Skip main navigation

Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Nrhiav Haujlwm (Work Search) FAQ

English  |  Español  |  Hmoob

Saib Yuav Tsum Tau Ua Nrhiav Haujlwm rau piv txwv ntawm kev tshawb nrhiav haujlwm thiab kev sau tseg ntaub ntawv.

Cov lus nug uas nquag nug txog cov kev tshawb nrhiav haujlwm uas cov neeg thov yuav tsum ua txhua lub limtiam tshwj tsis yog DWD muab kev zam.

Nthuav Tawm Tag Nrho | Poob Peev Tag Nrho

Yog tias koj tshaj tawm tias koj tseem ua haujlwm rau koj qhov chaw ua haujlwm thiab koj tshaj tawm nyiaj ua haujlwm (wages), txhua lub limtiam, koj tsis tas yuav ua kev tshawb nrhiav haujlwm.

Yog. Yog koj lub portal hais "kev nrhiav haujlwm zam" rau ib qho ntawm cov laj thawj pom zoo, koj tsis tas yuav ua tej yam nrhiav haujlwm txhua lub limtiam.

Thaum koj ua koj daim ntawv thov thawj zaug (initial claim application) rau nyiaj pab, koj yuav raug nug yog tias koj puas yuav tsum rov qab mus ua haujlwm hauv 8 lub limtiam. Yog tias koj tsis xav tias koj yuav tau hu rov qab mus ua haujlwm hauv 8 lub limtiam, koj yuav tsum tau ua tshawb nrhiav haujlwm. Yog tias koj tau hu rov qab mus ua haujlwm hauv 8 lub limtiam, koj txoj kev tshawb nrhiav haujlwm yuav raug zam rau 8 lub limtiam. Koj yuav raug qhia tias kev zam kev tshawb nrhiav haujlwm tsuas yog siv tau rau 8 lub limtiam.

Yog tias koj tsis tau hu rov qab mus ua haujlwm hauv 8 lub limtiam, tabsis koj tus tswv ntiav haujlwm cia siab tias yuav rov qab hu koj rov qab mus ua haujlwm li ntawm 4 lub limtiam sib law liag (tagnrho ntawm 12 lub limtiam), koj tus tswv ntiav haujlwm yuav tsum hu rau DWD thov kom zam dhau 4 lub limtiam ntxiv. Koj tus tswv ntiav haujlwm yuav tsum xyuas kom meej tias koj yuav tsum rov qab los ua haujlwm hauv 4 lub limtiam tom qab pib 8 lub limtiam dhau los thiab muab hnub-koj-rov-qab-mus-ua-haujlwm. Koj tus tswv ntiav haujlwm tuaj yeem ua qhov no los ntawm kev hu rau tus Tswv Ntiav Haujlwm Kev Pab Xovtooj Kab (Employer Assistance Line) ntawm (414) 438-7705.

Yog koj ua ib daim ntawv thov thawj zaug (initial claim application) rau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) thiab yuav tsis tau hu rov qab los hauv 8 lub limtiam, tabsis yuav tau hu rov qab los hauv 12 lub limtiam, koj tus tswv ntiav haujlwm yuav tsum hu rau DWD los txheeb ib lub hnub-koj-rov-qab-mus-ua-haujlwm tsis pub dhau 12 lub limtiam ntawm koj thawj lub limtiam tau thov.

Yog tias koj qhov kev tshawb nrhiav haujlwm raug zam vim tias koj rov qab mus ua haujlwm tsis pub 8-rau-12-lub limtiam ntawm koj ua koj daim ntawv thov thawj zaug (initial claim application), tabsis koj pib ua haujlwm tsis tu ncua ua ntej lub sijhawm 8-rau-12-lub limtiam tau nce, koj muaj ob txoj kev xaiv.

