Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm (PUA)

(Tsis Txwv Tsis Pub Coj Mus Siv Tau rau UI Ib Txwm Muaj)

In English  |  En Español  |  Txhais lus Hmoob

Hloov kho tshiab rau 10/11/2021 thaum 7:45 am

Hnub kawg rau los thov rau Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Kab Mob Sib Kis (PUA) yog Lub Kaum Hlis Ntuj Tim 6, 2021. Yog tias koj thov rau Kev Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) ua ntej Lub Kaum Hlis Ntuj Tim 6, 2021 thiab raug tsis lees paub rau UI, koj lub sij hawm kawg los thov rau PUA tau txuas ntxiv mus rau 21 hnub tom qab koj li kev tsis lees paub UI tau xa tuaj. Lub lim tiam kawg rau los them raws li lub khoos kas PUA yog lub lim tiam xaus rau Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 4, 2021, UI lub lim tiam 36/21.

Mus saib https://jobcenterofwisconsin.com txhawm rau nrhiav cov peev txheej los pab koj nrog koj txoj kev nrhiav hauj lwm.

Daim Ntawv Ceeb Toom Qhia Hauv rau Hloov Lub Hlis: Txog Lub Xya Hli Ntuj Hnubtim 4, 2021, yog tias koj tau txais PUA losscis PEUC koj yuav pom qhov teeb meem "Tseem Tab Tom Xyuas" ntawm koj nplooj lub cheeb ysam txim. Thaum pib ntawm txhua peb lub hlis twg, tsoom fwv txoj cai lij choj xav kom DWD los xyuas seb cov neeg tau txais kev pab cuam hauv tsoom fwv uas tsim nyog tau txais rau nyiaj tuav pov hwm rau kev ppoob hauj lwm (UI) ib txwm muaj. Daim ntawv ntsuam xyuas peb lub hlis no yuav tsum tau ua txheeb xyuas los ntawm tus kheej thiab tuaj yeem siv sij hawm li ob peb lub lim tiam los ua tiav. Yog tias qhov no siv tau rau koj, thov txuas ntxiv ua ntawv thov koj li thawj zaug thiab/los sis txhua lub lim tiam raws li qhov nws hais hauv koj lub phab teev ntaub ntawv (portal).

Txhawm rau los pab siv kev pab cuam hauv online los sis yog hais tias koj tsis tuaj yeem mus tau hauv online hu rau PUA Tus Xov Tooj Xwm Ceev ntawm (608) 318-7100. Tus xov tooj xwm txheej ceev yogh u tau thaum 7:30 teev sawv ntxov txog 4:30 teev yuav tsaus ntuj, Hnub Monday txog Hnub Friday. Tus xov tooj xwm ceev no yog los pab koj ua kom koj daim ntawv thov PUA thiab muab cov ncauj lus txhua yam uas muaj feem cuam tshuam rau PUA qhov kev pab cuam nkaus xwb. Yog tias koj hu rau lwm yam laj thawj uas tsis yog PUA, lawv yuav tsis teb rau koj cov lus nug; hu mus rau Tus Xov Tooj Muab Kev Pab Cuam Rau Tus Neeg Thov.

Cov Ncauj Lus:  PUA Txheej Txheem Cej Luam  |  PUA Cov Nyiaj Them  |  PUA Cov Lus Nquag Nug

PUA Txheej Txheem Cej Luam

PUA yog tsoom fwv cov kev pab ib ntus uas muab txog 79 lub lim tiam cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm rau cov tib neeg uas tsis muaj cai tau txais Kev Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) xws li:

 • Cov tib neeg uas ua hauj lwm rau tus kheej ntiag tug txoj lag luam.
 • Qee cov neeg ua hauj lwm ywj pheej.
 • Cov tib neeg muaj keeb kwm ua hauj lwm tsis ntev dhau los.
 • Lwm cov neeg ua haujlwm tsis raug tiv thaiv los ntawm UI Ib Txwm Muaj.

Yuav kom tsim nyog rau PUA, koj qhov laj thawj rau kev tsis ua hauj lwm yuav tsum poob rau hauv ib qho ntawm Tej Zas Xwm Txheej Ntawm Tus Kab Mob COVID-1.

