Txheejxwm Hais Txog Kev Pabcuam Txhawm Nqi Zog Neeg Ua Haujlwm

Kev Pabcuam Txhawm Nqi Zog Neeg Ua Haujlwm yog ib peev nyiaj txiaj ntsim uas them nqi khomob thiab nqi zog vim raug mob losyog muaj mob los ntawm kev ua haujlwm.

Phab Pabcuamb Txhawm Nqi Zog Neeg Ua Haujlwm siv tej cai lijchoj rau kev pabcuam neeg ua haujlwm rau Xeev Wisxonsin. Tus txheejtxheem no yog muaj los ntawm lub tswvyim uas hais tias cov tswv dej tswv num muaj feemxyuam txhawm nqi zog rau cov ua haujlwm ib vuag thiab pab ntev mus li rau cov ua zoo tsis tsheej los ntawm kev raug mob vim lawv txoj haujlwm, los pab lawv rov mus ua taus haujlwm sai li ua tau, thiab them txhua daim nqi uas muaj los ntawm lawv tej kev raug mob rau qhov uas tsimnyog.

Phab Pabcuamb Txhawm Nqi Zog Neeg Ua Haujlwm yuav saibxyuas kom them peev nyiaj txiaj ntsim sai los ntawm cov kujcuab povhwm thiab cov tswvnum uas povhwm tug kheej rau cov neeg ua haujlwm uas raug mob losyog muaj mob los ntawm lawv txoj haujlwm thiab daws tej teebmeem uas hais txog tej kev pab.

Cov neeg ua haujlwm Phab no saibxyuas tus txheejtxheem kev pabcuam txhawm nqi zog tej kev thov txog, muab kev pab thiab txhawb tswvyim rau cov thov txog kev pabcuam txhawm nqi zog, tsa muaj tus khom nqi pab licas, tswj kev pab kom raug nqi thiab them maj nrooj, daws teebmeem txog tej nqi uas hais tsis haum thiab taw qhia rau cov raug mob txog lawv txoj cai ntawm tus txheejtxheem uas rov-tau-mus ua haujlwm.

Phab Tswj Cai Lijchoj Tus Kws Txiavtxim tsa muaj kev taug xaiv lus los daws kev hais tsis sib haum xeeb ntawm cov uas thov txog thiab cov tswvnum.

Thov saib cov ntawv sau txog nram qab no kom paub txheejxwm meej ntxiv:

DWD yog ib tus tswv hauj lwm thiab muab kev pab muaj vaj huam sib luag rau sawv daws. Yog koj muaj ib tus mob xiam oob qhab tsis taus thiab xav tau kev pab rau daim ntawv no, thov hu rau 7-1-1 rau Wisconsin Relay Service. Thov hu rau Fab Saib Xyuas Kev Them Nyiaj Raug Mob Tom Hauj Lwm ntawm (608) 266-1340 mus thov kom muab daim ntawv no kho ua lwm hom kom koj nyeem tau, nrog rau qhov kom muab txhais ua lwm hom lus.