Skip main navigation

Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Rooj Sib Hais Txog Phab Povhwm Poob Haujlwm

Yam Uas Tus Tibneeg Ua Haujlwm Thiab Tus Tswvnum Yuav Tsum Paub Txog

English  |  Español  |  Hmoob |  Other Languages

Phau ntawv no yuav qhia koj npaj cov ntaubntawv dabtsi rau lub sijhawm uas koj mus nrog lawv sib hais. Thaum koj nyeem phau ntawv no tas lawm yog hais tias koj tseem muaj lus nug ntxiv, hu xovtooj rau lub koom haum qhia tseg rau nraub qaum tshab ntawv txiav txim nyiaj poob haujlwm. Lub koom haum saib rau sab sib hais nyiaj poob haujlwm (hearing office) ntawd mam qhia koj txog tej yam uas koj yuav tsum paub txog thiab npaj rau lub sijhawm koj mus nrog lawv sib hais, tabsis, lawv yuav qhia tsis tau losyog nrog koj tawm tswv yim pab koj lub rooj sib hais ntawd.

Yog hais tias koj muaj lus nug txog koj cov nyiaj poob haujlwm losyog lwm yam uas tsis hais txog rau cov teebmeem uas koj tseem yuav mus nrog lawv sib hais no, hu rau:

 • Rau tus tibneeg ua haujlwm: (414) 435-7069 lossis hu dawb ntawm (844) 910-3661
 • Rau tus tswvnum: (414) 438-7705
 • Fax: (608) 260-3060
 • TTY: 7-1-1

Mus saib phau ntawv Handbook for Claimant ntawm: https://dwd.wisconsin.gov/uiben/handbook/hmong.htm.

Yog koj yog tus tibneeg ua haujlwm es koj tseem ho nrog lawv sib hais tsis tau xaus, koj yeem meem hu mus thov cov nyiaj poob haujlwm rau txhua lub limtiam ntawd kom txog thaum koj nrog lawv sib hais xaus lawm. Yog hais tias koj tseg tau ib ntus es ho tsis tau hu mus thov nyiaj poob haujlwm lawm no tabsis ho xav rov qab pib thov dua ces saib mus ntxiv rau phau ntawv hu ua "Phau Ntawv Rau Cov Thov".

Cia li pib npaj rau koj lub rooj sib hais tamsim no. Tsis txhob tos tsab ntawv qhia txog lub sijhawm mus ntsib lawv tuaj txog koj es koj mam li pib npaj koj cov ntaubntawv.

Phau ntawv no qhia txog tej yam uas koj yuav tsum paub thiab npaj rau lub rooj sib hais. Cov kabke qhia no nyob rau hauv tshooj 108 ntawm Wisconsin kev cai lij choj thiab tshooj DWD 100-150 ntawm administrative code. Koj nyeem cov ntaubntawv no tau nyob rau tom library losyog hauv Internet:

Yog xav tau phau ntawv (UI law) kev cai lij choj hais txog nyiaj poob haujlwm no, hu rau lub koom haum uas tau hais tseg nyob rau hauv tsab ntawv txiav txim.