LUS CIM TSEG: Tus Lwm Thawj Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm tau nthuav kev tsim nyog rau PUA suav nrog rau peb lub laj thawj tshiab ntsig txog tus kab mob COVID-19 uas ib tus neeg yuav tsim nyog tau txais. Cov tib neeg yav dhau los tau txiav txim tsis muaj laj thawj tsim nyog tau txais tus kab mob COVID-19 uas ua rau lawv tsis tau txais cov nyiaj pab ntawm PUA yuav tau txais kev tiv tauj los ntawm lub chaw hauj lwm los txiav txim siab yog tias tam sim no lawv tsim nyog tau txais rau hauv ib ntawm peb lub laj thawj tshiab:

 • Cov tib neeg raug tsis kam lees txais cov nyiaj pab rau poob hauj lwm txuas ntxiv vim tias nws tsis kam rov qab mus ua hauj lwm los sis lees txais kev ua hauj lwm ntawm qhov chaw ua hauj lwm uas tsis ua raws li cov cai hauv ib cheeb tsam, lub xeev los sis lub teb chaws txoj kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb uas cuam tshuam ncaj qha rau tus kab mob COVID-19. Cov qauv no suav nrog, tab sis tsis txwv rau, cov uas cuam tshuam txog kev looj daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg , kev tswj lub cev kom nyob deb, los sis tau txais rau cov khoom siv tiv thaiv tus kheej uas ua tau raws li cov lus qhia rau kev noj qab haus huv ntawm pej xeem.
 • Cov tib neeg muab cov kev pab cuam rau ib lub tsev kawm los sis ib lub koom haum pab cuam kev kawm thiab tsis muaj hauj lwm los sis qee tus poob hauj lwm vim tias tsis muaj hauj lwm nyob rau cov sij hawm ua hauj lwm uas cuam tshuam ncaj qha los ntawm tus kab mob COVID-19 rau pej xeem kev noj qab haus huv. Cov kev tsis zoo yuav suav nrog, tab sis tsis txwv rau, kev hloov pauv ntawm cov sij hawm thiab ib feem ntawm kev kaw.
 • Tus tib neeg yog ib tus neeg ua hauj lwm thiab nws cov sij hawm tau raug txo qis los sis nws tau tau raug txiav tawm hauj lwm vim los ntawm tus kab mob COVID-19 rau pej xeem kev noj qab haus huv. Tej zaum qhov piv txwv no yuav yog, tab sis tsis txwv rau, tus neeg rau zaub mov ntawm tsev noj mov uas tau raug tshem tawm hauj lwm yim lub lim tiam thaum lub tsev noj mov raug kaw rau neeg noj mov hauv lub khw noj mov tab sis tseem qhib rau nqa tawm thiab cov kev pab cuam xa khoom noj.

Saib lub portal kev ntawv xa rau kauj ruam tom ntej tom rub daim ntawv kev lees paub tus kheej.

Lwm Yam Ntawv Nthuav Tawm PUA:

Ua ntawv thov txhua lub lim tiam rau kev pab cuam kev poob hauj lwm thaum muaj tus kab mob sib kis (PUA): Koj yuav tsis tuaj yeem ua daim ntawv thov txhua lub lim tiam rau PUA kom txog rau thaum koj muaj cai raug txiav txim siab. Yog hais tias koj tsim nyog, koj qhov kev txiav txim siab yuav muab cov lus qhia ntxiv rau yuav ua li cas thov koj cov ntawv thov txhua lub lim tiam. Yog hais tias koj tsim nyog rau lub lim tiam uas dhau los lawm, koj yuav ua ntawv thov cov uas nyob rau lub sij hawm ntawd los tau. Hnub kawg ua ntaub ntawv thov txhua lub lim tiam yog Lub Cuaj Hlis Ntuj 27, 2021 tshwj tsis yog koj tau txiav txim siab tias tsim nyog tau txais tom qab Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 6, 2021. Cov kev txiav txim siab tsim nyog tau txais tom qab Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 6, 2021 yuav muaj 21 hnub tom qab xa lawv qhov txiav txim tuaj ua ntawv thov txhua lub lim tiam.

PUA Cov Nyiaj Them

 • Cov Nyiaj Them Tus Nqi:
  • Cov nyiaj pab tsawg kawg hauv txhua lub lim tiam: $163.
  • Cov nyiaj pab ntau tshaj hauv txhua lub lim tiam: $370.

