Skip main navigation

Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

icon of open book

Phau Ntawv Rau Cov Thov
Phau Ntawv Qhia Txog Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm

English  |  Español  |  Hmoob


Phau Ntawv no muaj cov ntaub ntawv tseem ceeb txog Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) thiab koj cov cai raws cai, kuj muaj:

 • Yuav thov li cas rau cov txiaj ntsig
 • Yuav txiav txim li cas koj qhov kev tsim nyog tau txais txiaj ntsig
 • Koj yuav tsum ua dab tsi txhua lub lim tiam kom tau txais cov nyiaj pab them nqi

Koj yuav tsum nyeem Phau Ntawv no. Cov ntaub ntawv nyob rau hauv Phau Ntawv no yog cov ntsiab lus ntawm kev povhwm poob haujlwm (UI). Nws tsis npog txhua lub ncauj lus lossis teb txhua lo lus nug.

Koj yuav tsum lav rau qhov raug ntawm cov ntaub ntawv koj muab rau Wisconsin Department of Workforce Development (DWD).

Yog tias koj tsis nkag siab lossis muaj lus nug, thov hu rau DWD kom pab.


Cov Ntaub Ntawv

 • Tshooj 1 - Ntsiab Lus Txog Txoj Kev Povhwm Poob Haujlwm
  • Hais Txog Txoj Kev Thov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI)
   • Nyiaj Txiag rau Txoj Kev Thov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI)
  • Peb Nyob Ntawm No Los Pab Koj
  • Hloo Chaw Nyob Lossis Tus Lej Xovtooj
  • Vim Li Cas Peb Thiaj Xav Tau Koj Tus Lej Xaus Saus
  • Koj Cov Ntawv Pov Thawj Kev Ruaj Ntseg
 • Tshooj 2 - Mus Thov Nyiaj Pab
  • Thov Thaum Twg
  • Yuav Ua Li Cas Thov
   • Yam Yuav Tsum Paub Thiaj Thov Tau
 • Tshooj 3 - Kev Puas Tsim Nyog Tau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI)
  • Teeb Meem Kev Tsim Nyog
 • Tshooj 4 - Kev Them Ntawm Cov Nyiaj Pab
  • Lub Limtiam Tos
  • Thaum Twg Mam Cia Siab Txais Kuv Cov Nyiaj Them
  • Cov Kev Xaiv Rau Cov Kev Tau Txais Nyiaj Them
   • Kev Tso Nyiaj Ncaj Qha
   • Daim Npav Visa® Rho Nyiaj Them Ua Ntej
  • Kev Txo Qis
 • Tshooj 5 - Tswj Koj Qhov Kev Tsim Nyog Tau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI)
  1. Yuav Tsum Tau Sau Npe Rau Haujlwm
  2. Nrhiav Haujlwm
  3. Ua Ntawv Thov Txhua Lub Limtiam
   • Thaum Twg Mam Ua Koj Qhov Ntawv Thov Txhua Lub Limtiam
   • Txhawm Rau Ua Koj Ntawv Thov Txhua Lub Limtiam
  4. Tshaj Tawm Cov Nyiaj Tau Los
   • Thaum Twg Mam Qhia Txog Nyiaj Tau Los
   • Yam Nyiaj Tau Los Yuav Tsum Qhia
   • Yuav Xam Cov Nyiaj Tau Los Tag Nrho Li Cas
   • Txheeb Xyuas Koj Cov Nyiaj Tau Los
 • Tshooj 6 - Kom Koj Rov Qab Mus Ua Haujlwm
  • Cov Kev Pabcuam Rov Ua Haujlwm (Re-Employment Services)
   • Pab nrog Nrhiav Kev Ua Haujlwm
   • Cov Kev Pab Cuam Rov Ua Haujlwm (Re-Employment Programs)
  • Thaum Koj Nrhiav Tau Ib Txoj Haujlwm Tshiab
   • Haujlwm Puv Sijhawm
   • Haujlwm Nrab Sijhawm
 • Ntaub Ntawv Ntxiv Rau Tom Qab A - Nthauv Tawm Txoj Cai
  • Ntaub Ntawv Qhia Txog Lub Cib Fim Sib Luag (Equal Opportunity Information)
  • Yuav Ua Li Cas Yog Tias Koj Ntsib Kev Ntxub Ntxaug
  • Kev Pabcuam Rau Cov Neeg Tsis Muaj Peev Xwm
  • Koj Txoj Cai Tswjfwm Ntiag Tug Tseem Ceeb Rau Peb
 • Ntaub Ntawv Ntxiv Rau Tom Qab B - Lus Txhais
 • Ntaub Ntawv Ntxiv Rau Tom Qab C - Cov Peev Txheej

Cov Ntaub Ntawv Tiv Tauj

Neeg Thov Kev Pab Xovtooj (Claimant Assistance Line)

Hu rau Neeg Thov Kev Pab Xovtooj (Claimant Assistance Line) kom pab

 • siv koj tus claimant portal,
 • ua ntaub ntawv thov (claim) rau nyiaj pab poob haujlwm, losyog
 • tau txais cov lus teb rau cov lus nug txog koj cov nyiaj pab poob haujlwm ntawv thov (claim).

