Daim Ntawv Sau Txog Koj Kev Nrhiav Hauj Lwm (Work Search Action Log)

In English | En Español | Txhais lus Hmoob

Daim Ntawv Najnpawb: UCB-12-E-H

Lus Qhia: Daim ntawv no yuav muab siv los sau koj txoj kev nrhiav haujlwm rau ib lub limtiam.

Lus: Koj yuav tsum tau sau koj txoj kev nrhiav haujlwm rau txhua lub limtiam uas koj thov cov nyiaj poob haujlwm, muaj kev qhia txaus kom meej meej rau lub tuam tsev. Yog tias koj xais tsis siv Daim Ntawv Sau Nkag Mus Txog Kev Nrhiav Haujlwm Txhua Lub Limtiam online* los sau koj cov kev nrhiav haujlwm tshawb nrhiav, daim UCB-12-E-H yuav siv tau. Txhob xa ib daim luam ntawm koj Daim Ntawv Sau Txog Koj Kev Nrhiav Haujlwm mus rau lub tuam tsev tshwj tsis yog nws tau thov. Yog tias tau thov, koj yuav raug qhia kom xa mus rau lub tuam tsev thaum lub sij hawm thov.

*Mus siv cov Daim Ntawv Sau Nkag Mus Txog Kev Nrhiav Haujlwm Txhua Lub Limtiam los sau koj cov kev nrhiav haujlwm txhua lub limtiam rau lub limtiam puag ncig

  • Mus rau koj qhov "dashboard"
  • Xaiv "Unemployment Services"
  • Xaiv "Enter Work Search Activity"

Lub tuam tsev yuav thov cov ntaub ntawv pov thawj ntawm koj txoj kev nrhiav haujlwm txhua lub sijhawm. Khaws cov ntawv pov thawj ntawm koj txoj kev nrhiav haujlwm rau 52 lub as thiv.

Cov Tiv Tauj: Yog koj muaj lus nug losyog xav tau kev pab, hu ib tug neeg pab leg ntaubntawv rau ntawm (414) 435-7069 losyog ntaus 7-1-1 rau Wisconsin Relay Services thaum lub caij ua haujlwm.

Cov Ntawv Ntxiv:

UCB-12-E-H (Hmoob Ntawv Fais - Word/71 KB)

UCB-12-H (Hmoob Ntawv Luam Tawm - pdf/39 KB)

*** Yog hais tias koj yuav nkag losyog qheb daim ntawv no es koj siv lwm hom kev pab, thov xa email rau "Cov Tiv Tauj" saum toj no.