  Koj Puas Tau Paub? Txhua cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm tau them se. Cov nyiaj pab ntawm Qhov Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (PUA) yog raug txiav txim siab ntawm cov nyiaj khwv tau los rau tsoom fwv thiab lub xeev cov hom phiaj se. Tej zaum koj yuav muaj kev txiav tawm them so rau nom tswv (10%) thiab/los sis lub xeev (5%) los ntawm koj cov nyiaj pab PUA. Txiav tawm tsoom fwv thiab lub xeev cov se ntawm koj cov nyiaj pab txhua lub lim tiam TAM SIM NO, yog li ntawd koj tsis tas yuav tau them rau tom qab. Koj tuaj yeem xaiv tau kom txiav tawm cov se ntawm https://my.unemployment.wisconsin.gov.

  Koj daim foos them se 1099-G tam sim noyog muaj nyob hauv online ntawm https://my.unemployment.wisconsin.gov.

 • Cov Nyiaj Pab Tau Los:
  • 4% of the high quarter wages in the tax year preceding the claim; raug rau PUA yam tsawg kawg nkaus thiab ntau kawg nkaus.
 • Lub Sij Hawm ntawm PUA Cov Nyiaj Pab (txog 79 lub lim tiam):
 • PUA is payable for 79 weeks (minus any weeks of regular UI and Extended Benefits), 40 of which can only be paid 12/27/20 or later.

  Pandemic Assistance Period: February 2, 2020 – September 4, 2021

  Claims begin with the week the individual was first off of work or unavailable/unable due to the pandemic.

  *Claims filed after December 27, 2020 may not start prior to week ending December 12, 2020 (week 50/20) unless the individual filed a regular UI claim on or before December 27, 2020 and was later disqualified from UI. Those individuals' PUA can be backdated to the week the UI claim was effective.

PUA Cov Lus Nquag Nug

Cov Ncauj Lus:  Benefit Years  |  Daim Ntawv Pov Thawj Rau PUA ntawm Cov Ntawv Tshaj Tawm Kev Txais Neeg Ua Hauj Lwm  |  Kev Txuas Ntxiv PUA  |  Txheej Txheem Kev Ua Ntawv Thov Rau PUA  |  Kev Tsim Nyog Tau Txais Rau PUA  |  Lost Wages Assistance (LWA)  |  Cov Foos Thov Rau PUA  |  Kuv Cov Txiaj Ntsig Ntawm PUA  |  Cov Nyiaj Pab Rau Kev Lag Luam Me thiab PUA

Nthuav Tawm Tag Nrho | Poob Peev Tag Nrho

Benefit Years

If you went on to receive PUA benefits after first qualifying for a benefit year under regular UI, or you are receiving PUA benefits but you have worked for a covered employer in the last 18 months, you will be prompted in your claimant portal to file a new initial claim to determine whether you may now qualify for regular UI. If your claimant portal does not direct you to file a new initial claim you should not do so.

The impact of filing a new initial claim on your benefits will be specific to your unique circumstances. Follow instructions in your portal regarding this process. You should continue filing weekly PUA claims as appropriate.

Daim Ntawv Pov Thawj Rau Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Kev Sib Kis Thoob Plaws (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) ntawm Cov Ntawv Tshaj Tawm Kev Txais Neeg Ua Hauj Lwm

Tseem fwv Txoj Cai Pab Cuam Txuas Ntxiv Tseem Ceeb suav nrog cov kev cai tshiab rau qee cov neeg tau txais Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Kev Sib Kis Thoob Plaws (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) los xa daim ntawv pov thawj cov ntaub ntawv ntawm kev ua hauj lwm los sis cov ntaub ntawv kev ua hauj lwm ywj pheej. Yog tias koj tau txais ntawv sau tab sis twb tau xa cov ntaub ntawv pov thawj qhia ua hauj lwm los ntawm fev thaum koj thov rau Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Kev Sib Kis Thoob Plaws (Pandemic Unemployment Assistance, PUA), koj tsis tas yuav tsum rov xav cov ntaub ntawv dua. Yog tias koj tseem tsis tau xa cov ntaub ntawv uas tau hais hauv tsab ntawv, koj yuav tsum xa lawv kom tsim nyog rau cov txiaj ntsig ntawm Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Kev Sib Kis Thoob Plaws (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) rau lub lim tiam ntawm 12/27/2020, thiab tom qab ntawd.Txheeb xyuas koj lub chaw txais nyiaj (portal) ntawm https://my.unemployment.wisconsin.gov txhawm rau nrhiav kom paub yog tias koj tau txais tsab ntawv - yog tias tsis tau, koj tsis tas yuav muab cov ntaub ntawv lub sij hawm no; txawm li cas los xij, thov txuas ntxiv mus xyuas koj lub chaw txais nyiaj (portal) ua ntu zus rau cov kev hloov kho tshiab.