Cov Lus Yuav Siv Rau Lub Rooj Sib Hais

Appeal Tribunal
Yog ib tus kws lij choj uas ua haujlwm rau lub xeev, nws yog tus yuav khiav lub rooj sib hais, yuav tshuaj xyuas kom cov lus sib hais ntwad yog cov tseeb xwb thiab nws yog tus yuav txiav txim tawm kawg sib hais tiav lawm.
Appellant
Yog tus tibneeg uas tau thov qhib lub rooj sib hais losyog tus foob. Tus uas thov ntawd nws yog ib tus tibneeg ua haujlwm losyog tus tswvnum.
Attorney of Record
Yog ib tus kws lij choj uas yuav tuaj mus sawv cev rau ib tus tibneeg twg rau thaum lub rooj sib hais.
Cross-examination
Yog cov lus uas lawv yuav nug tus timkhawv rau tus fob thiab tus txheem uas tuaj sib hais ntawd.
Department
Yog lub Rooj Hwjxwm Kev Ua Haujlwm, Pab Phovhwm Kev Poob Haujlwm.
Determination
Yog tsab ntawv ua ntej tshaj plaws uas lub rooj hwjxwm kev ua haujlwm tau txiav txim los ntawm tus tibneeg ua haujlwm seb nws puas muaj feem txais tau nyiaj poob haujlwm losyog seb tus tswvnum ntawd puas yuav tau them nyiaj poob haujlwm.
Evidence
Yog cov lus tau hais thiab ntaubntawv siv ua povthawj ntawm lub rooj pab rov sib hais plaub dua (appeal tribunal) muab khaws tseg thiab siv txiav txim tom qab sib hais xaus lawm.
Exhibits
Yog cov ntaubntawv ua povthawj rau lub rooj sib hais, cov ntaubntawv muaj los li ntawm no: nyiaj them ua haujlwm losyog cov ntawv qhia txog cov hnub ua haujlwm, cov nyiaj tshev, cov ntawv tseem ceeb, cov ntawv ceeb toom, kws kho mob ntaubntawv zam tus tibneeg mus ua haujlwm, cov kev cai ua haujlwm, sijhawm ua haujlwm, lwm yam ntaubntawv; thiab, cov duab, lus kaw cia (audio) losyog daim yeeb yaj kiab (video), cov duab taw qhia (charts), thiab lwm yam.
Firsthand Witness
Yog tus tibneeg uas timkhawv pom, hais, losis hnov txog qhov tseeb uas nws mus ua pov thawj rau.
Hearing Record
Cov ntaubntawv povthawj thiab cov lus kaw suab ua povthawj rau lub rooj sib hais ntawd.
Hearsay
Cov lus los ntawm tub tibneeg uas timkhawv uas nws tsis pom, hais, losis hnov kiag ntawm nws lub qhov muag.
Medical Report
Daim ntawv, muab ua povthawj los hloov rau tus tibneeg uas saib xyuas kev mob nkeeg tuaj koom lub rooj sib hais ntawd.
Merits (Issues)
Yog vim li cas thiaj tau txais nyiaj poob haujlwm los tsis tau txais nyiaj poob haujlwm.
Parties
Yog cov tibneeg uas txoj cai txiav txim yuav cuam tshuam nws thaum lub rooj sib hais xaus lawm. Cov tibneeg muaj xws li ntawm no:
 • tus tibneeg thov nyiaj poob haujlwm
 • tus tswvnum uas tej zaum ho yuav tau them lossis tej zaum ho yuav tsis tau them nyiaj poob haujlwm
Relevant
Muaj kev twb kev txuas lus tseem ceeb los ntawm rooj plaub.
Respondent
Yog tus tibneeg uas tuaj txheem rau thaum sib hais.
Subpoena
Kev yuam los ntawm tsev hais plaub losis los tsim cov ntaub ntawv ntawm lub rooj sib hais.
Testimony
Yog kev cog lus thaum tus tibneeg twg tsa nws txhais tes lees hais tias yuav qhia qhov tseeb xwb.

COV NTAUBNTAWV KOJ YUAV TAU TXAIS LOS NTAWM LUB ROOJ HWJXWM KEV UA HAUJLWM

Kabke Qhia Txog Lub Rooj Sib Hais thiab Cov Ntaubntawv (Form C)

Qhia rau koj paub hais tias lub rooj sib hais ntawd yuav muaj tham hauv xovtooj rau ib sab twg xwb lossis ho muaj rau ob sab sib hais tibsi.

Tsab Ntawv Qhia Txog Lub Rooj Sib Hais (Form F)

Tsab ntawv qhia txog hnub tim uas yuav sib hais, sijhawm, chaw nyob, thiab seb koj yuav tau ua dabtsi thaum koj tuaj mus koom lub rooj sib hais thiab lwm yam lus tseem ceeb rau lub rooj sib hais ntawd.

POVHWM KEV POOB HAUJLWM (UI) ROOJ SIB HAIS YOG DABTSI?

Txoj Cai Tswj (Legal Proceeding)

Koj yuav tau koom kev sib hais raws txoj cai lij choj uas tus kws lij choj ntawd yuav txais koj kev cog lus thaum tsa txhais tes lees hais tias yuav qhia qhov tseeb xwb los ntawm lub rooj pab rov sib hais plaub dua (appeal tribunal).

Rooj sib hais no yuav muaj qhib rau pej xeem suavdaws tuaj koom mloog thiab txiav txim daws teeb meem txog ntawm:

 • seb tus tibneeg ua haujlwm puas yuav muaj feem txais tau nyiaj poob haujlwm
 • seb tus tswvnum cov nyiaj tuav povhwm poob haujlwm puas yuav muaj feem raug them

Kws Lij Choj Sawv Cev Rau Koj

Lub rooj hwjxwm kev ua haujlwm yuav tsis nhriav cov kws lij choj rau ib tug twg li. Yog koj xav kom ib tus kws lij choj sawv cev rau koj no koj yuav tsum ua tug mus nhriav koj. Koj tus kws lij choj ntawd yuav tsum hu xovtooj mus rau lub rooj hwjxwm kev ua haujlwm kom sai li sai tau qhia rau lawv paub hais tias koj muaj koj ib tus kws lij choj uas yuav tuaj mus sawv cev pab koj rau thaum lub sijhawm yuav sib hais txog koj cov teeb meem no.

TEEM SIJHAWM RAU LUB ROOJ SIB HAIS

Cov rooj sib hais no yog teem hauv plaub lub UI Rooj Sib Hais. Lub Rooj Sib Hais cov sijhawm dhia haujlwm yog pib 7:45 am txog 4:30 pm, txhua hnub Monday txog Friday.

