Skip main navigation

Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Unemployment Insurance (UI) Phau Ntawv Rau Cov Thov icon of open book

Tshooj 5 – Tswj Koj Qhov Kev Tsim Nyog Tau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI)

English  |  Español  |  Hmoob


Thaum koj thov (claim) Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI), koj yuav tsum ua kom tiav 4 txoj haujlwm kom tsim nyog:

 1. Sau npe nrog lub Job Center of Wisconsin.
 2. Ua yam tsawg kawg yog 4 qhov kev tshawb nrhiav haujlwm (Work Search) txhua lub limtiam.
 3. Ua ntawv pov thawj thov txhua lub lim tiam (weekly claim certification) txhua lub limtiam.
 4. Tshaj tawm cov nyiaj tau los txhua lub limtiam.
  (Tshaj tawm cov nyiaj koj tau txais thaum lub limtiam thov.)

Kev ua tsis tiav ib qho ntawm cov kev ua no yuav ua rau koj tsis tsim nyog los ntawm Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) yav tom ntej.

1. Yuav Tsum Tau Sau Npe Rau Haujlwm

Koj yuav tsum sau npe rau haujlwm nrog lub Job Center of Wisconsin tsis pub dhau 14 hnub txij hnub koj ua tiav koj daim ntawv thov thawj zaug (initial claim application) rau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) kom tsim nyog. Qhov no muaj li ua kom tiav daim ntawv qhia txog kev txawj thiab kev ua haujlwm (resume). Yog tias koj tsis sau npe los ntawm lub sijhawm kawg, tej zaum koj yuav raug tsis them cov nyiaj pab rau tej lub limtiam ua ntej hnub koj sau npe.

Yog tias qhov kev toob kas no raug zam, koj yuav tau ceeb toom ntawm koj tus claimant portal.

Sau npe rau haujlwm nrog lub Wisconsin Job Center online ntawm https://JobCenterofWisconsin.com/ui.

Yog tias koj tau sau npe rau haujlwm yav dhau los, koj yuav tsum xyuas kom meej tias koj daim ntawv sau npe thiab daim ntawv qhia txog kev txawj thiab kev ua haujlwm (resume) tsis tau tas sijhawm rau ntawm https://JobCenterofWisconsin.com/ui.

Yog koj nyob tawm ntawm lub xeev, tej zaum koj yuav tsum tau qhia rau lub chaw ua haujlwm rau pej xeem uas nyob ze koj lub tsev, sau npe rau haujlwm, thiab xa cov ntaub ntawv pov thawj ntawm kev sau npe tuaj rau DWD. Cov ntaub ntawv pov thawj tuaj yeem yog tau ib daim duab ntawm koj qhov sau npe rau haujlwm (screen shot) lossis daim ntawv luam ntawm kev sau npe rau haujlwm nrog lwm lub xeev.

Xav paub ntau ntxiv txog kev sau npe rau kev ua haujlwm thiab cov kev zam tuaj yeem pom tau nyob rau hauv Registration for Work FAQ.

Yog tias koj muaj lus nug lossis xav tau kev pab sau npe, thov mus saib koj lub zos Job Center: http://www.wisconsinjobcenter.org/directory los yog hu rau lub Job Service Call Center ntawm tus xovtooj hu dawb ntawm (888) 258-9966.

2. Nrhiav Haujlwm

Koj yuav tsum ua yam tsawg kawg yog 4 qho kev rhiav cov haujlwm es tsim nyog ua haujlwm txhua lub limtiam tshwj tsis yog peb qhia rau koj tias qhov kev nrhiav haujlwm no raug zam. Cov haujlwm uas tsim nyog ua haujlwm yog cov haujlwm uas tsim nyog los ntawm koj qhov kev cob qhia, kev paub dhau los, lub sijhawm ntev li cas ntawm kev poob haujlwm, thiab cov haujlwm muaj npaum li cas.

Koj puas paub?

