Cov Kev Pab Txuas Ntxiv (EB)

(13 Lub Lim Tiam Ntxiv thaum cov nyiaj pab rau UI Ib Txwm Muaj thiab PEUC Tas Lawm)

In English  |  En Español  |  Txhais lus Hmoob

Kev hloov kho tshiab tshaj plaws rau 12/16/2020 thaum 11:15 am

LUS CIM TSEG: Qhov kev pab cuam Cov Nyiaj Pab Cuam Txuas Ntxiv (EB) tau hloov siv thaum Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 2, 2020.

Cov Ncauj Lus:  Daim Ntawv Qhia Txhua Yam Txog EB  |  Kev Them Nyiaj Rau EB  |  Ua ntawv thov rau EB  |  EB Cov Lus Kheev Nug

Daim Ntawv Qhia Txhua Yam Txog EB

Wisconsin tau tsim kev nthuav dav rau txoj hauj lwm Kev Pab Txuas Ntxiv (EB), uas muab cov kev pab nyiaj rau kev poob hauj lwm ntxiv rau cov neeg uas tas rau cov nyiaj pab yav dhau los, pib txij lub Tsib Hlis Ntuj Tim 17, 2020 vim qhov nce hauv xeev qhov kev poob hauj lwm. Wisconsin pib txoj hauj lwm Muab Kev Pab Txiaj Ntsig Txuas Ntxiv (EB) uas piv siv txij Lub Kaum Ib Hlis Ntuj Tim 7, 2020. Tsis muaj kev them nyiaj rau cov nyiaj pab txuas ntxiv (EB) uas tuaj yeem them tau rau cov lim tiam tom qab lub lim tiam xaus Lub Kaum Ib Hlis Ntuj Tim 7, 2020 (UI lub lim tiam 45/20).

Cov neeg poob hauj lwm uas tas rau lawv cov nyiaj pab rau Kev Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) ib txwm muaj thiab Kev Them Nyiaj Pab Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (PEUC) tej zaum yuav tsim nyog tau txais kev pab ntxiv rau 13 lub lim tiam.

NCO TSEG: Txoj hauj lwm EB siv tau rau cov neeg suav sau Pab Nyiaj Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (PUA).

Kev Them Nyiaj Rau EB

Tam sim no DWD tab tom tsim nws qhov txheej tes hauj lwm IT txhawm rau ua kev them nyiaj rau cov neeg ua hauj lwm cov txhiaj ntsig (EB). DWD xav tias yuav ua tiav rau Lub Kaum Ob Hlis Ntuj. Tom qab EB tau tsim los, cov neeg uas tseem tshuav qhov seem ntawm UI los sis PEUC ib txwm muaj yuav rub cov kev them nyiaj pab txuas mus kom txog thaum siv tas.

 • Cov Nyiaj Them:
  • Tib yam li tus neeg cov nyiaj pab rau UI ib txwm muaj.
 • Lub sij hawm ntawm Cov Nyiaj Pab EB (13 lub lim tiam ntxiv):
  • Thawj Lub Lim Tiam Them Nyiaj: Rov qab los rau lub lim tiam xaus Lub Tsib Hlis Ntuj Tim 23, 2020 (los sis thawj lub lim tiam tom qab ib tus neeg siv tas cov nyiaj pab rau ntawm UI thiab PEUC, ib qho nyob tom qab).
  • Qhov them lub lim tiam tas los: Lub lim tiam xaus ntawm Kaum Ib Hli Ntuj Hnub 7, 2020 (los sis 13 lub hlis ntawm rau cov nyiaj pab txuas ntxiv (EB), qhov twg tshwm sim sai dua).

Ua ntawv thov rau EB

Cov tib neeg uas tshuav nyiaj seem ntawm UI ib txwm muaj los sis PEUC ib txwm muaj yuav rub cov kev them nyiaj pab txuas mus kom txog thaum siv tas. Yuav xa ntawv mus rau txhua tus neeg ua ntawv thov mus rau hauv lawv tus neeg thov phab portal ua ntej cov nyiaj pab yuav tas, thiab tuaj yeem xa daim ntawv thov thawj zaug tshiab los txuas ntxiv lawv cov nyiaj pab rau hauv EB.

Nyem rau ntawm kab txuas hauv tshooj Lus Qhia Tseem Ceeb nyob rau ntawm koj phab thawj (dashboard) los ua daim ntawv rau Cov Nyiaj Pab Cuam Txuas Ntxiv (EB). Thov saib rau cov lus tshwj xeeb ntawm nplooj ntawv Kev Npaj Los Pib Siv > kev xaiv lub lim tiam hauv daim ntawv thov. Xaiv lub lim tiam tsis yog yuav ua rau ncua kev them nyiaj.

claimant portal EB screenshot

Cov tib neeg yuav tsis ua ntawv thov ntxiv lawm thaum lub sij hawm ua tiav tiav txoj hauj lwm raug xa ib tsab ntawv thaum Lub Kaum Ib Hlis Ntuj Tim 30, 2020 ceeb toom rau lawv txog qhov muaj feem tsim nyog tau txais.

