Skip main navigation

Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Hloov cov keeb kwm

English  |  Español  |  Hmoob

Cov Lus Hloov Tshiab rau Phau Ntawv rau Cov Thov Nyiaj Poob Haujlwm:

Rau Hli Ntuj Hnub Tim 30, 2024: Lus Qhia Txog Kev Hu Nrhiav Kev Pab: Cov ntaub ntawv qhia hloov tshiab.
Ib Hli Ntuj Hnub 4, 2024: Tshooj 2: Sijhawm rau kev pabcuam online thiab cov ntsiab lus hloov tshiab.
Lus Qhia Txog Kev Hu Nrhiav Kev Pab: Sijhawm rau kev pabcuam online hloov tshiab.
Kaum Ob Hli Ntuj Hnub 19, 2023: Lus Qhia Txog Kev Hu Nrhiav Kev Pab: Cov ntaub ntawv qhia hloov tshiab.
Cuaj Hlis Ntuj Hnub 28, 2022: Cov Ntaub Ntawv Tiv Tauj: Cov ntsiab lus thiab cov peev txheej txuas ntxiv.
Tshooj 4: Siv rau cov nyiaj pab kev suav thiab cov kev xaiv rau kev txais cov nyiaj them kho tshiab.
Tshooj 5: Cov ntaub ntawv ntxiv txog kev tshaj tawm cov nyiaj tau los ntxiv.
Cuaj Hlis Ntuj Hnub 28, 2022: Phau Ntawv Tag Nrho: Phau Ntawv Qhia tau tsim dua tshiab, cov kev hloov pauv suav nrog cov txheej txheem tshiab thiab hom, qee cov ntsiab lus raug tshem tawm thiab cov ntsiab lus tshiab ntxiv.
Ib Hli Ntuj Hnub 12, 2022: Tshooj 3: Waiting week suspension note was removed.
Lub Tsib Hlis Ntuj Hnubtim 24, 2021: Tshooj 4: Cov lus qhia los teev cov ntaub ntawv tshawb fawb txog kev nqis tes ua thoob plaws ib lub lim tiam hloov kho tshiab.
Yim Hli Ntuj Hnub Tim 14, 2020: Lus Qhia Txog Kev Hu Nrhiav Kev Pab: cov ntaub ntawv qhia hloov tshiab.
Lub Xya Hli Ntuj Hnubtim 5, 2020: Lus Qhia Txog Kev Hu Nrhiav Kev Pab: cov ntaub ntawv qhia hloov tshiab.
Tsib Hli Ntuj Hnub 22, 2020: Lus Qhia Txog Kev Hu Nrhiav Kev Pab: cov ntaub ntawv qhia hloov tshiab.
Tsib Hli Ntuj Hnub 15, 2020: Lus Qhia Txog Kev Hu Nrhiav Kev Pab: cov ntaub ntawv qhia hloov tshiab.
Tsib Hli Ntuj Hnub 4, 2020: Tshooj 3: Lub sijhawm nyob tos kev ncua ib limtiam ntawm ntxiv tshiab.
Plaub Hli Ntuj Hnub Tim 3, 2020: Lus Qhia Txog Kev Hu Nrhiav Kev Pab: cov ntaub ntawv qhia hloov tshiab.
Ib Hli Ntuj Hnub 31, 2020: Tag Nrho Phau Ntawv Rau Cov Thov: Lus Qhia Txog Kev Hu Nrhiav Kev Pab thiab web links hloov tshiab.
Lus Qhia Txog Kev Hu Nrhiav Kev Pab: cov ntaub ntawv qhia hloov tshiab.
Kaum Ob Hli Ntuj Hnub 30, 2019: Lus Qhia Txog Kev Hu Nrhiav Kev Pab: Caij nyoog ua haujlwm hloov tshiab.
Kaum Ib Hli Ntuj Hnub 4, 2019: Tshooj 3: Qhia kom meej cov ntsiab lus txhais txog kev ua haujlwm pub dawb pab thaum muaj xwm ceev.
