Tshooj 5: Kev Xam Nyiaj Poob Haujlwm

In English  |  En Español  |  Txhais lus Hmoob

Nyiaj Pab Ntawm Tej Lub Limtiam (WBR)

Cov nyiaj poob haujlwm uas them rau koj lub sijhawm uas koj tsis tau nyiaj ua haujlwm los yog lwm yam nyiaj hlo li. Nws yog 4% ntawm cov nyiaj ua haujlwm uas koj tau hauv txwm 3 hlis siab rau txoj haujlwm uas muaj povhwm dauv.

Daim ntawv “Qhia Nyiaj Rau Txhua Lub Limtiam” yog ib daim qhia txog txhua tus nqi nyiaj them raws ib lub limtiam nrog rau tus nyiaj them ntau tshaj rau ntawm txwm 3 lub hlis. Daim ntawv qhia no muaj nyob rau hauv on-line (computer) (Hais lus Askiv xwb) chaw nyob yog http://dwd.wisconsin.gov/uiben/handbook/pdf/wbrcharth.pdf.

Xyoo Tau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm

Koj li xyoo pib nyiaj povhm poob haujlwm yog thaum uas koj pib ua ntaubntawv thov. Ib lub xyoos tau uas tau nyiaj pab yog 52 lub limtiam. Thaum lub xyoos tau kev pab twg xaus, lub limtiam uas koj rov pib thov ntxiv mus yog xyoo tau nyiaj pab tshiab. Nyob rau hauv 52 lub limtiam ntawm tej lub xyoo, nws muaj qhov uas koj cheemtsum tau kev pab txog pes tsawg. Qhov no hu uas tus nyiaj them siab kawg nkaus losyog maximum benefit amount (MBA). Cov nyiaj haujlwm uas koj khwv tau los ntawm lub xyoo uas koj thov nyiaj poob haujlwm yuav tsis nce koj cov nyiaj pab rau lub xyoo ntawd los yog rau lub limtiam ntawm lub xyoo koj thov nyiaj pab.

Xam Ib Feem Peev UI Raws Limtiam Thaum Qhia Txog Cov Nyiaj Haujlwm

Lub Koom Haum yuav siv tus “qauv txheeb ib feem peev” los txheeb seb puas yuav them tau ib feem nyiaj poob haujlwm thiab yog them tau no, yuav yog pes tsawg.

Qhov uas “txheeb ib feem peev” ntawm cov nyiaj poob haujlwm no yog muaj li nram qab no:

  1. Rho $30.00 tawm ntawm tus nyiaj haujlwm tag nrho.
  2. Muab cov seem khoo (multiply) rau 0.67 (67%).
  3. Rho qhov no (nrog cov nyiaj cents) tawm hauv koj qhov WBR.
  4. Muab cov nyiaj npib hloov mus rau qhov ze ib dollar. Qhov no yog ib feem nyiaj poob haujlwm rau hauv lub limtiam.

CEEBTOOM: Tus nyiaj them poob haujlwm uas nyiaj poob haulwm them tsawg tshaj plaws yog $5.00, yog li ntawd yog koj muab xam los tau tsawg tshaj $5.00, ces yuav tsis them rau koj.

Piv xam li: WBR=$200 Nyiaj tag nrho=$250

  1. $250.00 (Nyiaj tag nrho) rho $30 = $220.00
  2. $220.00 khoo rau .67 = $147.40
  3. $200.00 (WBR) rho $147.40 = $52.60
  4. Hloov $52.60 nqis mus ua $52.00

$52.00 no yog qhov nyiaj nqi zog uas them lub limtiam ntawd.

Yog koj paub tsis meej tias tsam koj tau nyiaj ntau rau lub limtiam ntawd lawm es xyov puas yuav tau ib feem ntawm koj cov nyiaj them poob haujlwm, koj kav tsij ua ntaubntawv thov rau lub limtiam ntawd thiab qhia tag nrho koj cov nyiaj uas khwv tau los. Lawv yuav xyuas seb puas tsimnyog koj tau.

Daim ntawv “Qhia Nyiaj Ntau Tshaj Rau Txhua Lub Limtiam” yog ib daim qhia txog txhua tus nqi nyiaj them ntau tshaj raws rau ib lub limtiam. Daim ntawv qhia no muaj nyob rau hauv on-line (computer) chaw nyob yog http://dwd.wisconsin.gov/uiben/handbook/pdf/mwecharth.pdf.

Peb yuav tsis them nyiaj povhwm poob haujlwm rau lub limtiam uas yog tias koj cov nyiaj khwv, nyiaj so koobtsheej, nyiaj so haujlwm, nyiaj rho tawm haujlwm, los yog nyiaj mob ntau tshaj $500 los yog koj tau ua haujlwm tau 32 teev los yog ntau tshaj rau lub limtiam (or if you worked 32 hours or more in the week).

Saib Meej Txog Koj Cov Nyiaj Uas Khwv Tau Los

Muab cov nyiaj uas koj qhia hauv koj daim ntawv thov nyiaj poob haujlwm ntawm tej lub limtiam mus xyuas nrog koj cov tswv num tabsis yuav tsis tuav koj cov nyiaj them poob haujlwm cia lub sijhawm uas tos koj cov tswv num qhia tseeb tuaj. Peb yuav them koj cov nyiaj them poob haujlwm raws li koj daim ntawv qhia xwb. Yog muaj ib tug tswv num qhia txawv li uas koj tau qhia hauv koj cov ntaubntawv, peb yuav siv koj tug tswv num daim los txheeb peev nyiaj pab rau koj. Peb mam qhia rau koj paub tias peb hloov li cas lawm.

Thaum koj tus tswv num qhia tias koj tau nyiaj tsawg mentsis lawm los peb yuav xa koj cov nyiaj them poob haujlwm tuaj ntxiv thiab yuav qhia tias yog li cas rau hauv daim (Form UCB-17-i) uas piav txog cov nyiaj them poob haujlwm.

Thaum koj tug tswv num qhia tias koj tau nyiaj ntau mentsis lawm thiab tau them nqi poob haujlwm tshaj rau koj lawm, peb yuav xa daim ntawv qhia txoj xa nyiaj tshaj (Form UCB-37). Yog koj tsis pom zoo rau tus nyiaj uas tug tswv num qhia tuaj lossis tsis pom zoo ua raws li kabke thim nyiaj rov, ces ua raws li daim ntawv taw qhia tias koj tsis pom zoo.

Txo Nyiaj Them Menyuam

Yog lub koom haum tau txais daim ntawv tsib txog nyiaj them menyuam los ntawm ib lub tsev ceevxwm tsib nyiaj pab menyuam, peb yuav tsum tau qee nyiaj tawm hauv koj cov nyiaj them poob haujlwm los uas raws li qhov lus tsib no. Cov nyiaj uas qee tseg no yuav muab xa mus rau lub tsev ceevxwm tsib nyiaj pab menyuam kom lawv thiaj xa tau tawm. Yuav sau ntawv qhia koj paub thaum peb tau txais daim ntawv tsib cov nyiaj no. Yog koj tsis pom zoo txog tus nyiaj uas txiav lossis xav tias ua li no tsis yog lawm, hu rau lub tsev ceevxwm tsib nyiaj them menyuam. Lub tsev ceevxwm tsib nyiaj thiaj muaj cai hloov qhov no nkaus xwb.


Hloov tshiab: Kaum Hli Ntuj Hnub Tim 25, 2017

Email DWD DWD Photo Gallery DWD on Twitter DWD on Facebook DWD on YouTube DWD on LinkedIn DWD RSS Feed

A proud partner of the network