Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Tshooj 5: Kev Xam Nyiaj Poob Haujlwm

In English  |  En Español  |  Txhais lus Hmoob

Cov lus txhais hauv qab no yog ib qho qauv yuav pab koj nkag siab tias lub tuam tsev tseem fwv nyiaj poob haujlwm txiav txim li cas yog tias koj muaj nyiaj ntau txaus rau cov nyiaj poob hauj lwm los ntawm cov nyiaj poob hauj lwm los kuj piav qhia seb peb xam qhov nyiaj koj lub lim tiam yog tias koj tau txais kev pab.

Ib Ntawm Plaub Raws Nib Toos

Cov plaub lej ntawm plaub lub xyoo

Lub Sijhawm Pib (Base Period)

Thawj plaub ntawm tsib lub hlis dhau los ua tiav lub sijhawm ua ntej lub limtiam koj ua ntawv thov thawj zaug rau lub xyoo tshiab. Cov nyiaj ua haujlwm tau them rau lub sijhawm no yog siv los txiav txim siab seb koj puas muaj nyiaj ntau txaus kom tau txais ib daim ntawv foob thiab xam cov nyiaj tau npaum li cas. Daim duab nram qab no yuav pab koj to taub tias peb txiav txim siab li cas rau lub sijhawm hauv koj lub sijhawm pib. Plaub quas qis nyob rau hauv txhua kab yog lub sij hawm ntawm lub sijhawm pib rau ib daim ntawv foob pib hauv.

Piv Xam Li: Ib daim ntawv foob tau pib thaum lub Kaum Ib Hlis Ntuj xyoo 2016 muaj lub caij pib uas pib hnub 07/01/15 thiab xaus rau 06/30/16.

Base Period Chart

Yog koj tsis muaj nyiaj them rau koj ua haujlwm txaus kom tsim nyog rau ib daim ntawv thov uas siv lub caij nyoog pib piav qhia saum toj no, yuav siv "lub caij hloov tshiab." Lub sij hawm hloov hauv qab no yuav yog plaub lub sijhawm nyuam qhuav tiav rau lub hlis ua ntej lub limtiam koj thov koj thawj zaug thov kev pab rau xyoo tshiab.

Lub Sijhaw Poob Qab (Lag Period)

Lub sij hawm kawg ntawm koj lub sij hawm pib thiab lub lim tiam koj pib thov. Peb TSIS siv cov nyiaj ua haujlwm tau them rau lub sijhawm no los xam koj cov txiaj ntsim kev pabcuam. Txawm li cas los xij, cov nyiaj ua haujlwm tau them thaum lub caij nyoog no kuj siv tau rau yav tom ntej. Hauv qhov ua piv txwv ua ntej, lub sij hawm lag luam yuav pib rau hnub 07/01/2016, thiab xav kom tag Hnub Vas Xaum (Saturday) ua ntej lub limtiam uas koj thov tau pib.

Cov Haujlwm Tau Txais thiab Khaws Tsis Muaj

Cov neeg ua haujlwm tau ua haujlwm yog koj ua haujlwm rau tus tswvnum uas muaj feem xyuam rau Txoj Cai Nyiaj Povhwm Kev Poob Haujlwm. Txawm li cas los xij, qee qhov kev ua haujlwm yog "tsis suav" (tsis raug them) txawm tias thaum ua rau tus tswvnum haujlwm duav tau. Tsuas yog cov nyiaj them ua haujlwm tau los ntawm kev ua haujlwm ua haujlwm tau siv los pab tsim nyog rau cov nyiaj poob haujlwm thiab xam cov nyiaj tau ntau npaum li cas. (Kev ua haujlwm tsis xam yog ib qho ntawm cov teeb meem kev tsim nyog tau teev tseg hauv Tshooj 6.)

Lub Ib Feem Plaub Siab

Lub sijhawm hauv paus plaub rau lub sijhawm koj tau them nyiaj ntau tshaj ntawm cov nyiaj haujlwm los ntawm kev ua haujlwm.