Lub koom haum povhwm kev poob haujlwm mam li teem caij sib hais rau koj sai li sai tau. Tej zaum nws sai li ntawm rau hnub tom qab koj thov lawv qhib lub rooj sib hais xwb. Tiamsis, muaj tej zaum lawv yuav teem caij tsis tau sai li hais tseg no thiab ho yuav ntev li ntawm peb mus rau plaub lub limtiam mam teem tau sijhawm rau koj. Koj lub rooj sib hais ntawd tej zaum ho yuav muaj tham hauv xovtooj lossis ho yuav muab mus ntsib kiag tim ntsej tim muag.

Tsab Ntawv Qhia Txog Rooj Sib Hais

Phab saib rooj hais plaub kev poob haujlwm mam li xa ib Tsab Ntawv (Form F) qhia koj txog:

 • hnub tim thiab sijhawm ntawm lub rooj sib hais (tas nrho cov sijhawm rau cov rooj sib hais no yog teem raws Central sijhawm xwb)
 • chaw nyob thiab seb koj yuav mus koom li cas (piv txwv, mus koom tim ntsej tim muag losyog hauv xovtooj xwb)
 • cov teeb meem uas yuav pub hais rau hauv lub rooj sib hais ntawd
 • tej yam lus tseem ceeb txog lub rooj sib hais, yog hais tias mus no

Thov nyeem ob sab tibsi ntawm tsab ntawv qhia txog lub rooj sib hais.

ROV TEEM SIJHAWM YOG TSIS KHOOM

Phab saib rooj hais plaub kev poob haujlwm mam li teem dua ib lub sijhawm uas zoo zog rau koj tiamsis lawv yuav tsis lees nrhiav kom tau kiag hnub tim thiab sijhawm uas koj xav tau. Yog hais tias koj yog tus tibneeg uas tau thov qhib lub rooj sib hais ntawd, qhia cov sijhawm uas koj tsis “khoom” rau hauv koj tsab ntawm (appeal letter) xa rau lawv. Yog hais tias koj yog tus tibneeg uas tuaj txheem rau thaum sib hais ntawd, hu mus rau phab saib rooj hais plaub kev poob haujlwm qhia lawv txog cov sijhawm uas koj tsis khoom tam sim ntawd thaum koj txais tau lawv tsab ntawv qhia txog hnub tim thiab sijhawm uas lawv twb teem/losyog tseem yuav teem rau lub rooj sib hais ntawd. Yog ua tau, thov tsis txhob tos thaum lawv twb teem tau sijhawm lawm mam li hu mus qhia rau phab saib rooj hais plaub kev poob haujlwm hais tias koj tsis khoom rau lub sijhawm ntawd.

Hloov Sijhawm Lawv Teem Tseg

Feem ntau lawv yuav tsis pub hloov lub sijhawm teem tseg rau koj tiamsis yog koj qhia tau meej rau lawv hais tias koj muaj teeb meem loj heev thiab piav kom zoo uas ua rau koj tuaj mus koom tsis tau rau lub sijhawm ntawd, tej zaum lawv yuav pom zoo hloov lub sijhawm ntawd rau koj thiab. Yog koj xav hloov lub sijhawm, koj tsis txhob sau ntawv mus qhia lawv. Koj yuav tsum hu xovtooj mus rau lub rooj sib hais plaub thiab qhia rau lawv hais tias vim li cas koj thiaj li thov hloov sijhawm ntawm lub rooj sib hais ntawd

COV TXHAIS LUS

Yog koj xav tau ib tus txhais lus rau koj no, koj yuav tsum hais qhia rau phab saib rooj hais plaub kev poob haujlwm paub sai li sai tau. Lawv yuav siv lawv cov tibneeg los txhais (hais lus losyog piav tes) lus rau koj.

THOV YAM TXAWV TXAV (SPECIAL NEEDS)

Yog hais tias koj xav thov tej yam txawv txav (xws li muaj mob, lagntseg losyog tsis paub hais lus), hu mus qhia rau phab saib rooj hais plaub kev poob haujlwm paub sai li sai tau.

COV ROOJ SIB HAIS HAUV XOVTOOJ

Yog koj twb teem sijhawm thov kom rov hais dua rau ntawm xovtooj lawm, koj yuav tsum qhia koj tug xovtooj kom lawv hu tau tuaj rau koj thiab koj tus povthawj xovtooj. Phab saib rooj hais plaub kev poob haujlwm mam li hu rau koj thiab koj tus povthawj ntawd losyog cov xovtooj uas koj muab rau lawv.

Koj yuav tau txais ib tsab ntawv qhia txog kabke qhia txog Lub Rooj Sib Hais Hauv Xovtooj (Form C) ua ntej lub rooj sib hais ntawd. Yog hais tais koj muaj tej yam ntaubntawv koj ho xav muab rau lawv txiav txim saib tso nrog cov ntaubntawv ua povthawj rau koj lub rooj sib hais ntawd (exhibits), koj yuav tsum muab cov ntawv no rau lawv thiab rau tus tibneeg uas tuaj txheem rau thaum sib hais ua ntej peb hnub ntawm lub rooj sib hais.