Cuaj Hli Ntuj Hnub 6, 2019: Tshooj 4: Cov kev nrhiav haujlwm es siv tau thiab ntawv pov thawj tau.
Lus Qhia Txog Kev Hu Nrhiav Kev Pab: Caij nyoog ua haujlwm hloov tshiab.
Peb Hlis Ntuj Hnubtim 25, 2019: Tshooj 4: Cov lus qhia ua Daim Ntawv Sau Nkag Mus Txog Kev Nrhiav Haujlwm Txhua Lub Limtiam Nyob Online hloov tshiab.
Ob Hli Ntuj Hnubtim 21, 2019: Tshooj 4: Cov kev nrhiav haujlwm es siv tau thiab ntawv pov thawj tau.
Ob Hli Ntuj Hnubtim 20, 2019: Tshooj 4: Cov kev nrhiav haujlwm es siv tau thiab ntawv pov thawj tau.
Lus Qhia Txog Kev Hu Nrhiav Kev Pab: Caij nyoog ua haujlwm hloov tshiab.
Kaum Ob Hli Ntuj Hnub 12, 2018: Tshooj 4: Piv txwv ntawm kev nrhiav haujlwm thiab cov ntaub ntawv pov thawj ntxiv tshiab.
Lub Xya Hli Ntuj Hnubtim 25, 2018: Tshooj 4: Khoom siv rau kev nkag mus ua haujlwm tshawb nrhiav thaum lub limtiam tam sim no ntxiv.
Nqis Nyiaj Them Siab Tshaj Rau Txhua Lub Limtiam: Cov nyiaj tau tshaj $500 tshaj tawm.
Rau Hli Ntuj Hnub Tim 21, 2018: Tshooj 4: Txuas mus rau daim ntawv sau tseg qhia txog kev nrhiav haujlwm hloov tshiab.
Lub Tsib Hlis Ntuj Hnubtim 31, 2018: Tshooj 6: Kuaj Tshuaj Yeeb Ua Ntej Pub Ua Haujlwm hloov tshiab.
Tshooj 7: Yuav qhia peb txog kev txumloom cov lus ntxiv.
Lus Qhia Txog Kev Hu Nrhiav Kev Pab: Qhia peb txog kev txumloom website hloov tshiab.
Peb Hlis Ntuj Hnubtim 5, 2018: Tshooj 5: Cov lus txhais thiab tej kev laij cov nyiaj tau.
Tshooj 7: Cov nyiaj rau txiav thiab kev rau nplua ntawm kev txum loom.
Limtiam Nyiaj Khwv Ntau Kawg Nkaus Daim Tshoo Ntaw: Nyiaj khwv tau tshaj $500 muab rho tawm.
Kaum Hli Ntuj Hnub Tim 25, 2017: Tagnrho Phau Ntawv Qhia: Lus qhia txog kev nug hloov tshiab, yam lus hloov tshiab kom thwj kev ua online, thiab tej lus kom sib txuas
Yim Hli Ntuj Hnub Tim 30, 2017: Qhia Cov Tshoo Ntawv (Table of Contents) & Lus Qhia Txog Kev Hu Nrhiav Kev Pab: Kev Pab Muaj Vaj Huam Sib Luag Rau Sawv Daws Lus Ceeb Toom (Equal Opportunity Statement) hloov tshiab.
Tshooj 1: Cov ntawv pov thawj kev ruaj ntseg thiab cov xov xwm tiv tauj tshiab.
Tshooj 2 & Tshooj 8: Cov xov xwm tiv tauj tshiab.
Tshooj 3: Txhua lub limtiam thov thiab tiv tauj cov ncauj lus tshiab.
Tshooj 4: Nrhiav haujlwm thiab tiv tauj xov xwm tshiab.
Tsib Hli Ntuj Hnub Tim 8, 2017: Tshooj 1, Tshooj 1 & Tshooj 1 Ua ntawv thov online xwb ntxiv tshiab thiab cov lus qhia txog hu/nug xov thiab cov xovtooj hloov tshiab.
