Kev Pab Nyiaj Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (PEUC)

(Ntxiv 13 Lub Lim Tiam thaum UI Tag Ib Txwm Muaj)

In English  |  En Español  |  Txhais lus Hmoob

Hloov kho tshiab rau 10/19/2020 thaum 4:00 pm

Lub chaw lis hauj lwm tau pib ua thawj cov kev thov rau Kev Them Nyiaj Pab Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Xwm Txheej Kab Mob Sib Kis (PEUC) los ntawm cov neeg siv tag rau Kev Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) ib txwm muaj rau Lub Rau Hlis Ntuj Tim 24, 2020.

Topics:  PEUC Txheej Txheem Cej Luam  |  PEUC Cov Nyiaj Them  |  PEUC Cov Lus Nquag Nug

PEUC Txheej Txheem Cej Luam

PEUC yog ib qho kev pab cuam ib ntus uas muab sij hawm txog 13 lub lim tiam ntawm kev them nyiaj ntxiv rau cov neeg uas tas lawv cov nyiaj Kev Tuav Pov Hwm Kev Poob Hauj Lwm (UI) ib txwm muaj.

Nco tseg: Qhov kev pab cuam no tsis siv rau cov uas tau txais Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis Ntawm (PUA)..

PEUC Cov Nyiaj Them

  • Cov Nyiaj Them Tus Nqi:
    • Tib yam li tus neeg cov nyiaj pab UI ib txwm muaj.
  • Lub sij hawm ntawm PEUC Cov Nyiaj Pab (13 lub lim tiam ntxiv):
    • hawj Lub Lim Tiam Uas Yuav Tau Them: Muaj kev cuam tshuam tom qab rau lub lim tiam xaus Lub Plaub Hlis Ntuj Tim 4, 2020 (los sis thawj lub lim tiam tom qab ib tus neeg tas UI ib txwm muaj, saib qhov tom qab).
    • Lub Lim Tiam Uas Them Tas Los: Lub lim tiam xaus Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 26, 2020.

PEUC Cov Lus Nquag Nug

Expand All | Collapse All

Nyob ntawm txhua qhov kev hloov pauv peb lub hlis twg (Lub Ib Hlis Ntuj, Lub Plaub Hlis Ntuj, Lub Xya Hlis Ntuj, thiab Lub Kaum Hlis Ntuj), Tsoom Fwv Meskas Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm xav kom cov xeev txheeb xyuas seb tus neeg thov cov nyiaj tau txais cov txiaj ntsig los ntawm cov hauj lwm tshwj xeeb (xws li PEUC) tam sim no tau ua hauj lwm thiab khwv tau nyiaj txaus los teeb rau kev thov nyob rau hauv Kev Tuuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) li ib txwm muaj hauv Wisconsin los sis hauv lwm lub xeev. Daim tshev no yuav tsum txheeb xyuas los ntawm cov neeg ua hauj lwm.

Tsis tau, yog hais tias koj tseem tos kom tau txais cov nyiaj pab rau Kev Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) ib txwm muaj tsis muaj ib yam dab tsi ntxiv uas koj yuav tsum tau ua dhau ntawm kev ua ntaub ntawv thov koj cov kev thov txhua lub lim tiam tsuav yog koj poob hauj lwm. Kev Them Nyiaj Pab Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Xwm Txheej Kab Mob Sib Kis (PEUC) muab 13 lub lim tiam ntxiv rau kev pov hwm nyiaj poob hauj lwm thaum muaj xwm txheej ceev rau cov neeg uas tseem poob hauj lwm tom qab lawv siv lawv cov nyiaj pab rau Kev Tuav Pov Hwm Kev Poob Hauj Lwm ib txwm muaj.

Yog tias koj siv tag cov Kev Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) ib txwm muaj, koj yuav tsum tau ua ib daim ntawv thov rau kev thov nyiaj pab thawj zaug ntawm Kev Them Nyiaj Pab Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Xwm Txheej Kab Mob Sib Kis (PEUC). Koj yuav pom ib qhov txuas (link) ntawm lub phab thawj los ua daim ntawv thov thawj zaug rau Kev Them Nyiaj Pab Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Xwm Txheej Kab Mob Sib Kis (PEUC) tom qab koj nkag rau hauv koj phab thov.

Yog tias koj siv tag cov Kev Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) ib txwm muaj lawm, koj yuav tsum xub ua daim ntawv thov thawj zaug rau Kev Them Nyiaj Pab Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Xwm Txheej Kab Mob Sib Kis (PEUC). Koj yuav pom ib qhov txuas (link) ntawm lub phab thawj los ua daim ntawv thov thawj zaug rau Kev Them Nyiaj Pab Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Xwm Txheej Kab Mob Sib Kis (PEUC) tom qab koj nkag rau hauv koj phab thov. Yuav them cov nyiaj pab, yog tias tsim nyog, tom qab thov cov nyiaj pab txhua lub lim tiam.

Tsis Tau. Cov nyiaj pab no muab 13 lub lim tiam ntxiv thaum muaj nyiaj pov hwm rau kev poob hauj lwm thaum muaj xwm txheej ceev rau cov neeg uas tseem poob hauj lwm tom qab lawv siv lawv cov nyiaj pab rau Kev Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm ib txwm muaj. Vim hais tias koj tseem ua hauj lwm, koj yuav tsis tsim nyog tau txais.

Yog tias koj tau ua hauj lwm hauv lwm lub xeev hauv 18 lub hlis dhau los los sis yog tias koj tau ua ntawv thov rau Cov Nyiaj Pab Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) ib txwm muaj nyob hauv lwm lub xeev, koj yuav tsum tiv tauj rau lwm lub xeev yog tias koj xav ua ntawv thov nyiaj rau PEUC. Yog tias koj tsim nyog tau txais Cov Nyiaj Pab Rau Poob Hauj Lwm (UI) ib txwm muaj nyob hauv lwm lub xeev koj yuav tsum ua ntawv thov rau lwm lub xeev ua ntej PEUC them nyiaj tau nyob hauv Xeev Wisconsin.