Tshooj 8: Koj Tej Ntaubntawv Poob Haujlwm

Muaj ntau yam piav txog koj kev thov nyiaj pab nyob online rau koj mus saib, thiab muaj qhia txog tag nrho koj cov nyiaj pab es koj tau txais lawm. Yog hais tias koj xav nrhiav lu qhia ntiv txog kev siv peb cov kev pab nyob online, mus xyuas http://dwd.wisconsin.gov/uiben/online. Yog yam lus qhia koj nrhiav tsis nyob online, koj yuam nrhiav rau cov lus qhia khaws tseg no yog koj hu rau cov xovtooj qhia ntawm no.

Tsis Pub Twg Paub

Tej tug neeg li ntaubntawv hauv computer puav leej muaj rau lawv yog hu tus xovtooj pab teb koj cov lus nug (information/assistance). Lub Koom Haum yuav muab cov ntaubntawv uas hais txog koj tug kheej xwb los yog rau tug tswv num uas raug them qhov nyiaj no. Txoj cai Privacy Act tsis pub kom muab tej ntaubntawv no rau tsev neeg paub.

Cov Nyiaj Se

Nyiaj povhwm poob haujlwm suav tau tias yog ib cov nyiaj uas txiav tau se rau hauv teb chaws (federal) thaib hauv lav (state). Txhua xyoo lawv qhia cov nyiaj povhwm uas koj tau mus rau Internal Revenue Service thiab Wisconsin Department of Revenue. Koj hais tau rau lub lav thiab teb chaws txiav koj li se ntawm cov nyiaj them poob haujlwm tau los yog kaj zoj koj tus se es them ua ntej rau lawv.

Yog koj txiav txim siab txiav koj li se tawm ntawm koj li nyiaj them poob haujlwm, peb yuav txiav 10% rau hauv tsoom fwv teb chaws (federal) thiab/los yog 5% rau hauv lub xeev (state). Yog xav kom txiav se nyiaj poob haujlwm rau hauv teb chaws thiab hauv lav, hu rau ib tus xovtooj uas koj hu mus leg ntaubntawv poob haujlwm nyob rau ntawm http://dwd.wisconsin.gov/uiben/servicesh.htm, thiab nias 2. Koj yuav hais kom lawv tsum tsis txhob txiav se thaum twg los yeej tau tsuas hu rau tib tus xovtooj qub xwb.

Peb xa daim Form 1099-G tuaj rau koj lub chaw nyob uas peb paub los lawm tsis pub dhau lub 2 hlis hnub tim 1 txhua lub xyoo. Yog koj hloov chaw nyob lawm, hu rau tus xovtooj uas koj twb tau hu mus thov pab povhwm poob haujlwm lawm ces nias tus lej 3 los hloov koj li chaw nyob, txawm yog koj tsis ua ntaubntawv thov nyiaj poob haujlwm los xij. Koj muab tau daim Form 1099-G hauv on-line (computer) chaw nyob yog http://unemployment.wisconsin.gov los tau. Yog koj xaiv kom lawv txiav koj li se rau tsoom fwv teb chaws (federal) thaib/los yog lub xeev (state), koj daim Form 1099-G yuav muaj cov nyiaj uas txiav tawm ntawm UI li nyiaj xyoo ntawd nyob rau hauv. Yog muaj lus nug xav paub seb koj cov nyiaj UI yuav cuam tshuam koj li se li cas, hu rau IRS los yog Wisconsin Department of Revenue.


Hloov tshiab: Rau Hli Ntuj Hnub Tim 15, 2015

Email DWD DWD on Twitter DWD on Facebook DWD on YouTube DWD RSS Feed DWD on Flickr