Skip main navigation

Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Unemployment Insurance (UI) Phau Ntawv Rau Cov Thov icon of open book

Tshooj 2 - Mus Thov Nyiaj Pab

English  |  Español  |  Hmoob


Yog tias koj tsis muaj haujlwm ua thiab koj tau ua haujlwm rau ib tug tswv ntiav haujlwm them los ntawm txoj Kev Thov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) txoj cai nyob hauv 18 lub hlis dhau los, koj tuaj yeem thov rau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI).

Kev thov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) yog txheej txheem 2 kauj ruam:

Thov Thaum Twg

Thov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) rau ib qho ntawm cov laj thawj no:

 • Koj poob haujlwm tag nrho,
 • Koj cov nyiaj ua haujlwm tau los txhua lub limtiam raug txo,
 • Koj cia siab tias yuav raug tshem tawm hauv 13 lub lis piam tom ntej thiab xav pib koj lub xyoo nyiaj pab (benefit year) ntxov, losyog
 • Koj tau koom nrog hauv txoj Trade Adjustment Assistance (TAA) Program. Txoj TAA Program pab cov neeg ua haujlwm uas poob haujlwm vim muaj kev sib tw txawv tebchaws, kuj muaj li txoj haujlwm raug tsiv tawm sab nraud Tebchaws Meskas. Yog xav paub ntxiv, thov mus saib https://dwd.wisconsin.gov/trade lossis hu (888) 258-9966.
Calendar showing initial claim example

Yog tias tag nrho koj cov kev haujlwm hauv 18 lub hlis dhau los yog haujlwm ua hauv Wisconsin, ua ntaub ntawv thov hauv Wisconsin, txawm tias tamsim no koj nyob hauv lwm lub xeev.

Koj yuav tsum ua ib daim ntawv thov thawj zaug (initial claim application) nyob rau hauv 7 hnub ntawm qhov kawg ntawm lub limtiam uas yog Hnub Sunday rau Hnub Saturday (calendar week) uas koj xav tau txais ib qho kev them Nyiaj Pab Povhwm Poob Haujlwm (UI). Yog koj tos ua koj ntawv thov (claim), koj tuaj yeem poob nyiaj pab. Txhua zaus koj tso tseg kev ua ntawv pov thawj thov txhua lub limtiam (weekly claim certifications) thiab xav pib dua, koj yuav tsum ua ib daim ntawv thov thawj zaug.

Piv txwv li, yog tias koj poob haujlwm rau Hnub Monday lub 3rd ntawm lub hli, koj tuaj yeem ua daim ntawv thov thawj zaug rau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) nyob rau tib hnub lossis lwm hnub rau lub limtiam ntawd lossis lub limtiam tom ntej.

Txhua lub sijhawm cov nyiaj pab raug kev tsis kam them lossis raug ncua, peb xa koj ib daim kev txiav txim siab (determination) piav qhia:

 • vim li cas cov nyiaj pab raug tsis kam them tuaj lossis raug ncua,
 • rau lub sijhawm twg,
 • yuav ua li cas thiaj li tsim nyog rov tau txais nyiaj pab, thiab
 • yuav ua li cas thov rov hais dua (appeal) yog koj tsis pom zoo.

Yog tias koj tau ua tiav cov kev cai tsim nyog, tau tso tseg kev ua ntawv pov thawj thov txhua lub limtiam (weekly claim certifications, lawm, thiab rov poob haujlwm losyog ua haujlwm txo cov sijhawm, koj yuav tsum ua daim ntawv thov thawj zaug (initial claim application) tshiab.

DWD mam qhia paub meej tias koj tau ua raws li cov kev cai tsim nyog. Peb tuaj yeem thov cov ntaub ntawv qhia ntxiv. Ua kom tiav qhov kev thov thiab xa rov qab los ntawm lub sijhawm kawg.

