Skip main navigation

Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Nyiaj Poob Haujlwm Cov Sijhawm Ua Haujlwm

English  |  Español  |  Hmoob

Kev Pab Online thiab Lus Qhia Txog Kev Nug

Ua Ntawv Thov Nyiaj Poob Haujlwm Online  |  Ua Koj Cov Ntawv Thov Ntawm Tej Lub Limtiam  |  Lus Qhia Txog Ntawm Koj Kev Thov  |  Pab  |  Qhia Peb Txog Kev Zais Nrhw Nrog Kev Thov Nyiaj Poob Haujlwm

Ua Ntawv Thov Nyiaj Poob Haujlwm Online

Mus ua Ntaub Ntawv Pib Thov losyog Rov Qhib Ntaub Ntawv Thov

 1. Mus rau my.unemployment.wisconsin.gov
 2. Mus nyeem thiab txais cov lus thiab txoj cai (terms and conditions).
 3. Tsim ib lub username thiab password.
  Nco Tseg: Thaum koj tso cai siv cov kev pabcuam online, koj tuaj yeem tau txais tsab ntawv txheeb xyuas tus kheej nrog ib tus lej xa tuaj uas yuav tsum tau siv hauv xya hnub.
 4. Nkag mus rau thiab qhib kev pab (benefit services) nyob online.
 5. Ua koj daim ntawv thov thawj zaug kom tiav.

Thov online thaum lub sijhawm no:

Sunday 9:00 AM - Ib tag hmo
Monday – Friday Ncav Cuag (reachable) 24 xuab moos
Saturday Ib tag hmo - 3:00 PM

Ua Koj Cov Ntawv Thov Ntawm Tej Lub Limtiam

Rau Nyiaj Poob Haujlwm Them Tuaj

 1. Mus rau my.unemployment.wisconsin.gov
 2. Nkag mus rau thiab qhib kev pab (benefit services) nyob online.
 3. Ua ntaub ntawv thov nyiaj poob haujlwm rau lub limtiam.

Ua koj cov ntawv thov txhua lublim online thaum cov sijhawm no:

Sunday 9:00 AM - Ib tag hmo
Monday – Friday Ncav Cuag (reachable) 24 xuab moos
Saturday Ib tag hmo - 3:00 PM

Lus Qhia Txog Ntawm Koj Kev Thov

Nkag Mus Rau Koj Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Koj Kev Thov Online

 1. Mus rau my.unemployment.wisconsin.gov
 2. Nkag mus saib thiab tswj koj cov ntaub ntawv qhia txog koj kev thov nyiaj poob haujlwm:
  • Xyuas koj cov ntawv thov nyiaj poob haujlwm ua li cas lawm.
  • Saib lossis luam tawm ntawv qhia txog kev them nyiaj poob haujlwm tuaj rau koj li cas lawm.
  • Xyuas cov xwm tsheej ntawv cov teeb meem kev tsim nyog losyog thov rov hais dua.
  • Saib lossis luam tawm ntawv qhia txog kev txiav txim siab puas them nyiaj poob haujlwm.
  • thiab ntau yam ntxiv!

Nkag mus rau koj cov ntaub ntawv thov online thaum cov sijhawm no:

Sunday 9:00 AM - Ib tag hmo
Monday – Friday Ncav Cuag (reachable) 24 xuab moos
Saturday Ib tag hmo - 3:00 PM

Mus nrhiav kev pab siv cov kev pab online no, losyog koj mus tsis tau online tiag, hu (414) 435-7069 lossis hu dawb ntawm (844) 910-3661.

Chaw Pab lub Sijhawm ua Haujlwm:

Wednesday - Friday 7:30 AM – 4:30 PM
Saturday 7:30 AM – 10:30 AM
Monday - Tuesday * 7:30 AM – 4:30 PM

* Hnub Monday thiab hnub Tuesday yog peb ob hnub uas tibneeg hu tauj coob tshaj. Kom txo koj lub sijhawm tos, hu rau lwm lub hnub ntawm lub limtiam.

Qhia Peb Txog Kev Zais Nrhw Nrog Kev Thov Nyiaj Poob Haujlwm

Mus rau dwd.wi.gov/ui/fraud/report.htm

Losis hu xovtooj nrog peb ib tug neeg pab leg ntaub ntawv txog tej yam no ntawm tus UI Fraud Hotline: (800) 909-9472:

Monday – Friday 8:00 AM - 4:00 PM

DWD yog ib tus tswv num haujlwm thiab muab kev pab muaj vaj huam sib luag rau sawv daws. Yog koj muaj ib tus mob xiam hoob khab tsis taus thiab xav tau kev pab rau daim ntawv no, thov hu rau 7-1-1 rau Wisconsin Relay Service. Thov hu rau Fab Saib Xyuas Kev Them Nyiaj Thaum Poob Hauj Lwm ntawm (414) 435-7069 lossis hu dawb ntawm (844) 910-3661 mus thov kom muab daim ntawv no kho ua lwm hom kom koj nyeem tau, nrog rau qhov kom muab txhais ua lwm hom lus.


A proud partner of the American Job Center network


Hloov tshiab: Rau Hli Ntuj Hnub Tim 30, 2024

Kev txuas ntxiv