Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Tshooj 2: Thov Kev Pab

In English  |  En Español  |  Txhais lus Hmoob

Thov Thaum Twg

Koj yuav tsum pib thov thawj lub limtiam uas koj xav tau cov nyiaj them poob haujlwm los yog nyob rau hauv 7 hnub ntawm lub limtiam ntawd. Yog koj tos, koj muaj feem plam tag nrho huv si. Koj qhov kev ua ntawv thov tsis pib ua ntej koj thov thiab peb yuav tsis pab nyiaj rau cov limtiam uas twb hom dhau los lawm ua ntej koj thov ntawd. Thaum pib thov yuav tsum yog muaj li no.

Yog siv kev pab online losyog koj mus saib tsis tau online hu (414) 435-7069 lossis hu dawb ntawm (844) 910-3661 thaum lub caij ua haujlwm.

Tseem Ceeb: Tsis txhob sim ua ntawv thov nyiaj thaum koj nyob sab nraum lub Tebchaws United States, thaj av es yog Tebchaws United States tug, losis Tebchaws Canada txawm vim li cas. Koj qhov ua ntawv thov yuav raug thaiv thiab peb yuav tuav koj cov nyiaj poob haujlwm tsis them tuaj rau koj. Lees hais tias koj yeej npaj txhij, yeej kam, thiab yeej ua tau haujlwm thaum koj nyob sab nraum lub tebchaws losyog koj muab koj cov peev xwm ruaj tsheg thiab/losyog koj tus SSN rau ib tus neeg txawv ua ntawv thov nyiaj rau koj yuav tej zaum raug kev nplua hnyav. Cov kev nplua hnyav no yog kev them nyiaj poob haujlwm rov qab, poob nyiaj, kev nplua nyiaj, thiab kev txhaum plaub thiab kev kaw nkuaj.

Yog Muaj Lus Nug Txog Koj Daim Ntawv Seb Puas Tsimnyog Tau

Yog koj tej lus teb thaum ua ntaub ntawv qhia tsis meej tias tsimnyog koj tau kev pab nqi zog, tej zaum lawv hom yuav teem ib lub sijhawm rau koj mus tham tshawb txog cov lus tseeb losyog lawv hom yuav hu xovtooj tuaj rau koj lossis sau ib tsab ntawv tuaj rau koj.

Koj yuav tsum hu rau lawv los yog muab lus kom meej rau lub koom haum yog thaum lawv hais txog lawv, txawm yog lawv twb lees txais koj cov ntaubntawv lawm los xij. Yog koj tsis koom teg rau qhov no, koj yuav plam tsis tau kev pab nyiaj povhwm poob haujlwm.

Trade Readjustment Allowances (TRA)

Federal Trade Act yog tsim los pab cov tibneeg ua haujlwm uas tau poob lawv txoj haujlwm lawm piv txwv lis ua lag luam tawm txawv teb chaw Ameskas, los yog txawv ntug dej txawv (off shoring) Ameskas uas lawv yuav pub nyiaj los pab kawm lwm txuj ci, nrhiav lwm txoj haujlwm tshiab, thiab pab nyiaj poob haujlwm rau txhua lub limtiam.

Federal txoj caij ntswj nruj heev ib cov sij hawm uas tsis pub dhau uas lawv yuav pab rau tus tibneeg poob haujlwm los ntawd kev pab cuam Trade Program. Yog yuav tau cov kev pab no, koj yuav tsum tsis tam ua (be waived) los yog muaj npe kawm rau ib yam TAA qhia kawm ua ntej 26 lub limtiam los ntawm hnub lawv tso cai ntawm phab saib xyuas cov poob haujlwm (Department of Labor) tawm tsam (petition) los yog 26 lub limtiam hnub koj tawm haujlwm, seb ob lub sij hawm no hnub twg yog hnub ua tom qab. Yog koj tsis ncav cov sij hawm no tej zaum koj yuav poob TRA cov nyiaj pab. Yog xav paub ntxiv, mus saib http://dwd.wisconsin.gov/trade.


Hloov tshiab: Ib Hli Ntuj Hnub 31, 2020

Kev txuas ntxiv