Nyiaj Pab Ntawm Tej Lub Limtiam (WBR)

Cov nyiaj poob haujlwm uas them rau koj lub sijhawm uas koj tsis tau nyiaj ua haujlwm los yog lwm yam nyiaj hlo li. Nws yog 4% ntawm cov nyiaj ua haujlwm uas koj tau hauv txwm 3 hlis siab rau txoj haujlwm uas muaj povhwm dauv. Cov nqi siab tshaj plaws thiab cov nyiaj pab tsawg kawg yog txiav txim los ntawm UI txoj cai. Qhov tsawg kawg nkaus ntawm WBR yog $54, yuav tsum tau txais nyiaj siab tshaj $1,350; thiab qhov siab tshaj plaws ntawm WBR yog $370, yuav tsum tau them nyiaj siab tshaj $9,250.

Daim ntawv “Qhia Nyiaj Rau Txhua Lub Limtiam” yog ib daim qhia txog txhua tus nqi nyiaj them raws ib lub limtiam nrog rau tus nyiaj them ntau tshaj rau ntawm txwm 3 lub hlis. Daim ntawv qhia no muaj nyob rau hauv online (computer) (Hais lus Askiv xwb) chaw nyob yog https://dwd.wisconsin.gov/uiben/handbook/pdf/wbrcharth.pdf.

Kev Ntiav Ua Haujlwm

Yuav kom tau txais txiaj ntsim kev pab nyiaj poob haujlwm koj yuav tsum tau them nyiaj ua haujlwm los ntawm kev ua haujlwm them tsawg kawg yog ob lub quarter ntawm koj lub sij hawm pib. Koj yuav tsum tau:

Xyoo Tau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm

Koj li xyoo pib nyiaj povhm poob haujlwm yog thaum uas koj pib ua ntaubntawv thov. Ib lub xyoos tau uas tau nyiaj pab yog 52 lub limtiam. Thaum lub xyoos tau kev pab twg xaus, lub limtiam uas koj rov pib thov ntxiv mus yog xyoo tau nyiaj pab tshiab. Nyob rau hauv 52 lub limtiam ntawm tej lub xyoo, nws muaj qhov uas koj cheemtsum tau kev pab txog pes tsawg. Qhov no hu uas tus nyiaj them siab kawg nkaus losyog maximum benefit amount (MBA). Cov nyiaj haujlwm uas koj khwv tau los ntawm lub xyoo uas koj thov nyiaj poob haujlwm yuav tsis nce koj cov nyiaj pab rau lub xyoo ntawd los yog rau lub limtiam ntawm lub xyoo koj thov nyiaj pab.

Koj tuaj yeem pib thiab txiav npluav thov nyiaj txhua lub sijhawm ntau npaum li koj xav tau lossis xav tau thaum xyoo koj cov nyiaj poob haujlwm, tabsis yog koj tsis tso cai ua cov ntaub ntawv thov txhua lub sijhawm, koj yuav tsum rov pib ua / rov qhib tau xyoo uas koj tau fias daim pib koj xav kom pib ua ntaub ntawv thov nyiaj dua txhua zaug.

Piv Txwv: Yog tias koj ua ntawv thov thawj zaug thov hauv lub limtiam 11/19/16, koj cov nyiaj xyoo pib lub limtiam ntawd thiab xaus rau thaum kawg ntawm 11/05/17. Koj yuav muaj tag nrho 52-lub limtiam kom sau koj qhov nyiaj pab ntau tshaj, uas yuav raug muab xam raws li cov nyiaj them ua haujlwm them rau lub sij hawm pib txij thaum pib hnub 07/01/15 thiab xaus 06/30/16.