Yog hais tias phab saib rooj hais plaub kev poob haujlwm ho teem lub sijhawm sib hais ntawm rau hu xovtooj xwb es koj ho xav sib hais kiag tim ntsej tim muag no, koj yuav tsum hu mus rau phab saib lub rooj hais plaub kev poob haujlwm paub txog ua ntej lub sijhawm teem ntawd es lawv thiaj li npaj tau li koj xav.

YOG KOJ THOV QHIB LUB ROOJ SIB HAIS TIAMSIS KOJ HO PAUV SIAB LAWM

Tsuas yog tus tibneeg uas tau thov qhib lub rooj sib hais (the appellant) ntawd nws thiaj li muaj cai hloov tau siab xwb.

Nyob rau lub sijhawm uas koj thov qhib lub rooj sib hais, koj xav hloov siab tsis hais thaum twg los yeej tau tibsis. Koj tsuas yog sau ib tsab ntawv online, muab xa, muab fax, losyog hu xovtooj mus qhia lub koom haum rau lawv paub xwb. Muab tsab ntawv xa, muab fax, losyog hu xovtooj mus qhia rau phab saib rooj hais plaub kev poob haujlwm paub. Yog koj pauv siab lawm no, lawv yuav tsis teem sijhawm sib hais lawm.

YUAV NPAJ DABTSI RAU LUB ROOJ SIB HAIS

Koj muaj cai tshuaj xyuas koj cov ntaubntawv nyob tod phab saib rooj hais plaub kev poob haujlwm ua ntej lub rooj sib hais ntawd pib. Hu xovtooj mus rau phab saib rooj hais plaub kev poob haujlwm paub ua ntej koj mus es lawv thiaj li npaj tau koj cov ntaubntawv kom txhij.

Tshuaj Xyuas Koj Cov Ntaubntawv ua ntej lub Rooj Sib Hais

Yuav tsum npaj cov ntaubntawv tseem ceeb kom txhij. Tsis txo cia txog lub sijhawm yuav sib hais ntawd koj mam ho muab cov ntaubntawm los mus nyeem ua thawj zaug! Tshuaj xyuas koj cov ntaubntawv ua ntej lub rooj sib hais ntawd. Yog koj muaj lus nug li cas los muab sau tseg cia tibsi thaum koj tuaj sib hais.

MUS KOOM LUB ROOJ SIB HAIS

Mus Kom Raws Sijhawm

Koj yuav tsum npaj sijhawm kom ntxov tuaj mus nrhiav lub koom haum, ntses tsheb thiab mus ko taw rau ntawm phab yuav sib hais. Yog hais tias koj yog tus tibneeg uas thov qhib lub rooj sib hais no es koj ho mus tsis raws sijhawm, tej zaum lawv yuav muab koj lub rooj sib hais ntawd kaw tseg. Yog hais tias koj ho yog tus tibneeg uas tuaj txheem rau thaum sib hais es koj ho tuaj lig no, tej zaum lub rooj sib hais ntawd yuav pib tsis tos koj.

Tus Twg Yog Tus Yuav Tsum Mus Koom Lub Rooj Sib Hais

Feem ntau, ob sab uas yog tus tibneeg uas thov qhib lub rooj sib hais (the appellant) thiab yog tus tibneeg uas tuaj txheem rau thaum sib hais (respondent) nrog rau nkawv cov tibneeg uas yuav tuaj mus ua povthawj rau nkawv. Yog hais tais tus tibneeg uas tau thov qhib lub rooj sib hais ntawd tsis tuaj koom no, lub rooj sib hais ntawd yuav muab kaw tseg. Tsab ntawv uas lawv xa tuaj rau koj nws yuav qhia seb koj no puas yuav tsum tau mus koom, yog hais tias tau mus koom no, yuav qhia ntxiv seb koom tim ntsej tim muag losyog hu xovtooj mus xwb.

YUAV MUAJ DABTI TSHWM SIM NTAWM LUB ROOJ SIB HAIS

Kabke Sib Hais (Hearing Procedure)

Lub rooj pab rov sib hais plaub dua (appeal tribunal) yog tus yuav tswj lub rooj sib hais. Yuav yog lub rooj pab rov sib hais plaub dua (appeal tribunal's) txoj haujlwm los mus sib sau cov lus uas ob tog ntawd tuaj piav txog thiab yuav muab cov lus no coj los pab nws txiav txim rau ib tog twg.

