Tshooj 4: Nrhiav Haujlwm; Rua Npe Ua Haujlwm; Kev Pab Rov Nrhiav Haujlwm

In English  |  En Español  |  Txhais lus Hmoob

Nrhiav Haujlwm

Koj yuav tsum ua tsawg tshaj plaws 4 qho kev nrhiav haujlwm rau txhua lub limtiam es koj yuav xav tau txais nyiaj povhwm poob haujlwm tsuas tshwj lawv qhia tias koj kev nrhiav haujlwm raug “zam lawm” thiab tsis raug mus nrhiav haujlwm.

Cov no piv txwv yog tejyam es yog thiab tsis yog tej kev ua nrhiav haujlwm (cov no tsis yog tagnrho):

Siv Tau Yog Ua Kev Rrhiav Haujlwm

Siv Tsis Tau Yog Kev Nrhiav Haujlwm

Koj yuav tsum khaws tseg koj daim ntawv sau tseg txog koj kev nrhiav haujlwm rau txhua lub limtiam es koj tau thov nyiaj poob haujlwm. Cov ntawv koj khaws tseg yuav tsum muaj lus qhias txog koj kev nrhiav haujlwm txaus rau peb mus nug puas muaj tseeb. Yog koj kev nrhiav haujlwm yog koj mus nug xov nrog ib qho chaw ua lag luam losis it tug tswv num, tej lus qhias yuav tsum muaj lub hnub tim es koj tau ua, txoj haujlwm dabtsi koj tau tso npe ua haujlwm mus ua, lub chaw ua lag luam losis it tug tswv num lub npe, tu neeg lub npe thiab nws txoj qib dejnum es koj tau nug txog txoj haujlwm rog, nug li cas, thiab ua li cas lawm. Yog koj tau tso npe ua haujlwm online, sau tseg tagnrho cov lus piav no thiab cov website/URL, txoj haujlwm tus leb, thiab/lossis khaws cia tej yam es yuav qhia tias koj tau ua tiav. Khaws tseg koj tej ntaub ntawv qhia txog koj kev nrhiav haujlwm rau 52 lub limtiam.

Yog koj mus ua ntawv thov txhua lub limtiam online, koj yuav tsum sau tseg thiab xa tuaj hau Internet kov cov kev ua nrhiav haujlwm ncaj nraim rau hauv qhov application thaum koj ua koj cov ntawv thov txhua lub limtiam tiav. Qhov chaw thov yuav khaws cov ntaubntawv nrhiav haujlwm uas koj xa mus thaum koj thov online. Mus thov online rau ntawm https://my.unemployment.wisconsin.gov.

Ib daim ntawv teev npe nyob hauv online, Daim Ntawv Sau Txog Koj Kev Nrhiav Haujlwm Txhua Lub Limtiam, yuav tso cai rau koj nkag mus rau koj cov haujlwm tshawb nrhiav haujlwm txhua lub limtiam rau lub limtiam tam sim no. Cov kev nrhiav haujlwm rau lub limtiam yuav muab khaws cia los ntawm lub tuam tsev, thiab yog tias koj ua daim ntawv thov lub limtiam rau lub limtiam ntawd, muab xa tuaj rau ntawm qhov kev thov lub limtiam. Cov kev nrhiav haujlwm los ntawm lub tuam tsev yuav siv tau rau koj los ntawm kev xaiv "Kuv Cov Ntaub Ntawv" tab nyob rau ntawm koj daim ntawv qhia. Ceebtoom: Koj yuav tsum ua koj daim ntawv thov nyiaj txhua lub limtiam yog tias koj ua daim ntawv sau npe ua haujlwm txhua lub limtiam.

Yog koj mus siv thiab saib tsis tau hauv Internet thiab ua ntawv thov txhua lub limtiam rau hauv xovtooj, muab koj cov ntawv nrhiav haujlwm npab tseg qhia rau tus claims specialist ua txais cov ntawv thov.

Mus rau ntawm https://dwd.wisconsin.gov/dwd/forms/ui/ucb_12_e_h.htm yog tias koj xav tau ib daim ntawv los sau cia lossis tswj xyuas cov ntawv sau tseg txog koj kev nrhiav haujlwm txhua lub limtiam rau koj tus kheej.

Kws yees qhia tej yam uas tsis yog rau hauv koj daim ntawv teev txog kev nrhiav haujlwm yuav txhaum cai. (Saib Tshooj 7: Kev txumloom thiab kev tswjhwm zoo.)

