Cov Sijhawm Ua Haujlwm

Kev Pab Online thiab Lus Qhia Txog Kev Nug - Lub Lav Wisconsin Kev Thov Nyiaj Poob Haujlwm

KEV UA NTAWV THOV ONLINE XWB PIB XYOO 2017: Nrhiav kev pab nrog siv cov kev pab thiab ua ntaub ntawv online no rau ntawm: dwd.wi.gov/ClaimsOnline 

Ua Ntawv Thov Online  |  Ua Ntawv Thov Ntawm Tej Lub Limtiam  |  Mus Nrhiav Lus Qhia  |  Mus Rhiav Kev Pab Siv Cov Kev Pab Online No  |  Qhia Peb Txog Kev Zais Nrhw Nrog Kev Thov Nyiaj Poob Haujlwm

Ua Ntawv Thov Online

Mus ua Ntaub Ntawv Pib Thov losyog Rov Qhib Ntaub Ntawv Thov

Cov Theem Ua Ntawv Thov Online:

 1. Ntaus cov lus nos rau qhov internet browser: my.unemployment.wisconsin.gov
 2. Mus nyeem thiab txais cov Lus Thiab Txoj Cai (Terms and Conditions)
 3. Tsim ib lub username thiab password
 4. Nkag mus rau thiab qhib kev pab (benefit services) nyob online
 5. Mus ua ntaub ntawv thov kom tiav

Mus Online Rau Thaum Cov Caij No:

Sunday 9:00 AM - 5:00 PM
Monday – Friday 6:00 AM - 7:00 PM
Saturday 9:00 AM - 2:30 PM


Ua Ntawv Thov Ntawm Tej Lub Limtiam

Rau Nyiaj Poob Haujlwm Them Tuaj

Cov Theem Ua Ntawv Thov Ntawm Tej Lub Limtiam Online:

 1. Ntaus cov lus nos rau qhov internet browser: my.unemployment.wisconsin.gov
 2. Nkag mus rau thiab qhib kev pab (benefit services) nyob online
 3. Ua ntaub ntawv thov nyiaj poob haujlwm rau lub limtiam

Mus Ua Ntaub Ntawv Thov Ntawm Tej Lub Limtiam Online Rau Thaum Cov Caij No:

Sunday 9:00 AM - Ib tag hmo
Monday – Friday 1:00 AM - Ib tag hmo
Saturday 1:00 AM - 3:00 PM

Yog koj mus siv tsis tau qhov kev pab ua ntaub ntawv thov ntawm tej lub limtiam online, hu xovtooj rau tus automated telephone service rau ntawm 414-438-5395 losyog 608-261-9990 rau thaum cov caij es qhia saum toj nos.

Mus Nrhiav Lus Qhia

Txog koj qhov Benefit Account

Mus Online Nub No:

 1. Ntaus cov lus nos rau qhov internet browser: my.unemployment.wisconsin.gov
 2. Nkag mus rau thiaj li siv tau tejyam no sa:
  • tej lus qhia txog koj kev thov nyiaj poob haujlwm
  • muaj ntau yam nyob online es koj yuav siv tau pab koj

Yuav Siv Tau Hom Kab Ke Qhia Txog Kev Siv Online rau Ntawm:

Sunday 9:00 AM - Ib tag hmo
Monday – Friday 1:00 AM - Ib tag hmo
Saturday 1:00 AM - 3:00 PM

Yog koj mus siv tsis tau cov kev pab online, hu xovtooj rau tus automated telephone service rau ntawm 414-438-5395 losyog 608-261-9990 rau thaum cov caij es qhia saum toj nos.

Mus rhiav kev pab siv cov kev pab online no, hu 414-438-7713 losyog 608-232-0824 rau cov sijhawm ua haujlwm no:

Monday – Friday 7:45 AM - 4:30 PM

Cov neeg hu xovtooj yuav tej zaum raug kev nug kom lawv rov qab hu thaum ib lub hnub meej twg rau lub limtiam ntawv..

Qhia Peb Txog Kev Zais Nrhw Nrog Kev Thov Nyiaj Poob Haujlwm

Mus Online Hnub No: dwd.wi.gov/uiben/contac.htm

Losis hu xovtooj nrog peb ib tug neeg pab leg ntaub ntawv txog tej yam no ntawm tus UI Fraud Hotline: 1-800-909-9472 thaum cov sijhawm ua haujlwm no::

Monday – Friday 8:00 AM - 4:00 PM

Lub Rooj Hwjxwm Kev Ua Haujlwm (DWD) yog ib lub koom haum pab tibneeg thiab pub txoj cai sibluag rau txhua tug. Yog hais tias koj xav tau kev pab losyog xav tau cov ntaubntawv no txhais ua lwm yam lus, thov hu dawb tuaj rau: 414-438-7713 lossis 608-232-0824 lossis TTY 1-888-393-8914 rau thaum lub sijhawm ua haujlwm.

Rov qab mus rau Phau ntawv rau cov thov nyiam poob haujlwm

Email DWD DWD Photo Gallery DWD on Twitter DWD on Facebook DWD on YouTube DWD on LinkedIn DWD RSS Feed

A proud partner of the network