Kev Xaiv 1: Koj tuaj yeem ua ntawv thov txhua lub limtiam (weekly claims) sib law liag. Thaum koj ua daim ntawv thov txhua lub limtiam rau ib lub limtiam koj ua haujlwm, koj yuav tsum qhia koj cov sij hawm ua haujlwm thiab nyiaj ua haujlwm (wages) khwv tau thaum lub limtiam thov. Koj yuav tsis tau txais ib qho UI nyiaj them rau ib lub limtiam twg koj tau ua haujlwm 32 lossis ntau teev losyog khwv tau tsawg kawg yog $500. Yog tias koj khwv tau tsawg dua $500 hauv ib lub limtiam, tej zaum koj yuav tsim nyog rau ib qho kev them Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm ib nrab (partial UI payment). Txawm li cas los, koj qhov kev zam tshawb nrhiav haujlwm rau 8-rau-12-lub limtiam yuav tsis raug ncua vim tias koj tau ua haujlwm thaum ua ntawv thov sib law liag. Tom qab koj tau ua ntawv thov sib law liag rau 8-rau-12-lub limtiam, koj yuav tsum tau tshawb nrhiav haujlwm yog tias koj tseem ua ntawv thov sib law liag.

Muab piv txwv:

Lub Limtiam Puas Tau Ua Ntawv Thov Rau? Teev Ua Haujlwm Nyiaj Pab Them Nrhiav Haujlwm
Lub Limtiam 1 Tau 0 Tag Nrho Tau Kev Zam: rov qab mus ua haujlwm hauv 8 lub limtiam
Lub Limtiam 2 Tau 15 Ib Nrab Tau Kev Zam: rov qab mus ua haujlwm hauv 8 lub limtiam
Lub Limtiam 3 Tau 0 Tag Nrho Tau Kev Zam: rov qab mus ua haujlwm hauv 8 lub limtiam
Lub Limtiam 4 Tau 0 Tag Nrho Tau Kev Zam: rov qab mus ua haujlwm hauv 8 lub limtiam
Lub Limtiam 5 Tau 0 Tag Nrho Tau Kev Zam: rov qab mus ua haujlwm hauv 8 lub limtiam
Lub Limtiam 6 Tau 35 Tsis Muaj Tau Kev Zam: rov qab mus ua haujlwm hauv 8 lub limtiam
Lub Limtiam 7 Tau 35 Tsis Muaj Tau Kev Zam: rov qab mus ua haujlwm hauv 8 lub limtiam
Lub Limtiam 8 Tau 0 Tag Nrho Tau Kev Zam: rov qab mus ua haujlwm hauv 8 lub limtiam
Lub Limtiam 9 Tau 0 Tag Nrho Tau Kev Zam: rov qab mus ua haujlwm hauv 12 lub limtiam
Lub Limtiam 10 Tau 0 Tag Nrho Tau Kev Zam: rov qab mus ua haujlwm hauv 12 lub limtiam
Lub Limtiam 11 Tau 15 Ib Nrab Tau Kev Zam: rov qab mus ua haujlwm hauv 12 lub limtiam
Lub Limtiam 12 Tau 0 Tag Nrho Tau Kev Zam: rov qab mus ua haujlwm hauv 12 lub limtiam
Lub Limtiam 13 Tau 0 Tag Nrho Yuav Tsum Tau Ua
Lub Limtiam 14 Tau 0 Tag Nrho Yuav Tsum Tau Ua

Kev Xaiv 2: Thaum koj ua haujlwm 32 teev lossis ntau dua hauv ib lub limtiam losyog khwv tau $500 lossis ntau dua hauv ib lub limtiam, koj tsis tsim nyog tau UI. Yog koj tsis ua ntawv thov txhua lub limtiam (weekly claims) rau ib lub limtiam koj cov sij hawm ua haujlwm lossis nyiaj ua haujlwm (wages) khwv tau tshaj qhov chaw uas yuav tsum mus dhau qhov ntawd mas mam li paub tias puas tau lossis tsis tau, koj yuav tau ua daim ntawv thov thawj zaug (initial claim application) tshiab txhua zaus koj pib ua ntaub ntawv dua. Txawm li cas los, ua daim ntawv thov thawj zaug tshiab tuaj yeem tso cai rau koj tau txais lub sijhawm zam kev tshawb nrhiav haujlwm tshiab.

