Kev Pab Nyiaj Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (PEUC)

(Cov Lim Tiam Ntxiv thaum qhov Kev Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) Ib Txwm Muaj Tas)

In English  |  En Español  |  Txhais lus Hmoob

Hloov kho tshiab rau 4/19/2021 thaum 3:30 pm

Peb pib them kev pab cuam rau PEUC txuas ntxiv rau Lub Peb Hlis Ntuj Tim 30, 2021. Cov neeg thov yuav tsum txheeb xyuas lawv li keeb kwm kev them nyiaj rau qhov kev them nyiaj:

Tej zaum nws yuav siv koj lub txhab nyiaj ob hnub ua hauj lwm los sis ntau dua rau kev tso nyiaj tom qab muab tso tawm.

NOTE:

 • Quarter Change Notice: As of April 4, 2021, if you are receiving PUA or PEUC you may see an issue "Under Review" on your Determinations page. At the start of each calendar quarter, federal law requires DWD to check whether federal program recipients qualify for regular UI. This quarterly check requires manual review and can take a few weeks to complete. If this applies to you, please continue filing your initial and/or weekly claims as prompted in your portal.

Cov Ncauj Lus:  PEUC Txheej Txheem Cej Luam  |  PEUC Cov Nyiaj Them  |  PEUC Cov Lus Nquag Nug

PEUC Txheej Txheem Cej Luam

PEUC yog ib qho kev pab cuam ib ntus uas muab sij hawm txog 53 lub lim tiam ntawm kev them nyiaj ntxiv rau cov neeg uas tas lawv cov nyiaj Kev Tuav Pov Hwm Kev Poob Hauj Lwm (UI) ib txwm muaj.

Nco tseg: Qhov kev pab cuam no tsis siv rau cov uas tau txais Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis Ntawm (PUA).

Yog tias koj yuav tsum ua daim ntawv thov thawj zaug rau Qhov Kev Pab Nyiaj Rau Kev Pooj Hauj Lwm Xwm Ceev Thaum Muaj Kev Sib Kis Kab Mob Thoob Plaws (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC), koj yuav raug hais kom ua li ntawd ntawm koj lub chaw txais nyiaj.

PEUC Cov Nyiaj Them

 • Cov Nyiaj Them Tus Nqi:
  • Tib yam li tus neeg cov nyiaj pab UI ib txwm muaj.
  • PEUC is payable for 53 weeks, 40 of which can only be paid 12/27/2020 or later. The first week payable is the week ending 4/4/2020, and the last week payable is 09/04/2021.
 • Lub sij hawm ntawm PEUC Cov Nyiaj Pab (txog 53 lub lim tiam ntxiv):
  • Nyob rau hauv Txoj Cai CARES thiab Txoj Cai Kev Pab Txuas Ntxiv:
  • Lub Lim Tiam Tau Txais Kev Them Thawj Zaug: Muaj kev cuam tshuam rov tom qab rau lub lim tiam kawg hauv Lub Plaub Hlis Ntuj Tim 4, 2020 (los sis thawj lub lim tiam tom qab ib tus neeg tas UI ib txwm muaj, saib qhov tom qab).
  • Lub Lim Tiam Tau Txais Kev Them Tas Los: Lub lim tiam xaus ntawm Peb Hlis Ntuj Hnubtim 13, 2021
 • Raws Li Teb Chaws Mes Kas Txoj Cai Npaj Rau Kev Pab:
  • Lub Lim Tiam Tau Txais Kev Them Thawj Zaug: Lub lim tiam xaus ntawm Peb Hlis Ntuj Hnubtim 20, 2021
  • Lub Lim Tiam Tau Txais Kev Them Tas Los: Lub lim tiam xaus ntawm Cuaj Hli Ntuj Hnub 4, 2021

**Lus Cim Tseg: Yog tias koj Qhov Kev Pab Nyiaj Rau Kev Pooj Hauj Lwm Xwm Ceev Thaum Muaj Kev Sib Kis Kab Mob Thoob Plaws (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC) tag ua ntej Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 26, 2020, yuav muaj ib qho kev so rau koj cov txiaj ntsig Qhov Kev Pab Nyiaj Rau Kev Pooj Hauj Lwm Xwm Ceev Thaum Muaj Kev Sib Kis Kab Mob Thoob Plaws (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC). The first week PEUC benefits can be paid under the Continued Assistance Act is the week ending 1/2/2021. See FAQ for example.

PEUC Cov Lus Nquag Nug

Nthuav Tawm Tag Nrho | Poob Peev Tag Nrho

If you went on to receive PEUC benefits after first qualifying for a benefit year under regular UI, you will be prompted in your claimant portal to file a new initial claim to determine whether you may now qualify for a new benefit year under regular UI. If your claimant portal directs you to file a new initial claim you should do so.

If you do not qualify for a new benefit year under regular UI, DWD must manually process your claim to put you back on the PEUC paying program, which may take a few weeks. After you are put back onto the PEUC program, you will receive any back payments due and will continue to receive any PEUC benefits available to you at your previous benefit rate.

Cov kev pab cuam xwm ceev rau kev poob hauj lwm thaum muaj kab mob sib kis (PEUC) yog cov nyiaj them rau cov neeg uas tsim nyog tau txais thiab tom qab siv tag lawv cov kev pab cuam rau kev pov hwm poob hauj lwm (UI) li ib txwm muaj. Thaum lub xyoo cov kev pab cuam ntawd xaus, tus neeg ntawd tau raug hais kom ua daim ntawv thov thawj qhov tshiab hauv lawv phab thov. Lub chaw hauj lwm yuav tsum txiav txim siab saib tus neeg puas muaj feem tau txais rau kev pab cuam xyoo tshiab (thiab yog li muaj cov kev pab cuam rau kev pov hwm poob hauj lwm (UI) li ib txwm muaj nyob rau cov kev pab cuam hauv xyoo).