Lub rooj pab rov sib hais plaub dua (appeal tribunal) yuav txheeb npe ntawm cov tibneeg tuaj ua povthawj thiab nws yuav qhia txog cov kabke ntawm lub rooj sib hais ntawd. Lub rooj pab rov sib hais plaub dua (appeal tribunal) mam txheeb txog kev txiav txim dua txog zaj uas tuaj sib hais no, qhia seb cov teeb meem yog li cas, thiab tej zaum nws yuav nug seb koj xav tau dabtsi (state your position).

Lub rooj pab rov sib hais plaub dua (appeal tribunal) yog tug yuav txiav txim seb cov tibneeg tuaj ua povthawj ntawd tus twg yog tus yuav los cog lus tsa txhais tes lees hais tias yuav qhia qhov tseeb xwb. Tej zaum lub rooj pab rov sib hais plaub dua (appeal tribunal) ho yuav hais kom ib cov lossis ib tus povthawj los cov tibneeg tawm mus sab nraum ua ntej lwm tus povthawj yuav los piav nws cov lus.

Lub rooj pab rov sib hais plaub dua (appeal tribunal) ntawd muaj cai nug txhua tug tuaj ua povthawj kom nws paub thiab hnov txog cov lus hais thiab yuav siv cov lus no teev tseg. Lub rooj pab rov sib hais plaub dua (appeal tribunal) yeej yuav pub ib lub sijhawm rau koj los nug cov tibneeg tuaj ua povthawj ntawd. Thaum lub sijhawm uas lawv “nug timkhawv” (cross-examination) lawm, koj TSIS MUAJ cai los hais lus dabtsi li. Koj tsis muaj cai tawm tsam hauv lub rooj sib hais ntawd. Koj tsuas yog muaj cai nug ib cov lus xwb (ask questions).

Ib tog twg yeej yuav muaj lub sijhawm los qhia cov ntaubntawv uas coj tuaj ua povthawj. Thaum twg ob sab piav nkawv cov teeb meem tas lawm, lub rooj pab rov sib hais plaub dua (appeal tribunal) mam xaus lub rooj sib hais ntawd.

Thaum lub rooj sib hais ntawd xaus lawm, lub rooj pab rov sib hais plaub dua (appeal tribunal) yuav nrog koj tham tsis tau txog koj cov teeb meem ntawm lub rooj sib hais ntawd lawm. Yog ib yam tseem ceeb heev uas koj yuav tsum piav kom tas koj cov teeb meem rau lub sijhawm lawv pub rau koj piav rau hauv lub rooj sib hais. TXOJ KEV TXIAV TXIM TSUAS YOG TXIAV TXIM LOS NTAWM COV LUS POVTHAWJ UAS MUAB LOS HAIS RAU HAUV LUB ROOJ SIB HAIS XWB. Yog tsis yeem rov xav taug rooj sib hais ntxiv, lub rooj pab rov sib hais plaub dua (appeal tribunal) tsuas yog muab cov ntaubntawv thiab lus povthawj qub ntawm lub rooj sib hais ntawd rov los tshawb xyuas xwb.

Lub rooj sib hais ntawd yuav muab kaw sau cia. Hais koj cov lus kom kaj lug thiab nrov, lub kaw lus ntawd thiaj li kaw tau meej. Yog koj xav tau ib daim kaw ntawm, hu rau (608) 266-3174.

COV POVTHAWJ

Coj tib cov povthawj tuaj koom lub rooj sib hais uas paub thiab pom txog qhov tseeb uas muaj tshwm sim rau cov teeb meem xwb.

Cov tibneeg tuaj ua povthawj hauv lub rooj sib hais ntawd yuav tsum yog cov uas, pom, hais, losis hnob thiab paub txog qhov tseeb uas muaj tshwm sim rau cov teeb meem tuaj sib hais no.

Tsis txhob xav hais tias lawv yuav pub koj tus povthawj ntawd sau ib tsabntawv tuaj sawv cev ua nws tug yog hais tias nws tuaj koom tsis tau lub rooj sib hais vim hais tias lawv yuav xam tias yog “lus fuab lus cua (hearsay).” Txawm tias lawv yuav tej zaum txais tej tsabntawv es yog “lus fuab lus cua (hearsay)” es yog cov lus hais tau dos lawm, ib yam es lawv yuav pom hais tias yog lo lus povthawj tseeb siv tsis tau “lus fuab lus cua (hearsay)” xwb.

Cov kabke yuav siv rau lub rooj sib hais ntawd zoo ib yam li cov kabke uas siv rau hauv lub tsev hais plaub. Lub rooj pab rov sib hais plaub dua (appeal tribunal) yuav txiav txim tsis tau rau cov lus fuab lus cua xwb (cov lus uas hais los ntawd tus povthawj uas tsis paub thiab pom txog qhov tseeb uas muaj tshwm sim rau cov teeb meem sib hais no).

Tej zaum tus kws lij choj yuav pub pestsawg tus povthawj los piav rau tib qhov teeb meem thiab yuav tsis pub piav tej yam uas tsis yog hais txog cov teeb meem ntawm lub rooj sib hais ntawd.

