Skip main navigation

Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Kev Ua Hauj Lwm thiab Kev Cov Qhia Cov Ntaub Ntawv Rau Pej Xeem Txog Tus Kab Mob COVID-19

In English  |  En Español  |  Txhais lus Hmoob

Cov Chaw Nyob Ntawm Cov Chaw Hauj Lwm

Thov mus saib peb Phau Ntawv Teev Cov Kev Pab Cuam Rau Kev Ua Hauj Lwm.

Cov ntaub ntawv hauv online ntxiv muaj rau cov neeg tab tom nrhiav hauj lwm ua:

Hais txog cov lus teb thiab cov peev txheej ntawm kev poob hauj lwm, thov mus saib rau Kev Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm. Job Center of Wisconsin cov neeg ua hauj lwm tsis tuaj yeem teb lus nug hais txog qee cov ntawv thov nyiaj pab cuam tshwj xeeb rau kev poob hauj lwm

Cov Tub Ntxhais Hluas thiab Cov Sau Npe Nkag Mus Kawm

Cov tub ntxhais hluas yuav tsum tiv tauj lawv lub tsev kawm ntawv theem siab thiab tus tswv hauj lwm los txiav txim siab cov lus pom zoo thiab cov phiaj xwm kev ua hauj lwm thiab ua raws txhua cov lus taw qhia Lub Chaw Tswj Xyuas Kab Mob txuas ntxiv kom lawv txoj kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb uas cuam tshuam txog tus kab mob COVID-19.

Txhawm rau muab kev hloov pauv yooj yim rau cov neeg muaj feem xyuam, txhawm rau txo tus nqi them rau pawg YA, thiab npaj cov kev xaiv rau cov tub ntxhais kawm ntawm kom tiav lawv qhov kev kawm YA xyoo 2020-2021, Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Txhim Kho Cov Neeg Ua Hauj Lwm tau txuas cov hnub ua tiav ntxiv rau xyoo 2020-2021. Cov tub ntxhais kawm yuav muaj sij hawm txog Lub Kaum Hlis Ntuj Tim 31, 2021 kom tiav lawv qhov txheej txheem. YA Tus Kws Lis Hauj Lwm Hauv Cheeb Tsam yuav tsum muaj kom txog thaum Lub Kaum Hlis Ntuj Tim 31, 2021 ua kom tiav cov ntaub ntawv ua tiav lub xyoo tag.

Cov Xyaum Hauj Lwm Uas Sau Npe Lawm yuav tsum ua hauj lwm nrog lawv cov tswv hauj lwm los txiav txim siab cov lus pom zoo thiab cov phiaj xwm kev ua hauj lwm txuas ntxiv thiab ua raws li Cov Chaw Tswj Xyuas Kab Mob Tus Qauv kom lawv muaj kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb uas cuam tshuam txog tus kab mob COVID-19.

Cov lus qhia txog kev kawm ua hauj lwm feem ntau yog muab los ntawm Xeev Wisconsin Cov Tsev Kawm Ntawv Qib Siab Txog Kev Ua Hauj Lwm (Wisconsin Technical Colleges) thiab lwm tus neeg muab kev cob qhia. Cov kawm hauj lwm yuav tsum nrog cov kws qhia ntawv hauv cheeb tsam tham seb cov kev qhia ntawv puas tau raug muab tso tseg, hloov chaw mus kawm sib nrug deb, los sis ncua sij hawm.

Cov neeg kawm ua hauj lwm tab tom ua hauj lwm thiab muaj sij hawm los pab hauv email los sis xov tooj. Thov nrhiav cov neeg ua hauj lwm cov ntaub ntawv tiv tauj rau ntawm nplooj ntawv ntawm Cov Npe Tiv Tauj Kawm Hauj Lwm Hauv Xeev Wisconsin.