Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm (PUA)

(Tsis Txwv Tsis Pub Coj Mus Siv Tau rau UI Ib Txwm Muaj)

In English  |  En Español  |  Txhais lus Hmoob

Hloov kho tshiab rau 10/19/2020 thaum 4:00 pm

Koj yuav tsis tuaj yeem ua daim ntawv thov txhua lub lim tiam rau PUA kom txog rau thaum koj muaj cai raug txiav txim siab. Yog hais tias koj tsim nyog, koj qhov kev txiav txim siab yuav muab cov lus qhia ntxiv rau yuav ua li cas thov koj cov ntawv thov txhua lub lim tiam. Yog hais tias koj tsim nyog rau lub lim tiam uas dhau los lawm, koj yuav ua ntawv thov cov uas nyob rau lub sij hawm ntawd los tau.

Tsis tas yuav hu rau lub sij hawm no. Koj daim ntawv thov yuav raug txheeb xyuas sai li sai tau. Peb ua tsaug rau koj lub siab ntev.

Txhawm rau los pab siv kev pab cuam hauv online los sis yog hais tias koj tsis tuaj yeem mus tau hauv online hu rau PUA Tus Xov Tooj Xwm Ceev ntawm (608) 318-7100. Tus xov tooj xwm txheej ceev yogh u tau thaum 7:30 teev sawv ntxov txog 4:30 teev yuav tsaus ntuj, Hnub Monday txog Hnub Friday. Tus xov tooj xwm ceev no yog los pab koj ua kom koj daim ntawv thov PUA thiab muab cov ncauj lus txhua yam uas muaj feem cuam tshuam rau PUA qhov kev pab cuam nkaus xwb. Yog tias koj hu rau lwm yam laj thawj uas tsis yog PUA, lawv yuav tsis teb rau koj cov lus nug; hu mus rau Tus Xov Tooj Muab Kev Pab Cuam Rau Tus Neeg Thov.

Topics:  PUA Txheej Txheem Cej Luam  |  PUA Cov Nyiaj Them  |  Yuav Thov Li Cas rau PUA  |  PUA Cov Lus Nquag Nug

PUA Txheej Txheem Cej Luam

PUA yog tsoom fwv cov kev pab tshiab ib ntus uas muab txog 39 lub lim tiam cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm rau cov tib neeg uas tsis muaj cai tau txais Kev Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) xws li:

 • Cov tib neeg uas ua hauj lwm rau tus kheej ntiag tug txoj lag luam.
 • Qee cov neeg ua hauj lwm ywj pheej.
 • Cov tib neeg muaj keeb kwm ua hauj lwm tsis ntev dhau los.
 • Lwm cov neeg ua haujlwm tsis raug tiv thaiv los ntawm UI Ib Txwm Muaj.

Yuav kom tsim nyog rau PUA, koj qhov laj thawj rau kev tsis ua hauj lwm yuav tsum poob rau hauv ib qho ntawm Tej Zas Xwm Txheej Ntawm Tus Kab Mob COVID-1.

Lwm Yam Ntawv Nthuav Tawm PUA:

PUA Cov Nyiaj Them

 • Cov Nyiaj Them Tus Nqi:
  • Cov nyiaj pab tsawg kawg hauv txhua lub lim tiam: $163.
  • Cov nyiaj pab ntau tshaj hauv txhua lub lim tiam: $370.

  Koj Puas Tau Paub? Txhua cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm tau them se. Cov nyiaj pab ntawm Qhov Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (PUA) yog raug txiav txim siab ntawm cov nyiaj khwv tau los rau tsoom fwv thiab lub xeev cov hom phiaj se. Tej zaum koj yuav muaj kev txiav tawm them so rau nom tswv (10%) thiab/los sis lub xeev (5%) los ntawm koj cov nyiaj pab PUA. Txiav tawm tsoom fwv thiab lub xeev cov se ntawm koj cov nyiaj pab txhua lub lim tiam TAM SIM NO, yog li ntawd koj tsis tas yuav tau them rau tom qab. Koj tuaj yeem xaiv tau kom txiav tawm cov se ntawm https://my.unemployment.wisconsin.gov.

