Cov Sijhawm Ua Haujlwm

In English  |  En Español |  Txhais lus Hmoob

Kev Pab Online thiab Lus Qhia Txog Kev Nug - Lub Lav Wisconsin Kev Thov Nyiaj Poob Haujlwm

KEV UA NTAWV THOV ONLINE XWB: Nrhiav kev pab nrog siv cov kev pab thiab ua ntaub ntawv online no rau ntawm: dwd.wi.gov/ClaimsOnline 

Ua Ntawv Thov Online  |  Ua Ntawv Thov Ntawm Tej Lub Limtiam  |  Mus Nrhiav Lus Qhia  |  Mus Rhiav Kev Pab Siv Cov Kev Pab Online No  |  Qhia Peb Txog Kev Zais Nrhw Nrog Kev Thov Nyiaj Poob Haujlwm

Ua Ntawv Thov Online

Mus ua Ntaub Ntawv Pib Thov losyog Rov Qhib Ntaub Ntawv Thov

Cov Theem Ua Ntawv Thov Online:

 1. Ntaus cov lus nos rau qhov internet browser: my.unemployment.wisconsin.gov
 2. Mus nyeem thiab txais cov Lus Thiab Txoj Cai (Terms and Conditions)
 3. Tsim ib lub username thiab password
 4. Nkag mus rau thiab qhib kev pab (benefit services) nyob online
 5. Mus ua ntaub ntawv thov kom tiav

Mus Online Rau Thaum Cov Caij No:

Sunday 9:00 AM - 5:00 PM
Monday – Friday 6:00 AM - 7:00 PM
Saturday 9:00 AM - 2:30 PM

Mus Nrhiav Lus Qhia

Txog koj qhov Benefit Account

Mus Online Nub No:

 1. Ntaus cov lus nos rau qhov internet browser: my.unemployment.wisconsin.gov
 2. Nkag mus rau thiaj li siv tau tejyam no sa:
  • tej lus qhia txog koj kev thov nyiaj poob haujlwm
  • muaj ntau yam nyob online es koj yuav siv tau pab koj

Yuav Siv Tau Hom Kab Ke Qhia Txog Kev Siv Online rau Ntawm:

Sunday 9:00 AM - Ib tag hmo
Monday – Friday 1:00 AM - Ib tag hmo
Saturday 1:00 AM - 3:00 PM

Ua Ntawv Thov Ntawm Tej Lub Limtiam

Rau Nyiaj Poob Haujlwm Them Tuaj

Cov Theem Ua Ntawv Thov Ntawm Tej Lub Limtiam Online:

 1. Ntaus cov lus nos rau qhov internet browser: my.unemployment.wisconsin.gov
 2. Nkag mus rau thiab qhib kev pab (benefit services) nyob online
 3. Ua ntaub ntawv thov nyiaj poob haujlwm rau lub limtiam

Mus Ua Ntaub Ntawv Thov Ntawm Tej Lub Limtiam Online Rau Thaum Cov Caij No:

Sunday 9:00 AM - Ib tag hmo
Monday – Friday 1:00 AM - Ib tag hmo
Saturday 1:00 AM - 3:00 PM

Mus nrhiav kev pab siv cov kev pab online no, losyog koj mus tsis tau online tiag, hu 414-435-7069 rau cov sijhawm ua haujlwm no

Monday – Friday 7:45 AM - 4:30 PM

Cov neeg hu xovtooj yuav tej zaum raug kev nug kom lawv rov qab hu thaum ib lub hnub meej twg rau lub limtiam ntawv.

Qhia Peb Txog Kev Zais Nrhw Nrog Kev Thov Nyiaj Poob Haujlwm

Mus Online Hnub No: dwd.wi.gov/ui/fraud/report.htm

Losis hu xovtooj nrog peb ib tug neeg pab leg ntaub ntawv txog tej yam no ntawm tus UI Fraud Hotline: 1-800-909-9472 thaum cov sijhawm ua haujlwm no::

Monday – Friday 8:00 AM - 4:00 PM

DWD yog ib tus tswv num haujlwm thiab muab kev pab muaj vaj huam sib luag rau sawv daws. Yog koj muaj ib tus mob xiam hoob khab tsis taus thiab xav tau kev pab rau daim ntawv no, thov hu rau 7-1-1 rau Wisconsin Relay Service. Thov hu rau Fab Saib Xyuas Kev Them Nyiaj Thaum Poob Hauj Lwm ntawm 414-435-7069 mus thov kom muab daim ntawv no kho ua lwm hom kom koj nyeem tau, nrog rau qhov kom muab txhais ua lwm hom lus.

Rov qab mus rau Phau ntawv rau cov thov nyiam poob haujlwm

Email DWD DWD Photo Gallery DWD on Twitter DWD on Facebook DWD on YouTube DWD on LinkedIn DWD RSS Feed

A proud partner of the network