Sijhawm Ua Haujlwm Thiab Tej Xovtooj

Hu Ib Tug Leg Ntaub Ntawv Rau Phab UI Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm

Ua Ntawv Thov Tshiab  |  Ua Ntawv Thov RauTej Lub Limtiam  |  Kev Paub Ntxiv thiab Kev Pab  |  Qhia Peb Txog Kev Zais Nrhw  |  Mus Siv Kev Txhais Lus & TTY

Tab tom yuav tuaj:  Nyob rau hauv xyoo 2017, lub Division ntawm Unemployment Insurance yuav tsis siv tus xov tooj austaumastiv ua hu tuaj thov nyiaj poob haujlwm txhua limtiam. Peb yuav kom nej mus thov txhua limtiam hauv ntaub ntawv online. Feem ntau cov neeg pab leg ntaubntawv twb teev online vim hais tias nws yog sai, yooj yim, thiab siv tau xovtooj ntawm tes. Xav paub ntau ntxiv txog cov kev pab cuam ntawm kev siv online cov kev pab cuam ntawm http://dwd.wisconsin.gov/uiben/online. Yog hais tias koj xav tau kev pab los yog muaj teeb meem rau kev siv online cov kev pab cuam, neeg pab leg ntaubntawv tshwj xeeb muaj los ntawm kev hu xov tooj.

Mus Ua Ntaub Ntawv Pib Thov Nyiaj Poob Haujlwm*

Yog Nyuam Qhuav Pib Thov Tshiab Losyog Rov Thov Dua

Mus Online Hnub No (lus Akiv xwb):
my.unemployment.wisconsin.gov

Feem ntau yeej rau tau npe tiav online sai, tsis ntshai muaj neeg nyiag tau thiab siv tau (xovtooj ntawm tes)

Sijhawm Ua Haujlwm

Online (computer) thiab xovtooj kaw lus:

Sunday 9:00 AM - 5:00 PM
Monday – Friday 6:00 AM - 7:00 PM
Saturday 9:00 AM - 2:30 PM

Cov Neeg Pab Leg Ntaubntawv Khoom:

Monday - Friday 7:45 AM - 4:30 PM

Hu Xovtooj

414-438-7700 lossis 608-232-0678

YAM YUAV TAU PAUB: Koj qhov kev thov nyiaj poob haujlwm yuav pib rau lub limtiam es koj tau hu xovtooj thawj zaug. Yog koj hu es lub hom kab ke (system) qhia kom koj hu rau tej hnub es peb tau muab tis ua koj hnub es koj hu tau xovtooj losis rau hnub Thursday/Friday, lub hom kab ke (system) yuav tseem khaws tseg tias koj tau pib koj kev thov nyiaj poob haujlwm. Koj yeej mus tau online es ua koj qhov kev thov nyiaj poob haujlwm kom tiav, losis yog peb qhia koj, rov qab hu xovtooj (siv tus xovtooj nos) es ua koj qhov kev thov nyiaj poob haujlwm kom tiav.

Ntau zaus yog koj hu xovtooj pib koj cov ntaubntawv thov cov nyiaj poob haujlwm nrog peb lub automated telephone system, ib tug Neeg Pab Leg Ntaubntawv yuav tsum ua rau koj kom tiav, tabsis ntau zaus yog koj mus ua koj cov ntaubntawv thov nyiaj poob haujlwm online, koj yuav ua tau tiav koj tus kheej.

Qhia Peb Txog Kev Zais Nrhw Txog Kev Pab Povhwm Poob Haujlwm

Hu ib Tug Leg Ntaub Ntawv Rau Kev Txumloom

Mus Online Hnub No (lus Akiv xwb):
Web Form

Sijhawm Ua Haujlwm

Monday – Friday 8:00 AM - 4:00 PM

Hu Xovtooj

Tu Xovtooj Qhia Peb Txog Kev Zais Nrhw 1-800-909-9472

Mus Ua Ntaub Ntawv Thov Cov Nyiaj Them Poob Haujlwm Ntawm Tej Lub Limtiam

Rau cov Nyiaj Them

Mus Online Hnub No (lus Akiv xwb):
my.unemployment.wisconsin.gov

Sijhawm Ua Haujlwm

Muaj pab thov nyiaj rau txhua lub limtiam hauv online (computer) thiab xovtooj:

Sunday 9:00 AM - Midnight
Monday – Friday 1:00 AM - Midnight
Saturday 1:00 AM - 3:00 PM

Hu Xovtooj

414-438-5395 lossis 608-261-9990

Mus Muab Tau Kev Qhia Losyog Kev Pab*

Txog Kev Rov Thov Dua

Mus Online Hnub No (lus Akiv xwb):
my.unemployment.wisconsin.gov

Mus saib tau koj cov kev rau npe sai online Muaj ntau yam tshiab tej cuabyeej nyob online

Sijhawm Ua Haujlwm

Online thiab Xoovtooj Kaw Cia pab muaj sijhawm li no:

Sunday 9:00 AM - Ib tag hmo
Monday – Friday 1:00 AM - Ib tag hmo
Saturday 1:00 AM - 3:00 PM

Cov Neeg Pab Leg Ntaubntawv Khoom:

Monday – Friday 7:45 AM - 4:30 PM

Hu Xovtooj

414-438-7713 lossis 608-232-0824

Mus Siv Kev Txhais Lus & TTY

Muaj kev pab txhais lus yog koj nug txog lawv thaum koj hu cov xovtooj no.

Tug lagntseg, hnov lus tsis tseeb thiab hais tsis tau lus thov tau online siv Internet chaw nyob saum toj no los yog hu tau rau peb tus TTY xovtooj hu dawb: 1-888-393-8914. TTY cov neeg uas hu yuav tsum muaj lub tshuab ntaus ntawv xovtooj. Yog kaw lub yuav tsis muaj leejtwg teb koj.

* Thaum lub caij ua haujlwm es pib thaum 7:45AM thiab mus rau 4:30PM, cov neeg uas hu es xav yuav kom mauj neeg txhais lus los yog siv kev pab cuam txhais lus yuav tau tham rog ib tug neeg pab leg ntaubntawv (claims specialist) thiab tau kev pab ua ntej cov hnub Monday - Friday.

Peb tau muab tej hnub neeg hu xovtooj uas tsis siv neeg pab txhais lus losyog kev pab cuam txhais lus (cov neeg nias 1) tau kev pab uas ntej raws li lawv tus social security naj npawb (SSN) thaum lawv hu xovtooj pib lawv cov ntaubntawv thov nyiaj poob haujlwm lossis nrog ib tug Neeg Pab Leg Ntaub Ntawv tham.

Monday Tu leb tom kawg rau tus SSN yog 0-2
Tuesday Tu leb tom kawg rau tus SSN yog 3-6
Wednesday Tu leb tom kawg rau tus SSN yog 7-9
Thursday & Friday Tag Nrho cov SSNs (Qhib rau tag nrho cov neeg hu xovtooj; ua li ntawv, cov neeg hu xovtooj yuav tos ntev zog)

 

Rov qab mus rau Phau ntawv rau cov thov nyiam poob haujlwm

Email DWD DWD on Twitter DWD on Facebook DWD on YouTube DWD RSS Feed DWD on Flickr

A proud partner of the network