Yog tias koj rov qab mus ua haujlwm hauv lub 3 Hlis xyoo 2017 thiab nres tsis thov nyiaj txhua lub limtiam, qhov nyiaj koj tau them yuav tsis nce koj cov nyiaj pab ntau tshaj rau xyoo ntawd. Yog tias koj tau raug tso tawm ua ntej 11/16/17 thiab tsis tau them tagnrho koj cov txiaj ntsim siab tshaj plaws, koj tuaj yeem xa lwm daim ntawv thov kom rov ua ntaub ntawv dua ntxiv rau xyoo ntawd thiab pib sau cov nyiaj pab dua txhua zaug.

Yog tias koj tseem tsis tau txais txoj haujlwm lossis qee txoj haujlwm tsis muaj haujlwm tomqab koj qhov nyiaj xyoo xaus rau 11/05/17, koj tuaj yeem pib xyoo tshiab rau lub limtiam tom ntej. Yuav kom tau txais kev pabcuam rau xyoo tshiab koj yuav tsum muaj "kev tsim nyog tau txais kev pabcuam." Tus nqi siab tshaj plaws thiab qhov nyiaj pab txhua lub lim tiam yuav raug muab xam rau ntawm koj qhov txiaj ntsim xyoo tshiab los ntawm cov nyiaj them rau lub sij hawm tshiab pib uas pib hnub 07/01/16 thiab xaus hnub 06/30/17.

Cov Nyiaj Pab Ntau Tshaj (MBA)

Tag nrho cov nyiaj poob haujlwm uas lub koom haum tau them rau koj thaum lub sijhawm koj tau txais txiaj ntsig. Nws yog qhov tsawg dua 26 npaug ntawm koj lub WBR, lossis 40% ntawm koj cov nyiaj tau los ntawm txhua lub sijhawm los ntawm txhua txoj haujlwm ua haujlwm. Siv koj daim MBA raws li koj xav kuaj tshuav nyiaj. Thaum koj tau txais nyiaj txhua lub limtiam, rho cov nyiaj uas koj tau them los ntawm koj li MBA kom paub ntau npaum li cas koj tseem tau them nyiaj rau xyoo ntawd.

Cov Nyiaj Nqi Se

Ib qho txiaj ntsim kev pab tau muab xa tuaj rau koj hnub tom qab koj xa daim ntawv thov thawj zaug. Cov kev pabcuam zoo yuav teev cov haujlwm ua haujlwm nyob rau hauv koj lub sijhawm pib thiab qhov nyiaj tau los rau koj hauv txhua lub ib feem plaub los ntawm txhua tus tswv ntiav koj. Nws tsuas teev cov tswv lagluam uas nws siv nyiaj hli hauv qab no tuaj yeem siv los xam qhov uas koj tuaj yeem tau txais. Muaj ob hom kev pabcuam loj ntawm cov ntaub ntawv.

Koj yuav tsum tau saib xyuas cov ntaub ntawv uas tau txais txiaj ntsig uas koj tau txais kom paub meej tias cov ntaub ntawv xov xwm muaj tseeb. Yog tias muaj qhov yuam kev nyob rau hauv cov nyiaj tau los yog cov chaw ua haujlwm tsis muaj, ua raws li cov lus qhia nyob rau nraum qab ntawm koj qhov kev laij lem kom ua qhov tsis pom zoo.

Xam Ib Feem Peev UI Raws Limtiam Thaum Qhia Txog Cov Nyiaj Haujlwm

Ib Feem Ntawm Cov Nyiaj Poob Haujlwm

Thaum twg cov nyiaj tau los tau tshaj tawm hauv daim ntawv thov nyiaj txhua lub limtiam, cov nyiaj tau them los ntawm lub limtiam raug muab ntxiv rau lwm hom nyiaj tau los (xws li them nyiaj hnub so, nyiaj so haujlwm tawm, thiab tawm haujlwm / rho tawm) kom txiav txim siab tau nyiaj tag nrho rau lub limtiam.

Lub Koom Haum yuav siv tus “qauv txheeb ib feem peev” los txheeb seb puas yuav them tau ib feem nyiaj poob haujlwm thiab yog them tau no, yuav yog pes tsawg.

