Skip main navigation

Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Unemployment Insurance (UI) Phau Ntawv Rau Cov Thov icon of open book

Tshooj 1 - Ntsiab Lus Txog Txoj Kev Povhwm Poob Haujlwm

English  |  Español  |  Hmoob


Hais Txog Txoj Kev Thov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI)

Txoj kev Thov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) yog ib txoj kev pabcuam tsim los muab nyiaj pab ib ntus rau cov neeg ua haujlwm tsim nyog uas poob haujlwm. Txoj kev Thov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) muab nyiaj pab txhua lub limtiam rau cov neeg ua haujlwm tsim nyog uas poob haujlwm.

Nyiaj Txiag rau Txoj Kev Thov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI)

Wisconsin qhov kev Thov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) tau txais nyiaj los ntawm cov se them los ntawm cov tswv ntiav haujlwm. Tsis muaj nyiaj txiav tawm ntawm koj daim tshev them nyiaj los them rau cov Nyiaj Pab Povhwm Poob Haujlwm (UI).

Peb Nyob Ntawm No Los Pab Koj

DWD's UI Division nyob ntawm no los pab koj dhau ntawm koj lub sijhawm poob haujlwm. Txhawm rau kom paub tseeb tias koj tau cov nyiaj pab raws sijhawm, thov pab peb los ntawm:
  • Muab cov ntaub ntawv qhia raug
  • Teb cov lus thov ntaub ntawv qhia tam sim ntawd
  • Ua kom tiav tag nrho cov kev cai kom tswj tau qhov kev tsim nyog UI, raws li tau teev tseg hauv Phau Ntawv no
  • Khaws koj cov ntaub ntawv tiv tauj mus rau hnub tim

Nco ntsoov xyuas koj cov ntawv xa thiab lub suab xa lus.

DWD yuav xa cov ntaub ntawv tseem ceeb rau koj hauv kev xa ntawv. Peb tuaj yeem tiv tauj koj hauv xovtooj. Yog tias peb tsis tuaj yeem tso koj cov lus, lossis tsis tau txais cov lus teb, koj cov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) yuav raug ncua lossis tsis kam them.

Hloo Chaw Nyob Lossis Tus Lej Xovtooj

Nws tseem ceeb heev uas peb muaj koj qhov chaw nyob/xa ntawv tam sim no thiab tus xovtooj. Peb yuav xa cov ntaub ntawv tseem ceeb thiab cov lus qhia rau koj tom qab koj ua koj ntawv thov (claim). Yog tias koj tsis xa koj cov ntawv xa tuaj rau koj, koj cov Nyiaj Pab Povhwm Poob Haujlwm (UI) yuav raug ncua lossis tsis kam them.

Vim Li Cas Peb Thiaj Xav Tau Koj Tus Lej Xaus Saus

Tsoom fwv teb chaws thiab xeev txoj cai lij choj xav kom koj muab koj tus lej xaus saus (SSN). Nws yuav raug siv los txheeb xyuas koj tus kheej, chaw ua haujlwm, thiab nyiaj ua haujlwm (wages), txiav txim siab lwm yam nyiaj tau los thiab kev tsim nyog tau txais txiaj ntsig, khaws cov ntaub ntawv ntawm koj cov nyiaj poob haujlwm (UI), thiab sau cov txheeb cais. Peb siv ib qho kev pab cuam los txheeb xyuas koj tus SSN nrog lub Social Security Administration. Koj yuav tsis tsim nyog tau txai Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) yog tias koj tsis muab koj tus SSN.

Cov ntaub ntawv ntiag tug uas koj muab tuaj yeem siv rau lub hom phiaj thib ob. Ntxiv nrog rau kev tshaj tawm koj cov nyiaj tau los ntawm txoj kev povhwm poob haujlwm (UI) mus rau Internal Revenue Service thiab Wisconsin Department of Revenue, peb kuj muab cov ntaub ntawv hais txog koj qhov ntawv thov (claim) nrog rau lwm lub koomhaum tseemfwv qibsiab thiab lub xeev los pab lawv txiav txim siab txog koj qhov kev tsim nyog lossis tus nqi ntawm cov nyiaj pab them nqi raws li lawv cov kev pabcuam. Qee qhov kev pabcuam no suav nrog General Assistance, FoodShare, Wisconsin Works (W-2), Temporary Assistance for Needy Families, thiab Medicaid.

Koj puas paub?

