Kev Them Nyiaj Rau Kev Poob Hauj Lwm (LWA)

(ntxiv $300 toj ib lub lim tiam)

In English  |  En Español  |  Txhais lus Hmoob

Hloov kho tshiab rau 04/19/2021 thaum 3:30 pm

Cov Ncauj Lus:  Cov Lus Qhia Txhua Yam Txog Kev Them Nyiaj Rau Kev Poob Hauj Lwm (LWA)  |  Kev them nyiaj ntawm Kev Them Nyiaj Rau Kev Poob Hauj Lwm (LWA)  |  Kev Them Nyiaj Rau Kev Poob Hauj Lwm (LWA) Cov Nqe Lus Nquag Nug

Cov Lus Qhia Txhua Yam Txog Kev Them Nyiaj Rau Kev Poob Hauj Lwm (LWA)

Txoj Kev Pab Txo Nqi Ntiav Hauj Lwm (The Lost Wages Assistance (LWA)) yog tau teeb tsa los ntawm tsoom fwv Lub Koom Haum Tswj Hwm Kev Lis Hauj Lwm Xwm Txheej Ceev (Federal Emergency Management Agency (FEMA)) uas muaj nyiaj them ntxiv rau $300/ib lub lwm tiam rau tus neeg uas tau txais txoj cai tias lawv poob hauj lwm los sis tsis muaj hauj lwm ua vim kev cuam txhuam los ntawm tus kab mob KHAUS VIV-19 (COVID-19). FEMA tau tso cai rau lub Xeev Wisconsin rau lub chaw ua hauj lwm LWA.

LWA qhov kev them nyiaj tshiab no yog kev pab nyiaj rau cov neeg poob hauj lwm (LWA) yuav ntxiv rau hauv qhov Kev Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj lwm Ib Txwm (UI), Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Rau Lub Sij Hawm Muaj Kev Sib Kis (PUA), kev Pab Cuam Nyiaj Rau Cov Neeg Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Xwm Ceev Txog Kev Sib Kis Los Ntawm Tus Kab Mob (PEUC), Cov Kev Pab Txuas Ntxiv (EB), Lub Koom Haum Work-Share, los sis Trade Readjustment Allowances (TRA) tam sim no muaj rau cov neeg ua hauj lwm hauv Wisconsin uas tsis muaj hauj lwm ua.

Txoj Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm (LWA) cov nyiaj yuav tau them rov qab rau cov neeg tsim nyog tau txais txog rau lub lim tiam: lub lim tiam xaus txog Lub Yim Hlis Ntuj Tim 1, Lub Yim Hlis Ntuj Tim 8, Lub Yim Hli s Ntuj Tim 15, Lub Yim Hlis Ntuj Tim 22, Lub Yim Hlis Ntuj Tim 29, thiab Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 5, 2020. Tsoom Fwv Lub Koom Haum Tswj Hwm Xwm Txheej Ceev (FEMA) yuav tsis them rau ib lub lim tiam tom qab Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 5, 2020.

Yog tias koj daim ntawv thov nyiaj poob hauj lwm rau txhua lub lwm tiam yuav xaus rau Lub 8 Hli Ntuj Hnub Tim 1, 8, 15, 22, 29 thiab Lub 9 Hli Hnub Tim 5, Xyoo 2020 nyob rau ncua sij hawm tos cov txheej txheem kev ua hauj lwm uas muaj teeb meem vim tab tseem tom tshuaj xyuas, peb yuav tsum xub daws cov teeb meem no ua ntej thiab them nyiaj poob hauj lwm rau koj cov txiaj ntsig nyob rau lub lwm tiam ntawd. Tom qab ntawv, yog tias cov nyiaj hauv LWA tseem muaj, peb tseem yuav them ntxiv li ntawm $300 rau lub lwm tiam ntawd; Ib qho ntxiv, FEMA tseem tso cia rau cov xeev los daws cov kev thov no thiab. However, no claims can be paid for claims filed 12/27/2020 or later.

Ib tus neeg tsis tas yuav sau ib daim ntawv thov sib cais tshiab kom tau txais LWA tab sis yuav tsum tau lees paub nws lawv tus kheej tias nws tau poob hauj lwm los sis qee tus poob hauj lwm vim muaj kev cuam tshuam los ntawm kab mob KHAUS VIV-19 (COVID-19). (Cov neeg uas tsim nyog rau Txoj Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Tus Kab Mob Sib Kis (PUA) yuav tsum muaj qhov tsim nyog raug raws li qhov kev teeb tseg kom tau txais daim ntawv pov thawj qhia txog ntawm tus kheej.)

