Cov Kev Pab Txuas Ntxiv (EB)

(13 Lub Lim Tiam Ntxiv thaum cov nyiaj pab rau UI Ib Txwm Muaj thiab PEUC Tas Lawm)

In English  |  En Español  |  Txhais lus Hmoob

Kev hloov kho tshiab tshaj plaws rau 10/16/2020 thaum 2:00 pm

Cov Ncauj Lus:  Daim Ntawv Qhia Txhua Yam Txog EB  |  Kev Them Nyiaj Rau EB  |  Ua ntawv thov rau EB  |  EB Cov Lus Kheev Nug

Daim Ntawv Qhia Txhua Yam Txog EB

Wisconsin tau tsim kev nthuav dav rau txoj hauj lwm Kev Pab Txuas Ntxiv (EB), uas muab cov kev pab nyiaj rau kev poob hauj lwm ntxiv rau cov neeg uas tas rau cov nyiaj pab yav dhau los, pib txij lub Tsib Hlis Ntuj Tim 17, 2020 vim qhov nce hauv xeev qhov kev poob hauj lwm.

Cov neeg poob hauj lwm uas tas rau lawv cov nyiaj pab rau Kev Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) ib txwm muaj thiab Kev Them Nyiaj Pab Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (PEUC) tej zaum yuav tsim nyog tau txais kev pab ntxiv rau 13 lub lim tiam.

NCO TSEG: Txoj hauj lwm EB siv tau rau cov neeg suav sau Pab Nyiaj Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (PUA).

Kev Them Nyiaj Rau EB

Tam sim no DWD tab tom tsim nws qhov txheej tes hauj lwm IT txhawm rau ua kev them nyiaj rau cov neeg ua hauj lwm cov txhiaj ntsig (EB). DWD xav tias yuav ua tiav rau Lub Kaum Ob Hlis Ntuj. Tom qab EB tau tsim los, cov neeg uas tseem tshuav qhov seem ntawm UI los sis PEUC ib txwm muaj yuav rub cov kev them nyiaj pab txuas mus kom txog thaum siv tas.

  • Cov Nyiaj Them:
    • Tib yam li tus neeg cov nyiaj pab rau UI ib txwm muaj.
  • Lub sij hawm ntawm Cov Nyiaj Pab EB (13 lub lim tiam ntxiv):
    • Thawj Lub Lim Tiam Them Nyiaj: Rov qab los rau lub lim tiam xaus Lub Tsib Hlis Ntuj Tim 23, 2020 (los sis thawj lub lim tiam tom qab ib tus neeg siv tas cov nyiaj pab rau ntawm UI thiab PEUC, ib qho nyob tom qab).

Ua ntawv thov rau EB

Cov tib neeg uas tshuav nyiaj seem ntawm UI ib txwm muaj los sis PEUC ib txwm muaj yuav rub cov kev them nyiaj pab txuas mus kom txog thaum siv tas. Yuav xa ntawv mus rau txhua tus neeg ua ntawv thov mus rau hauv lawv tus neeg thov phab portal ua ntej cov nyiaj pab yuav tas, thiab tuaj yeem xa daim ntawv thov thawj zaug tshiab los txuas ntxiv lawv cov nyiaj pab rau hauv EB.

Cov tib neeg tsis tas yuav ua ntawv thov lub sij hawm no kom tiav yuav qhia txog thiab tau txais ntaub ntawv ceeb toom uas yuav muaj feem yuav raug xa email tuaj.

EB Cov Lus Kheev Nug

Txuas Ntxiv Txhua Yam | Tas Txhua Lub Koom Haum

Koj yuav tsum siv tas cov nyiaj pab UI ib txwm muaj thiab kev them nyiaj Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (PEUC) them ua ntej koj yuav ua daim ntawv thov EB.

Tau, yog tias koj tsim nyog tau txais rau EB thaum 5/17/20, thaum Wisconsin pib rau EB, thiab 7/25/20, thaum FPUC tas koj yuav tau txais $600 rau txhua lub lim tiam uas koj tsim nyog tau txaus rau kev them nyiaj.