EB Cov Lus Kheev Nug

Txuas Ntxiv Txhua Yam | Tas Txhua Lub Koom Haum

Cov kev pab cuam txuas ntxiv (EB) yog cov nyiaj them rau cov neeg uas tsim nyog tau txais thiab tom qab siv tag nrho lawv cov kev pab cuam rau kev pov hwm poob hauj lwm (UI) li ib txwm muaj thiab kev pab cuam xwm ceev rau kev poob hauj lwm thaum muaj kab mob sib kis (PEUC). Thaum lub xyoo cov kev pab cuam ntawd xaus, tus neeg ntawd tau raug hais kom ua daim ntawv thov thawj qhov tshiab hauv lawv phab thov. Lub chaw hauj lwm yuav tsum txiav txim siab saib tus neeg puas muaj feem tau txais rau kev pab cuam xyoo tshiab (thiab yog li muaj cov kev pab cuam rau kev pov hwm poob hauj lwm (UI) li ib txwm muaj nyob rau cov kev pab cuam hauv xyoo).

 • Yog tias tus neeg ntawd tsim nyog tau txais rau cov kev pab cuam xyoo tshiab (cov kev pab cuam rau kev pov hwm poob hauj lwm (UI) ib txwm muaj) lawv yuav tau txais cov nyiaj pab them rau cov kev pab cuam rau kev pov hwm poob hauj lwm (UI) li ib txwm muaj raws li cov nyiaj tau tsim nyob rau lub xyoo tshiab. Lawv tsuas yuav tau txais cov kev pab cuam txuas ntxiv (EB) yog tias lawv siv tag nrho cov nyiaj pab rau cov kev pab cuam rau kev pov hwm poob hauj lwm (UI) li ib txwm muaj thiab kev pab cuam xwm ceev rau kev poob hauj lwm thaum muaj kab mob sib kis (PEUC).
 • Yog tias tus neeg tsis tsim nyog tau txais rau kev pab cuam xyoo tshiab (UI li ib txwm muaj), lawv tuaj yeem tau txais cov nyiaj seem ntawm EB los ntawm lawv tag nrho cov nyiaj pab lub xyoo tsuav tseem nyob hauv lub sij hawm EB.
  *Kev teeb tsa los them qhov nyiaj seem ntawm EB yam tsis siv neeg; nws siv tes ua los ntawm cov neeg ua hauj lwm.

Koj yuav tsum siv tas cov nyiaj pab UI ib txwm muaj thiab kev them nyiaj Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (PEUC) them ua ntej koj yuav ua daim ntawv thov EB.

Tau, yog tias koj tsim nyog tau txais rau EB thaum 5/17/20, thaum Wisconsin pib rau EB, thiab 7/25/20, thaum FPUC tas koj yuav tau txais $600 rau txhua lub lim tiam uas koj tsim nyog tau txaus rau kev them nyiaj.

Yog tias koj cov kev pab cuam rau kev poob hauj lwm (UI) ib txwm muaj thiab cov kev pab cuam rau kev poob hauj lwm thaum muaj xwm txheej ceev txog tus kab mob sib kis (PEUC), koj yuav muaj sij hawm los thov rau Cov Nyiaj Pab Cuam Txuas Ntxiv (EB) thawj zaug thiab tau txais txhua yam kev them nyiaj rov qab vim koj txog Lub Kaum Ib Hlis Ntuj Tim 7.

Yog tias koj cov kev pab cuam rau kev poob hauj lwm (UI) ib txwm muaj thiab cov kev pab cuam rau kev poob hauj lwm thaum muaj xwm txheej ceev txog tus kab mob sib kis (PEUC), koj yuav muaj sij hawm los thov rau Cov Nyiaj Pab Cuam Txuas Ntxiv (EB) thawj zaug thiab tau txais txhua yam kev them nyiaj rov qab vim koj txog Lub Kaum Ib Hlis Ntuj Tim 7.

Cov Nyiaj Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm (LWA) txoj hauj lwm yog Tsoom Fwv Lub Koom Haum Tswj Hwm Xwm Ceev (FEMA) txoj hauj lwm uas muab nyiaj $300 toj ib lub lim tiam ntxiv rau cov neeg thov uas muaj feem nyiaj tau tsawg kawg yog $100 toj ib lub lim tiam* thiab cov uas muaj ntawv pov thawj tias lawv poob hauj lwm los sis ib nrab rau kev poob hauj lwm uas muaj kev cuam tshuam los ntawm tus kab mob COVID-19 thaum lub lim tiam xaus Lub Yim Hlis Ntuj Tim 1, Lub Yim Hlis Ntuj Tim 8, Lub Yim Hlis Ntuj Tim 15, Lub Yim Hlis Ntuj Tim 22, Lub Yim Hlis Ntuj Tim 29, thiab Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 5, 2020. Lwm yam kev ntsuas nyob rau ntawm Cov Nyiaj Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm (LWA) phab vev xaib. Yog koj ua tau raws li qhov tsim nyog tau txais Txoj Hauj Lwm Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm (LWA) cov kev them nyiaj ib zaug toj ib lub tim tiam- nyob rau Hnub Tuesday tsaus ntuj- rau lub lim tiam dhau vim cov nyiaj tseem muaj los ntawm Lub Koom Haus Tsoom Fwv Tswj Xyuas Rau Xwm Txheej Maj Ceev (FEMA).
*Cov neeg ua hauj lwm thov faib ua hauj lwm uas yog tsim yog tau txais rau Txoj Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm (LWA) yog tias them rau lawv yam tsawg kawg yog $100 tom qab txo