Skip main navigation

Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Daim Ntawv Sau Txog Koj Kev Nrhiav Hauj Lwm (Work Search Action Log)

English | Español | Hmoob

Daim Ntawv Najnpawb: UCB-12-E-H

Lus Qhia: Daim ntawv no yuav muab siv los khaws tseg ua ntaub ntawv uas pom thiab tuav tau ntawm koj co kev tshawb nrhiav haujlwm rau koj tus kheej siv thiab npaj ua ntaub ntawv nyiaj tshua lub lim tiam hauv xov tooj.

Lus: Koj yuav tsum tau sau koj txoj kev nrhiav haujlwm nrog cov ntaub ntawv pov thawj rau txhua lub limtiam koj ua ntawv thov nyiaj poob haujlwm.

Yog tias koj tsis tuaj yeem siv cov kev pabcuam hauv online, muab koj cov kev tshawb nrhiav haujlwm haujlwm npaj muab thaum koj ua koj daim ntawv thov txhua lub limtiam hauv xov tooj. Sau koj cov kev tshawb nrhiav haujlwm rau ntawm daim ntawv tshawb nrhiav haujlwm uas txuas nrog yuav ua kom koj muaj tag nrho cov ntaub ntawv tshawb nrhiav haujlwm tsim nyog los muab thaum koj xa koj daim ntawv thov txhua lub lim tiam hauv xov tooj.

Khaws cov ntaub ntawv pov thawj ntawm koj cov kev tshawb nrhiav haujlwm rau ib xyoos. Peb tuaj yeem thov cov ntaub ntawv pov thawj lees paub ntawm koj qhov kev tshawb nrhiav haujlwm thaum twg los tau.

Cov Tiv Tauj: Yog koj muaj lus nug lossis xav tau kev pab, hu rau tus Neeg Thov Kev Pab Xovtooj (Claimant Assistance Line) ntawm (414) 435-7069 losyog hu dawb ntawm (844) 910-3661 losyog ntaus 7-1-1 rau Wisconsin Relay Services thaum lub caij ua haujlwm.

Cov Ntawv Ntxiv:

UCB-12-E-H (Hmoob Ntawv Fais - Word/70 KB)

UCB-12-H (Hmoob Ntawv Luam Tawm - pdf/118 KB)

Ceeb Toom: Yog hais tias koj yuav nkag losyog qheb daim ntawv no es koj siv lwm hom kev pab, thov xa email rau "Cov Tiv Tauj" saum toj no.

Yog koj muaj kev nkag tau online: Koj tuaj yeem nkag mus rau kev tshawb nrhiav haujlwm hauv online thoob plaws lub asthiv. Mus ntaus koj cov kev nrhiav haujwlm nkag mus online thoob plaws lub limtiam, nkag mus rau koj qhov claimant portal, thiab nkag mus rau Daim Ntawv Sau Nkag Mus Txog Kev Nrhiav Haujlwm Txhua Lub Limtiam (Weekly Work Search Entry Form):

  • Mus rau "My UI Home"
  • Xaiv "Enter Work Search"

Cov kev tshawb nrhiav haujlwm cia li muab ntxiv thaum koj ua koj daim ntawv thov txhua lub limtiam.