COV NTAWV YUAM (SUBPOENAS)

Yog hais tias tus tibneeg ua povthawj rau koj ntawd tsis kam tuaj koom lub rooj sib hais lossis koj xav tau tej yam ntaubntawv ua povthawj rau hauv koj lub rooj sib hais no, koj muaj cai thov tau daim ntawv yuam (subpoena) ntawm phab saib rooj hais plaub kev poob haujlwm. Yog koj muaj koj ib tus kws lij choj los keb koj cov teeb meem no koj hais kom nws xa daim ntawv yuam ntawd rau tug povthawj ntawd los tau tib yam thiab, tiamsis nws yuav tsum xa ib daim luam tuaj rau phab saib rooj hais plaub kev poob haujlwm thiab.

Ntaub Ntawv Yuav Tsum Muaj

Ua ntej koj yuav hu rau phab saib rooj hais plaub kev poob haujlwm thov daim ntawv yuam (subpoena) ntawd, koj yuav tsum muaj txhij cov povthawj lawv npe, lawv chaw nyob, thiab lawv no ho paub thiab pom dabtsi yuav los qhia txog rau hauv koj lub rooj sib hais. Yog koj xav tau ib cov ntaubntawv los ua povthawj, teev tseg rau hauv ib daim ntawv cov ntaubntawv koj xav tau yog dabtsi thiab lub npe ntawm tus tibneeg uas paub thiab pom txog koj cov teeb meem ntawm cov ntaub ntawv ntawd. Yog hais tias phab saib rooj hais plaub kev poob haujlwm tso cai rau koj tau daim ntawv yuam no, lawv mam cob qhia koj txog cov ntawv yuam ntawd.

Cev Tsab Ntawv Yuam

Yog lawv tso cai rau koj ua tsab ntawv yuam lawm, koj yog tus uas yuav tsum khiav txoj haujlwm mus cev tsab ntawv yuam no kom tiav ua ntej lub rooj sib hais ntawd. Koj yuav tsum them koj cov povthawj rau hnub uas lawv tuaj ua povthawj rau koj thiab koj yuav tsum them kev khiav tsheb (mileage expenses) rau txhua tus povthwaj uas koj yuam tuaj koom lub rooj sib hais ntawd. Lub rooj pab rov sib hais plaub dua (appeal tribunal) mam ua tug txiav txim seb cov nyiaj koj them rau cov povthawj thiab cov nyiaj them khiav tsheb no puas yuav muaj feem them rov qab rau koj. Yog koj xav kom cov nyiaj no rov qab them rau koj, koj yuav tsum hais qhia lawv paub.

YAM UAS LEES TSEG (EXHIBITS)

Nqa Nrog Koj tej Ntaubntawv Tseem Ceeb uas Koj Xav kom Lawv Muab Siv ua Ntawv Povthawj rau Hauv lub Rooj Sib Hais.

Cov koom uas koj muab siv ua povthawj yuav tsum muaj tseeb nrog rau cov teeb meem uas koj yuav tuaj hais txog ntawd. Nqa daim ntawv uas yog daim tseem (original document) thiab muab luam ob daim (2 copies) tuaj nrog koj rau hauv lub rooj sib hais. Lub rooj pab rov sib hais plaub dua (appeal tribunal) mam li ua tug txiav txim seb cov ntawv no puas yuav tsim nyog siv los ua ntawv povthawj. Yog koj nqa daim yeeb yaj kiab (video) losyog lus kaw cia (audiotape), duab yeej yaj kiab yog yuav muaj tuaj rau lub rooj sib hais yuav tsum yog hom .mp4 (MP4). Tag nrog cov khoom siv ua povthawj ntawd lub rooj pab rov sib hais plaub dua (appeal tribunal) yuav muab tuav cia tibsis.

NTAUBNTAWV LOS NTAWM KWS KHO MOB (CERTIFIED)

Yog koj yog tus tibneeg ua haujlwm no, daim ntawv qhia tseg los ntawm koj tus kws kho mob uas saib xyuas koj tej zaum yuav pab tau koj thaum txiav txim rau koj cov teeb meem ntawd. Tus tibneeg ua haujlwm ntawd nws muaj cai thov daim ntawv ntawd losyog tej zaum lub phab saib rooj hais plaub kev poob haujlwm yuav muab ib daim ntawv nug txog kev mob rau tus tibneeg ua haujlwm ntawd coj mus rau nws tug kws kho mob teb cov lus nug. Daim ntawv no yuav tsum muab ua kom tiav thiab xa rov rau phab saib rooj hais plaub kev poob haujlwm kom tsis pub dhau lub sijhawm qhia tseg rau hauv daim ntawv ntawd.