Cov hnub koj yuav tsum xa koj cov ntawv pov thawj hais txog kev ua hauj lwm yog nyob ntawm thaum koj xub thov Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Kev Sib Kis Thoob Plaws (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) cov txiaj ntsig. Yog tias koj tau thov rau Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Kev Sib Kis Thoob Plaws (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) thawj zaug rau los sis tom qab 01/31/2021, koj muaj 21 hnub suav txij hnub koj tau xub qhia rau los muab cov ntaub ntawv. Yog koj ua ntaub ntawv tim 01/30/2021 los sis ntxov tshaj, koj muaj 90 hnub txij hnub koj tsab ntawv sau los muab cov ntaub ntawv.Txheeb xyuas koj lub chaw txais nyiaj (portal) ntawm https://my.unemployment.wisconsin.gov txhawm rau nrhiav kom paub yog tias koj tau txais tsab ntawv - yog tias tsis tau, koj tsis tas yuav muab cov ntaub ntawv lub sij hawm no; txawm li cas los xij, thov txuas ntxiv mus xyuas koj lub chaw txais nyiaj (portal) ua ntu zus rau cov kev hloov kho tshiab.

Yuav kom tau raws li tsoom fwv txoj cai tshiab no, cov ntaub ntawv pov thawj ntawm cov ntaub ntawv ua hauj lwm koj yuav tsum muab nce rau ntawm koj cov xwm txheej kev ua hauj lwm ua ntej koj thov rau Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Kev Sib Kis Thoob Plaws (Pandemic Unemployment Assistance, PUA). Yog xav paub ntxiv txog cov hom ntaub ntawv uas yuav ua tau raws li txoj cai nce rau ntawm koj li kev ua hauj lwm dhau los, saib tsab ntawv uas koj tau txais los sis tshawb xyuas koj cov ntawv thov ntawm https://my.unemployment.wisconsin.gov.

Yog lawm, tsoom fwv txoj cai lij choj tshiab tau sam fwm tias txhua tus neeg uas tau txais cov txiaj ntsig rau Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Kev Sib Kis Thoob Plaws (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) rau lub lim tiam ntawm 12/27/2020 los sis tom qab los sis thov rau Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Kev Sib Kis Thoob Plaws (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) rau hnub los sis tom qab 01/31/2021 yuav tsum muaj pov thawj ntawm lawv txoj hauj lwm/kev ua hauj lwm tus kheej, los sis kev ua hauj lwm raws phiaj xwm/kev ua hauj lwm rau tus kheej. Ua tsis tau raws li ntawd yuav ua rau qhov tsis kam lees rau cov txiaj ntsig thiab cov nyiaj them tshaj ntawm cov txiaj ntsig tau them rau lub lim tiam ntawm 12/27/2020 los sis tom qab.

Vim tsoom fwv tsab cai lij choj tshiab tau teev tseg, ib tus neeg uas tau txais kev them cov txiaj ntsig ntawm Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Kev Sib Kis Thoob Plaws (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) rau lub lim tiam ntawm 12/27/2020 los sis tom qab los sis thov rau Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Kev Sib Kis Thoob Plaws (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) rau hnub los sis tom qab 1/31/2021 yuav tsum muab cov ntaub ntawv no. Ib tug neeg twg uas tsis muab ntaub ntawv pov thawj yuav tsum tau them rov qab cov txiaj ntsig ntawm Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Kev Sib Kis Thoob Plaws (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) uas tau txais tom qab 12/27/20 los sis tom qab ntawd.

Kev Txuas Ntxiv Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Kev Sib Kis Thoob Plaws (Pandemic Unemployment Assistance, PUA)

Tsis rov. Koj li kev pab cuam rau kev poob hauj lwm thaum muaj tus kab mob sib kis (PUA) yuav tsis rov pib dua txog rau thaum lub lub lim tiam xaus ntawm Lub Ib Hlis Ntuj Tim 2, 2021 (lub lim tiam kev pov hwm rau kev poob hauj lwm 01/21). Qhov no yog qhov sau tias Tsoom Fwv Txoj Cai Pab Txuas Ntxiv xyoo 2020 tau sau tseg.

