Hu Tug Leg Ntaubntawv Rau Phab UI Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm Sijhawm Ua Haujlwm Thiab Tej Xovtooj

Thov siv tus xovtooj nyob rau Madison los yog Milwaukee yog koj nyob cheeb tsam ntawd.

Yog Nyuam Qhuav Pib Thov Tshiab Los Yog Rov Thov Dua:

Online:  my.unemployment.wisconsin.gov
Hu Xovtooj:  
Cheebtsam Madison 608-232-0678
Cheebtsam Milwaukee 414-438-7700
Hu Dawb 1-800-UC CLAIM
1-800-822-5246
   
Cov Neeg Pab Leg Ntaubntawv Khoom:
  Monday-Friday 7:45 AM - 4:30 PM
 
Online (computer) thiab xovtooj kaw lus:
  Sunday 9:00 AM - 5:00 PM
  Monday-Friday 6:00 AM - 7:00 PM
  Saturday 9:00 AM - 2:30 PM
 
LUB CEEBTOOM: Lub suab kaw yuav nug txog koj cov lus ntawm kev poob haujlwm. Muaj quee zaug, lub kaw lus uas koj nrog tham ntawm yuav kaw koj cov lus txhig tseg. Feem ntau, cov neeg hu tuaj no yog cov uas yuav xav rov pib thov dua nyiaj poob haujlwm ntawm tib tus tswv num qub los. Feem ntau, cov neeg uas hu pib thov no yuav tau nrog ib tus neeg pab leg ntaubntawv tham. Yog koj hu tuaj rau lub sijhawm tus neeg pab leg ntaubntawv tsis khoom pab koj lub suab kaw yuav hais koj hu rov tuaj rau lwm lub sijhawm (rov siv tib tus xovtooj hu tuaj dua) thaum 7:45AM - 4:30PM, Monday - Friday, los leg koj li ntaubntawv kom txhij.

Ua Ntaubntawv Thov Cov Nyiaj Them Poob Haujlwm Ntawm Tej Lub Limtiam:

Online:  my.unemployment.wisconsin.gov
Hu Xovtooj:  
Cheebtsam Madison 608-261-9990
Cheebtsam Milwaukee 414-438-5395
Hu Dawb 1-800-978-7887
   
Muaj pab thov nyiaj rau txhua lub limtiam hauv online (computer) thiab xovtooj:
  Sunday 9:00 AM – Ib tag hmo
  Monday-Friday 1:00 AM – Ib tag hmo
  Saturday 1:00 AM - 3:00 PM
   

Yog Xav Paub Txog, Xav Tau Kev Pab Los Yog Tham Nrog Tug Pab Leg Ntaubntawv txog tej Ntaubntawv Koj Twb Tau Rau Npe Ua Lawm:

Online:  http://unemployment.wisconsin.gov
Hu Xovtooj:  
Cheebtsam Madison 608-232-0824
Cheebtsam Milwaukee 414-438-7713
Hu Dawb 1-800-494-4944
   
Cov Neeg Pab Leg Ntaubntawv Khoom:
  Monday-Friday 7:45 AM - 4:30 PM
   
Online thiab Xoovtooj Kaw Cia pab muaj sijhawm li no:
  Sunday 9:00 AM – Ib tag hmo
  Monday-Friday 1:00 AM – Ib tag hmo
  Saturday 1:00 AM - 3:00 PM
 
Tug lagntseg, hnov lus tsis tseeb thiab hais tsis tau lus thov tau on-line siv Internet chaw nyob saum toj no los yog hu tau rau peb tus TTY xovtooj hu dawb. TTY cov neeg uas hu yuav tsum muaj lub tshuab ntaus ntawv xovtooj. Yog kaw lub yuav tsis muaj leejtwg teb koj.
TTY Hu Dawb: 1-888-393-8914

Rov qab mus rau Phau ntawv rau cov thov nyiam poob haujlwm

DWD on Twitter DWD on Facebook DWD RSS Feed Email DWD DWD on YouTube DWD on Flickr