Muab piv txwv:

Lub Limtiam Puas Tau Ua Ntawv Thov Rau? Teev Ua Haujlwm Nyiaj Pab Them Nrhiav Haujlwm
Lub Limtiam 1 Tau 0 Tag Nrho Tau Kev Zam: rov qab mus ua haujlwm hauv 8 lub limtiam
Lub Limtiam 2 Tau 15 Ib Nrab Tau Kev Zam: rov qab mus ua haujlwm hauv 8 lub limtiam
Lub Limtiam 3 Tau 0 Tag Nrho Tau Kev Zam: rov qab mus ua haujlwm hauv 8 lub limtiam
Lub Limtiam 4 Tau 0 Tag Nrho Tau Kev Zam: rov qab mus ua haujlwm hauv 8 lub limtiam
Lub Limtiam 5 Tau 0 Tag Nrho Tau Kev Zam: rov qab mus ua haujlwm hauv 8 lub limtiam
Lub Limtiam 6 Tsis Tau 35 Tsis Muaj N/A: tsis tau ua ntaub ntawv thov
Lub Limtiam 7 Tsis Tau 35 Tsis Muaj N/A: tsis tau ua ntaub ntawv thov
Lub Limtiam 8 Tau 0 Tag Nrho Tau Kev Zam: rov qab mus ua haujlwm hauv 8 lub limtiam
(Lub limtiam no tau los ua qhov pib ntawm 8 lub limtiam ncua sijhawm tshiab.)
Lub Limtiam 9 Tau 0 Tag Nrho Tau Kev Zam: rov qab mus ua haujlwm hauv 8 lub limtiam
Lub Limtiam 10 Tau 0 Tag Nrho Tau Kev Zam: rov qab mus ua haujlwm hauv 8 lub limtiam
Lub Limtiam 11 Tau 15 Ib Nrab Tau Kev Zam: rov qab mus ua haujlwm hauv 8 lub limtiam
Lub Limtiam 12 Tau 0 Tag Nrho Tau Kev Zam: rov qab mus ua haujlwm hauv 8 lub limtiam
Lub Limtiam 13 Tau 0 Tag Nrho Tau Kev Zam: rov qab mus ua haujlwm hauv 8 lub limtiam
Lub Limtiam 14 Tau 0 Tag Nrho Tau Kev Zam: rov qab mus ua haujlwm hauv 8 lub limtiam

Tau. Kev tshawb nrhiav haujlwm tsis raug zam rau tej limtiam uas muaj Hnub Thanksgiving, Hnub Khixamis (Christmas), losyog Xyoo Tshiab Hnub (New Year’s).

Tau. Yog tias koj tab tom pib ua haujlwm tshiab nrog tus tswv ntiav haujlwm tshiab hauv plaub lub limtiam, koj chov kev yuav tsum tau tsawb nrhiav haujlwm yuav raug zam.

Koj tus tswv ntiav haujlwm tshiab yuav tsum txheeb xyuas cov lus qhaub qhia txog kev ua haujlwm tshiab nrog DWD los ntawm kev hu rau tus Tswv Ntiav Haujlwm Kev Pab Xovtooj Kab (Employer Assistance Line) ntawm (414) 438-7705.

Koj tus tswv ntiav haujlwm tshiab yuav tsum muab lawv tus UI lej account, koj lub npe thiab tus lej xaus saus, thiab hnub pib rau txoj haujlwm tshiab.

Tau, yog tias koj tau ceeb toom koj yuav tsum sau npe, koj yuav tsum sau npe tsis pub dhau 14 hnub tom qab koj ua koj daim ntawv thov thawj zaug.

Qee tus neeg uas thov tau UI tej zaum yuav tsum tau sau npe rau haujlwm, uas txhais tau tias lawv yuav tsum sau npe nrog lub Job Center of Wisconsin (JCW). Koj yuav raug ceeb toom thaum koj ua tiav koj daim ntawv thov kev thov thawj zaug yog tias koj yuav tsum ua kom tiav daim ntawv sau npe thiab yuav tau txais cov lus qhia yuav ua li cas.

Tsis tau. Koj yuav tsum ua tiav plaub yam kev tshawb nrhiav haujlwm uas siv tau hauv txhua lub limtiam koj tab tom thov UI cov nyiaj pab kom ua tiav qhov kev xav tau tshawb nrhiav haujlwm thiab tswj koj qhov tsim nyog tau UI.