Cov Ntsiab Lus Qhia Txog Tsoom Fwv Cov Hauj Lwm Pab Cuam

Txoj Cai CARES (a.k.a. Tsoom Fwv Teb Chaws Txoj Kev Ntaus Nqi) thiab Txoj Cai Hais Txog Kev Pab Cuam Txuas Ntxiv xyoo 2020, and The American Rescue Plan Act of 2021

In English  |  En Español  |  Txhais lus Hmoob

Hloov kho tshiab rau 3/11/2021 thaum 4:00 pm

Thaum Lub Peb Hlis Ntuj Tim 27, 2020, Lub Rooj Sib Tham Loj tau tshaj tawm tsoom fwv txoj cai txhawb nqa Kev Pab Cuam Tus Kab Mob Sib Kis Corona, Kev Txo Qis Kev Nyuaj Siab, thiab Txoj Cai Kev Nyab Xeeb Ntawm Kev lag Luam, raws li Txoj Cai CARES.

Tau muaj kev kos npe rau Txoj Cai Hais Txog Kev Pab Cuam Rau Txuas Ntxiv xyoo 2020, thaum Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 27, 2020, (uas tau paub ua ntej no tias yog Txoj Cai Pab Cuam Thaum Muaj Xwm Ceev Txog Tus Kab Mob Khaus Laus Nam Vais Lav).

On March 11, 2021, The American Rescue Plan Act of 2021 was signed.

Lub chaw hauj lwm tseem tab tom saib xyuas, txoj hauj lwm, thiab xa tawm cov ntaub ntawv hloov kho no sai li sai tau. Thov txheeb xyuas peb cov vev xaib kom paub ntau txog cov ntaub ntawv hloov kho tshiab tshaj tawm uas muaj, including our Progress Tracker.

Hauv Tsoom Fwv Cov Cai no yog peb pob nyiaj pab cuam uas tej zaum cov tib neeg poob hauj lwm yuav tsim nyog tau txais yog tias lawv tsis tsim nyog tau txais cov nyuaj pab cuam rau Kev Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) ib txwm muaj.

COV NYIAJ PAB 1 - Tsoom Fwv Teb Chaws Kev Them Nyiaj Rau Kev Poob Hauj Lwm (FPUC)

Ntxiv $300/lim tiam los sis $600/lim tiam

Muab rau cov tib neeg feem coob thaum muaj xwm ceev muaj cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm ntau tuaj (piv txwv li, UI, PUA thiab PEUC Ib Txwm Muaj).

Cov ntaub ntawv qhia ntxiv

COV NYIAJ PAB 2 - Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm (PUA)

Tsis Txwv Tsis Pub Coj Mus Siv Tau rau UI Ib Txwm Muaj

Muab cov nyiaj pab cuam rau kev poob hauj lwm rau cov tib neeg tsis muaj feem tsim nyog tau txais kev pov hwm rau kev poob hauj lwm (UI) ib txwm muaj (piv txwv li ua hauj lwm rau tus kheej ntiag tug txoj lag luam, cov neeg ua hauj lwm ywj pheej, cov neeg ua hauj lwm uas muaj keeb kwm kev ua hauj lwm tsawg).

Cov ntaub ntawv qhia ntxiv

COV NYIAJ PAB 3 - Kev Pab Nyiaj Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (PEUC)

Ntxiv Lub Lim Tiam thaum UI Tag Ib Txwm Muaj

Muab kev pab cuam li 13 lub lim tiam ntxiv ntawm cov nyiaj pab cuam thaum muaj xwm txheej ceev rau cov neeg uas tseem tsis tau ua hauj lwm tom qab lawv tas lawv lub sij hawm rau cov nyiaj pab cuam Kev Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) ib txwm muaj.

Cov ntaub ntawv qhia ntxiv

COV NYIAJ PAB 4 - Cov Kev Them Nyiaj Pab Cuam Kev Poob Hauj Lwm Rau Cov Tau Txais Nyiaj Sib Xyaws (MEUC))

Ntxiv $100/lim tiam rau Kev Ua Hauj Lwm Rau Tus Kheej uas tau txais Kev Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) Ib Txwm Muaj

Muab cov txiaj ntsig ntxiv rau cov neeg tau txais Kev Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) ib txwm muaj nrog yam tsawg kawg $5,000 ntawm cov nyiaj khwv tau nyob rau kev them se xyoo ua ntej. Tsis muaj rau cov neeg txais Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Tus Kab Mob Sib Kis (PUA).

Cov ntaub ntawv qhia ntxiv

Cov Lus Nquag Nug Txog Txoj Cai CARES

Nthuav Tawm Tag Nrho | Poob Peev Tag Nrho

Yog lawm, cov nyiaj them tuaj ntawd suav hais tias yog cov nyiaj tau los rau tsoom fwv thiab lub xeev cov hom phiaj se. Koj tuaj yeem thov kom muaj lub xeev thiab tsoom fwv cov se txiav tawm ntawm koj cov nyiaj poob hauj lwm. Yog koj txiav txim siab txiav tawm cov se, peb yuav txiav tawm 10% rau tsoom fwv thiab/los sis 5% rau lub xeev los ntawm koj cov nyiaj them poob hauj lwm txhua lub lim tiam. Koj yuav xaiv tau kom txiav tawm cov se ntawm https://my.unemployment.wisconsin.gov.