Yog tias koj muaj lus nug txog koj cov kev cai tsim nyog tau, hu rau tus neeg pab leg ntaub ntawv ntawm (414) 435-7096 losyog hu dawb ntawm (844) 910-3661 thaum lub sijhawm ua haujlwm.

Tsis txhob sim thov Nyiaj Povhwm Poov Haujlwm (UI) thaum koj nyob sab nraud Tebchaws Meskas, ib lub Thajchaw Uas Yog Tebchaws Meskas, losyog Canada rau ntau tshaj 48 teev. Koj qhov kev thov yuav raug thaiv, thiab koj cov nyiaj pab yuav raug tuav.

Kev lees paub tias koj muaj rau kev ua haujlwm thaum koj tawm hauv lub tebchaws lossis muab koj daim ntawv pov thawj kev nyab xeeb thiab / lossis tus lej xaus saus rau lwm tus neeg los ua ntaub ntawv thov rau koj tuaj yeem ua rau raug nplua kuj muaj li kev them tshaj lawm (overpayments), kev poob cov nyiaj pab, kev nplua nyiaj txiag, thiab kev foob txhaum cai. Yog xav paub ntxiv, thov saib Overpayments thiab Fraud and Quality Control.

Yuav Ua Li Cas Thov

 • Mus rau my.unemployment.wisconsin.gov.
 • Mus nyeem thiab txais cov lus thiab txoj cai (terms and conditions).
 • Tsim ib lub username thiab password.
   Nco Tseg: Thaum koj tso cai siv cov kev pabcuam online, koj tuaj yeem tau txais tsab ntawv txheeb xyuas tus kheej nrog ib tus lej xa tuaj uas yuav tsum tau siv hauv xya hnub.
 • Nkag mus rau thiab qhib kev pab (benefit services) nyob online.
 • Ua koj daim ntawv thov thawj zaug kom tiav.

Thov online thaum lub sijhawm no:

 • Sunday, 9:00 AM - Ib tag hmo
 • Monday – Friday, Ncav Cuag (reachable) 24 xuab moos
 • Saturday, Ib tag hmo - 3:00 PM

Yog tias koj tsis tuaj yeem thov online, hu ib tug neeg pab leg ntaub ntawv ntawm (414) 435-7096 losyog hu dawb ntawm (844) 910-3661 thaum lub sijhawm ua haujlwm.

Yam Yuav Tsum Paub Thiaj Thov Tau

Kev thov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) yooj yim dua thiab sai dua thaum koj muaj cov ntaub ntawv qhia tseem ceeb hauv tes. Cov ntaub ntawv qhia koj muab yuav raug siv los txiav txim koj kev tsim nyog tau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI).

Teb tag nrho cov lus nug kom tag thiab kom raug. Koj tuaj yeem raug nplua yog tias koj muab cov ntaub ntawv qhia cuav kom tau txais nyiaj pab. Cov ntaub ntawv qhia koj muab tuaj yeem raug txheeb xyuas los ntawm cov ntaub ntawv sib txuam lossis nrog koj tus/cov tswv ntiav haujlwm. Thov tshuaj xyuas Fraud and Quality Control mus kawm ntxiv.

Ua kom koj daim ntawv thov thawj zaug (initial claim application) ceev thiab yooj yim, npaj cov ntaub ntawv qhia no:

 • Lub npe siv nkag (username) thiab tus lus zais nkag (password) (rau kev ua ntawv thov online).
 • Ib tug email chaw nyob siv tau losyog tus lej xovtooj ntawm tes.
 • Koj tus chaw nyob tam sim no.
 • Koj tus lej xaus saus.
 • Koj daim ntawv tsav tsheb Wisconsin lossis tus lej ntawm koj daim npav ID (yog koj muaj ib tug).
 • Koj cov keebkwm ua haujlwm rau 18 lub hlis dhau los, kuj muaj:
  • Cov tswv lag luam lub npe.
  • Cov tswv ntiav haujlwm chaw nyob (kuj muaj zip code).
  • Cov tswv ntiav haujlwm lej xovtooj.
  • Thawj hnub thiab hnub kawg ntawm kev ua haujlwm nrog txhua tus tswv ntiav haujlwm.
  • Yog vim li cas tsis ua haujlwm nrog txhua tus tswv ntiav haujlwm.
 • Yog tias koj tsis yog neeg xam xaj Asmeskas (U.S. citizen), koj tus lej sau npe neeg txawv tebchaws (alien registration number), daim ntawv naj npawb, thiab hnub tas sijhawm.
 • Yog tias koj ua tub rog hauv 18 lub hlis dhau los, Form DD-214.**
 • Yog tias koj yog ib tug neeg ua haujlwm hauv tsoomfwv, Form SF-50 losyog SF-8.
 • Yog koj yog ib tug tswv cuab ntawm lub union, lub npe thiab tus naj npawb hauv cheeb tsam ntawm koj lub union hall.
 • Yog tias koj xav tau Nyiaj Pab Povhwm Poob Haujlwm (UI) them los ntawm kev tso nyiaj ncaj qha, koj lub txhab nyiaj, koj tus lej routing thiab koj tus lej account.

** Rau cov tub rog qub rov qab los: Cov txheej txheem thov rau cov tub rog ua tub rog los ntawm lub luag haujlwm tseem ceeb yog tib yam li txhua tus neeg thov rau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI). Koj qhov kev thov tsis tuaj yeem pib ua ntej lub limtiam ntawm hnub kev sib cais (separation) raws li nws tshwm ntawm koj daim DD-214.

Tom qab koj ua koj daim ntawv thov thawj zaug (initial claim application), koj yuav raug nug kom xa ib daim ntawv luam ntawm koj daim DD-214 rau tag nrho cov nqe lus rau koj txoj kev ua tub rog hauv 18 lub hlis dhau los. Koj qhov kev thov yuav raug ncua yog tias koj xa tsis tau ib daim qauv ntawm koj daim DD-214. Cov ntawv luam txais tau yog Member Copy 2, 3, 4, 5, 6, 7, lossis 8.

Cov kev pab ntxiv yog muaj los ntawm lub Office of Veteran Employment Services.

Tom qab koj ua ntawv thov, tej zaum koj yuav raug hu mus muab cov ntaub ntawv qhia ntxiv txog koj qhov kev tsim nyog tau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI). Teb tam sim ntawd rau txhua qhov kev thov rau cov ntaub ntawv qhia los ntawm DWD.

Yog tias koj tsis koom nrog kev tshawb nrhiav qhov tseeb, koj tuaj yeem poob nyiaj pab.

Yog tias koj tsis tau xa koj qhov ntawv thov thawj zaug (initial claim application):

Koj yuav muaj sijhawm los tshuaj xyuas koj daim ntawv thov thawj zaug (initial claim application) ua ntej koj xa nws. Koj yuav tsum tshuaj xyuas koj cov lus teb thiab ua tej qho kev kho uas xav tau ua ntej xa koj daim ntawv thov. Tej zaum koj yuav xav luam ib daim qauv ntawm koj cov lus teb thiab.

Yog hais tias koj twb tau xa koj daim ntawv thov thawj zaug (initial claim application):

Yog tias nws yog tib hnub koj tau xa koj daim ntawv thov kev thov thawj zaug, koj tuaj yeem hloov pauv hauv koj tus claimant portal. Nrhiav: "Important Message: We have received your application. Your claim is being processed. To change information on your claim, click here."

Yog tias nws tau dhau ib hnub lossis ntau dua txij li koj tau xa koj daim ntawv thov thawj zaug, hu tus Neeg Thov Kev Pab Xovtooj Kab (Claimant Assistance Line) ntawm (414) 435-7096 losyog hu dawb ntawm (844) 910-3661 thaum lub sijhawm ua haujlwm.


Hloov tshiab: Ib Hli Ntuj Hnub 4, 2024