Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Tshooj 8: Koj Tej Ntaubntawv Poob Haujlwm

In English  |  En Español  |  Txhais lus Hmoob

Muaj ntau yam piav txog koj kev thov nyiaj pab nyob online rau koj mus saib, thiab muaj qhia txog tag nrho koj cov nyiaj pab es koj tau txais lawm.

Yog yam lus qhia koj nrhiav tsis nyob online, koj yog xav tau kev pab online, losyog koj mus saib thiab nkag tsis tau online hu (414) 435-7069 lossis hu dawb ntawm (844) 910-3661 thaum lub caij ua haujlwm.

Tsis Pub Twg Paub

Tej tug neeg li ntaubntawv hauv computer puav leej muaj rau online. Yog xav tau kev pab online, losyog koj mus saib thiab nkag tsis tau online hu (414) 435-7069 lossis hu dawb ntawm (844) 910-3661 thaum lub caij ua haujlwm. Lub Koom Haum yuav muab cov ntaubntawv uas hais txog koj tug kheej xwb los yog rau tug tswv num uas raug them qhov nyiaj no. Txoj cai Privacy Act tsis pub kom muab tej ntaubntawv no rau tsev neeg paub.

Cov Nyiaj Se

Nyiaj povhwm poob haujlwm suav tau tias yog ib cov nyiaj uas txiav tau se rau hauv teb chaws (federal) thiab hauv lav (state). Txhua xyoo lawv qhia cov nyiaj povhwm uas koj tau mus rau Internal Revenue Service (IRS) thiab Wisconsin Department of Revenue. Koj hais tau rau lub lav thiab teb chaws txiav koj li se ntawm cov nyiaj them poob haujlwm tau los yog kaj zoj koj tus se es them ua ntej rau lawv.

Yog koj txiav txim siab txiav koj li se tawm ntawm koj li nyiaj them poob haujlwm, peb yuav txiav 10% rau hauv tsoom fwv teb chaws (federal) thiab/los yog 5% rau hauv lub xeev (state). Yog xav kom txiav se nyiaj poob haujlwm rau hauv teb chaws thiab hauv lav, mus rau ntawm https://my.unemployment.wisconsin.gov.

Yog koj xav mus hais kom lawv tsum tsis txhob txiav lossis hloov kom lawv txiav se txawv raws li koj xav, nkag mus rau hauv https://my.unemployment.wisconsin.gov. Yog xav tau kev pab online, losyog koj mus saib thiab nkag tsis tau online hu (414) 435-7069 lossis hu dawb ntawm (844) 910-3661 thaum lub caij ua haujlwm.

Koj dawm ntawv Form 1099-G ua se yuav muaj rau koj online nruabnrab lub ib hlis ntuj. Peb yuav khaws tseg koj daim ntawv ua nyiaj se hauv peb lub hom kab ke (system) rau koj mus muab tau thiab luam tau raws li koj xav tau rau koj cov ntaub ntawv khaws tseg.

Koj daim 1099-G uas koj yuav siv ua nyiaj se yuav qhia txog cov se uas raug txiav tawm ntawm koj li nyiaj them poob haujlwm rau lub xyoo se ntawv yog koj tau xaiv kom lawv txiav tawm rau hauv teb chaws thiab hauv lav. Yog koj muaj lus nug txog ua li cas koj cov nyiam them poob haujlwm yuav puas ua li cas rau koj cov nyiaj se, hu nug tu IRS losis lub tooj tsav xwm saib xyuas Wisconsin Department of Revenue nyob ze koj.


Hloov tshiab:Ib Hli Ntuj Hnub 31, 2020

Kev txuas ntxiv