Phau Ntawv Rau Cov Thov

In English  |  En Español  |  Txhais lus Hmoob

NYEEM PHAU NTAWV NO: Nws muaj lus tseem ceeb thiab lus qhia ntxiv txog txoj cai ntawm nyiaj poob haujlwm thiab qhia txog txoj kev tiv thaiv koj txoj kev muaj feem rau cov nyiaj poob haujlwm xws li hauv Wisconsin kev cai lij choj txog ntawm Nyiaj Pov Hwm Poob Haujlwm.

KOJ YUAV TSUM TAU PAUB TXOG TAS NRHO COV NTAUB NTAWV NYOB RAU HAUV PHAU NTAWV NO. KOV YUAV TSUM TAU LEES PAUB TEJ YAM LUS QHIA ES KOJ TAU MUAB RAU PEB ES TSIS TSEEB LOSIS TSIS TIAV LUS.


Qhia Cov Tshoo Ntawv

Vim Li Cas Peb Thiaj Yuav Koj Tus Social Security

Tshooj 1: Peev Xwm Ruaj Tsheg, Tus Social Security Number & Koj Chaw Nyob

Tshooj 2: Thov Kev Pab

Tshooj 3: Ua Ntawv Thov Txhua Lub Limtiam

Tshooj 4: Nrhiav Haujlwm; Rau Npe Ua Haujlwm; Kev Pab Rov Nrhiav Haujlwm

Tshooj 5: Kev Xam Nyiaj Poob Haujlwm

Tshooj 6: Hais Txog Qhov Uas Tsimnyog Tau

Tshooj 7: Kev Txumloom Thiab Kev Tswjhwm Zoo

Tshooj 8: Koj Tej Ntaubntwv Poob Haujlwm

Lus qhia nyob tom qab (Appendix): Cov Sijhawm Ua Haujlwm - Kev Pab Online thiab Lus Qhia Txog Kev Hu Nrhiav Kev PabDaim ntawv luam tawm najnpawb: UCB-10-H-P

Tshooj 108 Wisconsin Cov Kevcai Lijchoj

DWD yog ib tus tswv num haujlwm thiab muab kev pab muaj vaj huam sib luag rau sawv daws. Yog koj muaj ib tus mob xiam hoob khab tsis taus thiab xav tau kev pab rau daim ntawv no, thov hu rau 7-1-1 rau Wisconsin Relay Service. Thov hu rau Fab Saib Xyuas Kev Them Nyiaj Thaum Poob Hauj Lwm ntawm 414-435-7069 mus thov kom muab daim ntawv no kho ua lwm hom kom koj nyeem tau, nrog rau qhov kom muab txhais ua lwm hom lus.

Phau ntawv Unemployment Insurance (UI) rau cov neeg thov nyiaj povhwm poob haujlwm (UCB-10-H-P) muaj nyob rau koj saib thiab luam tawm hauv internet ntawm: http://dwd.wisconsin.gov/uiben/handbook/hmong.htm

Yog xav paub ntxiv txog tus txheej txheem UI, mus online rau: http://unemployment.wisconsin.gov losyog hu mus rau ib tug tibneeg pab leg.


Hloov tshiab: Peb Hlis Ntuj Hnubtim 25, 2019

Email DWD DWD Instragram DWD on Twitter DWD on Facebook DWD on YouTube DWD on LinkedIn DWD RSS Feed

A proud partner of the network