Skip main navigation

Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Kev Npaj Nrhiav Haujlwm (Work Search Plan)

English  |  Español  |  Hmoob

Siv sij hawm me ntsis los xav txog yam kev tshawb nrhiav haujlwm uas koj npaj ua nyob rau lub limtiam no thiab thaum koj yuav ua tiav.

Sau koj cov phiaj xwm cia hauv qab no. Piv txwv li, “Kuv yuav tso kuv daim ntawv qhia txog kev txawj thiab kev ua haujlwm (resume) tso rau hauv Indeed.com ntawm Hnub Thursday thaum yav tsaus ntuj” LOSSIS “kuv yuav xa cov ntawv thov ua haujlwm rau Hnub Sunday thaum yav sawv ntxov.”

Thaum koj ua tiav koj cov kev tshawb nrhiav haujlwm nyob rau lub limtiam no, pauv hloov koj cov hnub kawg yog tias koj cov phiaj xwm pauv thiab taug qab koj qhov kev nruam ntej nrog cov chaw kos xaiv hauv qab no.

Daim ntawv teev npe rau txhua qhov kev tshawb nrhiav haujlwm, hnub tim nws yuav ua tiav, thiab kos lub thawv rau thaum ua tiav thiab sau tseg.