Skip main navigation

Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Unemployment Insurance (UI) Phau Ntawv Rau Cov Thov icon of open book

Ntaub Ntawv Ntxiv Rau Tom Qab A – Nthauv Tawm Txoj Cai

English  |  Español  |  Hmoob


Ntaub Ntawv Qhia Txog Lub Cib Fim Sib Luag (Equal Opportunity Information)

Nws yog txhaum txoj cai rau DWD kom ntxub ntxaug lwm tus los ntawm haiv neeg, xim, kev ntseeg, poj niam/txiv neej, lub tebchaws tuaj, hnub nyoog, kev tsis taus, losyog kev nom kev tswv lossis kev ntseeg, lossis tawm tsam ib tus neeg tau txais tej txiaj ntsig ntawm, thov, lossis koom nrog cov kev pabcuam nyiaj txiag pab los ntawm Title I of the Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA), nyob rau hauv lub hauv paus ntawm ib tug neeg txoj kev ua pej xeem losyog kev koom tes nyob rau hauv ib yam dabtsi WIOA Title I–financially assisted program or activity.

Yuav Ua Li Cas Yog Tias Koj Ntsib Kev Ntxub Ntxaug

Yog tias koj xav tias koj tau raug kev ntxub ntxaug raws li ib yam los ntawm WIOA Title I–financially assisted program or activity, koj tuaj yeem xa daim ntawv tsis txaus siab tsis pub dhau 180 hnub txij li hnub uas raug liam tias ua txhaum cai.

 • Mus Ua Daim Ntawv Tsis Txaus Siab Online

  Mus saib: https://www.dol.gov/oasam/programs/crc/complaint.htm

 • Mus Ua Daim Ntawv Tsis Txaus Siab los ntawm Xa Ntawv

  Xa cov ntaub ntawv hais txog koj qhov kev tsis txaus siab rau:

  The Director - Civil Rights Center
  U.S. Department of Labor
  200 Constitution Avenue, NW, Room N-4123
  Washington, DC 20210

Kev Pabcuam Rau Cov Neeg Tsis Muaj Peev Xwm

Yog tias koj lag ntseg, tsis hnov lus, lossis muaj lub suab tsis zoo, thov hu rau 7-1-1 rau cov Wisconsin Relay Service.

Yog tias koj muaj kev tsis taus thiab xav tau kev pab lossis xav thov cov ntaub ntawv ua lwm hom ntawv, thov hu rau Unemployment Insurance Division ntawm (414) 435-7069 losyog hu dawb ntawm (844) 910-3661.

Koj Txoj Cai Tswjfwm Ntiag Tug Tseem Ceeb Rau Peb

Peb ua raws txhua lub xeev thiab tseemfwv txoj cai lij choj uas tiv thaiv koj cov ntaub ntawv ntiag tug. Txhawm rau pab txuas koj nrog cov kev pab cuam tsim los kom koj rov qab mus ua haujlwm, peb muab qee yam ntawm koj cov ntaub ntawv qhia nrog peb cov neeg koom tes xws li lub Job Center of Wisconsin, thiab lawv tsis raug tso cai qhia rau lwm tus. Peb muab lawv koj rov:

 • Cov ntaub ntawv qhia tiv tauj,
 • Muaj keeb kwm qhia txog kev ua haujlwm thiab nrhiav haujlwm, thiab
 • Cov ntaub ntawv qhia txog tus kheej (Demographics) (xws li hnub nyoog lossis poj niam/txiv neej).

Koj cov tsev ntiav haujlwm yav dhau los thiab lwm lub xeev lossis tsoomfwv hauv nroog tuaj yeem tso tawm rau peb lub koomhaum txhua yam ntaub ntawv, kuj muaj li koj tus xaus saus, yuav tsum tau rau kev tswj kom raug ntawm koj kev thov (claim). Peb kuj siv koj tus lej xaus saus los qhia txog cov Nyiaj Pab Povhwm Poob Haujlwm (UI) uas koj tau txais rau lub Internal Revenue Service (IRS) raws li cov nyiaj tau uas yuav tsum them se.


Hloov tshiab: Cuaj Hlis Ntuj Hnub 28, 2022