Cov neeg poob haujlwm uas ua ntau tshaj cov 4 qho kev nrhiav haujlwm uas lawv yuav tsum ua yuav nrhiav tau haujlwm sai dua cov uas tsuas yog ua tiav qhov tsawg kawg nkaus txhua lub limtiam.

Koj yuav tsum sau tseg koj cov kev nrhiav haujlwm rau txhua lub limtiam koj thov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI). Koj yuav xav tau cov ntsiab lus txaus rau peb los txheeb xyuas koj cov kev tshawb nrhiav haujlwm. Tej zaum peb yuav xav tau cov ntaub ntawv pov thawj ntawm koj cov kev nrhiav haujlwm. Khaws tseg cov ntaub ntawv pov thawj ntawm koj cov kev nrhiav haujlwm rau ib xyoos. Yog xav paub ntxiv txog kev nrhiav haujlwm thiab cov kev zam qhov no, thov saib Yuav Tsum Tau Ua Nrhiav Haujlwm.

Kev qhia tsis tseeb ntawm koj cov kev tshawb nrhiav haujlwm yuav yog kev dag (fraud), uas tuaj yeem ua rau raug nplua thiab yuav raug tsis pom zoo them Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI). Yog xav paub ntxiv, thov saib Overpayments thiab Fraud and Quality Control.

3. Ua Ntawv Thov Txhua Lub Limtiam

Koj yuav tsum ua ntawv pov thawj thov txhua lub limtiam (weekly claim certification) rau txhua lub limtiam uas koj xav tau txais Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI). Thaum koj ua ntawv thov txhua lub limtiam, koj qhia peb tias koj tseem tsis tau ua haujlwm lossis tseem ua haujlwm txo cov sijhawm. Peb tsis tuaj yeem them Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) tuaj rau koj rau ib lub limtiam twg yog tias koj tsis ua ntawv thov txhua lub limtiam rau lub limtiam ntawd. Daim ntawv thov txhua lub limtiam yuav muaj cov lus nug uas pab txiav txim siab seb koj puas tsim nyog tau txais cov Nyiaj Pab Povhwm Poob Haujlwm (UI) them txuas ntxiv. Piv txwv li, koj yuav raug nug tias koj puas:

 • Muaj peev xwm ua haujlwm thiab muaj peev xwm txais kev ua haujlwm.
 • Nrhiav kev ua haujlwm, nrog rau cov ntsiab lus hais txog koj cov kev tshawb nrhiav haujlwm.
 • Tau tsis kam txais tej txoj haujlwm losyog tej kev ua haujlwm.
 • Ua haujlwm, thiab yog tias muaj, tagnrho cov nyiaj koj khwv tau los rau qhov haujlwm ntawd thiab cov sijhawm ua haujlwm.

Koj yuav tsum teb cov lus nug kom tseeb rau txhua lub limtiam koj thov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI). Kev ua tsis tiav tuaj yeem ua rau koj poob Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) lossis lwm yam kev nplua.

Thaum Twg Mam Ua Koj Qhov Ntawv Thov Txhua Lub Limtiam

Calendar showing when to file weekly claim certification

Thawj hnub koj tuaj yeem ua tau ib qho ntawv pov thawj thov txhua lub lim tiam (weekly claim certification) yog hnub Sunday tom qab koj xa koj daim ntawv thov thawj zaug (initial claim application). Koj yuav tsum ua koj daim ntawv thov txhua lub lim tiam los ntawm 3:00 pm rau Hnub Saturday uas yog 14 hnub tom qab kawg ntawm txhua lub limtiam koj thov nyiaj pab.

Piv txwv li, yog tias koj poob koj txoj haujlwm hnub Monday lub 3rd ntawm lub hli thiab xa ntawv thov thawj zaug lub limtiam ntawd, koj tuaj yeem ua daim ntawv thov txhua lub limtiam rau koj thawj lub limtiam ntawm Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) pib Hnub Sunday lub 9th thiab yuav tsum xa koj daim ntawv thov rau lub limtiam ntawd los ntawm 3:00 pm Hnub Saturday lub 22nd. Yog tias koj ua tsis tiav, koj qhov Nyiaj Pab Povhwm Poob Haujlwm (UI) them yuav raug ncua lossis tsis kam them tuaj.