Cov Nyiaj Pab Povhwm Poob Haujlwm (UI) them tuaj yeej yog nyiaj es tau los them se raws li tsoomfwv thiab lub xeev txoj cai. Txhua xyoo, peb tshaj tawm cov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) peb them koj rau lub Internal Revenue Service thiab lub Wisconsin Department of Revenue. Koj tuaj yeem hais kom peb tshem tawm cov se hauv xeev thiab tsoomfwv los ntawm koj cov nyiaj poob haujlwm (UI). Yog xav paub ntxiv, mus saib Tax Information and Withholding.

Koj Cov Ntawv Pov Thawj Kev Ruaj Ntseg

Koj yuav tsum tsim lub npe siv nkag (username) thiab tus lus zais nkag (password) ua ntej koj tuaj yeem nkag mus rau cov kev pabcuam hauv online. Koj lub npe siv nkag (username), tus lus zais nkag (password), thiab SSN yog koj daim ntawv pov thawj kev nyab xeeb thiab yuav raug siv los txheeb xyuas koj thiab yuav tsum tau siv thaum nkag mus rau koj tus account.

Tsim cov ntawv pov thawj kev nyab xeeb uas koj yuav nco qab tabsis nyuaj rau lwm tus los twv. Peb xav kom koj siv tus lus zais nkag (password) tshwj xeeb uas koj tsis siv rau lwm tus account. Tsis txhob muab koj daim ntawv pov thawj kev ruaj ntseg rau LEEJ TWG. Koj yuav tsum lav rau txhua cov ntawv thov (claims) thiab tag nrho cov ntaub ntawv muab rau peb siv koj daim ntawv pov thawj kev ruaj ntseg.

Ua Ceeb Toom!

Qee lub sij hawm cov neeg dag ntxias sim siv Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) kev dag ntxias lossis kev nyiag tus kheej los ua kev dag (fraud). Yog xav paub ntxiv txog yuav ua li cas kom tsis txhob muaj kev dag ntxias thiab tawm tsam kev nyiag tus kheej, thov tshuaj xyuas UI Identity Theft and Scams.

Yog tias koj tsis nco qab koj lub npe siv nkag (username) lossis tus lus zais nkag (password), tsis txhob tsim ib tus account tshiab. Mus tsim ib tus account tshiab tsuas yog ncua koj nkag mus rau cov kev pabcuam online. Hloov koj lub npe siv nkag (username) lossis tus lus zais nkag (password) tam sim ntawd los ntawm kev ua raws li cov lus qhia hauv online ntawm my.unemployment.wisconsin.gov. Yog xav tau kev pab siv cov kev pabcuam hauv online lossis yog koj tsis tuaj yeem mus online, hu (414) 435-7069 losyog hu dawb (844) 910-3661 thaum lub sijhawm ua haujlwm.

Yog tias koj muaj teeb meem tau txais lub system tso cai rau koj siv cov kev pabcuam hauv online, xyuas kom koj cov ntaub ntawv qhia ntaus nkag mus thiab sau kom yog. Yog tias koj lub xeem npe ntev losyog "hyphenated" xws li Lis-Muas; thov sau koj lub npe raws li pom nyob rau ntawm koj daim ntawv tsav tsheb Wisconsin lossis daim npav ID. Yog tias koj tsis muaj daim ntawv tso cai tsav tsheb, koj yuav tau txais cov lus hu mus rau tus Neeg Thov Kev Pab Xovtooj Kab (Claimant Assistance Line). Tsis tas li ntawd, xyuas kom meej hnub yug teb yog hom ntawv siv cov slashes (piv txwv li, MM/DD/YYYY). Tej zaum koj kuj tau teb cov lus nug txog kev ruaj ntseg muab los ntawm LexisNexis tsis raug.

Yog tias koj tseem muaj teeb meem, hu rau tus neeg pab leg ntaub ntawv ntawm (414) 435-7096 lossis hu dawb ntawm (844) 910-3661 thaum lub sijhawm ua haujlwm. Koj yuav tsum muab koj lub npe siv nkag (username) yog tias koj hu rau kev pab, tab sis koj tus lus zais nkag (password) tsis pub leej twg paub thiab yuav tsum tsis txhob muab qhia.

Yog tias koj muaj teeb meem saib cov txuas nkag mus (links) thaum koj tau tso cai rau cov kev pabcuam online, koj tuaj yeem sim tshem koj cov "cache" thiab "cookies;" tom qab ntawd rov pib dua koj lub computer kom pom cov kev sib txuas. Yog tias koj tseem muaj teeb meem, hu rau tus neeg pab leg ntaub ntawv ntawm (414) 435-7096 losyog hu dawb ntawm (844) 910-3661 thaum lub sijhawm ua haujlwm.


Hloov tshiab: Cuaj Hlis Ntuj Hnub 28, 2022