 • Yog tias tus neeg ntawd tsim nyog tau txais rau cov kev pab cuam xyoo tshiab (cov kev pab cuam rau kev pov hwm poob hauj lwm (UI) ib txwm muaj) lawv yuav tau txais cov nyiaj pab them rau cov kev pab cuam rau kev pov hwm poob hauj lwm (UI) li ib txwm muaj raws li cov nyiaj tau tsim nyob rau lub xyoo tshiab. Lawv tsuas yuav tau txais cov kev pab cuam xwm ceev rau kev poob hauj lwm thaum muaj kab mob sib kis (PEUC) yog tias lawv siv tag nrho cov nyiaj pab rau cov kev pab cuam rau kev pov hwm poob hauj lwm (UI) li ib txwm muaj.
 • Yog tias tus neeg tsis tsim nyog tau txais rau kev pab cuam xyoo tshiab (UI li ib txwm muaj), lawv tuaj yeem tau txais cov nyiaj seem ntawm PEUC los ntawm lawv tag nrho cov nyiaj pab lub xyoo tsuav tseem nyob hauv lub sij hawm PEUC.
  *Kev teeb tsa los them qhov nyiaj seem ntawm PEUC yam tsis siv neeg; nws siv tes ua los ntawm cov neeg ua hauj lwm.

Nyob ntawm txhua qhov kev hloov pauv peb lub hlis twg (Lub Ib Hlis Ntuj, Lub Plaub Hlis Ntuj, Lub Xya Hlis Ntuj, thiab Lub Kaum Hlis Ntuj), Tsoom Fwv Meskas Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm xav kom cov xeev txheeb xyuas seb tus neeg thov cov nyiaj tau txais cov txiaj ntsig los ntawm cov hauj lwm tshwj xeeb (xws li PEUC) tam sim no tau ua hauj lwm thiab khwv tau nyiaj txaus los teeb rau kev thov nyob rau hauv Kev Tuuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) li ib txwm muaj hauv Wisconsin los sis hauv lwm lub xeev. Daim tshev no yuav tsum txheeb xyuas los ntawm cov neeg ua hauj lwm.

Tsis tau, yog hais tias koj tseem tos kom tau txais cov nyiaj pab rau Kev Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) ib txwm muaj tsis muaj ib yam dab tsi ntxiv uas koj yuav tsum tau ua dhau ntawm kev ua ntaub ntawv thov koj cov kev thov txhua lub lim tiam tsuav yog koj poob hauj lwm. Tsoom fwv li kev pab cuam rau kev poob hauj lwm thaum muaj tus kab mob sib kis (FPUC) muab cov lim tiam ntxiv thaum muaj nyiaj pov hwm rau poob hauj lwm thaum muaj xwm txheej ceev rau cov neeg uas tseem poob hauj lwm tom qab lawv siv lawv cov nyiaj pab rau Kev Tuav Pov Hwm Kev Poob Hauj Lwm ib txwm muaj.

Yog tias koj siv tag cov Kev Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) ib txwm muaj, koj yuav tsum tau ua ib daim ntawv thov rau kev thov nyiaj pab thawj zaug ntawm Kev Them Nyiaj Pab Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Xwm Txheej Kab Mob Sib Kis (PEUC). Koj yuav pom ib qhov txuas (link) ntawm lub phab thawj los ua daim ntawv thov thawj zaug rau Kev Them Nyiaj Pab Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Xwm Txheej Kab Mob Sib Kis (PEUC) tom qab koj nkag rau hauv koj phab thov.

Yog tias koj siv tag cov Kev Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) ib txwm muaj lawm, koj yuav tsum xub ua daim ntawv thov thawj zaug rau Kev Them Nyiaj Pab Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Xwm Txheej Kab Mob Sib Kis (PEUC). Koj yuav pom ib qhov txuas (link) ntawm lub phab thawj los ua daim ntawv thov thawj zaug rau Kev Them Nyiaj Pab Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Xwm Txheej Kab Mob Sib Kis (PEUC) tom qab koj nkag rau hauv koj phab thov. Yuav them cov nyiaj pab, yog tias tsim nyog, tom qab thov cov nyiaj pab txhua lub lim tiam.

Tsis Tau. Cov nyiaj no muab ntxiv nyiaj pov hwm rau poob hauj lwm thaum muaj xwm txheej ceev rau cov neeg uas tseem poob hauj lwm tom qab lawv siv lawv cov nyiaj pab rau Kev Tuav Pov Hwm Kev Poob Hauj Lwm ib txwm muaj. Vim hais tias koj tseem ua hauj lwm, koj yuav tsis tsim nyog tau txais.

Yog tias koj tau ua hauj lwm hauv lwm lub xeev hauv 18 lub hlis dhau los los sis yog tias koj tau ua ntawv thov rau Cov Nyiaj Pab Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) ib txwm muaj nyob hauv lwm lub xeev, koj yuav tsum tiv tauj rau lwm lub xeev yog tias koj xav ua ntawv thov nyiaj rau PEUC. Yog tias koj tsim nyog tau txais Cov Nyiaj Pab Rau Poob Hauj Lwm (UI) ib txwm muaj nyob hauv lwm lub xeev koj yuav tsum ua ntawv thov rau lwm lub xeev ua ntej PEUC them nyiaj tau nyob hauv Xeev Wisconsin.