Skip main navigation

Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Unemployment Insurance (UI) Phau Ntawv Rau Cov Thov icon of open book

Tshooj 4 – Kev Them Ntawm Cov Nyiaj Pab

English  |  Español  |  Hmoob


Tom qab koj ua koj daim ntawv thov thawj zaug (initial claim application) rau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI), koj yuav tau txais ib Daim Ntawv Txiav Txim Nyiaj Txiag Ntawm Povhwm Poob Haujlwm (Benefit Computation) hauv xa ntawv. Daim Ntawv Txiav Txim Nyiaj Txiag Ntawm Povhwm Poob Haujlwm (Benefit Computation) piav qhia:

 • Tus nqi ntawm Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) koj tuaj yeem tau txais yog tias koj daim ntawv thov raug pom zoo.
 • Yuav raug suav li cas peb thiaj li tau koj tus nqi ntawm Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) koj tuaj yeem tau txais.
 • Cov limtiam ntau tshaj plaws koj tuaj yeem tau txais Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI).
 • Yuav ua ntawv foob li cas yog tias koj tsis pom zoo nrog Daim Ntawv Txiav Txim Nyiaj Txiag Ntawm Povhwm Poob Haujlwm (Benefit Computation).

Yog xav paub ntxiv txog cov ntaub ntawv muaj nyob rau hauv Daim Ntawv Txiav Txim Nyiaj Txiag Ntawm Povhwm Poob Haujlwm (Benefit Computation), thov saib Qualifying Wages.

Lub Limtiam Tos

Calendar showing waiting week

Wisconsin muaj ib lub limtiam tos rau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI). Rau txhua lub xyoo nyiaj pab (benefit year), shiab, tsis muaj Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) them rau thawj lub limtiam yog koj yuav tsim nyog rau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI). Tom qab lub limtiam tos, Nyiaj Pab Povhwm Poob Haujlwm (UI) kev them rau lub limtiam tom qab yog ua nyob rau hauv 7 hnub tom qab ua ntawv pov thawj thov txhua lub lim tiam (weekly claim certification) tiav tshwj tsis yog tias kev them nyiaj yuav ncua vim qhov kev thov txhua lub lim tiam tsis tiav lossis yog tias DWD yuav tsum tshawb nrhiav txog ib yam kev tsim nyog teeb meem (eligibility issue).

Piv Txwv: John raug tso tawm ntawm nws txoj haujlwm thawj hnub Monday ntawm lub hli thiab tau ua daim ntawv thov thawj zaug (initial claim application rau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) tib hnub ntawd. Yog tias John ua tiav txhua qhov kev tsim nyog tau txais, nws yuav tau txais nws cov Nyiaj Pab Povhwm Poob Haujlwm (UI) rau lub limtiam tom ntej. Saib Tswj Koj Qhov Kev Tsim Nyog Tau Nyiaj kom paub meej ntxiv txog qhov yuav tsum tau muaj kev tsim nyog txuas ntxiv mus.

Thaum Twg Mam Cia Siab Txais Kuv Cov Nyiaj Them

Tsis txhob cia siab tias yuav tau txais koj cov Nyiaj Pab Povhwm Poob Haujlwm (UI) them tib hnub lossis nyob rau tib lub sijhawm txhua lub limtiam.

Yog tias koj tsis tau txais cov nyiaj them (lossis ntawv qhia tias vim li cas tsis tau txais cov nyiaj them) tsis pub dhau 7 hnub ntawm kev ua ntawv pov thawj thov txhua lub limtiam (weekly claim certification), txheeb xyuas cov xwm txheej ntawm koj cov nyiaj them ntawm koj lub "portal" lossis hu rau tus Neeg Thov Kev Pab Xovtooj Kab (Claimant Assistance Line) ntawm (414) 435-7069 losyog hu dawb ntawm (844) 910-3661 thaum lub sijhawm ua haujlwm.

