Yuav Thov rau Kev Pab Nyiaj Rau Kev Poob Hauj Lwm Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (PUA) li cas?

In English  |  En Español  |  Txhais lus Hmoob

Last updated on 4/19/2021 at 3:30 pm

NCO TSEG: Pib Siv Lub Plaub Hlis Ntuj Tim 21, 2020 koj tuaj yeem thov rau PUA hauv online (saib hauv qab no rau 5 kauj ruam los thov).

PUA yog tsoom fwv cov nyiaj pab rau cov neeg ua hauj lwm uas tsis tuaj yeem ua hauj lwm raws li qhov kev cuam tshuam ntawm tus kab mob sib kis COVID-19 thiab tsis tsim nyog rau Cov Nyiaj Tuav Pov Hwm Kev Poob Hauj Lwm (UI). Qhov no suav nrog:

 • Cov neeg cog lus ua hauj lwm ywj pheej
 • Cov neeg ua hauj lwm rau tus kheej ntiag tug
 • Cov neeg ua hauj lwm rau koom haum
 • Cov neeg ua hauj lwm tsis puv sij hawm uas tsis muaj keeb kwm ua hauj lwm txaus kom los tsim nyog tau txais cov nyiaj pab

Txhawm rau kom tsim nyog rau PUA, koj yuav tsum poob hauj lwm ncaj qha los ntawm cov laj thawj ib ntawm 10 uas cuam tshuam txog tus kab mob COVID-19. PUA tsuas yog muaj rau cov neeg ua hauj lwm nkaus xwb tsis tsim nyog rau UI Ib Txwm Muaj.

NCO TSEG Yog hais tias koj tseem tsis tau ua tiav qhov no, thiab muaj nyiaj ua hauj lwm nrog cov tswv num them nyiaj (them se rau hauv UI) nyob hauv 18 lub hlis dhau los, ua cov ntawv thov UI Ib Txwm Muaj. PUA is only available to workers not eligible for Regular UI.

 1. THOV HAUV ONLINE

  • Ua ib daim ntawv thov rau PUA los ntawm kev tsim ib tus as qhauj los sis sau npe nkag mus rau ntawm https://my.unemployment.wisconsin.gov.
  • Mus rau koj daim nplooj ntawv qhia cov ntsiab lus UI.
  • Xaiv kab txuas "Nyem qhov no mus ua daim ntawv thov rau Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (Click here to file for Pandemic Unemployment Assistance)".
  • Yuav tsum muaj cov ntaub ntawv hauv qab no:
   • Tus Lej Xaus Saus
   • Xeev Wisconsin Daim Ntawv Tso Cai Tsav Tsheb, yog hais tias koj muaj
   • Ib daim ntawv teev npe tag nrho ntawm cov tswv num koj tau ua hauj lwm rau 18 lub hlis dhau los, lawv cov chaw nyob tag nrho (suav nrog tus lej zip), naj npawb xov tooj thiab hnub koj pib thiab hnub kawg ntawm qhov koj ua hauj lwm rau lawv.
   • Tsum muaj daim ntawv pov thawj ntawm cov nyiaj ua hauj lwm/kev ua hauj lwm rau tus kheej los ntawm cov se xyoo dhau los.
  • Lub Sij Hawm Ua Hauj Lwm: Ua ntawv thov rau PUA hauv online raws li cov sij hawm hauv qab no:
   Sunday 9:00 AM - Ib tag hmo
   Monday – Friday Xa tau 24 teev
   Saturday 1:00 AM - 3:00 PM

   Txhawm rau los pab siv kev pab cuam hauv online los sis yog hais tias koj tsis tuaj yeem mus tau hauv online hu rau PUA Tus Xov Tooj Xwm Ceev ntawm (608) 318-7100. Tus xov tooj xwm txheej ceev yogh u tau thaum 7:30 teev sawv ntxov txog 4:30 teev yuav tsaus ntuj, Hnub Monday txog Hnub Friday.

   Tus xov tooj xwm ceev no yog los pab koj ua kom koj daim ntawv thov PUA thiab muab cov ncauj lus txhua yam uas muaj feem cuam tshuam rau PUA qhov kev pab cuam nkaus xwb. Yog tias koj hu rau lwm yam laj thawj uas tsis yog PUA, lawv yuav tsis teb rau koj cov lus nug; hu mus rau Tus Xov Tooj Muab Kev Pab Cuam Rau Tus Neeg Thov.