Txheej Txheem Kev Ua Ntawv Thov Rau Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Kev Sib Kis Thoob Plaws (Pandemic Unemployment Assistance, PUA)

Tsis tau, koj yuav tsum tsis thov rau qhov nyiaj pab no yog tias koj tseem tab tom tos thov cov nyiaj rau Tuav Pov Hwm Rau Kev Pab Hauj Lwm (Unemployment Insurance, UI) uas ib txwm muaj.

Yog tias koj raug tsis kam lees cov nyiaj pab UI tsis tu ncua thiab tsis ua hauj lwm vim Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19), koj yuav tsum thov rau Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Kev Sib Kis Thoob Plaws (Pandemic Unemployment Assistance, PUA). Yog hais tias koj tau txais cov nyiaj pab UI ib txwm muaj, tej zaum koj yuav tsis thov thiab yuav tsis tsim nyog rau qhov nyiaj pab no.

Koj yuav tsum tos rau kev txiav txim siab ntawm koj qhov tsim nyog tau txais cov txiaj ntsig ntawm UI ib txwm muaj. Yog lawv tsis pom zoo rau koj ces koj tuaj yeem thov rau Kev Pab Nyiaj Rau Kev Poob Hauj Lwm Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (PUA).

Thaum ib tus neeg thov tau ua tiav lawv daim ntawv thov rau PUA, lub npov liab loj yuav pom thoob plaws ntawm lawv tus neeg thov lub qhov rooj phab portal (portal dashboard) uas muaj cov lus hauv qab no: "Peb tau txais koj daim ntawv thov rau Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Los Ntawm Kev Tus Kab Mob Sib Kis (PUA) lawm. Txhua daim ntawv thov yuav tsum tau tshuaj xyuas ntawm tus kheej, nkag mus rau hauv peb qhov txheej txheem, thiab ua los ntawm ib tus neeg ua hauj lwm. Koj yuav tau txais lus ceeb toom los ntawm USPS thiab nyob hauv koj phab portal ntawv thov thaum ua tiav koj daim ntawv thov raug tshuaj xyuas lawm."

Kev Tsim Nyog Tau Txais Rau Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Kev Sib Kis Thoob Plaws (Pandemic Unemployment Assistance, PUA)

Tsis tau, qhov nyiaj pab no tsuas yog txiav txim siab thaum ib tus neeg raug txiav txim hais tias tsis tsim nyog rau Kev Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm ib txwm muaj.

Tsis tau, yog hais tias koj muaj lub peev xwm hu xov tooj ua hauj lwm tau thiab tau txais kev them nyiaj zoo ib yam li koj ib txwm ua hauj lwm dhau los ua ntej thaum muaj tus kab mob sib kis COVID-19, yog li nntawd koj tsis tsim nyog rau PUA.

Tsis tsim nyog, yog hais tias koj nyob rau cov txiaj ntsig so hauj lwm them nyiaj koj yuav raug txiav txim hais tias tseem ua hauj lwm.

Yog hais tias koj tau txais PUA thiab tsim nyog rau thov cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm tshiab, koj yuav tsis muaj cai tau txais PUA txuas ntxiv lawm.

Tsis tau, koj yuav tsis tsim nyog tau txais PUA. Txawm li cas los xij, Tsoom Fwv tau ua lwm txoj cov koom haum pab rau cov neeg ua liaj ua teb dhau ntawm USDA. Nrhiav cov ntaub ntawv ntxiv tau ntawm https://www.farmers.gov/cfap.

Raws li lub xeev txoj cai lij choj, yog tias koj tau txais nyiaj rau Kev Xiam Oob Qhab Los Ntawm Saus Xaum (SSDI), koj yuav tsis tsim nyog tau txais txiaj ntsig ntawm UI li ib txwm (Saib s. 108.04(12)(f), Wis. Txoj Cai.). Yog koj tau txais cov nyiaj Kev Xiam Oob Qhab Los Ntawm Saus Xaum (SSDI), koj yuav tsum qhia cov ntaub ntawv no ntawm koj li thawj zaug thiab cov ntaub ntawv pov thawj thov nyiaj poob hauj lwm txhua lub lim tiam.

Ib leeg twg tuaj yeem tau txais nyiaj Kev Pab Cuam Ntawm Kev Neeg Xiam Oob Qhab Rau Zej Tsoom (SSDI) thiab Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Los Ntawm Kev Tus Kab Mob Sib Kis (PUA) tib lub sij hawm.