  Koj daim foos se 1099-G yuav muaj nyob hauv online ntawm https://my.unemployment.wisconsin.gov los ntawm nruab nrab Lub Ib Hlis Ntuj.

 • Cov Nyiaj Pab Tau Los:
  • 1% ntawm 2019 cov nyiaj khwv tau los tag nrho; raug rau PUA yam tsawg kawg nkaus thiab ntau kawg nkaus.
 • Lub Sij Hawm ntawm PUA Cov Nyiaj Pab (txog 39 lub lim tiam):
  • Thawj Lub Lim Tiam Uas Yuav Tau Them: Muaj kev cuam tshuam tom qab rau lub lim tiam xaus Lub Ob Hlis Ntuj Tim 8, 2020 (los sis thawj lub lim tiam uas ib tug neeg tsis ua hauj lwm vim tus kab mob COVID-19, saib txhua yam tom qab).
  • Lub Lim Tiam Uas Them Tas Los: Lub lim tiam xaus Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 26, 2020.

Yuav Thov Li Cas rau PUA

Yuav Thov Li Cas rau PUA
 • Koj yuav tsis tuaj yeem ua daim ntawv thov txhua lub lim tiam rau PUA kom txog rau thaum koj muaj cai raug txiav txim siab. Yog hais tias koj tsim nyog, koj qhov kev txiav txim siab yuav muab cov lus qhia ntxiv rau yuav ua li cas thov koj cov ntawv thov txhua lub lim tiam. Yog hais tias koj tsim nyog rau lub lim tiam uas dhau los lawm, koj yuav ua ntawv thov cov uas nyob rau lub sij hawm ntawd los tau.
 • Tsis tas yuav hu rau lub sij hawm no. Koj daim ntawv thov yuav raug txheeb xyuas sai li sai tau. Peb ua tsaug rau koj lub siab ntev..

PUA Cov Lus Nquag Nug

Nthuav Tawm Tag Nrho | Poob Peev Tag Nrho

After you receive an initial determination that you are eligible for PUA benefits, you must file a weekly claim.

If you have filed a weekly claim, your weekly claim might be held due to an eligibility issue. This could include checking whether enough time has elapsed and/or you earned enough money after a past denial to again allow payment, or an issue for a specific week claimed, such as if you worked too many hours or earned too much money to be eligible for benefits. Your PUA dashboard should describe the issue that is holding your claim.

At each quarter change (January, April, July, and October), the U.S. Department of Labor requires states to check whether a claimant receiving benefits from a special program (such as PUA) has now worked and earned enough wages to set up a claim under regular UI in Wisconsin or in another state. This check requires a manual review by staff.

Koj yuav tau txais lus ceeb toom los ntawm USPS thiab nyob hauv koj phab portal ntawv thov thaum ua tiav koj daim ntawv thov raug tshuaj xyuas lawm. Yog hais tias koj tsim nyog, koj qhov kev txiav txim siab yuav muab cov lus taw qhia ntxiv tias yuav ua li cas thov koj cov ntawv thov txhua lub lim tiam. Yog hais tias koj tsim nyog rau lub lim tiam uas dhau los lawm, koj yuav ua ntawv thov cov uas nyob rau lub sij hawm ntawd los tau.

Tsis tau, qhov nyiaj pab no tsuas yog txiav txim siab thaum ib tus neeg raug txiav txim hais tias tsis tsim nyog rau Kev Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm ib txwm muaj.

Tsis tau, koj yuav tsum tsis thov rau qhov nyiaj pab no yog tias koj tseem tab tom tos thov cov nyiaj rau Tuav Pov Hwm Rau Kev Pab Hauj Lwm (Unemployment Insurance, UI) uas ib txwm muaj.

