Skip main navigation

Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Qhia Lwm Hom Nyiaj Tau Los (Reporting Other Types of Income)

Yuav Qhia Ib Theem Zuj Zus Hais Txog Lwm Yam Nyiaj Txiag Tau Los Uas Tsis Hais Txog Nyob Rau Hauv Phau Ntawv Rau Tus Thov

English  |  Español  |  Hmoob

KUV PUAS YUAV TAS QHIA COV NYIAJ TXIAG HAUV QAB NO?

NO

  • Them Nyiaj Rov Qab (Back Pay) - Tsis txhob qhia tias yog haujlwm thiab nyiaj them txoj haujlwm. Muab daim ntawv qhia txhua lub limtiam (Weekly Certification) sau kom tiav ces hu tuaj rau tus neeg pab leg ntaubntawv sai lis sai tau.
  • Nyiaj Tso Ntshav
  • Nyiaj Yug Menyuam (Child Support)
  • Khoom pub uas tsis yog chaw haujlwm muab rau koj
  • Nyiaj Pab Kawm Ntawv (Pell Grants) - Yog koj tsis tau qhia txog kev kawm ntawv rau lub chaw Poob Haujlwm (UI), koj cia li hu xovtooj mus rau tus neeg pab leg ntaubntawv sai lis sai tau.
  • Nyiaj thim rov qab vim koj siv koj lis nyiaj rau koj txoj haujlwm.
  • Nyiaj laug nyiaj so haujlwm
  • Nyiaj Laus (Social Security Income) - Yog koj tsis tau nrog lub chaw poob haujlwm (UI) tham txog tejyam mob uas tus kws tshuaj txwv tsi pub ua haujlwm, hu tuaj rau tus neeg pab leg ntaubntawv sai lis sai tau.
  • Ua Txoj Haujlwm Rau Tus Neeg Uas Tuaj Ua Tsis Tau Nws Txoj Haujlwm (SUB Payments) – Yog hais tias nws yog ib yam es koj muaj cai tau txais (koj tus tswv num yeej yuav qhia koj hais tias puas yog losis tsis yog).
  • Ua haujlwm pub dawb tua hluav taws, ua haujlwm pub dawb kho mob thaum muaj xwm ceev (Volunteer Emergency Medical Services Practitioner), lossis ua haujlwm pub dawb teb kev khomob xwmtxheej ceev (Volunteer Emergency Medical Responder). (Yog koj tsis paub tseeb seb cov haujlwm koj uas puas yog haujlwm "pab dawb," hu rau tus neeg pab leg ntaubntawv tham.)

Hu xovtooj rau ib tug Neeg Pab Leg Ntaubntawv

Yog hais tias peb tau qhia koj hu xovtooj rau ib tug neeg pab leg ntaubntawv qhia peb txog lwm yam nyiaj es koj tau txais, hu xovtooj rau 414-435-7069 rau ntawm lub caij muaj kev pab.


Yuav Tsum Qhia Yog Muaj Raws Li Nram Qab No

Nyiaj Pab Them Rau Nqi Kawm Ua Haujlwm (Apprenticeship Pay)

Yog koj mus kawm ua haujlwm tsi puv sijhawm ntawm ib lub limtiam thiab koj tseem tau txais nyiaj xuaj moo rau cov sijhawm koj kawm, koj yuav tau tso rau hauv daim ntawv qhia txhua lub limtiam (Weekly Certification) hais tias yog nyiaj ua haujlwm.

Yog tias cov nyiaj no them raws cov xuab moob koj kawm txoj haujlwm, qhia tias yog them rau ua txoj haujlwm ntawd rau hauv daim ntawv qhia txhua lub limtiam (Weekly Certification) uas koj ua txoj haujlwm ntawd.

Yog tias cov nyiaj no them raws li cov xuab moos koj kawm txog txoj haujlwm, tiamsis lawv tseem tsis tau them koj txog hnub koj kawm tiav, koj yuav tsum qhia tag nrho cov nyiaj lawv them rau koj rau hauv daim ntawv qhia txhua lub limtiam (Weekly Certification) thaum kawg ntawd koj txoj huajlwm kawm.

Siv raws li kev teev tseg saum toj no, laij cov nyiaj kom raws li koj paub, muab daim ntawv qhia txhua lub limtiam (Weekly Certification) sau kom tiav ces hu tuaj rau tus neeg pab leg ntaubntawv sai lis sai tau.

Nyiaj Zov Menyuam

Qhia tias yog nyiaj ua haujlwm.

Muaj Ib Siab Ob Qig Ntawm Koj Tsev Neeg (Bereavement)

Qhia tias yog nyiaj ua haujlwm.

Nyiaj Pub Rau Hnub Yug Koj

Qhia tias yog nyiaj them so haujlwm. Teb tias MUAJ rau kab nug txog nyiaj them so haujlwm.

Nyiaj Ntawm Kev Xaiv Tsa Ua Tus Coj (Appointed Official)

Qhia raws li kev ua haujlwm thiab nyiaj haujlwm rau lub limtiam ua txoj haujlwm ntawd.

Yog them raws hlis, raws peb hlis, losyog raws xyoo, muab cov nyiaj ntawd laij nrog txhua cov limtiam uas koj tau ua txoj haujlwm ntawd thiaj paub tias them nyiaj ib lub limtiam yog pestsawg.