Nws muaj peev xwm tau txais cov nyiaj poob haujlwm ib nrab rau ib lub limtiam txawm tias thaum koj qhov nyiaj tau los ntau dua koj cov nyiaj poob haujlwm (WBR). Txawm li cas los xij, koj yuav tsis tau txais cov txiaj ntsim kev pab yog tias koj ua haujlwm tag nrho ntawm 32 lossis ntau tshaj xuaj moos rau tag nrho cov chaw ua haujlwm hauv ib limtiam uas koj tau thov lossis yog tias koj cov nyiaj tau los tag nrho ntau tshaj $500.00.

Qhov uas “txheeb ib feem peev” ntawm cov nyiaj poob haujlwm no yog muaj li nram qab no:

 1. Rho $30.00 tawm ntawm tus nyiaj haujlwm tag nrho.
 2. Muab cov seem khoo (multiply) rau 0.67 (67%).
 3. Rho qhov no (nrog cov nyiaj cents) tawm hauv koj qhov WBR.
 4. Muab cov nyiaj npib hloov mus rau qhov ze ib dollar. Qhov no yog ib feem nyiaj poob haujlwm rau hauv lub limtiam.

CEEBTOOM: Tus nyiaj them poob haujlwm uas nyiaj poob haulwm them tsawg tshaj plaws yog $5.00, yog li ntawd yog koj muab xam los tau tsawg tshaj $5.00, ces yuav tsis them rau koj.

Ntxiv mus, yog tias koj cov nyiaj tau los tag nrho ntau tshaj $500.00 koj yuav tsis tsim nyog tau txais cov nyiaj them poob haujlwm tsis hais txog ntawm koj cov nyiaj pab hauv lub limtiam.

Piv xam li: WBR=$200 Nyiaj tag nrho=$250

 1. $250.00 (Nyiaj tag nrho) rho $30 = $220.00
 2. $220.00 khoo rau .67 = $147.40
 3. $200.00 (WBR) rho $147.40 = $52.60
 4. Hloov $52.60 nqis mus ua $52.00

$52.00 no yog qhov nyiaj nqi zog uas them lub limtiam ntawd.

Cov Nyiaj Tau Ntau Hli Thoob Lawm

Qhov nyiaj khwv tau los siab tshaj uas koj tau khwv tau hauv ib lub limtiam thiab tseem tsimnyog tau txais qhov nyiaj poob haujlwm tsawg kawg yog hu ua "nyiaj khwv tau siab tshaj txhua lub limtiam." Tus nqi no tsis zoo ib yam rau txhua tus neeg foob. Qhov nyiaj pab them txhua lub limtiam (WBR) txiav txim siab seb qhov nyiaj khwv tau siab tshaj txhua lub limtiam twg yog siv cov formula nram qab no:

 1. Rho $5.00 ntawm koj lub WBR
 2. Faib seem ntawm 0.67 (67%)
 3. Ntxiv $30.00

Piv Txwv: WBR = $200.00

 1. $200.00 (WBR) rho $5.00 = $195.00
 2. $195.00 faib los ntawm .67 = $291.04
 3. $291.04 + $30.00 = $321.04

Qhov nyiaj tau ntau kawg ntawm txhua lub listiam rau WBR ntawm $200.00 yog $321.04. Qhov no txhais tau hais tias yog tias cov nyiaj khwv tau los ntau tshaj $ 321.04, cov nyiaj pab yuav tsis them nyiaj rau lub limtiam.

Yog koj paub tsis meej tias tsam koj tau nyiaj ntau rau lub limtiam ntawd lawm es xyov puas yuav tau ib feem ntawm koj cov nyiaj them poob haujlwm, koj kav tsij ua ntaubntawv thov rau lub limtiam ntawd thiab qhia tag nrho koj cov nyiaj uas khwv tau los. Lawv yuav xyuas seb puas tsimnyog koj tau.

