Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Compensación por desempleo de emergencia pandémica (PEUC)

Tsoom fwv cov khoos kas pab cuam tau xaus lawm. Thov saib cov ntaub ntawv nyob ntawm nplooj ntawv tam sim no nyob ntawm:

Yog tias koj tau tsim qhov nkag hauv koj lub "Bookmarks (Cim Tseg)" los sis "Favorites (Yam Uas Nyiam)", thov hloov kho raws li qhov tsim nyog.