Skip main navigation

Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Yuav Tsum Tau Ua Nrhiav Haujlwm

Yam Siv Tau Nrhiav Haujlwm Thiab Txais Tau Pov Thawj

English  |  Español  |  Hmoob

Yuav tsum sau npe rau Job Center of Wisconsin los koom nrog cov chaw pab nrhiav haujlwm.

Peb paub tseeb nrog Job Center. Khaws ib daim qauv ntawm daim qauv confirmation email.

Nqa ib daim ntawv qhia txog kev txawj thiab kev ua haujlwm (resume) los daim ntawv thov haujlwm mus rau ib qho chaw ua haujlwm es cawm txais neeg ua haujlwm.

Hnub ua daim ntawv thov haujlwm, npe thiab xov tooj chaw ua haujlwm, npe tus neeg tiv tauj.

Xa ib daim ntawv qhia txog kev txawj thiab kev ua haujlwm (resume) los daim ntawv thov ua haujlwm online rau qhov chaw ua haujlwm uas muaj qhov qhib los sis tab tom txais ntawv thov ua haujlwm.

Ib daim qauv ntawm email lees tau txais daim resume los daim ntawv thov ua haujlwm tau txais lawm. Qhov no yog qhov xav tau txawm tias xa daim ntawv thov ua haujlwm los daim ntawv qhia txog kev txawj thiab kev ua haujlwm (resume) ntawm Job Center of Wisconsin.

Ua ntawv txais tsoj haujlwm rau tsoom fwv.

Luam ib daim qauv ntawm email es hais tias lawv tau txais ntawv ua haujlwm lawm.

Cov kev pabcuam rov ua haujlwm tsis tas yuav tsum tau ua haujlwm zoo li kev cob qhia muab los ntawm Job Center of Wisconsin pab koj kom tau haujlwm, tab sis yog qhov yuav tsum tau ua.

Hnub ntawm kev koom tes, qhov chaw, (ntawm tus kheej los sis hauv online), thiab kev ua.

Sau npe nrog chaw tso kawm, lub koom haum pab ib ntus, los tus neeg pab nrhiav haujlwm.

Thawj zaug sau npe nrog txhua qhov chaw los chaw ua haujlwm. Electronic los daim ntawv luam ntawm daim ntawv sau npe los qhov email lees paub kev sau npe.

Tshaj tawm daim ntawv qhia txog kev txawj thiab kev ua haujlwm (resume) ntawm kev ua haujlwm lub vev xaib (e.g., Indeed.com, CareerBuilder.com).

Thawj zaug tshaj tawm nrog txhua lub vev xaib. Daim ntawv theej ntawm email lees paub tias tau txais daim ntawv qhia txog kev txawj thiab kev ua haujlwm (resume).

Sib tham nrog ib tug neeg ua haujlwm tawm tswv yim pab neeg nrhiav haujlwm.

Hnub ntsib nrog, lub npe thiab xov tooj tus neeg ua haujlwm tawm tswv yim pab neeg nrhiav haujlwm.

Koom sib tham nrog ib tsoj haujlwm.

Hnub ntsib nrog, lub npe thiab xov tooj qov chaw of ua haujlwm, npe thiab npe hu tus hu rau.

Koom tes nrog kev ua haujlwm nrog pab pawg neeg sib tham thiab tiv tauj.

Kev lees paub sau npe, daim pib, los daim ntawv teev npe qhia lub npe thiab hnub ntawm qhov kev tshwm sim.

Ua ib qho profile hauv cov professional networking sites (e.g., LinkedIn.com, MyOpportunity.com).

Thaij duab qhov profile uas yeem txheeb xyuas tau los ntawm lub koom haum ntawm lub xeev.

Siv cov cuab yeej ua huajlwm hauv online xws li job match advisors, lwm yam national job boards, los mySkills myFuture.

Thaij duab qhov tshwm sim los ntawm cov cuab yeej siv.

Piv txwv ntawm ua tsis yuav qhov nrhiav kev pab ua haujlwm

(Sau tsis yog tag xws li)

 • Saib txoj haujlwm ua tab sis tsis thov ua.
 • Hu rau qhov chaw ua haujlwm kom paub tias tsis muaj qhov qhib los yog tsis tau txais daim ntawv thov ua haujlwm.
 • Xa daim ntawv thov ua haujlwm mus rau tib qhov chaw ua haujlwm hauv 4 lub lis piam thaum tsis mauj txoj hajlwm tshiab.
 • Rov tshaj tawm tib daim ntawv qhia ua haujlwm ntawm cov vev xaib nrhiav haujlwm tshwj tsis yog thov rau ib txoj haujlwm tshwj xeeb.
 • Thov rau kev ua haujlwm uas tsis tsim nyog xav tsog koj qhov kev cob qhia thiab kev paub dhau los.

