Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Tshooj 7: Kev Txumloom Thiab Kev Tswjhwm Zoo

In English  |  En Español  |  Txhais lus Hmoob

Zais Nrhw (Fraud)

Yog tsis qhia tej yam uas yuav muaj cuam tshuam kev pab povhwm poob haujlwm yuav hais tau tias yog qhia tsis tseeb. Yog qhia tej yam uas tsis yog rau hauv koj cov ntaubntawv thov pab povhwm ntawm tej lub limtiam yuav hais tau tias yog dag lawm thiab. Kev teem txim rau tej kev zais nrhw thiab dag no loj heev. Nws muaj li no:

Ntxiv rau tej kev nplua no, koj yuav tsum them cov nyiaj uas tau them tshaj lawm rov qab.

Muaj ob peb txoj kev lawv siv los pab ntes cov tibneeg uas tsis qhia txog lawv cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm rau lub sijhawm uas lawv tau txais nyiaj poob haujlwm thiab. Ib yam yuav pab tau koj kom tsis txhob raug them nyiaj rov qab, koj yuav tsum qhia rau lawv kom meej txog cov nyiaj koj tau txais los ntawm tug tswv num rau lub limtiam uas koj ua haujlwm.

Kev povhwm poob haujlwm yog ib qho sib koom ua ntawm cov tswv num, cov tibneeg thov nyia poob haujlwm thiab lub tooj tsav xwm saib xyuas kev povhwm nyiaj poob haujlwm. Txhua tus yuav tsum ua nws sab kom txhob muaj kev dag thiab siv tsis ncaj. Tshajtawm tej yus xav lossis paub tias yuam tsis yog lawm rau lub tooj tsav xwm saib xyuas kev povhwm nyiaj poob haujlwm ntawm https://dwd.wisconsin.gov/ui/fraud/report.htm.

Them Cov Nyiaj Tshaj Rov Qab

Yog tau them nyiaj poob haujlwm tshaj rau koj li uas tsimnyog koj tau ntawm tej lub limtiam lawm, lawv yuav sau ntawv qhia koj paub tias lawv tau them tshaj rau koj lawm. Qhov nyiaj uas tau them tshaj no yuav raug txiav tawm hauv koj cov nyiaj poob haulwm them uas koj tseem yuav tau txais rau cov limtiam tom ntej. Yog koj ho tsis muaj nyiaj them poob haujlwm ntxiv lawm los yog koj tseem tshuav tus nqi uas tau them tshaj rau koj lawm ces koj yuav raug them cov nyiaj ntawd rov qab rau lawv.

Txheej Txheem Tswjhwm

Lub hom phiaj ntawm tus Txheej Txheem Tswjhwm no yog los ntes thiab txo tej kev ua yuam kev thiab ua tsis raug cai nyob rau hauv tus txheej txheem UI no. Cov neeg ntsuam xyuas tswj (Quality Control staff) xaiv ib cov neeg ntawm cov neeg uas thov povhwm poob haujlwm no los siv ua kev tswj teeb meem. Peb siv cov xwm uas tshawb tau lo ntawm pab neeg no los ua kev txhim kho raug qhov yog thiab ua kom tus txheej txheem UI zoo ntxiv.

Yog xaiv tau koj, yog tsis mus ntsib tug neeg no thiab qhia txhua yam kev ua ntaubntawv uas nug hauv cov lus nug ces yuav raug txiav kev pab povhwm mus txog thaum uas koj koom tes nrog lawv.


Hloov tshiab: Lub Tsib Hlis Ntuj Hnubtim 31, 2018

Kev txuas ntxiv