Cov Kev Xaiv Rau Cov Kev Tau Txais Nyiaj Them

Yog tias tsim nyog, koj tuaj yeem tau txais koj cov Nyiaj Pab Povhwm Poob Haujlwm (UI) them los ntawm kev tso nyiaj ncaj qha lossis daim npav rho nyiaj them. Yog tias koj tsis tuaj yeem ua tau lossis xaiv tias koj tsis xav tso npe ntawm tso nyiaj ncaj qha, koj yuav tau txais kev them nyiaj los ntawm daim npav rho nyiaj them. Koj tuaj yeem hloov kho koj txoj kev tau txais nyiaj txhua lub sijhawm. Mus saib lossis hloov kho koj txoj kev tau txais nyiaj, nkag mus rau https://my.unemployment.wisconsin.gov, xaiv "Profile Settings," los ntawm qhov "My UI Home" chaw qhia kev rau yus nkag mus, thiab kho "Payment Information."

Kev Tso Nyiaj Ncaj Qha

Qhov kev xaiv no tso koj cov Nyiaj Pab Povhwm Poob Haujlwm (UI) them ncaj qha rau hauv koj tus lej nyiaj hauv tuam txhab. Koj tuaj yeem tso npe:

 • online los ntawm kev ua raws li cov lus qhia saum toj no
 • Koj tseem tuaj yeem tso npe los ntawm kev xa ntawv tuaj rau peb daim ntawv Direct Deposit Authorization es koj tau ua tiav, nrhiav tau ntawm https://dwd.wisconsin.gov/dwd/forms/ui/ucb-9400.htm.
  • Koj yuav tsum tau muab ib daim tshev uas tsis muaj tus kheej lossis ib daim ntawv pov thawj los ntawm koj lub tuam txhab nyiaj txiag uas qhia meej txog tus lej nyiaj hauv tuam txhab (bank routing number) thiab koj tus lej account kom paub tseeb tias tus lej account thiab lub tuam txhab nyiaj txiag tus lej routing koj muab yog raug.

Koj cov ntaub ntawv tso nyiaj ncaj qha (Direct Deposit Information) tsuas yog yuav tsum xa ib zaug tshwj tsis yog koj cov ntaub ntawv hauv tuam txhab hloov pauv. Koj TSIS TAS yuav rov xa Daim Ntawv Tso Cai Tso Nyiaj Ncaj Qha (Direct Deposit Authorization) txhua zaus koj ua ntawv thov nyiaj pab poob haujlwm.

Yog xav paub ntxiv, thov mus saib lub Direct Deposit FAQ.

Daim Npav Visa® Rho Nyiaj Them Ua Ntej

Yog tias koj tsis muaj ib tus account hauv tuam txhab nyiaj lossis tsis xav siv qhov tso nyiaj ncaj qha, koj cov Nyiaj Pab Povhwm Poob Haujlwm (UI) them yuav muab tso rau hauv daim npav Visa rho nyiaj them ua ntej thiab yuav muaj tam sim tom qab tso nyiaj. Daim npav tuaj yeem siv tau txhua qhov chaw uas txais daim npav Visa rho nyiaj. Koj tuaj yeem saib cov xwm txheej them nyiaj thiab koj qhov nyiaj tshuav li cas tam sim no, thiab tseem them koj cov nqi hauv online. Yog xav paub ntxiv, thov mus saib lub Visa Pre-Paid Debit Card FAQ.

Kev Txo Qis

Koj cov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) yuav raug txo qis raws li cov xwm txheej hauv qab no:

 • Koj ib nrab poob haujlwm. (Koj ua haujlwm ob peb teev txhua lub limtiam.)
 • Koj tau txais nyiaj laus (retirement pay).
 • Koj tshuav nuj nqi them yug menyuam hauv tsev hais plaub, muaj muaj nuj nqis ntxiv nrog lub Supplemental Nutrition Assistance Program, lossis yav dhau los tau txais Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) uas koj tsis muaj cai txais thiab tseem tsis tau them rov qab.

Yog xav paub ntxiv, thov tshuaj xyuas Unemployment Insurance Reductions.


Hloov tshiab: Cuaj Hlis Ntuj Hnub 28, 2022