Yog hais tias koj yog thawj tus saib xyuas me nyuam thiab yuav tsum nyob hauv tsev los saib xyuas koj cov me nyuam cov uas koom nrog kev kawm hauv online los sis tsis tuaj yeem ua hauj lwm tom tsev vim xav kom muaj kev rau siab yam tsis tu ncua rau qhov kev qhia hauv online thiab tsis tau txais kev them nyiaj, tej zaum koj yuav tsim nyog tau txais qhov Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Rau Lub Sij Hawm Muaj Kev Sib Kis (PUA).

Yog tias koj yog thawj tus saib xyuas me nyuam, tsis tau txais kev them nyiaj thiab tsis tuaj yeem mus ua hauj lwm tau los sis tsis tuaj yeem ua hauj lwm tom tsev tau vim yog qhov xav kom muaj kev rau siab yam tsis tu ncua ntawm kev qhia hauv online tej zaum koj yuav tsim nyog tau txais qhov Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Rau Lub Sij Hawm Muaj Kev Sib Kis (PUA) rau cov hnub uas koj cov me nyuam tsis tau mus koom tom tsev kawm ntawv tim ntsej tim muag.

Yog tias koj tsim nyog muaj npe tau txais kev pov hwm poob hauj lwm (UI) ib txwm muaj, koj yuav tsum siv txhua qhov kev pov hwm poob hauj lwm (UI) ib txwm muaj them rau koj ua ntej koj yuav tau txais cov kev pab cuam poob hauj lwm thaum muaj kab mob sib kis (PUA). Qhov no suav nrog Kev Pov Hwm Poob Hauj Lwm (UI) Ib Txwm Muaj, Cov Kev Pab Cuam Xwm Ceev Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Kab Mob Sib Kis (PEUC), thiab Cov Kev Pab Cuam Txuas Ntxiv (EB) Koj yuav tsum tsis txhob thov rau cov kev pab cuam poob hauj lwm thaum muaj kab mob sib kis (PUA) kom txog thaum koj siv tag nrho cov nyiaj them kev pov hwm poob hauj lwm (UI) ib txwm muaj, suav nrogcov kev pab cuam txuas ntxiv (EB).

Lost Wages Assistance (LWA)

No, because these were not reasons which allowed for payment of PUA when the LWA program was established on 8/8/2020, LWA cannot be paid in association with these new COVID-19 qualifying reasons.

No, you will not be eligible for LWA on claims filed after 12/27/2020.

Cov Foos Thov Rau Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Kev Sib Kis Thoob Plaws (Pandemic Unemployment Assistance, PUA)

Logon to my.unemployment.wisconsin.gov and upload. If this is not possible, you may submit by mail or fax.

Xa ntawv pais xab nis:
Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis Ntawm (PUA)
PO Box 7905
Madison WI 53707

LOS SIS

Fev:
(608) 327-6193
Suav nrog nplooj ntawv npog, Sau ATTN: PUA ntawm daim nplooj ntawv npog thiab suav nrog: 1) cov nplooj ntawv uas koj xa fev (tsis suav nrog nplooj ntawv npog), 2) koj lub npe thiab lub xeem, 3) thiab tus lej xaus saus.

Kuv Cov Txiaj Ntsig Ntawm Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Kev Sib Kis Thoob Plaws (Pandemic Unemployment Assistance, PUA)

Tom qab koj tau txais kev txiav txim siab thawj zaug tias koj tsim nyog tau txais rau cov txij ntsig ntawm Kev Pab Rau Tau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Tus Kab Mob Sib Kis (PUA), koj yuav tsum ua ntawv thov txhua lub lim tiam.

Yog tias koj tau ua ntawv thov txhua lub lim tiam, koj cov ntawv thov kev pab rau txhua lub lim tiam yuav raug txiawv tawm vim yog qhov teeb meem kev tsim nyog tau txais. Koj qhov qhov txog Kev Pab Rau Tau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Tus Kab Mob Sib Kis (PUA) yuav tsum piav txog qhov teeb meem uas tuav koj qhov kev thov.

