Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Vim Li Cas Peb Yuav Tsum Tau Koj Tug Social Security Number Thiab Peb Muab Siv Li Cas

In English  |  En Español  |  Txhais lus Hmoob

Federal Social Security Act txoj cai xwv kom koj yuav tsum muab koj tus social security number rau peb. Nws qhia peb txog koj, qhia txog koj cov tswv num thiab tau nyiaj li cas, lwm yam nyiaj uas koj tau, xam seb puas tsimnyog koj tau, khaws tej ntaubntawv txog them nqi rau koj lawm thiab siv uas lwm yam (statistics). Peb muaj ib txoj kev pab cuam uas yuav tshawb koj tug social security number nrog rau lub koom haum Social Security Administration. Yog koj tsis muab koj tus social security number, peb yuav pab tsis tau koj.

Txoj cai tau koj tus social security number nyob hauv Internal Revenue Code cov cai xyoo 1954, 26 U.S.C. 85, Sections 6011(a), 6050(b), 6109(a), P.L. 98-369, Section 1137(a)(1) thiab nyob hauv Wisconsin Statute Section 108.04(2)(e).

Cov ntaubntawv uas koj qhia tej zaum yuav muab siv ua lwm yam los kuj muaj [Privacy Law, s. 15.04(1)(m), Wis. Stats.]. Ntxiv rau qhov uas qhia txog koj cov nyiaj poob haujlwm mus rau Internal Revenue Service (IRS) thiab Wisconsin Department of Revenue, peb yuav tso cov lus uas koj hais no rau lwm lub koomtxoos tsoomhwv teb chaws thiab xeev kom lawv paub xyuas saib nyob rau hauv lawv cov kev pabcuam lawv yuav pab tau koj li cas. Qee yam uas hais no yog General Assistance, Food Stamps, Wisconsin Works (W-2) Temporary Assistance for Needy Families, thiab Medicaid.


Hloov tshiab: Kaum Hli Ntuj Hnub Tim 25, 2017

Kev txuas ntxiv