Cov neeg thov yuav tsum muaj cov txiaj ntsig txhua lub lim tiam qhov nyiaj ntawm yam tsawg kawg nkaus $100 kom tsim nyog tau txais rau Txoj Kev Pab Caum Rau Kev Poob Hauj Lwm (LWA). (Lus Cim Tseg: Cov neeg ua hauj lwm thov faib ua hauj lwm yog tsim yog tau txais rau Txoj Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm (LWA) yog tias them rau lawv yam tsawg kawg yog $100 tom qab txo). Lub xeev cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm rau txhua lub lim tiam ntau tshaj yog $370. Thaum muab suav nrog qhov kev pab cuam tshiab, cov txiaj ntsig ua ntau tshaj plaws yuav tau txais nyob hauv Wisconsin yog $670 toj ib lub lim tiam, ua ntej txiav se.

Kev them nyiaj ntawm Kev Them Nyiaj Rau Kev Poob Hauj Lwm (LWA)

  • Cov Nyiaj Ntawm Kev Them Nyiaj:
    • Ntxiv $300 toj ib lub lim tiam. Cov nqi no yog tau los ntawm kev sau se cov nyiaj khwv tau los.
  • Ncua Sij Hawm Ntawm LWA Cov Nyiaj Pab Cuam:
    • Thawj Lub Lim Tiam Uas Tuaj Yeem Them Tau: Rov suav rau lub lim tiam kawg ntawm Lub Yim Hlis Ntuj Tim 1, 2020.
    • Lub Lim Tiam Kawg Uas Yuav Tuaj Yeem Them Tau: Txhua lub lwm tiam dhau los xaus rau Hnub Tim 5 Lub 9 Hli Ntuj, Xyoo 2020, yog cov peev ntawm tsoom fwv tseem seem. FEMA yuav tsis them cov nyiaj poob hauj lwm rau txhua lub lwm tiam kawg nkaus Hnub Tim 5 Lub 9 Hli Ntuj, Xyoo 2020.

Kev Them Nyiaj Rau Kev Poob Hauj Lwm (LWA) Cov Nqe Lus Nquag Nug

Expand All | Collapse All

Tus Tuaj Thawj Teb Chaws Trump tau kos npe rau Daim Ntawv Cog Lus Thawj Teb chaws thaum Lub 8 Hli Ntuj Hnub Tim 8, Xyoo 2020, uas tau muab cov txiaj ntsig nyiaj ntsuab li ntawm $300 rau ib lub lwm tiam rau cov neeg poob hauj lwm tsim nyog los sis qee tus neeg poob hauj lwm. Teb Chaws Mes Kas Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Cov Neeg Ua Hauj Lwm (DOL) thiab Tsoom Fwv Lub Chaw Hauj Lwm Tswj Hwm Xwm Ceev (FEMA) txuas ntxiv los pab kev taw qhia rau txhua lub xeev rau kev tswj hwm kom zoo ntawm cov txiaj ntsig. Wisconsin Lub Chaw Hauj Lwm Muab Kev Txhim Kho Rau Kev Ua Hauj Lwm yuav txuas ntxiv sib txuas lus cov txheej txheem ntawm qhov hauj lwm raws li lawv tau ua tiav los ntawm cov chaw hauj lwm ntawm tsoom fwv no.

Wisconsin tau thov Kev Them Nyiaj Rau kev Poob Hauj Lwm (LWA) rau Lub Yim Hlis Ntuj Tim 27, 2020 thiab tau pom zoo rau Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 1, 2020.

Tus neeg thov uas tsim nyog tau txais tuaj yeem txais $300 ntawm qhov txiag ntsig Kev Pab Nyiaj Rau Kev Poob Hauj Lwm (LWA) ntxiv rau lawv qhov txiaj ntsig poob hauj lwm txhua lub lim tiam.

Txoj Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm (LWA) cov nyiaj yuav tau them rov qab rau cov neeg tsim nyog tau txais txog rau lub lim tiam: lub lim tiam xaus txog Lub Yim Hlis Ntuj Tim 1, Lub Yim Hlis Ntuj Tim 8, Lub Yim Hli s Ntuj Tim 15, Lub Yim Hlis Ntuj Tim 22, Lub Yim Hlis Ntuj Tim 29, thiab Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 5, 2020. Tsoom Fwv Lub Koom Haum Tswj Hwm Xwm Txheej Ceev (FEMA) yuav tsis them rau ib lub lim tiam tom qab Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 5, 2020.