Txhawm Rau Ua Koj Ntawv Thov Txhua Lub Limtiam

 1. Mus rau my.unemployment.wisconsin.gov
 2. Nkag mus rau koj lub portal kom nkag mus rau cov kev pabcuam online.
 3. Ua koj qhov ntawv pov thawj thov txhua lub lim tiam (weekly claim certification)

Ua koj cov ntawv thov txhua lublim online thaum cov sijhawm no:

 • Sunday, 9:00 AM – Ib tag hmo
 • Monday – Friday, Ncav Cuag (reachable) 24 xuab moos
 • Saturday, Ib tag hmo – 3:00 PM

Yog tias koj tsis tuaj yeem xa tau koj daim ntawv thov txhua lub limtiam online, hu rau tus Neeg Thov Kev Pab Xovtooj Kab (Claimant Assistance Line) ntawm (414) 435-7069 los yog hu dawb (844) 910-3661.

4. Tshaj Tawm Cov Nyiaj Tau Los

Payslip showing reporting period and gross pay

IYog tias koj ua haujlwm ib lub limtiam uas koj thov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI), koj yuav tsum qhia tias koj khwv tau nyiaj npaum li cas. Koj yuav tsum qhia koj cov nyiaj tau los tag nrho (gross earnings), tsis yog koj nyiaj tau los (net earnings).

Thaum Twg Mam Qhia Txog Nyiaj Tau Los

Koj yuav tsum tshaj tawm koj cov nyiaj khwv tau los hauv lub limtiam uas lawv tau khwv tau (lub limtiam uas koj ua haujlwm), txawm tias koj tseem tsis tau them nyiaj.

Nws yog ib qho tseem ceeb uas koj yuav tsum taug qab txhua lub sijhawm uas koj ua haujlwm thiab suav cov nyiaj uas koj yuav tau txais los ntawm ib tus tswv ntiav haujlwm.

xawm hais tias koj tuaj yeem siv daim ntawv qhia hnub, phau ntawv sau, lossis daim ntawv tshaj tawm los taug qab cov ntaub ntawv no, Tebchaws Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ua Haujlwm kuj tseem muaj DOL-Timesheet App rau cov neeg ua haujlwm thiab cov chaw ua haujlwm los sau sijhawm ua haujlwm thiab suav nyiaj.

Yam Nyiaj Tau Los Yuav Tsum Qhia

Txhua yam nyiaj tau los ntawm ua haujlwm yuav tsum tau tshaj tawm. Cov peev txheej nyiaj tau los muaj xws li kev ua haujlwm puv sijhawm (full-time) lossis ib nrab sijhawm, haujlwm ib ntus (temporary) lossis tej haujlwm txawv yam (odd jobs), thiab nyiaj pub rau neeg ua haujlwm (tips).

Koj kuj yuav tsum tau qhia tias ua haujlwm yog tias koj ua haujlwm rau kev them uas tsis yog nyiaj. Tus nqi ntawm txhua yam kev them nyiaj losyog kev them nyiaj yuav tsum tau tshaj tawm rau ntawm lub limtiam uas kom tau khwv qhov nyiaj them ntawd. Nyiaj ua haujlwm (wages) yog txhua yam kev them nyiaj rau kev ua haujlwm, kuj muaj li tus nqi them ntawm chav tsev pw thiab zaub mov (room and board), nyiaj ntsuab (cash payments), nyiaj pub rau neeg ua haujlwm (tips), nyiaj nqi tes (commissions) thiab ua haujlwm tawm ib daim nqi ("working off a bill").

Koj yuav tsum tau tshaj tawm cov nyiaj them rau kev txiav tawm haujlwm (termination pay), pob nyiaj them rau kev sib cais (severance packages), nyiaj uas them ua ntej txiav tawm haujlwm (pay in lieu of notice), them nyiaj tawm haujlwm (dismissal pay), lossis kev them nyiaj txuas ntxiv nrog tag nrho cov benefits los ntawm tus tswv ntiav haujlwm (continuation of pay with full benefits from an employer). Cov kev them nyiaj no yuav cuam tshuam rau koj cov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI).