Tshooj 6: Kev kuaj tshuaj yeeb ua ntej pub ua haujlwm thiab yog koj kuaj tau tshuaj yeeb ua ntej koj pib haujlwm ntxiv tshiab.
Lus Qhia Txog Kev Hu Nrhiav Kev Pab: Cov lus qhia txog hu/nug xov thiab cov xovtooj hloov tshiab thiab hloov txawv.
Plaub Hli Ntuj Hnub Tim 18, 2017: Tshooj 2, Tshooj 3 & Tshooj 6: Ntxiv tejyam lus qhia tseem ceeb txog thaum koj nyob sab nraum lub tebchaws.
Tshooj 4: Lus qhia txog daim ntawv qhia kev txawj thiab lub Job Center of Wisconsin hloov tshiab.
Tshooj 5: Muab qhov hnub tim qub qhia txog kev xam nyiaj poob haujlwm thaum peb yuav them tau nyiaj tuaj rau koj tabsi yuav tsis yog tag nrho koj cov nyiaj rau lub limtiam ntawv.
Kaum Ob Hli Ntuj Hnub 6, 2016: Lus Qhia Txog Kev Hu Nrhiav Kev Pab: Daim ntawv ceeb toom hais txog xov tooj ntaub ntawv tshiab nyob rau hauv 2017 ntxiv.
Kaum Hli Ntuj Hnub Tim 26, 2016: Tshooj 8: Kev qhia txog daim 1099-G es siv ua nyiaj se hloov tshiab.
Tsib Hli Ntuj Hnub Tim 20, 2016: Tshooj 6: Kev kuaj tshuaj yeeb ua ntej pub ua haujlwm thiab yog koj kuaj tau tshuaj yeeb ua ntej koj pib haujlwm ntxiv tshiab.
Peb Hli Ntuj hnub Tim 30, 2016: Tshooj 1: Peev xwm ruaj tsheg (security credentials) tshab kom meej
Tshooj 3: Ua ntawv thov txhua lub limtiam hloov tshiab
Ob Hli Ntuj Hnub 29, 2016: Tshooj 6: Hom Yuav Ua Rau Koj Tsis Tau Kev Pab
Ib Hli Ntuj Hnub Tim 6, 2016: Tshooj 8: Kev qhia txog daim 1099-G es siv ua nyiaj se hloov tshiab.
Kaum Ob Hli Ntuj Hnub 10, 2015: Tshooj 2: Trade Readjustment Allowances (TRA) hloov tshiab.
Tshooj 3, Tshooj 4 & Tshooj 6: Tshab kom meej txog haujlwm es yog puv sijhawm (full-time).
Tshooj 4: Kev qhia tshab kom meej txog mus nkag hauv kev nrhiav haujlwm.
Lus Qhia Txog Kev Hu Nrhiav Kev Pab: Caij nyoog ua haujlwm hloov tshiab.
Kaum Ib Hli Ntuj Hnub Tim 13, 2015: Tshooj 3: aij siv hais txog qhov uas tsimnyog tau hloov tshiab thiab kev qhia txog ua li cas thiaj li qhia yog tej lus piav ntxiv tshiab.
Lus Qhia Txog Kev Hu Nrhiav Kev Pab: Leb xovtooj hloov tshiab.
Kaum Hli Ntuj Hnub Tim 2, 2015: Tshooj 4: Kev qhia tshab kom meej txog mus nkag hauv kev nrhiav haujlwm.
Tshooj 7: Kev nplua nqi pab tshaj vim zais nrhw (fraud) hloov tshiab.
Yim Hli Ntuj Hnub Tim 24, 2015: Tshooj 4: Zip code uas xa cov ntawv nrhiav haujlwm mus rau hloov tshiab.
Yim Hli Ntuj Hnub Tim 21, 2015: Tshooj 4: Yam Uas Yuav Tsum Tau Ua Xwb Nrog Kev Nrhiav Haujlwm hloov tshiab.
Rau Hli Ntuj Hnub Tim 29, 2015: Tshooj 3: Kev qhia txhog ua li cas thiaj li tau Nyiaj Tso Ncay Qha Rau Tuam-Txhab Nyiaj hloov tshiab.