Hloov kho tshiab: Xws li ntawm 12/28/2020 yuav tsis tau nug txog nqe lus nug kev ua pov thawj rau-tus kheej mus ntxiv. Tus neeg thov yuav tsum tau xa daim ntawv thov pib xub thawj los ntawm 12/27/2020 kom tau txais kev txiav txim siab rau Kev Pab Cuam Thaum Poob Tus Nqi Dag Zog (Lost Wages Assistance, LWA).

Tsis muaj daim ntawv thov rau Kev Them Nyiaj Rau Kev Poob Hauj Lwm (LWA). Tsis tas li ntawd, koj yuav raug nug ib nqes lus nug ntawm qhov chaw nkag rau koj tus muab kev pab cuam, "Txij li ib lub lim tiam xaus ntawm Lub Yim Hlis Ntuj Tim 1, Lub Yim Hlis Ntuj Tim 8, Lub Yim Hlis Ntuj Tim 15, Lub Yim Hlis Ntuj Tim 22, Lub Yim Hlis Ntuj Tim 29, los sis Cuaj Hlis Ntuj Tim 5, 2020, koj puas tau poob hauj lwm vim kev cuam tshuam los ntawm kev sib kis Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID- 19) thiab suav hais tias yog nyiaj pab them rau kev poob hauj lwm ntxiv?"

Yog koj tsis tuaj yeem mus txog rau lub qhov rooj tus pab muab txoj cai tau, thov tiv tauj rau tus kws pab muab txoj cai tshaj lij ntawm (414) 435-7069 los sis hu rau dawb rau (844) 910-3661.

Cov neeg thov uas tsim nyog rau Txoj Kev Pab Caum Rau Kev Poob Hauj Lwm (LWA) yuav tau txais Txoj Kev Pab Caum Rau Kev Poob Hauj Lwm (LWA) cov nyiaj ntxiv rau lawv cov nyiaj pab txhua lub lim tiam tsuav yog lawv tsim nyog tau txais nyiaj pab rau kev poob hauj lwm thiab tau lees paub tias lawv poob hauj lwm los sis qee tus poob hauj lwm vim muaj kev cuam tshuam los ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19).

Hloov kho tshiab: Xws li ntawm 12/28/2020 yuav tsis tau nug txog nqe lus nug kev ua pov thawj rau-tus kheej mus ntxiv. Tus neeg thov yuav tsum tau xa daim ntawv thov pib xub thawj los ntawm 12/27/2020 kom tau txais kev txiav txim siab rau Kev Pab Cuam Thaum Poob Tus Nqi Dag Zog (Lost Wages Assistance, LWA).

Cov ntawv pov thawj tshwm sim thaum koj teb cov lus nug hauv qab no hauv koj tus neeg thov cov ntaub ntawv, "Txij li ib lub lim tiam xaus ntawm Lub Yim Hlis Ntuj Tim 1, Lub Yim Hlis Ntuj Tim 8, Lub Yim Hlis Ntuj Tim 15, Lub Yim Hlis Ntuj Tim 22, Lub Yim Hlis Ntuj Tim 29, los sis Cuaj Hlis Ntuj Tim 5, 2020, koj puas tau poob hauj lwm vim kev cuam tshuam los ntawm kev sib kis Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID- 19) thiab suav hais tias yog nyiaj pab them rau kev poob hauj lwm ntxiv?"

Yog tias koj tsis paub tseeb tias yog koj tau teb cov lus nug lawm los tsis tau, los sis xav hloov koj cov lus teb, hu rau tus kws tshaj lij ntawm (414) 435-7069 los sis tus xov tooj hu dawb (844) 910-3661.

Cov neeg thov uas tsim nyog rau Txoj Kev Pab Caum Rau Kev Poob Hauj Lwm (LWA) yuav tau txais Txoj Kev Pab Caum Rau Kev Poob Hauj Lwm (LWA) cov nyiaj ntxiv rau lawv cov nyiaj pab txhua lub lim tiam tsuav yog lawv tsim nyog tau txais nyiaj pab rau kev poob hauj lwm thiab tau lees paub tias lawv poob hauj lwm los sis qee tus poob hauj lwm vim muaj kev cuam tshuam los ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19).