Tug leg cov ntaubntawv no tsis tas tuaj koom lub rooj sib hais ntawd, tiamsis yog hais tias koj xav kom tus kws kho mob ntawd tuaj no ces koj ua daim ntawv yuam (require) kom nws yuav tsum tuaj koom lub rooj sib hais ntawd. Tug tswvnum kuj muaj cai yuam koj tus kws kho mob losyog ib tug leg ntaubntawv kho mob tuaj koom lub rooj sib hais lossis lawv kuj muaj cai nqa lawv ib cov ntaubntawv ua povthawj ntawm ib lub koom haum txawj txuj ci (qualified expert) los tawm tsam koj cov lus thiab. Cov ntaubntawv no yuav tsum muaj tseeb (certified) thiab maub zwm ua ntawv povthawj.

LUB KOOM HAUM COV TIBNEEG POVTHAWJ THIAB NTAUBNTAWV

Tej zaum lub rooj pab rov sib hais plaub dua (appeal tribunal) ntawd ho yuav txais lwm yam ntaubntawv los ntawm lub rooj hwjxwm kev ua haujlwm cov tibneeg leg ntaubntawv losyog cov ntaubntawv ntawd lub koom haum tshawb fawb kev ua haujlwm (department’s labor market database) los siv pab nws txiav txim. Cov ntaubntawv no qhia txog cov haujlwm, nyiaj them ua haujlwm thiab lwm yam tshawb fawb kev ua haujlwm uas tej zaum ho yuav cuam tshuam koj cov teeb meem.

TOM QAB SIB HAIS TIAV LAWM

Lub rooj pab rov sib hais plaub dua (appeal tribunal) yog tug uas yuav muab cov kabke kev cai los txiav txim rau cov ntaubntawv thiab cov lus povthawj ntawm koj cov teeb meem. Nws mam li muab nws cov lub txiav txim no sau cia rau hauv ib daim ntawv. Daim ntawv no yuav muab luam xa rau ob tog tibsis, raws li ob lub limtiam tom qab lub rooj sib hais ntawm xaus lawm.

Yog hais tias ho txiav txim rov pub them nyiaj poob haujlwm no lawm, yuav siv ntev li ntawm ob mus rau plaub lub limtiam cov nyiaj mam xa tawm.

THEM NYIAJ TSHAJ LAWM

Yog hais tias ho txiav txim tsis muaj feem txais tau cov nyiaj poob haujlwm no, tej zaum tus tibneeg ua haujlwm ntawd yuav tau them cov nyiaj uas lub rooj hwjxwm kev ua haujlwm twb tau them rau tug tibneeg ntawd tas lawm. Tabsis yog hais tias cov nyiaj them tuaj rau koj no yog lawv ua ntaubntawv yuam kev, thiab koj tsis tau ua dabtsi yuam kev, tej zaum koj yuav tsis tau them cov nyiaj no rov qha rau lawv.

YOG KOJ MUS KOOM LIG, TSIS MUS KOOM, LOS YOG HU TSIS TAU KOJ

Yog rau tus “tuaj koom tim ntsej tim muag” no, lub rooj pab rov sib hais plaub dua (appeal tribunal) yuav tos li ntawm 10 feeb seb tus tibneeg ua haujlwm (yog tus uas thov lub rooj sib hais) ntawd puas yuav tuaj txog ua ntej nws muab lub rooj sib hais ntawd kaw mus. Kabke taug rau rooj sib hais hauv xovtooj los zoo ib yam li no thiab. Yog hais tias tus kws lij choj hu xovtooj tuaj tsis tau rau koj tom qab 10 feeb ntawm lub sijhawm lawv teem tseg, lub rooj sib hais ntawd yuav raug kaw mus.

Thaum lub rooj sib hais no raug kaw lawm yuav tsis muab feem rov qhib dua lawm, tabsis yog ho muaj tej yam haujlwm tseem ceeb (kev tsis saib xyuas zam tau / excusable neglect) ua rau koj tuaj mus koom tsis tau tej zaum lawv ho yuav rov pub qhib hais dua.

Yog rau tug tuaj koom “tim ntsej tim muag” no, lub rooj pab rov sib hais plaub dua (appeal tribunal) yuav qhib pib lub rooj sib hais ntawd txawm hais tias tus tibneeg uas tuaj txheem rau thaum sib hais ntawm tuaj tsis tau txog losyog hu tsis tau rau nws tom qab 10 feeb ntawm lub sijhawm lawv teem tseg.

Vim hais tias muaj tej zaum ho muaj lwm yam los khuam pib lig, ob tog tuaj sib hais ntawd yuav tsum nyob tos ntev li ib teev tom qab lub sijhawm lawv teem tseg, lub rooj pab rov sib hais plaub dua (appeal tribunal) mam i bib rooj sib hais ntawd tsis hais tim ntsej tim muag losyog hauv xovtooj.