Yog xav paub ntxiv, saib Reporting Other Types of Income.

Yog tias koj muaj lus nug txog cov nyiaj khwv tau los tshaj tawm, thov hu rau ib tug neeg pab leg ntaub ntawv ntawm (414) 435-7069 losyog hu dawb ntawm (844) 910-3661.

Yuav Xam Cov Nyiaj Tau Los Tag Nrho Li Cas

Pes Tsawg Teev Ua Haujlwm Nyob Rau Lub Limtiam × Tus Nqi Them = cov nyiaj tau los tag nrho (gross earnings) rau lub limtiam.

Piv txwv li, yog tias koj ua haujlwm 30 teev hauv ib lub limtiam los ntawm $20 toj ib teev, koj yuav qhia tia koj yuav tau $600 los ntawm gross earnings for the week.

Yog tias koj tsis paub meej tias koj tau ua haujlwm pes tsawg teev nyob rau lub limtiam lossis koj tus nqi them npaum li cas, thov hu rau koj tus tswv ntiav haujlwm thiab thov cov ntaub ntawv ntawd. Koj cov nyiaj ua haujlwm (wages) yuav tsum tau tshaj tawm hauv lub limtiam koj tau ua haujlwm txawm tias koj yuav tsis tau them nyiaj kom txog rau lub limtiam tom qab. Koj yuav tsum tsis txhob tos kom txog thaum koj tau txais daim tshev them nyiaj los tshaj tawm cov nyiaj ua haujlwm lossis ua koj wcov ntawv pov thawj thov txhua lub limtiam (weekly claim certifications)..

Txheeb Xyuas Koj Cov Nyiaj Tau Los

DWD yuav txheeb xyuas cov nyiaj ua haujlwm (wages) koj tau qhia ntawm koj qhov ntawv pov thawj thov txhua lub limtiam (weekly claim certification) nrog koj cov tswv ntiav haujlwm. Koj qhov Nyiaj Pab Povhwm Poob Haujlwm (UI) yog nyob ntawm cov nyiaj ua haujlwm uas koj tau tshaj tawm. Yog tias tus tswv ntiav haujlwm muab tus nqi sib txawv, koj yuav raug xa tsab ntawv ceeb toom txog kev hloov kho. Yog tias koj tsis pom zoo nrog tsab ntawv ceeb toom ntawm kev hloov kho, ua raws li cov lus qhia nyob rau sab nraub qaum ntawm daim ntawv ceeb toom kom ua ntawv tsis txaus siab. Yog koj tawm tsam, DWD yuav tshawb xyuas thiab daws qhov tsis sib xws.

Tej zaum ib qho kev them tshaj lawm (overpayment) yuav tshwm sim yog tias koj tau txais cov nyiaj pab povhwm poob haujlwm thiab tom qab pom tias tsis tsim nyog tau txais cov nyiaj pab no vim tias koj tsis tau tshaj tawm koj cov nyiaj ua haujlwm tau los.

Yog tias koj txhob txwm muab cov lus tsis tseeb lossis zais cov ntaub ntawv qhia hais txog koj cov nyiaj ua haujwm tau los kom tau txais lossis tuav cov Nyiaj Pab Povhwm Poob Haujlwm (UI), koj tau ua kev dag (fraud) thiab yog li ntawd tej zaum yuav raug nplua ntxiv nrog rau ib qho kev them tshaj lawm (overpayment). Yog xav paub ntxiv, thov saib Overpayments thiab Fraud and Quality Control

Yog tias koj tsis meej pem txog yam koj yuav tsum ua lossis tshaj tawm, hu rau (414) 435-7069 losyog hu dawb (844) 910-3661 thaum lub sijhawm ua haujlwm kom paub meej. Peb nyob ntawm no los pab!


Hloov tshiab: Cuaj Hlis Ntuj Hnub 28, 2022