Tsoom fwv yuav tsum ua raws li cov lus qhia los ntawm tsoom fwb qib siab kev pab nyiaj poob hauj lwm. Cov neeg uas tsim nyog tau txais suav nrog cov neeg tau txais uas muaj nyiaj txiaj ntsig txhua lub lim tiam yog yam tsawg $100 toj ib lub lim tiam hauv cov hauj lwm kev pab cuam cuam tshuam txog-kev poob hauj lwm nram qab no:

Ib qho ntxiv, ib tus neeg yuav tsum los lees tias lawv tau poob hauj lwm, los sis poob hauj lwm zaug vim muaj kev cuam tshuam los ntawm tus kab mob KHAUS VIV-19 (COVID-19).

Tsis yog. Nyob rau lub sij hawm thaum tus kheej tau daim ntawv pov thawj rau txoj kev pab, koj yuav tsum poob hauj lwm los sis poob hauj lwm qee feem vim muaj kev cuam tshuam los ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19).

Kev tsim nyog rau Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm (LWA) yog sib txawv ntawm Txoj Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Tus Kab Mob Sib Kis (PUA), uas txwv kev tsim nyog rau lwm tus neeg uas muaj kev tsim nyog txaus yog tias lawv los sis koj tau poob hauj lwm, qee qhov kev poob hauj lwm, los sis tsis tuaj yeem ua hauj lwm tau los sis tsis muaj hauj lwm ua vim tias muaj kev cuam tshuam ntsig txog Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) nyob hauv Tsab Cai CARES.

Thaum ib qho teeb meem kev tsim nyog tau txais rau ntawm koj daim ntawv thov tau txais kev daws thiab tuaj yeem them cov txiaj ntsig tau, Txoj Hauj Lwm Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm (LWA) cov kev them nyiaj ib zaug toj ib lub lim tiam- nyob rau Hnub Tuesday thaum tsaus ntuj- rau lub lim tiam dhau los yog cov nyiaj tseem muaj los ntawm Lub Koom Haus Tsoom Fwv Tswj Xyuas Rau Xwm Txheej Maj Ceev (FEMA).

Yog lawm os. Txhua cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm yuav tsum tau them se. Cov paj ntsig ntawm cov nyiaj pab LWA raug xaiv ua cov nyiaj rau tsoom fwv qib siab thiab nyiaj sau se los ntawm cov nyiaj khwv tau los. Koj tuaj yeem tshem tawm cov se ntawm tsoom fwv (10%) thiab/los sis hauv xeev (5%) los ntawm koj cov kev them nyiaj poob hauj lwm. Cov nyiaj pab ntawm Qhov Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Los Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (PUA) yog raug txiav txim siab ntawm cov nyiaj khwv tau los rau tsoom fwv thiab lub xeev cov hom phiaj se. Tej zaum koj yuav muaj kev txiav tawm them so rau nom tswv (10%) thiab/los sis lub xeev (5%) los ntawm koj cov nyiaj pab PUA. Txiav tawm tsoom fwv thiab lub xeev cov se ntawm koj cov nyiaj pab txhua lub lim tiam TAM SIM NO, yog li ntawd koj tsis tas yuav tau them rau tom qab. Koj tuaj yeem xaiv tau kom txiav tawm cov se ntawm https://my.unemployment.wisconsin.gov.

Koj daim foos se 1099-G yuav muaj nyob hauv online ntawm https://my.unemployment.wisconsin.gov los ntawm nruab nrab Lub Ib Hlis Ntuj.

Yog tias kojtau hu xov tooj thiab hloov kho koj cov lus teb, koj yuav tsum tau txais Txoj Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm (LWA) cov kev them nyiaj rau cov lim tiam uas koj tsim nyog tau txais. Txoj Hauj Lwm Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm (LWA) cov kev them nyiaj ib zaug toj ib lub tim tiam- nyob rau Hnub Tuesday tsaus ntuj- rau lub lim tiam dhau los yog cov nyiaj tseem muaj los ntawm Lub Koom Haus Tsoom Fwv Tswj Xyuas Rau Xwm Txheej Maj Ceev (FEMA).

Koj cov lus teb yuav tau hloov kho thiab qhov kev txiav txim siab tsis lees paub yuav raug hloov. Tsis muaj kev rov thov txiav txim dua. Txoj Hauj Lwm Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm (LWA) cov kev them nyiaj ib zaug toj ib lub tim tiam- nyob rau Hnub Tuesday tsaus ntuj- rau lub lim tiam dhau los yog cov nyiaj tseem muaj los ntawm Lub Koom Haus Tsoom Fwv Tswj Xyuas Rau Xwm Txheej Maj Ceev (FEMA).