua Ntej Pub Ua Haujlwm
 • Txo Nyiaj Laus
 • Saib Seb Puas Muaj Cai Ua Haujlwm

Tshooj 7: Kev Txumloom Thiab Kev Tswjhwm Zoo

 • Zais Nrhw (Fraud)
 • Them Cov Nyiaj Tshaj Rov Qab
 • Txheej Txheem Tswjhwm

Tshooj 8: Koj Tej Ntaubntwv Poob Haujlwm

 • Tsis Pub Twg Paub
 • Cov Nyiaj Se

Lus qhia nyob tom qab (Appendix): Cov Sijhawm Ua Haujlwm - Kev Pab Online thiab Lus Qhia Txog Kev Hu Nrhiav Kev PabDaim ntawv luam tawm najnpawb: UCB-10-H-P

Tshooj 108 Wisconsin Cov Kevcai Lijchoj

DWD yog ib tus tswv num haujlwm thiab muab kev pab muaj vaj huam sib luag rau sawv daws. Yog koj muaj ib tus mob xiam hoob khab tsis taus thiab xav tau kev pab rau daim ntawv no, thov hu rau 7-1-1 rau Wisconsin Relay Service. Thov hu rau Fab Saib Xyuas Kev Them Nyiaj Thaum Poob Hauj Lwm ntawm (414) 435-7069 lossis hu dawb ntawm (844) 910-3661 mus thov kom muab daim ntawv no kho ua lwm hom kom koj nyeem tau, nrog rau qhov kom muab txhais ua lwm hom lus.

A proud partner of the American Job Center network

Phau ntawv Unemployment Insurance (UI) rau cov neeg thov nyiaj povhwm poob haujlwm (UCB-10-H-P) muaj nyob rau koj saib thiab luam tawm hauv internet ntawm: https://dwd.wisconsin.gov/uiben/handbook/hmong.htm

Yog xav paub ntxiv txog tus txheej txheem UI, mus online rau: http://dwd.wisconsin.gov/ui losyog hu mus rau ib tug tibneeg pab leg.


Hloov tshiab: Ib Hli Ntuj Hnub 12, 2022