Xa ntawv lossis fax rau Wisconsin Unemployment Help Center yog tias koj xav tau xa cov ntaub ntawv los txhawb koj ntawv thov (claim) losyog kev tsim nyog tau txais nyiaj pab.

  Sijhawm: Hnub Monday – Hnub Friday 6:15 AM – 5:30 PM, Hnub Saturday 7:00 AM – 1:30 PM
  Hu: (414) 435-7069 losyog hu dawb (844) 910-3661
  Fax: (608) 260-2444
  Xa Ntawv: Wisconsin Unemployment Help Center, P.O. Box 7905, Madison, WI 53707

Lub Rooj Sib Hais Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (Unemployment Insurance Hearing Office)

Yog tias koj xav ua ntaub ntawv thov rov hais dua (appeal), Koj tuaj yeem ua ntawv online ntawm koj lub claimant portal lossis xa ntawv lossis fax. Yog tias koj muaj lus nug txog ib qho kev thov rov hais dua (appeal), uas tseem tos, hu rau Lub Rooj Sib Hais Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI).

  Sijhawm: Hnub Monday – Hnub Friday 7:45 AM – 4:30 PM
  Hu: 608-266-8010
  Fax: (608) 327-6498
  Xa Ntawv: UI Hearing Office, P.O. Box 7975, Madison, WI 53707

Thov saib Appeals and Petitions yog xav paub ntxiv.

Kev Sau Nyiaj Pab (Benefit Collections)

Hu rau tus kws sau nyiaj tshwj xeeb ntawm tus lej hauv qab no:

 • yog tias koj tau txais kev ceeb toom tias koj tau txais cov nyiaj pab them nyiaj tshaj thiab them tsis tau rov qab tag nrho qhov kev them tshaj lawm (overpayment) los tham txog cov kev npaj them uas yuav muaj rau koj, losyog
 • yog tias koj xav them nyiaj siv koj daim npav credit lossis daim npav rho nyiaj them (debit card).
  Sijhawm: Hnub Monday – Hnub Friday, 8:00 AM – 4:00 PM
  Hu: (608) 266-9701
  Xa Ntawv: Unemployment Insurance Division, P.O. Box 7888, Madison, WI 53707

Yog koj xav them rov qab qhov kev them tshaj lawm (overpayment) los ntawm daim tshev lossis nyiaj xaj, xa daim tshev lossis daim ntawv xaj nyiaj.

Thov saib Overpayments yog xav paub ntxiv.

Kev Dag Nyiaj Poob Haujlwm (Unemployment Fraud)

Thov hu rau peb yog tias koj paub tias muaj ib tug neeg dag ntxias Wisconsin nyiaj poob haujlwm, los yog tias koj tuaj yeem yog tus neeg raug nyiag ntawm koj tus kheej (imposter fraud) thiab muaj laj thawj ntseeg tias ib tug neeg tau siv koj cov ntaub ntawv thiab tus lej xaus saus los dag ntxias khaws nyiaj poob haujlwm.

  Sijhawm: Hnub Monday – Hnub Friday, 8:00 AM – 4:00 PM
  Hu: (800) 909-9472
  Xa Ntawv: Unemployment Insurance, Program Integrity, P.O. Box 7905, Madison, WI 53707
  Daim Ntawv Hauv Web: https://dwd.wisconsin.gov/ui/fraud/report.htm

Thov saib UI Fraud Yog xav paub ntxiv.

Lub Job Center of Wisconsin Chaw Hu/Teb Xovtooj

Hu rau lub Job Center of Wisconsin Chaw Hu/Teb Xovtooj losyog mus saib koj lub Job Center yog tias koj muaj lus nug txog kev sau npe ua haujlwm nrog Job Center lossis xav tau kev pab nrog kev sau npe.

  Hu: (888) 258-9966

Tsis txhob hu rau Cov Neeg Ua Haujlwm Hauv Job Center nrog cov lus nug txog koj qhov kev Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) thov (claim). Yog tias koj muaj lus nug txog koj qhov kev Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) thov (claim), hu rau tus Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) Neeg Thov Kev Pab Xovtooj Kab.

Thov saib Kom Koj Rov Qab Mus Ua Haujlwm yog xav paub ntxiv

Kev Pab Nrog Txhais Lus Thiab Kev Pab Kev Tsis Taus

DWD yog ib qho chaw ua haujlwm sib npaug thiab muab kev pabcuam. Muaj kev pabcuam pub dawb los pab koj yog tias koj tsis hais lus Askiv. Yog xav tau kev pab ua hom lus uas tsis yog lus Askiv, thov hu rau UI Division ntawm (414) 435-7069 losyog hu dawb ntawm (844) 910-3661.

Yog tias koj lag ntseg, tsis hnov lus, lossis muaj lub suab tsis zoo, thov hu rau 7-1-1 rau Wisconsin Relay Service.

Yog tias koj muaj kev tsis taus thiab xav tau kev pab lossis xav thov cov ntaub ntawv ua lwm hom, thov hu rau UI Division ntawm (414) 435-7069 losyog hu dawb ntawm (844) 910-3661.


A proud partner of the American Job Center network

Publication Number: UCB-10-H-P

Tshooj 108, Wisconsin Cov Kevcai Lijchoj


Hloov tshiab: Ib Hli Ntuj Hnub 4, 2024