 2. XA DAIM NTAWV POV THAWJ NTAWM COV NYIAJ KHWV TAU LOS

  • Tom qab koj tau xa daim ntawv thov PUA lawm, xa daim ntawv pov thawj ntawm koj cov nyiaj khwv tau los tsis pub dhau 21 hnub.
   • Ua kom tiav Tsoom Fwv Cov Se Them Rov Qab xyoo tag los. Thov muab cov hauv qab no nrog thaum tsim nyog:
    • Lub Sij Hawm C-Cov Nyiaj Tau los sis Nyiaj Poob Peev los ntawm Kev Lag Luam
    • Lub Sij Hawm F-Cov Nyiaj Tau los sis Nyiaj Poob Peev los ntawm Kev Ua Liaj Ua Teb
    • Lub Sij Hawm K 1- Tus Koom Tes Qhov Nyiaj Faiv Khwv Tau Los
   • Xyoo dhau los W-2
   • Cov nyiaj them kawg nkaus rau hauv xyoo
   • Yog hais tias koj tsis tuaj yeem muab ntawv pov thawj rau koj cov nyiaj ua hauj lwm, koj tsuas yog tsim nyog tau txais cov nyiaj pab tsawg kawg ntawm PUA xwb. Thaum koj tuaj yeem muab koj cov ntawv pov thawj ntawm cov nyiaj khwv tau rau xyoo, tej zaum koj qhov kev thov yuav raug rov txiav txim siab dua. Yog hais tias nws ua rau ntau dua tus nqi, yuav tau hloov kho cov nyiaj them dua.
  • Xa cov ntaub ntawv pov thawj ntawm koj cov nyiaj khwv tau los ntawm kev xa email los sis fev:
   • Xa ntawv pas xab nis:
    Lub Koom Haum Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (PUA)
    PO Box 7905
    Madison WI 53707
   • Fev:
    (608) 327-6193
    Suav nrog nplooj ntawv npog, Sau ATTN: PUA ntawm daim nplooj ntawv npog thiab suav nrog: 1) cov nplooj ntawv uas koj xa fev (tsis suav nrog nplooj ntawv npog), 2) koj lub npe thiab lub xeem, 3) thiab tus lej xaus saus.
 3. THOV UA SIAB NTEV THAUM PEB UA KEV SOJ NTSUAM KOJ DAIM NTAWV THOV

  • Vim tias lub koom haum tshiab thiab cov ntau ntawm cov kev thov tsis tau muaj los dua, tej zaum nws yuav siv sij hawm ntxiv los lis koj daim ntawv thov.
  • Tswj tsis yog koj raug hais kom hu rau ncaj qha mus koj tsis txhob hu xov tooj rau lub chaw ua hauj lwm. Yog hais tias muaj lus nug los sis teeb meem dab tsi nrog koj daim ntawv thov, peb yuav tiv tauj rau koj hauv xov tooj los sis xa email. Yog tias koj tsis tau hnov los ntawm peb, nws txhais tau hais tias koj daim ntawv thov tseem tab tom nyob hauv kev soj ntsuam.
  • Koj tsis tas yuav ua dab tsi ntxiv tshwj tsis yog tias peb tiv tauj rau koj ncaj qha.
 4. KEV TXIAV TXIM SEB PUAS TSIM NYOG

  • Thaum koj Ntawv Thov rau PUA tau txais kev soj ntsuam lawm, peb yuav xa qhov kev txiav txim siab rau koj.
  • Yog hais tias koj tsim nyog rau PUA, koj qhov kev txiav txim siab yuav muab cov lus qhia seb yuav ua koj cov ntawv thov nyiaj pab txhua lub lim tiam li cas.
 5. UA IB DAIM NTAWV THOV NYIAJ PAB TXHUA LUB LIM TIAM

  • Koj tsis tuaj yeem ua daim ntawv thov txhua lub lim tiam rau PUA ua ntej thaum koj tau txais kev txiav txim siab txog qhov kev tsim nyog tau txais kev pab. Yog hais tias koj tsim nyog rau PUA, koj qhov kev txiav txim siab yuav muab cov lus qhia seb yuav ua koj cov ntawv thov nyiaj pab txhua lub lim tiam li cas.
  • Tom qab lawv qhia rau koj tias koj tuaj yeem pib ua koj cov ntawv thov txhua lub lim tiam tau, koj yuav tsum ua daim ntawv thov txhua lub lim tiam rau txhua lub lim tiam uas koj xav tau txais cov nyiaj pab.
  • Yog hais tias koj tsim nyog rau lub lim tiam uas dhau los lawm, koj yuav ua ntawv thov cov uas nyob rau lub sij hawm ntawd los tau. **Koj yuav tau txais nyiaj pab ib lub lim tiam tom qab.