Txoj Cai CARES (a.k.a. Tsoom Fwv Teb Chaws Txoj Kev Ntaus Nqi)

In English  |  En Español  |  Txhais lus Hmoob

Hloov kho tshiab rau 8/3/2020 thaum 9:00 am

Thaum Lub Peb Hlis Ntuj Tim 27, 2020, Lub Rooj Sib Tham Loj tau tshaj tawm tsoom fwv txoj cai txhawb nqa Kev Pab Cuam Tus Kab Mob Sib Kis Corona, Kev Txo Qis Kev Nyuaj Siab, thiab Txoj Cai Kev Nyab Xeeb Ntawm Kev lag Luam, raws li Txoj Cai CARES.

Nyob rau hauv Txoj Cai CARES yog peb qhov kev pab cuam nyiaj uas tej zaum cov tib neeg poob hauj lwm yuav tsim nyog tau txais yog hais tias lawv yog tsis tsim nyog tau txais rau Kev Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) cov nyiaj pab.

COV NYIAJ PAB 1 - Tsoom Fwv Teb Chaws Kev Them Nyiaj Rau Kev Poob Hauj Lwm (FPUC)

Ntxiv $600/lub lim tiam

Feem ntau muab rau cov tib neeg muaj xwm txheej ceev nce $600 toj ib lub lim tiam hauv cov nyiaj poob hauj lwm (piv txwv li, UI, PUA thiab PEUC Ib Txwm Muaj).

NCO TSEG: Txoj hauj lwm FPUC tau tag sij hawm rau lub lim tiam xaus Lub Xya Hlis Ntuj Tim 25, 2020. Ib tus tib neeg tseem tab tom tos qhov kev txiav txim siab hais txog lawv qhov kev tsim nyog tau txais cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm yuav tau txais txhua lub lim tiam ntawm FPUC, txawm tias qhov kev txiav txim siab ntawd tau txiav txim siab tom qab Lub Xya Hlis Ntuj Tim 25, 2020.

Cov ntaub ntawv qhia ntxiv

COV NYIAJ PAB 2 - Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm (PUA)

Tsis Txwv Tsis Pub Coj Mus Siv Tau rau UI Ib Txwm Muaj

Muab txog li 39 lub lim tiam ntawm cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm rau cov tib neeg tsis muaj feem cuam tshuam rau UI Ib Txwm Muaj (piv txwv li ua hauj lwm rau tus kheej ntiag tug txoj lag luam, cov neeg ua hauj lwm ywj pheej, cov neeg ua hauj lwm uas muaj keeb kwm kev ua hauj lwm tsawg).

NCO TSEG: Tam sim no peb lees txais cov ntawv thov hauv online rau PUA lawm.

Cov ntaub ntawv qhia ntxiv

COV NYIAJ PAB 3 - Kev Pab Nyiaj Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (PEUC)

Ntxiv 13 Lub Lim Tiam thaum UI Tag Ib Txwm Muaj

Muab kev pab cuam li 13 lub lim tiam ntxiv ntawm cov nyiaj pab cuam thaum muaj xwm txheej ceev rau cov neeg uas tseem tsis tau ua hauj lwm tom qab lawv tas lawv lub sij hawm UI cov nyiaj pab ib txwm muaj.

NCO TSEG: Yog xav paub ntxiv mus rau dwd.wi.gov/uiben/peuc.

Cov ntaub ntawv qhia ntxiv

Cov Lus Nquag Nug Txog Txoj Cai CARES

Nthuav Tawm Tag Nrho | Poob Peev Tag Nrho

Yog lawm, cov nyiaj them tuaj ntawd suav hais tias yog cov nyiaj tau los rau tsoom fwv thiab lub xeev cov hom phiaj se. Koj tuaj yeem thov kom muaj lub xeev thiab tsoom fwv cov se txiav tawm ntawm koj cov nyiaj poob hauj lwm. Yog koj txiav txim siab txiav tawm cov se, peb yuav txiav tawm 10% rau tsoom fwv thiab/los sis 5% rau lub xeev los ntawm koj cov nyiaj them poob hauj lwm txhua lub lim tiam. Koj yuav xaiv tau kom txiav tawm cov se ntawm https://my.unemployment.wisconsin.gov.