Yog koj tsis paub meej txog cov nyiaj ntawd, kwv yees saib yog pestsawg nyob rau txhua lub limtiam ces sau rau hauv daim ntawm qhia txhua lub limtiam (Weekly Certification) kom tiav ces hu tuaj rau tus neeg pab leg ntaubntawv.

Kev Plojtuag

Qhia tias yog nyiaj ua haujlwm.

Nyiaj Khoom Plig

Yog ib tus neeg tau txais nyiaj losyog hom tau tsam los ntawm nws chaw ua haujlwm, cov nqi ntawv muab xam tias yog nyiaj ua haujlwm thiab yuav tsum qhia rau nom tswv poob haujlwm rau lub limtiam uas tau txais.

Nyiaj Pub Dawb (Gratuity Pay)

Qhia tias yog nyiaj ua haujlwm.

Nyiaj Nqi Zog (Incentive Pay)

Qhia tias yog nyiaj ua haujlwm.

Yog Tau Nyiaj Tsi Tuncua (Income Continuation)

Qhia tias yog nyiaj ua haujlwm, sau tus lej 0 rau kab nug txog xuaj moo ua haujlwm, yog tias tsis muaj lwm txoj haujlwm losyog nyiaj uas yuav tsum tau qhia lawv rau lub limtiam ntawd, sau daim ntawm qhia txhua lub limtiam (Weekly Certification) kom tiav thiab hu xovtooj mus rau tus neeg pab leg ntaubntawv sai lis sai tau.

Nyiaj them Rau Thaum Muaj Num Mam Hu (On-Call or Show-Up Pay)

Qhia tias yog nyiaj ua haujlwm.

Nyiaj Them Rau Lub Sijhawm Xyaum Ua Num (Orientation/ /Training)

Qhia tias yog nyiaj ua haujlwm.

Nyiaj Them Rau Cov Neeg Ua Num Rau Kev Xaivtsa (Poll Worker Payment)

Qhia tias yog nyiaj ua haujlwm.

Nyiaj Them Rau Kev Tshawb Ntaub Ntawv (Research Participation Payments)

Qhia tias yog nyiaj ua haujlwm.

Nyob Tsev Dawb Tsi Them Nyiaj

Qhia tias yog nyiaj ua haujlwm, tshwj tias tus tswv num yog tus them nqitsev rau koj nyob dawb kom muaj kev yoojyim rau koj ua haujlwm yog koj nyob hauv lub tsev uas koj ua haujlwm ntawd.

Yog koj tsis tau ua haujlwm rau tus tswv num lub limtiam no, sau tus number 0 rau ntawm qhovchaw uas nug txog nyiaj xuajmoo.

Yog koj tsis paub meej, qhia cov xuaj moo koj ua haujlwm thiab cov nyiaj ua haujlwm rau hauv daim ntawm qhia txhua lub limtiam (Weekly certification) thiab hu xovtooj mus rau tus neeg pab leg ntaubntawv.

Nyiaj Them Rau Thaum Kwv Ntawv Tawm Tsam Chaw Ua Haujlwm (Strike Pay)

Qhia tias yog nyiaj ua haujlwm, yog tias raug mus kwv ntawv tawm tsam ua ntej lawv tem nyiaj rau koj.

Ua Txoj Haujlwm Rau Tus Neeg Uas Tuaj Ua Tsis Tau Nws Txoj Haujlwm (SUB Payments)

Qhia tias yog nyiaj ua haujlwm yog tis yam no TSIS yog ib yam es koj muaj cai tau txais (koj tus tswv num yeej yuav qhia koj hais tias puas yog losis tsis yog).

Nyiaj Them Rau Tus Neeg Uas Sawvcev Union (Union Stewart)

Qhia tias yog nyiaj ua haujlwm.

Nyiaj Them Rau Kev Kawm Ua Lwm Txog Txuj Ci

Yog tias koj tsuas tau txais ib feem ntawm cov nyiaj no rau ib lub limtiam xwb, koj yuav tau qhia tias yog nyiaj ua haujlwm. Sau tus lej 0 rau ntawm qhovchaw nug txog nyiaj xuam moo, yog tias tsis muaj lwm txoj haujlwm losyog nyiaj uas yuav tsum tau qhia lawv rau lub limtiam ntawd.

Yog tias koj tau txais cov nyiaj no puv ntoob li cov sijhawm uas koj ua num, koj tsi tag qhia tias yog nyiaj ua haujlwm. Cia li ua daim ntawv Weely Certification kom tiav thiab hu xovtooj mus rau tus neeg pab leg ntaubntawv sai lis sai tau.

Nyiaj Them Los Ntawm W2

Qhia tias yog nyiaj ua haujlwm, ua daim ntawv qhia txhua lub limtiam (Weekly Certification) kom tiav thiab hu xovtooj mus rau tus neeg pab leg ntaubntawv.

Nyiaj Them Los Ntawm Welfare-to-Work

Qhia tias yog nyiaj ua haujlwm, ua daim qhia txhua lub limtiam (Weekly Certification) kom tiav thiab hu xovtooj mus rau tus neeg pab leg ntaubntawv.