Skip main navigation

Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Rov Qab Qhib Rooj Sib Hais

English  |  Español  |  Hmoob  |  Other Languages Available

Yuav tsum mus ua ntawv online losyog sau ib tsab ntawv mus thov yog xav rov qhib rooj sib hais. Yog tias koj tsis tuaj yeem sau daim ntawv thov rov qhib rooj sib hais dua online, koj yuav tsum xa lossis fax koj daim ntawv thov kom rov txiav txim dua.

Yog xav kom tsis dhau caij nyoog, koj daim tsab ntawv yuav tsum mus txog losyog lub tsev xa ntawv yuav tsum tau cim tias lawv tau txais tsis pub dhau lub hnub tim kawg thov rov qhib rooj sib hais es nyob tom hauv ntej koj daim ntawv qhia txog kev txiav txim. Yog tias koj rov qhib rooj sib hais dua ntau tshaj ib qho kev txiav txim, koj yuav tsum xa ib daim ntawv thov dua ntxiv rau txhua qhov kev txiav txim.

Kev Thov Txiav Txim Dua Hauv Online

Tom qab koj 'SUBMIT,' luam thiab khaws ib daim qauv ntawm nplooj ntawv lees paub rau koj cov ntaub ntawv. Pib tam sim ntawd npaj rau lub rooj sib hais.

Kev Thov Txiav Txim Dua Hauv Kev Xa Ntawv los sis xa Xa Fev

UI Hearing Office
P.O. Box 7975
Madison, WI 53707

Tus Fev: (608) 327-6498

Cov ntaub ntawv yuav tsum muaj

 • Luam daim ntawv qhia txog kev txiav txim losyog nws 9 tug lej uas nyob hauv sab ces kaum sab laug ntawm nplooj ntawv.
 • Tus thov nyiaj poob haujlwm lub npe thiab nws tus social security naj npawb
 • Lub npe ntawm kev lag luam thiab tus lub chaw ua haujlwm chaw nyob
 • Cov hnub tim thiab sijhawm uas koj thiab koj tibneeg ua timkhawv thiab/losyog cov sawv cev tuaj koom tsis tau lub rooj sib hais
 • Tej kev pab raws li ib tus tibneeg tuaj txhais lus losyog lwm yam

Qhov no TSUAS YOG siv los thov rov txiav txim dua ntawm Kev Pab Nyiaj Poob Hauj Lwm.

Qhov no TSIS yog siv rau:

 • Sib piv (Computations)
 • Kev txiav txim siab ua se (Tax determinations)
 • Kev Txiav Txim Rau Cov Txiav Txim Plaub Ntug (Appeal Tribunal Decisions)
 • Kev Tshawb Fawb thiab Kev Tshawb Xyuas Kev Tshawb Nrhiav Kev Pom Dej Num (Labor & Industry Review Commission decisions)
 • Kev txiav txim plaub ntug (Circuit Court, Court of Appeals, Supreme Court)
 • Cov lus nug (Inquiries)

Muaj ntau yam hais ntxiv txog kev yuav thov rov qab qhib rooj sib hais cov nyiaj poob haujlwm ntawm no nyob rau hauv online phau ntawm hu uas Rooj Sib Hais Txog Phab Povhwm Poob Haujlwm.