Daim ntawv “Qhia Nyiaj Ntau Tshaj Rau Txhua Lub Limtiam” yog ib daim qhia txog txhua tus nqi nyiaj them ntau tshaj raws rau ib lub limtiam. Daim ntawv qhia no muaj nyob rau hauv on-line (computer) chaw nyob yog https://dwd.wisconsin.gov/uiben/handbook/pdf/mwecharth.pdf.

Peb yuav tsis them nyiaj povhwm poob haujlwm rau lub limtiam uas yog tias koj cov nyiaj khwv, nyiaj so koobtsheej, nyiaj so haujlwm, nyiaj rho tawm haujlwm, los yog nyiaj mob ntau tshaj $500 los yog koj tau ua haujlwm tau 32 teev los yog ntau tshaj rau lub limtiam (or if you worked 32 hours or more in the week).

Saib Meej Txog Koj Cov Nyiaj Uas Khwv Tau Los

Muab cov nyiaj uas koj qhia hauv koj daim ntawv thov nyiaj poob haujlwm ntawm tej lub limtiam mus xyuas nrog koj cov tswv num tabsis yuav tsis tuav koj cov nyiaj them poob haujlwm cia lub sijhawm uas tos koj cov tswv num qhia tseeb tuaj. Peb yuav them koj cov nyiaj them poob haujlwm raws li koj daim ntawv qhia xwb. Yog muaj ib tug tswv num qhia txawv li uas koj tau qhia hauv koj cov ntaubntawv, peb yuav siv koj tug tswv num daim los txheeb peev nyiaj pab rau koj. Peb mam qhia rau koj paub tias peb hloov li cas lawm.

Thaum koj tus tswv num qhia tias koj tau nyiaj tsawg mentsis lawm los peb yuav xa koj cov nyiaj them poob haujlwm tuaj ntxiv thiab yuav qhia tias yog li cas rau hauv daim (Form UCB-17-i) uas piav txog cov nyiaj them poob haujlwm.

Thaum koj tug tswv num qhia tias koj tau nyiaj ntau mentsis lawm thiab tau them nqi poob haujlwm tshaj rau koj lawm, peb yuav xa daim ntawv qhia txoj xa nyiaj tshaj (Form UCB-37). Yog koj tsis pom zoo rau tus nyiaj uas tug tswv num qhia tuaj lossis tsis pom zoo ua raws li kabke thim nyiaj rov, ces ua raws li daim ntawv taw qhia tias koj tsis pom zoo.

Nyiaj Them Nqi Haujlwm Lawm

Yog tias koj tau txais kev txiav txim hais tias qhov txo qis yuav them los ntawm koj cov txiaj ntsig kev poob haujlwm vim tias koj tau txais cov nyiaj laus ua haujlwm, qhov txo qis yuav raug txiav tawm ntawm txhua cov nyiaj them poob haujlwm uas koj tau txais. (Saib Tshooj 6 yog xav paub ntxiv txog seb yuav ua li cas thaum twg thiab thaum lub NyiajLaus cuam tshuam koj cov nyiaj poob haujlwm.)

Txo Nyiaj Them Menyuam

Yog lub koom haum tau txais daim ntawv tsib txog nyiaj them menyuam los ntawm ib lub tsev ceevxwm tsib nyiaj pab menyuam, peb yuav tsum tau qee nyiaj tawm hauv koj cov nyiaj them poob haujlwm los uas raws li qhov lus tsib no. Cov nyiaj uas qee tseg no yuav muab xa mus rau lub tsev ceevxwm tsib nyiaj pab menyuam kom lawv thiaj xa tau tawm. Yuav sau ntawv qhia koj paub thaum peb tau txais daim ntawv tsib cov nyiaj no. Yog koj tsis pom zoo txog tus nyiaj uas txiav lossis xav tias ua li no tsis yog lawm, hu rau lub tsev ceevxwm tsib nyiaj them menyuam. Lub tsev ceevxwm tsib nyiaj thiaj muaj cai hloov qhov no nkaus xwb.


Hloov tshiab: Peb Hlis Ntuj Hnubtim 5, 2018

Kev txuas ntxiv