Cov Kev Them Nyiaj Pab Cuam Kev Poob Hauj Lwm Rau Cov Tau Txais Nyiaj Sib Xyaws (MEUC)

(Ntxiv $100/lim tiam rau cov neeg ua hauj lwm rau tus kheej uas tau txais Kev Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) Ib Txwm Muaj)

In English  |  En Español  |  Txhais lus Hmoob

Hloov kho tshiab rau 4/19/2021 thaum 3:30 pm

Tam sim no peb cia siab tias yuav pib them nyiaj ntawm Kev Them Nyiaj Pab Rau Cov Neeg Poob Hauj Lwm Uas Khwv Tau Nyiaj Sib Xyaws Tsawg Thiab Ntau rau Lub Tsib Hlis Ntuj Tim 19, 2021. Thaum cov kev pab cuam raug xa tawm, koj yuav tau txais tag nrho cov nyiaj them rov qab vim koj.

Cov Ncauj Lus:  MEUC Txheej Txheem Cej Luam  |  MEUC Cov Nyiaj Them  |  MEUC Cov Lus Nquag Nug

MEUC Txheej Txheem Cej Luam

MEUC yog ib qhov kev pab cuam ib ntus muab nyiaj $100/lim tiam ntxiv rau cov tib neeg uas tau txais cov nyiaj rau Kev Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) ib txwm muaj thiab khwv tau yam tsawg kawg $5,000 hauv cov nyiaj khwv tau los ntawm kev ua hauj lwm rau tus kheej hauv kev them se xyoo ua ntej rau tus neeg thov thawj zaug.

Cov tib neeg yuav tsum thov rau MEUC thiab muab cov ntaub ntawv tsim nyog los ua pov thawj rau lawv cov nyiaj khwv tau ntawm kev ua hauj lwm rau tus kheej.

  • Yog tias tau ua Qhov Kev Thov Thawj Zaug hauv xyoo 2020, siv cov se xyoo 2019.
  • Yog tias tau ua Qhov Kev Thov Thawj Zaug hauv xyoo 2021, siv cov se xyoo 2020.

Nco tseg: Qhov kev pab cuam no tsis siv rau cov uas tau txais Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis Ntawm (PUA).

MEUC Cov Nyiaj Them

Yuav ntxiv rau cov nyiaj them tuaj yog tias tsim nyog tau txais thiab muaj yam tsawg kawg $1 vim tau raws li cov nyiaj pab rau Kev Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI).

  • Cov Nyiaj Them Tus Nqi:
    • Them $100 toj lub lim tiam rau tshaj li ntawm cov nyiaj pab rau Kev Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) tas
  • Lub Sij Hawm ntawm Cov Nyiaj Pab Cuam:
    • Thawj Lub Lim Tiam Uas Yuav Tau Them: Lub lim tiam xaus Ib Hli Ntuj Hnub 2, 2021
    • Lub Lim Tiam Uas Them Tas Los: Lub lim tiam xaus Cuaj Hli Ntuj Hnub 4, 2021

MEUC Cov Lus Nquag Nug

Nthuav Tawm Tag Nrho | Poob Peev Tag Nrho

Yes, MEUC payments could impact eligibility for Medicaid or CHIP.

Tsis Tau. MEUC tsis muaj rau cov neeg uas tau txais Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Tus Kab Mob Sib Kis (PUA).

Yog lawm, koj yuav tsum xa daim ntawv thov MEUC thiab cov ntaub ntawv tsim nyog txhawm rau muab rau lub chaw hauj lwm los txiav txim seb koj puas tsim nyog tau txais rau MEUC. Lus Cim Tseg: tseem tsis tau muaj daim ntawv thov MEUC.

Peb yuav hloov kho peb lub vev xaib nrog cov ntaub ntawv tshiab, suav nrog thaum peb yuav hloov los siv MEUC. Peb kuj tseem yuav xa txhua cov ntawv ceeb toom rau cov neeg thov uas yuav tsim nyog tau txais.

Tsis txawv, koj yuav tau txais cov nyiaj pab ib yam li koj tau txais koj cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm ib txwm muaj.

Thawj lub lim tiam uas yuav them nyiaj tau yog lub lim tiam xaus ntawm Lub Ib Hlis Ntuj Tim 2, 2021. Koj yuav tsum tau thov thiab xa cov ntaub ntawv ua ntej peb tuaj yeem txiav txim txog qhov kev tsim nyog tau txais. Yog pom tias koj tsim nyog tau txais, yuav muab cov nyiaj them rov qab raws li qhov tsim nyog.

Tsuav koj muaj txog sij hawm yam tsawg kawg yog $1 nyob rau hauv cov nyiaj pab rau Kev Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) rau lub lim tiam, koj yuav tau txais tag nrho $100 ntawm MEUC tshaj li ntawm lwm cov nyiaj pab cuam rau kev poob hauj lwm uas koj txog sij hawm.

Tsis tau, cov tswv hauj lwm tsis raug them rau MEUC.

Tsis Tau. Txoj cai lij choj tshwj xeeb sau tseg tias yuav tsim tau siv cov se xyoo ua ntej rau tus neeg tau thov thawj zaug.