Rau npe ua haujlwm

Yog hais tias peb kom koj nrhiav haujlwm txhua lub limtiam losis koj ua haujlwm tsawg tsaj puv sijhawm (32 teev lossis tsaj rau ib lub limtiam), koj yuav tsum mus sau npe rau qhov chaw ua haujlwm (yuav tsum ua kom tiav koj daim ntawv qhia kev txawj thiab) nrog Wisconsin Job Service hauv internet ntawm https://JobCenterofWisconsin.com/ui thiab mus ua kom tiav daim ntawv qhia kev txawj tsis pub dhau 14 hnub ntawm hnub koj ua tiav koj daim ntawv thov Povhwm poob haujlwm. Yog hais tias koj tsis tso npe kom raws sijhawm li peb hais, koj yuav tsis tau txais nyiaj poob haujlwm rau txhua lub limtiam ua ntej hnub uas koj sau npe. Yog koj muaj lus nug losyog xav tias koj tsis tau ua yam uas koj yuav tsum tau ua no xwb, hu rau ib tug neeg pab leg (claims specialist). Yog koj twb rau npe lawm, koj yuav tsum tau saib rau https://JobCenterofWisconsin.com/ui kom paub tseeb tias koj rau npe lawm thiab saib seb qhov daim ntawv qhia kev txawj puas tau tas kas nuv.

Yog hais tias koj thov txais Wisconsin Nyiaj Pab los ntawm ib lub lav txawv tiamsim Wisconsin qhia koj mus tso npe ua haujlwm losyog tias koj yuav tsum tuaj koj tus kheej, koj yuav tsum mus rau ib qhov chaw pab neeg pooj haujlwm (public employment office) nyob ze koj lub tsev.

Kev Pab Rov Nrhiav Haujlwm

Kev Pab Nrhiav Haujlwm

Mus saib kev pab rov nrhiav haujlwm rau hauv online chaw nyob https://JobCenterofWisconsin.com los yog hu xoovtooj mus rau ib lub Koom Haum Nrhiav Haujlwm (Job Center) nyob ze koj. Hu xoovtooj dawb rau 1-888-258-9966 los yog online chaw nyob https://JobCenterofWisconsin.com/directory nrhiav lub koom haum nrhiav haujlwm nyob ze koj. Yog hais tias koj nyob txawv xeev hu rau lub koom haum ze koj tshaj.

Kev Pab Rov Nrhiav Haujlwm

Yog koj tau rau npe nrog Wisconsin Job Service, koj yuav tsum nrhiav haujlwm, thiab yog koj nyob hauv xeev Wisconsin losis koj tus zip code rau koj chaw nyob yog ib tug es puab ib sab rau xeev Wisconsin, koj yuav tsum mus ua ib qho kev qhuab qhia (orientation) nyob online thiab ib qho kev soj ntsuam (assessment). Thaum koj tau ua ob yam no tiav lawm, peb mam qhia koj seb puas muaj tej yam koj yuav tsum tau ua ntxiv thiab mus koom qhov kev pab nrhiav haujlwm. Qhov kev mus koom pab koj rov nrhiav haujlwm lub homphiaj yog pab kom koj tau haujlwm sai li sai tau.

Yog hais tia koj tsis mus koom qhov kev pab rov nrhiav haujlwm, tej zaum koj yuav tsis tau cov nyiaj poob haujlwm. Yog hais tia koj mus koom tsis tau rau lub caij peb muab rau koj, koj yuav tsum tiv tauj losyog hu sai sai rau Job Center es teem caij dua.

Yog koj mus koom nrog kev pab rov nrhiav haujlwm es koj raug yuam mus koom peb yuav tsis kom koj mus nrhiav 4 txoj haujlwm rau lub limtiam ntawv. Yog tias koj mus koom kev nrhiav haujlwm uas tsis yog li peb hais sau no, uas yog koj mus nrhiav koj xwb, peb yuav suav hais tias koj tiv taug ib (1) tug tswv nug losyog nrhiav ib qho haujlwm ntawm 4 qho kev nrhiav haujlwm rau lub limtiam ntawv. Txawm yog hais tias koj mus kom kev pab nrhiav haujlwm ntawm Job Center los, yog hais tias tsis yog li kev pab rov nrhiav haujlwm li peb hais sau no ces peb yuav suav hais tias koj tiv tau ib (1) qho haujlwm xwb.


Hloov tshiab: Lub Xya Hli Ntuj Hnubtim 25, 2018

Email DWD DWD Photo Gallery DWD on Twitter DWD on Facebook DWD on YouTube DWD on LinkedIn DWD RSS Feed

A proud partner of the network