Daim Ntawv Sau Txog Koj Kev Nrhiav Hauj Lwm (Work Search Log)

In English  |  En Español  |  Txhais lus Hmoob

Daim Ntawv Najnpawb:  UCB-12-E-H

Lus Qhia:  Sab pem hauv ntej ntawm daim ntawv no (phab 1 ntawm cov ntawv no) yog ib daim ntawv sau tseg txog kev nrhiav haujlwm siv los ntawm ib tus neeg thov nyiaj poob haujlwm.  Sab nram qab ntawm tsab ntawv (phab 2 ntawm cov ntawv no) muaj kev qhia piv txwv seb kev nrhiav haujlwm qho twg siv tau thiab siv tsis tau.

Lus:  Yog hais tias koj ua ntawv thov txhua lub limtiam online losyog hais tias koj yuav ua tsis tau koj cov ntawv thov online (thiab ib tug claims specialist yuav ua rau koj), qhov UCB-12-E-H yuav yog ib yam es koj yuav siv tau yog hais tias koj xav tau ib daim ntawv sau tseg losyog khaws tseg koj kev nrhiav haujlwm nyob rau ntawm koj.

Koj yuav tsum qhia tau koj plaub qho kev ua nrhiav haujlwm thiaj li ua kom tiaj koj ua ntawv thov.  Lub tuam tsev yuav khaws cov ntawv qhia txoj koj kev nrhiav haujlwm thaum koj ua ntawv thov. Koj yuav tsis raug kev muab koj cov ntawv qhia txog koj kev nrhiav haujlwm xa/fax tuaj rau lub tuam tsev nos yog tias peb tsis tau sau ntawv qhia koj ua no.

Tsis txob xa koj cov ntawv qhia txog koj kev nrhiav haujlwm tuaj los ntawm e-mail.

Yog hais tias koj ua daim ntawv thov nyiaj poob haujlwm txhua lub limtiam uas siv daim ntawv (UCB-17) koj yuav tsum muab tau koj daim ntawv qhia txog koj kev nrhiav haujlwm thaum lub sijhawm es koj ua ntawv thov nrog koj daim ntawv thov. Koj XA TAU losyog FAX TAU; cov lej no nyob sab nraum qab ntawm UCB-17.  Lub tuam tsev yuav tshawb xyuas cov ntawv qhia txog kev nrhiav haujlwm seb puas muaj tseeb ua ntej lawv mam them nyiaj poob haujlwm. Lub tuam tsev yuav saib thiab kuaj cov ntawv nrhiav haujlwm thiab yuav them nyiaj poob haujlwm sai li sai tau thaum lawv txais tau koj cov ntaub ntawv nrhiav haujlwm.  Yuav siv sij hawm li 10 hnub los kuaj cov ntaub ntawv no.

Cov Tiv Tauj:  Yog koj muaj lus nug losyog xav tau kev pab, hu ib tug neeg pab leg ntaubntawv rau ntawm 414-435-7069 losyog ntaus 7-1-1 rau Wisconsin Relay Services thaum lub caij ua haujlwm.

Cov Ntawv Ntxiv:

UCB-12-E-H (Hmoob Ntawv Fais - Word/71 KB)

UCB-12-H (Hmoob Ntawv Luam Tawm - pdf/39 KB)

*** Yog hais tias koj yuav nkag losyog qheb daim ntawv no es koj siv lwm hom kev pab, thov xa email rau "Cov Tiv Tauj" saum toj no.

*** Yog koj xav tau qhov program/software uas qheb saib cov ntawv saum toj no, thov mus rau DWD Viewers Download Page.  Yuav muaj kev mus nrhiav cov neeg uas ua cov program/software rau koj.  Ua tsaug.

Email DWD DWD Photo Gallery DWD on Twitter DWD on Facebook DWD on YouTube DWD on LinkedIn DWD RSS Feed

A proud partner of the network