Tshooj 4: Nrhiav Haujlwm, Rua Npe Ua Haujlwm thiab Kev Pab Rov Nrhiav Haujlwm

Nrhiav Haujlwm

Thaum Twg Koj Mam Raug Kev Ua Nrhiav Haujlwm

Koj yuav tsum ua tsawg tshaj plaws 4 qho kev nrhiav haujlwm txhua lub limtiam tsuas tshwj lawv qhia tias koj kev nrhiav haujlwm raug “zam lawm” thiab tsis raug mus nrhiav haujlwm.

Tej zaum, koj yuav tsis raug nrhiav haujlwm yog tias koj ua haujlwm tsis puv sijhawm (part-time) lawm. Tsis txhob tso tseg nrhiav haujlwm vim koj tau haujlwm tsis puv sijhawm (part-time) ua lawm. Hu rau Tug Neeg Pab Leg Ntaubntawv seb koj qhov haujlwm tsis puv sijhawm no puas pub peb zam koj tsis mus nrhiav haujlwm.

Yog koj tsis nrhiav dejnum li uas tsim nyog, koj muaj feem tsis tau koj cov nyiaj pab.

Yog koj thov nyiaj pab los ntawm lav Wisconsin tiamsis koj hom nyob lwm lub lav txawv thiab Wisconsin hom hais kom koj mus nhriav haujlwm no ces koj yuav tsum mus rau ib lub koom haum povhwm poob haujlwm uas nyob ze koj lub tsev nrog lawv tham.

Nrhiav Haujlwm Txhua Lub Limtiam

Koj yuav tsum ua tsawg tshaj plaws 4 qho kev nrhiav haujlwm txhua lub limtiam yog luag hais kom koj mus nrhiav haujlwm.

Yog hais tias koj raug kev uas yuav tsum tau nrhiav haujlwm, daim ntawv ceeb toom txog kev nrhiav haulwm txhua lub limtiam (UCB-12) yuav muaj kev qhia txog kev nrhiav haujlwm txhua lub limtiam nrhiav li cas thiab ib qhov qauv qhia txog teev tseg txog kev nrhiav haujlwm li ca. Tsis txhob lam tsis nrhiav haujlwm ua ntej peb tau qhuab qhia hais tias koj tsis laib nrhiav haujlwm lawm.

Peb yuav raug hais kom saib xyuas koj daim ntawv nrhiav haujlwm thaum twg los tau. Koj yuav tsum khaws tseg koj tej ntaubntawv uas koj ua kev nrhiav hauj lwm rau ib xyoo. Yog koj ua ntawv thov txhua lub limtiam rau hauv online, koj yuav tsum qhia txog koj kev ua nrhiav haujlwm raws li kev ua ntawv thov. Peb yuav khaws tseg koj cov ntaub ntawv es koj rau qhia rau peb online txog koj kev ua nrhiav haujlwm. Kws yees qhia tej yam uas tsis yog rau hauv koj daim ntawv teev txog kev nrhiav haujlwm yuav txhaum cai. (Saib Tshooj 7Kev txumloom thiab kev tswjhwm zoo.)

Rau npe ua haujlwm

Yog hais tias peb kom koj nrhiav haujlwm txhua lub limtiam, koj yuav tsum mus sau npe rau qhov chaw ua hauj lwm nrog Wisconsin Job Service hauv internet ntawm https://jobcenterofwisconsin.com/ui thiab mus ua kom tiav daim “job match profile” tsis pub dhau 14 hnub ntawm hnub koj ua tiav koj daim ntawv thov Povhwm poob haujlwm. Yog hais tias koj tsis tso npe kom raws sijhawm li peb hais, koj yuav tsis tau txais nyiaj poob haujlwm rau txhua lub limtiam ua ntej hnub uas koj sau npe. Yog koj muaj lus nug losyog xav tias koj muaj tej yam ua rau koj rau npe tsis raws cai li peb hais, hu rau ib tug neeg pab leg (Claims Specialist). Yog koj twb rau npe lawm, koj yuav tsum tau saib rau https://jobcenterofwisconsin.com/ui kom paub tseeb tias koj rau npe lawm thiab saib seb qhov “job match profile” puas tau tas kas nuv.

Kev Pab Rov Nrhiav Haujlwm

Kev Pab Nrhiav Haujlwm

Mus saib kev pab rov nrhiav haujlwm rau hauv online chaw nyob http://jobcenterofwisconsin.com los yog hu xoovtooj mus rau ib lub Koom Haum Nrhiav Haujlwm (Job Center) nyob ze koj. Hu xoovtooj dawb rau 1-888-258-9966 los yog online chaw nyob http://wisconsinjobcenter.org/directory/ nrhiav lub koom haum nrhiav haujlwm nyob ze koj. Yog hais tias koj nyob txawv xeev hu rau lub koom haum ze koj tshaj.

Txheej Txheem Rov Ua Haujlwm

Yog koj tsis muaj ib tug tswv num twg uas yuav hu koj rov mus ua haujlwm, koj yuav raug mus koom nrog tej nyuag txheejtxheem tshwjxeeb rau kev rov ua haujlwm dua uas yog npaj pab koj nrhiav haujlwm ua thaum koj nyuam qhuav tau txais nyiaj pab.

Koom rau cov kev pab rov nrhiav haujlwm no yuav raug cov kabke nrhiav haujlwm uas koj muaj feem koom nrog. Txawm li ntawd los, mus koom rau lwm tus txheejtxheem nrhiav haujlwm ntawm tus kheej tsuas xam tau tias yog mus nrhiav haujlwm tib zaug xwb, yuav nyiam yog tias lub chaw rhiav haujlwm yog qhov uas tsa muaj tus txheejtxheem no los xij.

Thaum lawv hu txoj koj lawm, koj yuav tsum tau mus koom rau cov kev rov nrhiav haujlwm no. Yog lawv teem sijhawm rau koj mus ntsib qhov chaw rov nrhiav haujlwm es koj tsis mus, koj muaj feem yuav plam koj cov nyiaj povhwm poob haujlwm. Yog tias koj mus koom tsis tau los yog twb tu tsis mus koom ib lub lawm, hais rau lub chaw nrhiav haujlwm paub tamsim los teem dua sijhawm.


Hloov tshiab: Cuaj Hli Ntuj hnub 10, 2014

DWD on Twitter DWD on Facebook DWD RSS Feed Email DWD DWD on YouTube DWD on Flickr