Cov laj thawj uas tsim nyog rau kev tuav tseg yuav suav nrog:

 • Lub sij hawm tsis txaus tau dhau mus txij li koj qhov kev tsis kam lees txais zaum kawg
 • Koj khwv nyiaj tsis tau txaus txij li koj tsis kam lees zaum kawg
 • Koj khwv tau nyiaj ntau dhau
 • Koj tau ua hauj lwm ntau teev dhau lawm

Nyob ntawm txhua qhov kev hloov pauv peb lub hlis twg (Lub Ib Hlis Ntuj, Lub Plaub Hlis Ntuj, Lub Xya Hlis Ntuj, thiab Lub Kaum Hlis Ntuj), Tsoom Fwv Meskas Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm xav kom cov xeev txheeb xyuas seb tus neeg thov cov nyiaj tau txais cov txiaj ntsig los ntawm cov hauj lwm tshwj xeeb (xws li PUA) tam sim no tau ua hauj lwm thiab khwv tau nyiaj txaus los teeb rau kev thov nyob rau hauv Kev Tuuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) li ib txwm muaj hauv Wisconsin los sis hauv lwm lub xeev. Daim tshev no yuav tsum txheeb xyuas los ntawm cov neeg ua hauj lwm.

Koj yuav tau txais lus ceeb toom los ntawm USPS thiab nyob hauv koj phab portal ntawv thov thaum ua tiav koj daim ntawv thov raug tshuaj xyuas lawm. Yog hais tias koj tsim nyog, koj qhov kev txiav txim siab yuav muab cov lus taw qhia ntxiv tias yuav ua li cas thov koj cov ntawv thov txhua lub lim tiam. Yog hais tias koj tsim nyog rau lub lim tiam uas dhau los lawm, koj yuav ua ntawv thov cov uas nyob rau lub sij hawm ntawd los tau.

Yog. Raws li ib qho kev thov nyiaj poob hauj lwm, koj yuav tsum muab cov ntaub ntawv raug los sis lub txim suav nrog kev tsis kam lees ntawm cov nyiaj pab thiab rov them cov nyiaj pab.

Yog tau ua, koj yuav tsum ua ntaub ntawv thov nyiaj poob hauj lwm txhua lub lim tiam kom tau txais nyiaj them txhua lub lim tiam. Thaum koj tau txais kev ceeb toom txog kev tsim nyog tau txais Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Kev Sib Kis Thoob Plaws (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) lawm koj yuav tau txais cov lus qhia txog qhov yav ua koj cov ntawv thov nyiaj rau kev poob hauj lwm txhua lub lim tiam. Daim ntawv thov nyiaj rau kev poob hauj lwm txhua lub lim tiam tsis tuaj yeem xa mus tau ua ntej koj raug txiav txim tias tsim nyog tau txais rau Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Kev Sib Kis Thoob Plaws (Pandemic Unemployment Assistance, PUA).

Yuav muab ntau cov ntaub ntawv ntxiv thaum koj raug txiav txim tias tsim nyog tau txais PUA lawm. Kev thov txhua lub lim tiam tsis tuaj yeem ua tau ua ntej thaum koj raug txiav txim tias tsim nyog tau txais rau Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Kev Sib Kis Thoob Plaws (Pandemic Unemployment Assistance, PUA).

Kev them nyiaj yuav raug xa ncaj qha los sis xa daim npav des npiv (debit card). For more information see https://dwd.wisconsin.gov/uiben/faqs/directdeposit.htm or https://dwd.wisconsin.gov/uiben/faqs/debitcard.htm.

Cov Nyiaj Pab Rau Kev Lag Luam Me thiab Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Kev Sib Kis Thoob Plaws (Pandemic Unemployment Assistance, PUA)

Tsis xws li cov nyiaj them nyob hauv Txoj Hauj Lwm Kev Them Nyiaj Tiv Thaiv, cov nyiaj pab no tau them rau cov neeg ua hauj lwm rau tus kheej tsis tas yuav hais qhia tias yog nyiaj hli them rau Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Kev Sib Kis Thoob Plaws (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) txhua lub lim tiam. (Saib cov lus qhia sib cais rau Txoj Hauj Lwm Kev Them Nyiaj Tiv Thaiv.)

Muab faib cov nyiaj tag nrho ntawm Lub Koom Haum Tiv Thaiv Kev Them Nyiaj (Paycheck Protection Program, PPP) (2.5 hli ntawm cov nyiaj tau los tiag) ntxiv rau 8 npaug thiab ceeb toom qhov nyiaj ntawd raws li qhov nyiaj tau los ntawm txoj hawj lwm ywj pheej rau lub lim tiam uas tau txais cov nyiaj qiv thiab cov 7 lub lim tiam tom ntej.