Nyiaj Poob Haujlwm: Yuav Ua Li Cas Thov thiab Ua Li Cas Thiaj Tsim Nyog Tau Nyiaj Poob Haujlwm thaib Cov Lus Tibneeg Nug

UCB-15533-H-P

In English  |  En Español  |  Txhais lus Hmoob

Cov ntawv no muaj lus qhia rau cov neeg ua haujlwm txog kev thov nyiaj poob haujlwm thiab cov lus nug txog ua li cas thaij li tsim nyog tau nyiaj poob haujlwm.

Lus Mev thiab lus Hmoob cov ntawv muaj nyob hauv no thiab cov ntawv qhia txog thov nyiaj muaj nyob tagnrho hauv no. Cov ntawv no muaj tshaj 20 cov lus.


PDF format yuav tsum muaj Adobe Acrobat reader - muaj download dawb


Email DWD DWD Photo Gallery DWD on Twitter DWD on Facebook DWD on YouTube DWD on LinkedIn DWD RSS Feed

A proud partner of the network