Hloov cov keeb kwm

Cov Lus Hloov Tshiab rau Phau Ntawv rau Cov Thov Nyiaj Poob Haujlwm:


Kaum Ob Hli Ntuj hnub 6, 2016: Tiv Tauj: Daim ntawv ceeb toom hais txog xov tooj ntaub ntawv tshiab nyob rau hauv 2017 ntxiv.
Kaum Hli Ntuj hnub tim 26, 2016: Tshooj 8: Kev qhia txog daim 1099-G es siv ua nyiaj se hloov tshiab.
Tsib Hli Ntuj Hnub tim 20, 2016: Tshooj 6: Kev kuaj tshuaj yeeb ua ntej pub ua haujlwm thiab yog koj kuaj tau tshuaj yeeb ua ntej koj pib haujlwm ntxiv tshiab.
Peb Hli Ntuj hnub tim 30, 2016: Tshooj 1: Peev xwm ruaj tsheg (security credentials) tshab kom meej
Tshooj 3: Ua ntawv thov txhua lub limtiam hloov tshiab
Ob Hli Ntuj hnub 29, 2016: Tshooj 6: Hom Yuav Ua Rau Koj Tsis Tau Kev Pab
Ib Hli Ntuj hnub tim 6, 2016: Tshooj 8: Kev qhia txog daim 1099-G es siv ua nyiaj se hloov tshiab.
Kaum Ob Hli Ntuj hnub 10, 2015: Tshooj 2: Trade Readjustment Allowances (TRA) hloov tshiab.
Tshooj 3, Tshooj 4 & Tshooj 6: Tshab kom meej txog haujlwm es yog puv sijhawm (full-time).
Tshooj 4: Kev qhia tshab kom meej txog mus nkag hauv kev nrhiav haujlwm.
Tiv Tauj: Caij nyoog ua haujlwm hloov tshiab.
Kaum Ib Hli Ntuj hnub tim 13, 2015: Tshooj 3: aij siv hais txog qhov uas tsimnyog tau hloov tshiab thiab kev qhia txog ua li cas thiaj li qhia yog tej lus piav ntxiv tshiab.
Tiv Tauj: Leb xovtooj hloov tshiab.
Kaum Hli Ntuj hnub tim 2, 2015: Tshooj 4: Kev qhia tshab kom meej txog mus nkag hauv kev nrhiav haujlwm.
Tshooj 7: Kev nplua nqi pab tshaj vim zais nrhw (fraud) hloov tshiab.
Yim Hli Ntuj Hnub Tim 24, 2015: Tshooj 4: Zip code uas xa cov ntawv nrhiav haujlwm mus rau hloov tshiab.
Yim Hli Ntuj Hnub Tim 21, 2015: Tshooj 4: Yam Uas Yuav Tsum Tau Ua Xwb Nrog Kev Nrhiav Haujlwm hloov tshiab.
Rau Hli Ntuj Hnub Tim 29, 2015: Tshooj 3: Kev qhia txhog ua li cas thiaj li tau Nyiaj Tso Ncay Qha Rau Tuam-Txhab Nyiaj hloov tshiab.
Rau Hli Ntuj Hnub Tim 15, 2015: Tshooj 3: Kev qhia txog nug xov tshab kom meej.
Tshooj 4: Kev Nrhiav Haujlwm thiab Rau Npe Ua Haujlwm hloov tshiab.
Tshooj 8: Cov ntaub ntawv khaws tseg thiab tej qhia txog nug xov tshab kom meej.
Tiv Tauj: Cov kev pab cuam nrog peb ntxiv tshiab.
Peb Hli Ntuj hnub tim 9, 2015: Tshooj 3: Visa Pre-Paid Debit Card hloov tshiab.
Tshooj 4: Kev Pab Rov Nrhiav Haujlwm hloov tshiab.
Tiv Tauj: Tshab kom meej txiv txog tej kev nug txog leej twg kov yuav hu nug txog tej ntaubntawv koj twb tau rau npe ua lawm.
Ib Hli Ntuj hnub tim 9, 2015: Tiv Tauj: Peb cov sijhawm ua haujlwm ncua.
Kaum Ob Hli Ntuj hnub 19, 2014: Tiv Tauj: Yuav ntxiv sij hawm ntxiv rau lub caij qhib ua num npaj rau lub caij es neeg yuav hu xovtooj heev.
Cuaj Hli Ntuj hnub 10, 2014: Tshooj 2: Trade Readjustment Allowances (TRA) hloov tshiab.
Tshooj 4: Txoj kev nrhiav haujlwm thiab ua ntawv thov hloov tshiab.
Tiv Tauj: Peb cov sijhawm ua haujlwm ncua.
Peb Hli Ntuj hnub 28, 2014: Tiv Tauj: Peb cov sijhawm ua haujlwm ncua.
Peb Hli Ntuj hnub 24, 2014: Tshooj 3: Lus nug txhua lub limtiam kabke nug txog SSDI, lus nug tshiab.
Peb Hli Ntuj hnub 14, 2014:
Peb Hli Ntuj hnub 6, 2014:
Ob Hli Ntuj hnub 9, 2014:
Xav luam tawm thiab mus saib Tiv Tauj: Peb cov sijhawm ua haujlwm ncua vim neeg hu tuab heev.
Ib Hli Ntuj hnub tim 3, 2014: Tshooj 3: Ua Ntawv Thov Txhua Lub Limtiam Lus Nug Ntxiv.
Tshooj 6: Tej yam hloov txog yam es yuav ua rau koj tsis tau kev pab.
Kaum Hli Ntuj hnub tim 11, 2013: Tshooj 4:: Rau Npe Nrhiav Haujlwm ntxiv.
Xya Hli Ntuj hnub tim 18, 2013: Tshooj 3: Tau ntxiv cov kev qhia txog tw tshev thiab debit card.
Xya Hli Ntuj hnub tim 5, 2013: Tshooj 4: Tej yam hloov thiab txog kev qhia txog kev nrhiav haujlwm txhua lub limtiam li cas.
Tshooj 5: Tej yam hloov thiab txog kev xam (partial) nyiaj poob haujlwm.
Rau Hli Ntuj hnub tim 20, 2013: Phau Ntawv Rau Cov thov nyiaj poob haujlwm txij no mus, yog muaj dabtsi hloov tshiab, yuav muaj hloov nyob rau hauv online lawm xwb.
Tshooj 2: Trade Readjustment nyiaj rau (TRA) tshiab hloov tshiab.
Tshooj 7: Kev txum loom cov lus tshiab.


Hloov tshiab: Kaum Ob Hli Ntuj hnub 6, 2016

Email DWD DWD on Twitter DWD on Facebook DWD on YouTube DWD RSS Feed DWD on Flickr

A proud partner of the network