Sau Koj Qhov Chaw Nrhiav Haujlwm

Peb xav kom koj siv qhov Work Search Plan txhua lub lim tiam thaum koj npaj nrhiav haujlwm. Koj sau ntaub ntaws tau mus nrhiav haujlwm ntawm Daim Ntawv Sau Nkag Mus Txog Kev Nrhiav Haujlwm Txhua Lub Limtiam (Weekly Work Search Entry Form) hauv koj qhov claimant portal thaum koj mus xyuas 'UI Home Page' ces mus xaiv 'Enter Work Search'.

Koj raug txhawb kom ua tiav ntau tshaj plaub yam tshawb nrhiav haujlwm txhau lub lim tiam vim tias ua li ntawv yuab pab koj rov qab mus ua haujlwm sai dua, tab sis koj tsis tuaj yeem siv cov yam tshawb nrhiav haujlwm los ntawm ib lub lim tiam ua ntej mus rau lub lim tiam tom ntej. Piv txwv, koj tau ua thiab tshaj tawm 6 yam tshawb nrhiav haujlwm rau lub lim tiam dhau los, koj yuav tsum ua tiav thiab tshaj tawm plaub yam tshawb nrhiav haujlwm sib txawv rau lub lim tiam no.

Koj tseem yuav tau ua koj daim ntawv thov txhua lub lim tiam ntxiv rau kev siv Daim Ntawv Sau Nkag Mus Txog Kev Nrhiav Haujlwm Txhua Lub Limtiam (Weekly Work Search Entry Form). Thaum koj ua koj daim ntawv thov txhua lub lim tiam, cov koj tau sau cia yam koj tshawb nrhiav haujlwm yeej raug maub ntxiv lawm.

Yog koj tsis siv Daim Ntawv Sau Nkag Mus Txog Kev Nrhiav Haujlwm Txhua Lub Limtiam (Weekly Work Search Entry Form), koj yuav tsum sau cia yam koj tshawb nrhiav haujlwm thaum koj ua koj daim ntawv thov tshua lub lim tiam. Yog tias koj tsis yeem siv cov kev pabcuam hauv online, npaj muab koj cov tshawb nrhiav haujlwm thaum koj thov nyiaj txhua lub lim tiam hauv xov tooj.

Mus saib Daim Ntawv Sau Txog Koj Kev Nrhiav Hauj Lwm (Work Search Action Log).

Khaws cov ntaub ntawv pov thawj ntawm koj kev nrhiav haujlwm rau ib xyoos. Peb tuaj yeem thov cov ntawv pov thawj lees paub ntawm koj qhov kev tshawb nrhiav haujlwm txhua lub sijhawm.

Kev qhia tsis tseeb ntawm koj qhov kev tshawb nrhiav haujlwm yuav yog kev dag ntxias, uas tuaj yeem ua rau raug nplua thiab tsis tau nyaij poob haujlwm.

Zam Kev Nrhiav Haujlwm

Hauv qee qhov xwm txheej, qhov yuam kom tshawb nrhiav haujlwm yuav raug zam. Qee qhov laj thawj uas tso cai zam qhov zav tau tshawb nrhiav haujlwm yog:

 • Koj raug tso tawm tab sis muaj qhov tsim nyog cia siab tias koj yuav rov qab mus ua haujlwm rau koj qhov chaw ua haujlwm nyob rau hauv yim lub lis piam. Lub sijhawm zam no tuaj yeem txuas ntxiv mus rau 12 lub lis piam hauv kev txheeb xyuas los ntawm koj chaw ua haujlwm.
 • Koj muaj qhov kev cia siab tsim nyog ntawm kev pib ua haujlwm nrog chaw ua haujlwm tshiab hauv plaub lub lis piam, thiab qhov chaw ua haujlwm tau txheeb xyuas qhov xav tau pib hnub nrog peb.
 • Koj raug tso thiab ib txwm tau txais kev ua haujlwm los ntawm kev xa mus rau lub koomhaum thiab yog nyob rau hauv daim ntawv teev npe ua haujlwm rau lub koomhaum (union) pom zoo los ntawm DWD vim lub koomhaum (union) ua tau raws li tej yam uas tau teev tseg hauv DWD 127.02(4).
 • Koj raug hu mus ua ib tug neeg saib xyua thiab hmloog rooj plaub.
 • Koj tau cuv npe thiab koom rau hauv cov kawm uas pom zoo keb cob qhia.
 • Koj ua haulwm 32 los yog ntau tshaj teev nyob rau hauv lub sij hawm nug nov.
 • Koj ua haujlwm rau qhov chaw ua haujlwm rau ntau tshaj ib ntus. (Ua haujlwm uas yuav kav plaub lub lis piam lo tsawg dua yog suav tias yog ib ntus.)

Kom paub ntau ntxiv txog cov kev xav tau nrhiav haujlwm thiab kev zam, thov tshuaj xyuas Nrhiav Haujlwm (Work Search) FAQ.