Hu Tug Leg Ntaubntawv Rau Phab UI Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm

Sijhawm Ua Haujlwm Thiab Tej Xovtooj

Yog Nyuam Qhuav Pib Thov Tshiab Los Yog Rov Thov Dua:

Mus Online Hnub No:
my.unemployment.wisconsin.gov

Feem ntau yeej rau tau npe tiav online sai, tsis ntshai muaj neeg nyiag tau) thiab siv tau (xovtooj ntawm tes)

 
Hu Xovtooj:  414-438-7700 lossis 608-232-0678
 
Cov Neeg Pab Leg Ntaubntawv Khoom:
  Monday-Friday 7:45 AM - 4:30 PM
 
Online (computer) thiab xovtooj kaw lus:
  Sunday 9:00 AM - 5:00 PM
  Monday-Friday 6:00 AM - 7:00 PM
  Saturday 9:00 AM - 2:30 PM
 
LUS CEEBTOOM: Lub suab kaw thiab online yuav nug txog koj cov lus ntawm kev poob haujlwm. Muaj qee zaug, ob yam no yuav kaw koj cov lus txhig tseg. Feem ntau yeej rau tau npe thiav online. Nws yeej yuam muaj tej zaug peb yuav kawm koj hu xovtooj nrog ib tug neeg pab leg ntaubntawv tham es thiab li ua tau koj qhov rau npe thiav. Tiamsis, feem ntau, cov neeg uas hu pib thov no yuav tau nrog ib tus neeg pab leg ntaubntawv tham. Yog koj hu tuaj rau lub sijhawm tus neeg pab leg ntaubntawv tsis khoom pab koj lub suab kaw yuav hais koj hu rov tuaj rau lwm lub sijhawm (rov siv tib tus xovtooj hu tuaj dua) thaum 7:45AM - 4:30PM, Monday - Friday, los leg koj li ntaubntawv kom txhij.
 

Qhia Peb Txog Kev Zais Nrhw Txog Kev Pab Povhwm Poob Haujlwm

Siv Online: Web Form

Siv Xovtooj:  
UI Fraud Hotline 1-800-909-9472
 
Cov Neeg Pab Leg NtaubNtawv Txog Kev Zais Trhw lub sijhawm yog:
Monday-Friday 8:00 AM - 4:00 PM

Ua Ntaubntawv Thov Cov Nyiaj Them Poob Haujlwm Ntawm Tej Lub Limtiam:

Mus Online Hnub No:
my.unemployment.wisconsin.gov

 
Hu Xovtooj: 414-438-5395  lossis 608-261-9990
 
Muaj pab thov nyiaj rau txhua lub limtiam hauv online (computer) thiab xovtooj:
  Sunday 9:00 AM – Ib tag hmo
  Monday-Friday 1:00 AM – Ib tag hmo
  Saturday 1:00 AM - 3:00 PM
   

Yog Xav Paub Txog, Xav Tau Kev Pab Los Yog Tham Nrog Tug Pab Leg Ntaubntawv txog tej Ntaubntawv Koj Twb Tau Rau Npe Ua Lawm:

Mus Online Hnub No:
my.unemployment.wisconsin.gov

Mus saib tau koj cov kev rau npe sai online Muaj ntau yam tshiab tej cuabyeej nyob online

 
Hu Xovtooj: 414-438-7713  lossis 608-232-0824
 
Cov Neeg Pab Leg Ntaubntawv Khoom:
  Monday-Friday 7:45 AM - 4:30 PM
   
Online thiab Xoovtooj Kaw Cia pab muaj sijhawm li no:
  Sunday 9:00 AM – Ib tag hmo
  Monday-Friday 1:00 AM – Ib tag hmo
  Saturday 1:00 AM - 3:00 PM
 
Tug lagntseg, hnov lus tsis tseeb thiab hais tsis tau lus thov tau on-line siv Internet chaw nyob saum toj no los yog hu tau rau peb tus TTY xovtooj hu dawb. TTY cov neeg uas hu yuav tsum muaj lub tshuab ntaus ntawv xovtooj. Yog kaw lub yuav tsis muaj leejtwg teb koj.

TTY Hu Dawb: 1-888-393-8914

Rov qab mus rau Phau ntawv rau cov thov nyiam poob haujlwm

Email DWD DWD on Twitter DWD on Facebook DWD on YouTube DWD RSS Feed DWD on Flickr