Yog tias koj tau thov rau thiab tsis tsim nyog tau txais los sis raug tsis kam lees pab ntawm cov nyiaj pab UI ib txwm muaj thiab tsis tau ua hauj lwm vim yog Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) ces koj yuav tsum thov rau Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Los Ntawm Kev Tus Kab Mob Sib Kis (PUA). Yog hais tias koj tau txais cov nyiaj pab UI ib txwm muaj, tej zaum koj yuav tsis thov thiab yuav tsis tsim nyog rau qhov nyiaj pab no.

Yog koj tau ua hauj lwm rau tus tswv hauj lwm hauv 18 hli dhau los uas them rau UI, thov rau cov nyiaj pab cuam rau kev poob hauj lwm ib txwm muaj. Tsis li ntawd, yog tias koj tsis tsim nyog rau UI ib txwm muaj thiab tsis tuaj yeem ua hauj lwm tau yog Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19), sau ntawv thov rau Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Los Ntawm Kev Tus Kab Mob Sib Kis (PUA).

Yog. Raws li ib qho kev thov nyiaj poob hauj lwm, koj yuav tsum muab cov ntaub ntawv raug los sis lub txim suav nrog kev tsis kam lees ntawm cov nyiaj pab thiab rov them cov nyiaj pab.

Tsis tau, yog hais tias koj muaj lub peev xwm hu xov tooj ua hauj lwm tau thiab tau txais kev them nyiaj zoo ib yam li koj ib txwm ua hauj lwm dhau los ua ntej thaum muaj tus kab mob sib kis COVID-19, yog li nntawd koj tsis tsim nyog rau PUA.

Tsis tsim nyog, yog hais tias koj nyob rau cov txiaj ntsig so hauj lwm them nyiaj koj yuav raug txiav txim hais tias tseem ua hauj lwm.

Yog tau ua, koj yuav tsum ua ntaub ntawv thov nyiaj poob hauj lwm txhua lub lim tiam kom tau txais nyiaj them txhua lub lim tiam. Thaum koj tau txais kev ceeb toom txog kev tsim nyog tau txais PUA lawm koj yuav tau txais cov lus qhia txog qhov yav ua koj cov ntawv thov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm txhua lub lim tiam. Daim ntawv thov nyiaj rau kev poob hauj lwm txhua lub lim tiam tsis tuaj yeem ua tiav tau ua ntej koj raug txiav txim tias tsim nyog tau txais.

Yog hais tias koj tau txais PUA thiab tsim nyog rau thov cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm tshiab, koj yuav tsis muaj cai tau txais PUA txuas ntxiv lawm.

Yuav muab ntau cov ntaub ntawv ntxiv thaum koj raug txiav txim tias tsim nyog tau txais PUA lawm. Kev thov txhua lub lim tiam tsis tuaj yeem ua tau ua ntej thaum koj raug txiav txim tias tsim nyog tau txais.

Kev them nyiaj yuav raug xa ncaj qha los sis xa daim npav des npiv (debit card). For more information see https://dwd.wisconsin.gov/uiben/faqs/directdeposit.htm or https://dwd.wisconsin.gov/uiben/faqs/debitcard.htm.

Xa ntawv pais xab nis:
Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis Ntawm (PUA)
PO Box 7905
Madison WI 53707

LOS SIS

Fev:
(608) 327-6193
Suav nrog nplooj ntawv npog, Sau ATTN: PUA ntawm daim nplooj ntawv npog thiab suav nrog: 1) cov nplooj ntawv uas koj xa fev (tsis suav nrog nplooj ntawv npog), 2) koj lub npe thiab lub xeem, 3) thiab tus lej xaus saus.

Tsis tau, koj yuav tsis tsim nyog tau txais PUA. Txawm li cas los xij, Tsoom Fwv tau ua lwm txoj cov koom haum pab rau cov neeg ua liaj ua teb dhau ntawm USDA. Nrhiav cov ntaub ntawv ntxiv tau ntawm https://www.farmers.gov/coronavirus.

Yog tias koj tau ua hauj lwm rau tus tswv ntiav zog 18 lub hlis dhau los, uas them rau UI, koj yuav tsum thov UI li txwm muaj ua ntej los txiav txim qhov qhov tsim nyog tau txais.