YOG KOJ MUS TSIS NCAV LUB ROOJ SIB HAIS ES HO XAV ROV TEEM DUA

Yog koj mus koom tsis tau rau koj lub rooj sib hais ntawd, koj yuav tsum sau ib tsabntawv mus qhia lawv i bib is tias yog vim li cas koj thiaj li mus koom tsis tau. Muab tsabntawv no xa mus rau lub koom haum povhwm kev poob haujlwm tam sim ntawd. Yuav tsum nco ntsoov sau tus lej cim koj lub rooj sib hais ntawd rau hauv koj tsabntawv no thiab.

Koj cov lus piav qhia vim li cas koj tsis mus koom koj lub rooj hais yuav raug tshuaj xyuas, thiab tej zaum yuav muaj kev txiav txim siab raws li qhov kev piav qhia ntawd nkaus xwb. Lub rooj sib hais tej zaum tseem yuav teem ib lub rooj sib hais los txiav txim siab tias koj qhov laj thawj zoo uas tsis tau tuaj ntsib thaum xub thawj lub rooj hais. Yog tias vim li cas qhov tsis tuaj koom lub rooj sib hais tsis yog qhov laj thawj zoo, lub rooj pab rov sib hais plaub dua (appeal tribunal) yuav tsis kam lees koj qhov kev thov rau lwm lub rooj sib hais. Yog hais tias qhov tsis ua tiav qhov tshwm sim nrog qhov laj thawj zoo, lub rooj pab rov sib hais plaub dua (appeal tribunal) tej zaum yuav mus rau qhov zoo ntawm rooj plaub lossis hais kom rov qab taug xyuas dua tshiab tuaj ua povthawj ntxiv rau hnub tom qab ntawm qhov xwm txheej zoo ntawm rooj plaub.

THOV TAU LIG RAU ROOJ SIB HAIS (LATE APPEALS)

Koj cov lus piav qhia rau qhov rov hais dua yuav raug tshuaj xyuas, thiab tej zaum yuav muaj kev txiav txim siab raws li qhov kev piav qhia ntawd nkaus xwb. Lub rooj sib hais tej zaum tseem yuav teem ib lub rooj sib hais txog qhov teeb meem rov qab lig. Yog tias vim li cas rau qhov thov rov hais dua qeeb tsis yog vim li cas dhau ntawm koj kev tswj hwm, lub rooj pab rov sib hais plaub dua (appeal tribunal) yuav tshem tawm qhov kev thov kom hais dua. Yog tias qhov thov rov hais dua yog vim li cas dhau qhov koj tswj tau, lub rooj pab rov sib hais plaub dua (appeal tribunal) tej zaum yuav mus rau qhov zoo ntawm rooj plaub lossis hais kom rov qab taug xyuas dua tshiab tuaj ua povthawj ntxiv rau hnub tom qab ntawm qhov xwm txheej zoo ntawm rooj plaub.

ROV TAUG ROOJ SIB HAIS NTXIV (FURTHER APPEALS)

Yog hais tias tom qab lub rooj pab rov sib hais plaub dua (appeal tribunal) txiav txim rau koj lub rooj sib hais xaus lawm tiamsis koj ho tsis pom zoo no, koj muaj 21 hnub pib hnub tsabntawv txiav txim xa tuaj rau koj rov taug rooj sib hais ntxiv. Cov yuav los qhib dua saib taug yog los ntawm lub koom haum hu ua Labor and Industry Review (LIRC). Koj tsabntawv thov rov taug rooj sib hais ntxiv yuav tsum xa tawm losyog mus kom txog LIRC ua ntej cov 21 hnub. LIRC yuav kam txais cov taug rooj sib hais ntxiv es koj fax tuaj rau ntawm (608) 267-4409, thiab cov taug rooj sib hais ntxiv es koj thov online rau ntawm https://lirc.wisconsin.gov/ui_appeal.htm.

LUS TSEEM CEEB!

Yog koj yog tus tibneeg ua haujlwm es koj tseem nrog lawv sib hais tsis tau tiav no, koj yeem meem hu mus thov cov nyiaj poob haujlwm rau txhua lub limtiam kom txog thaum koj nrog lawv sib hais xaus lawm.

UI PHEEM THIB (CALENDARS)

Mus saib losyog mus luam tawm ntawm: https://dwd.wisconsin.gov/uiben/calendars.htm.


Daim ntawv luam tawm najnpawb: UCL-4478-H-P

DWD yog ib tus tswv num haujlwm thiab muab kev pab muaj vaj huam sib luag rau sawv daws. Yog koj muaj ib tus mob xiam hoob khab tsis taus thiab xav tau kev pab rau daim ntawv no, thov hu rau 7-1-1 rau Wisconsin Relay Service. Thov hu rau Fab Saib Xyuas Kev Them Nyiaj Thaum Poob Hauj Lwm ntawm (414) 435-7069 lossis hu dawb ntawm (844) 910-3661 mus thov kom muab daim ntawv no kho ua lwm hom kom koj nyeem tau, nrog rau qhov kom muab txhais ua lwm hom lus.


Hloov tshiab: March 2, 2020