Tshooj 8: Koj Tej Ntaubntawv Poob Haujlwm

Muaj ntau yam piav txog koj kev thov nyiaj pab nyob online rau koj mus saib, thiab muaj qhia txog tag nrho koj cov nyiaj pab es koj tau txais lawm. Yog hais tias koj xav nrhiav lu qhia ntiv txog kev siv peb cov kev pab nyob online, mus xyuas http://dwd.wisconsin.gov/uiben/online. Yog yam lus qhia koj nrhiav tsis nyob online, koj yuam nrhiav rau cov lus qhia khaws tseg no yog koj hu rau cov xovtooj qhia ntawm no.

Tsis Pub Twg Paub

Tej tug neeg li ntaubntawv hauv computer puav leej muaj rau lawv yog hu tus xovtooj pab teb koj cov lus nug (information/assistance). Lub Koom Haum yuav muab cov ntaubntawv uas hais txog koj tug kheej xwb los yog rau tug tswv num uas raug them qhov nyiaj no. Txoj cai Privacy Act tsis pub kom muab tej ntaubntawv no rau tsev neeg paub.

Cov Nyiaj Se

Nyiaj povhwm poob haujlwm suav tau tias yog ib cov nyiaj uas txiav tau se rau hauv teb chaws (federal) thaib hauv lav (state). Txhua xyoo lawv qhia cov nyiaj povhwm uas koj tau mus rau Internal Revenue Service thiab Wisconsin Department of Revenue. Koj hais tau rau lub lav thiab teb chaws txiav koj li se ntawm cov nyiaj them poob haujlwm tau los yog kaj zoj koj tus se es them ua ntej rau lawv.

Yog koj txiav txim siab txiav koj li se tawm ntawm koj li nyiaj them poob haujlwm, peb yuav txiav 10% rau hauv tsoom fwv teb chaws (federal) thiab/los yog 5% rau hauv lub xeev (state). Yog xav kom txiav se nyiaj poob haujlwm rau hauv teb chaws thiab hauv lav, mus rau ntawm http://my.unemployment.wisconsin.gov thiab siv koj lub username thiab koj tus password nkag mus losis hu rau ib tus xovtooj uas koj hu mus leg ntaubntawv poob haujlwm nyob rau ntawm http://dwd.wisconsin.gov/uiben/servicesh.htm, thiab nias 2.

Yog koj xav mus hais kom lawv tsum tsis txhob txiav losis hloov kom lawv txiav se ntxawv raws li koj xav, nkag mus rau hauv http://my.unemployment.wisconsin.gov losis hu xovtooj rau ib tug xovtooj es yuav siv ua ntaub ntawv thov tshiab es koj yuav nrhiav tau rau ntawm http://dwd.wisconsin.gov/uiben/servicesh.htm, thiab nias 2.

Yog koj nkag mus rau hauv http://my.unemployment.wisconsin.gov tom qab lub Kaum Hli Ntuj hnub tim 1, 2015, peb yuav tsis xa daim Form 1099-G tua rau koj. Koj yuav nrhiav tau online koj daim 1099-G es koj yuav siv ua nyiaj se rau xyoo 2016 pib lub Ib Hli Ntuj hnub tim 15, 2017. Peb yuav khaws tseg koj daim ntawv ua nyiaj se hauv peb lub hom kab ke (system) rau koj mus muab tau thiab luam tau raws li koj xav tau rau koj cov ntaub ntawv khaws tseg. Koj mus tso tau npe txais ib qho e-mail ua lus ceeb toom thaum koj mus muab tau koj daim 1099-G es koj siv ua nyiaj se hauv online yog koj mus xauj http://dwd.wisconsin.gov/uiben/1099.htm.

Koj daim 1099-G es koj yuav siv ua nyiaj se yuav qhia txog cov se es raug txiav tawm ntawm koj li nyiaj them poob haujlwm rau lub xyoo se ntawv yog koj tau xaiv kom lawv txiav tawm rau hauv teb chaws thiab hauv lav. Yog koj muaj lus nug txog ua li cas koj cov nyiam them poob haujlwm yuav puas ua li cas rau koj cov nyiaj se, hu nug tu IRS losis lub tooj tsav xwm saib xyuas Wisconsin Department of Revenue nyob ze koj.

Yog koj nkag mus rau hauv http://my.unemployment.wisconsin.gov tom qab lub Kaum Hli Ntuj hnub tim 1, 2015, Peb xa daim Form 1099-G tuaj rau koj lub chaw nyob uas peb paub los lawm tsis pub dhau lub 2 hlis hnub tim 1. Yog koj yuav mus hloov koj chaw nyob, nkag mus rau http://my.unemployment.wisconsin.gov thiab xaiv "Change Personal Information" nyob hauv qab tu "Unemployment Services." Losis, hu xovtooj rau ib tug xovtooj es yuav siv ua ntaub ntawv thov tshiab thiab nias 3 mus hloov koj chaw nyob, txawm tias koj tseem ua ntaub ntawv thov nyiaj poob haujlwm rau tamsim ntawd.


Kaum Hli Ntuj hnub tim 26, 2016

Email DWD DWD on Twitter DWD on Facebook DWD on YouTube DWD RSS Feed DWD on Flickr

A proud partner of the network