Koj yuav tsum tos rau kev txiav txim siab ntawm koj qhov tsim nyog tau txais cov nyiaj pab UI. Yog lawv tsis pom zoo rau koj ces koj tuaj yeem thov rau Kev Pab Nyiaj Rau Kev Poob Hauj Lwm Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (PUA).

Thaum ib tus neeg thov tau ua tiav lawv daim ntawv thov rau PUA, lub npov liab loj yuav pom thoob plaws ntawm lawv tus neeg thov lub qhov rooj phab portal (portal dashboard) uas muaj cov lus hauv qab no: "Peb tau txais koj daim ntawv thov rau Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Los Ntawm Kev Tus Kab Mob Sib Kis (PUA) lawm. Txhua daim ntawv thov yuav tsum tau tshuaj xyuas ntawm tus kheej, nkag mus rau hauv peb qhov txheej txheem, thiab ua los ntawm ib tus neeg ua hauj lwm. Koj yuav tau txais lus ceeb toom los ntawm USPS thiab nyob hauv koj phab portal ntawv thov thaum ua tiav koj daim ntawv thov raug tshuaj xyuas lawm."

Ib tus neeg tsis tuaj yeem tau txais cov nyiaj Kev Xiam Oob Qhab Ntawm Zej Tsoom (Social Security Disability, SSDI) thiab cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm tib txhij tau (Mus saib s. 108.04(12)(f), Wis. Cov Cai.) Yog tias ib tus neeg tau txais SSDI, lawv yuav tsum tshaj tawm cov ntaub ntawv no ntawm lawv kev thov thawj zaug thiab cov ntawv pov thawj txhua lub lim tiam.

Ib leeg twg tuaj yeem tau txais nyiaj Kev Pab Cuam Ntawm Kev Neeg Xiam Oob Qhab Rau Zej Tsoom (SSDI) thiab Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Los Ntawm Kev Tus Kab Mob Sib Kis (PUA) tib lub sij hawm.

Unlike payments under the payment protection program, these grant funds paid to a self-employed individual do not need to be reported as wages in weekly PUA claims. (See separate guidance for the payment protection program.)

Muab faib cov nyiaj tag nrho ntawm Lub Koom Haum Tiv Thaiv Kev Them Nyiaj (Paycheck Protection Program, PPP) (2.5 hli ntawm cov nyiaj tau los tiag) ntxiv rau 8 npaug thiab ceeb toom qhov nyiaj ntawd raws li qhov nyiaj tau los ntawm txoj hawj lwm ywj pheej rau lub lim tiam uas tau txais cov nyiaj qiv thiab cov 7 lub lim tiam tom ntej.

Yog hais tias koj yog thawj tus saib xyuas me nyuam thiab yuav tsum nyob hauv tsev los saib xyuas koj cov me nyuam cov uas koom nrog kev kawm hauv online los sis tsis tuaj yeem ua hauj lwm tom tsev vim xav kom muaj kev rau siab yam tsis tu ncua rau qhov kev qhia hauv online thiab tsis tau txais kev them nyiaj, tej zaum koj yuav tsim nyog tau txais qhov Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Rau Lub Sij Hawm Muaj Kev Sib Kis (PUA).

Yog tias koj yog thawj tus saib xyuas me nyuam, tsis tau txais kev them nyiaj thiab tsis tuaj yeem mus ua hauj lwm tau los sis tsis tuaj yeem ua hauj lwm tom tsev tau vim yog qhov xav kom muaj kev rau siab yam tsis tu ncua ntawm kev qhia hauv online tej zaum koj yuav tsim nyog tau txais qhov Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Rau Lub Sij Hawm Muaj Kev Sib Kis (PUA) rau cov hnub uas koj cov me nyuam tsis tau mus koom tom tsev kawm ntawv tim ntsej tim muag.

Nyob hauv qhov xwm txheej no cov tsev kawm ntawv tau “qhib” thiab lwm qhov laj thawj uas tsim nyog thiaj li yuav tsim nyog tau txais qhov Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Rau Lub Sij Hawm Muaj Kev Sib Kis (PUA).