Rau Hli Ntuj Hnub Tim 15, 2015: Tshooj 3: Kev qhia txog nug xov tshab kom meej.
Tshooj 4: Kev Nrhiav Haujlwm thiab Rau Npe Ua Haujlwm hloov tshiab.
Tshooj 8: Cov ntaub ntawv khaws tseg thiab tej qhia txog nug xov tshab kom meej.
Lus Qhia Txog Kev Hu Nrhiav Kev Pab: Cov kev pab cuam nrog peb ntxiv tshiab.
Peb Hli Ntuj Hnub Tim 9, 2015: Tshooj 3: Visa Pre-Paid Debit Card hloov tshiab.
Tshooj 4: Kev Pab Rov Nrhiav Haujlwm hloov tshiab.
Lus Qhia Txog Kev Hu Nrhiav Kev Pab: Tshab kom meej txiv txog tej kev nug txog leej twg kov yuav hu nug txog tej ntaubntawv koj twb tau rau npe ua lawm.
Ib Hli Ntuj Hnub Tim 9, 2015: Lus Qhia Txog Kev Hu Nrhiav Kev Pab: Peb cov sijhawm ua haujlwm ncua.
Kaum Ob Hli Ntuj Hnub 19, 2014: Lus Qhia Txog Kev Hu Nrhiav Kev Pab: Yuav ntxiv sij hawm ntxiv rau lub caij qhib ua num npaj rau lub caij es neeg yuav hu xovtooj heev.
Cuaj Hli Ntuj Hnub 10, 2014: Tshooj 2: Trade Readjustment Allowances (TRA) hloov tshiab.
Tshooj 4: Txoj kev nrhiav haujlwm thiab ua ntawv thov hloov tshiab.
Lus Qhia Txog Kev Hu Nrhiav Kev Pab: Peb cov sijhawm ua haujlwm ncua.
Peb Hli Ntuj Hnub 28, 2014: Lus Qhia Txog Kev Hu Nrhiav Kev Pab: Peb cov sijhawm ua haujlwm ncua.
Peb Hli Ntuj Hnub 24, 2014: Tshooj 3: Lus nug txhua lub limtiam kabke nug txog SSDI, lus nug tshiab.
Peb Hli Ntuj Hnub 14, 2014:
Peb Hli Ntuj Hnub 6, 2014:
Ob Hli Ntuj Hnub 9, 2014:
Xav luam tawm thiab mus saib Lus Qhia Txog Kev Hu Nrhiav Kev Pab: Peb cov sijhawm ua haujlwm ncua vim neeg hu tuab heev.
Ib Hli Ntuj Hnub Tim 3, 2014: Tshooj 3: Ua Ntawv Thov Txhua Lub Limtiam Lus Nug Ntxiv.
Tshooj 6: Tej yam hloov txog yam es yuav ua rau koj tsis tau kev pab.
Kaum Hli Ntuj Hnub Tim 11, 2013: Tshooj 4: Rau Npe Nrhiav Haujlwm ntxiv.
Xya Hli Ntuj Hnub Tim 18, 2013: Tshooj 3: Tau ntxiv cov kev qhia txog tw tshev thiab debit card.
Xya Hli Ntuj Hnub Tim 5, 2013: Tshooj 4: Tej yam hloov thiab txog kev qhia txog kev nrhiav haujlwm txhua lub limtiam li cas.
Tshooj 5: Tej yam hloov thiab txog kev xam (partial) nyiaj poob haujlwm.
Rau Hli Ntuj Hnub Tim 20, 2013: Phau Ntawv Rau Cov thov nyiaj poob haujlwm txij no mus, yog muaj dabtsi hloov tshiab, yuav muaj hloov nyob rau hauv online lawm xwb.
Tshooj 2: Trade Readjustment nyiaj rau (TRA) tshiab hloov tshiab.
Tshooj 7: Kev txum loom cov lus tshiab.

Hloov tshiab: Rau Hli Ntuj Hnub Tim 30, 2024