Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Tshooj 1: Peev Xwm Ruaj Tsheg, Tus Social Security Number & Koj Chaw Nyob

In English  |  En Español  |  Txhais lus Hmoob

Mus thov online ntawm https://my.unemployment.wisconsin.gov 

Koj yuav tsum tsim tus username thiab password thiaj li mus saib tau online. Yog hais tias koj tsis nco qab koj tus username los yog password, koj yuav tsum mus hloov tam sim ntawd raws li cov lus qhia hauv internet. Koj lub username thiab password thiab daim social security najnpawb (SSN) yuav los siv qhia tias koj yog tus tseeb thiab koj thiaj li mus saib tau koj cov nyiam poob haujlwm rau hauv koj lub account. Yog hais tias koj tsis nco qab koj lub username thiab/losyog password, mus hloov lawv tamsim no raws cov lus qhia online.

Mus nug txog kev pab nrog siv kev pab thiab kev ua ntaub ntawv online losyog koj mus tsis tau online hu (414) 435-7069 lossis hu dawb ntawm (844) 910-3661 rau thaum lub sijhawm ua haujlwm.

Koj tus, username thiab password txij no mus yuav yog cov ntawv pov thawj qhia tias koj yog tus tseeb (security credentials).

Ua koj cov peev xwm ruaj tsheg ib yam es koj yuav nco qab thiab yuav nyuab rau lwm tus yuav twv. Tsis txhob muab koj cov peev xwm ruaj tsheg rau LEEJTWG lis.

Koj yuav tsum saib xyuas cov ntawv thov thiab txhua yam ntaub ntawv uas siv peev kom ruaj thiab SSN.

Yog hais tias koj muab koj lub peev xwm ruaj ntseg thiab SSN rau lwm tus neeg, los yog tsis muab khaws cia losyog tiv thaiv kom lwm tus neeg txhob siv, koj yuav raug them cov nyiaj povhwm poob haujlwm rau lub tuam tsev tseem fwv pab nyiaj poob haujlwm raws li txoj cai.

Yog koj ntseeg tias lwm tu neeg paub koj lub peev xwm ruaj ntseg, koj yuav tsum hloov tam sim ntawd, yog koj tsis pauv koj yuav raug them cov nyiaj povhwm poob haujlwm rau lub tuam tsev tseem fwv nyiaj poob haujlwm raws li txoj cai.

Koj Chaw Nyob

Yog ib yam tseem ceeb heev uas koj yuav tsum qhia koj lis chaw nyob kom yog. Peb yuav xa tej yam ntaubntawv tseem ceeb thiab cov lus qhia tom qab koj hu los yog ua ntawv thov cov nyiaj poob haujlwm ntawd. Yog hais tias koj cov ntaubntawv tauj tsis txog koj, tej zaum txoj kev txiav txim hom yuav muaj cuam tshuam losyog koj cov nyiaj them poob haujlwm ntawd hom yuav muaj ncua.


Hloov tshiab: Ib Hli Ntuj Hnub 31, 2020

Kev txuas ntxiv