Tshooj 3: Ua Ntawv Thov Txhua Lub Limtiam

Daim Ntawv Thov Txhua Lub Limtiam Yog Dabtsi?

Daim ntawv muaj cai thov txhua lub limtiam yog ib daim ntawv uas koj ua los thov raws limtiam thaum koj xav tau cov nyiaj them poob haujlwm rau lub limtiam ntawd. Daim ntawv thov raws limtiam rau UI siv no yog pib hnub Sunday thiab xaus rau hnub Saturday.

Thaum Twg Mam Ua Thov

Koj yuav tsum ua daim ntawv thov pab txhua lub limtiam tsi pub dhau 14 hnub ntawm lub limtiam xaus hauv calendar uas koj tau thov kev pab, tabsis tsi pub koj hu thov rau ib lub limtiam twg ua ntej lub limtiam ntawd xaus. Cov sijhawm ua haujlwm los pab koj thov no muaj nyob sab nraum phau ntawv no.

Yog koj muab lus tsis tag thaum koj hu thov pab txhua lub limtiam, lawv yuav tsis txais koj cov ntaubntawv thov hauv xovtooj tiamsis lawv yuav xa ib tsabntawv nrog tus xovtooj rau koj rov hu mus ua cov ntaubntawv kom tiav rau txoj kev thov nyiaj. Koj yuav tsum hu mus rau tus xovtooj ntawd tsi pub dhau 14 hnub tom qab koj tau txais tsabntawv ntawm.

Tseemceeb

Lawv yuav tsis pub koj ua daim ntawv thov pab txhua lub limtiam ntawm cov nyiaj them poob haujlwm no yog tias zaum uas koj thov tas los twb tshaj 14 hnub lawm. Thaum zoo li no koj yuav tsum “rov leg ntaubntawv” los "rov qhib" koj tej ntaubntawv thov dua.

Yauv Ua Ntawv Thov Txhua Lub Limtiam Li Cas

Lawv yuav qhia koj seb koj thov tau rau lub limtiam twg los ntawm uas qhia hnub uas pib thiab xaus ntawm lub limtiam ntawd. Yog 2 lub limtiam uas dhau lawm los thov tau tibsi ces lawv yuav lees thawj lub limtiam ua ntej tso. Tom qab ntawd, lawv yuav qhia koj thov rau lub limtiam uas nyuam qhuav dhau ntawd. Lawv kuj yuav qhia ntxiv yog tias tsis pub koj thov rau lub limtiam twg.

Muaj ob txoj kabke uas koj yuav siv tau los ua daim ntawv thov pab raws txhua lub limtiam. Lawv yuav qhia seb koj siv tau qhov twg. Muaj lus qhia ntxiv txog ob qho no nyob hauv qab no. Txawm koj yuav siv qhov twg los xij, siv sijhawm los teb txhua lo lus nug thiab teb kom thwj. Tej zaum koj yuav raug nplua yog tias koj teb tsi ncaj kom tau nyiaj povhwm xwb.

Yam Tseemceeb Uas Yuav Tau Nco

 • Tag nrho cov lus nug uas nug txog lub limtiam uas koj thov kev pab. Pivtxwv li, thaum nug tias koj tawm haujlwm los tsis yog, nug seb puas yog koj tawm lub limtiam uas koj thov pab ntawm. Yog koj tsis tau tawm li ntawd, teb tias “TSIS TAU” (NO).
 • Thaum hais kom koj teb ib qho lus rau hauv xovtooj, thov hais qeeb log thiab hais meej, thiab hais ib tus tsiaj ntawv zuj zus rau tej lo lus uas zoo txawv txawv.
 • COV LUS HUAV QAB YOG COV UA LAWV YUAV NUG TXHUA LUB LIMTIAM THAUM KOJ SIV KOJ THAUM KOJ SIV TXOJ KABKE UAS TXEEV SIV:

  Koj puas mus ua tau haujlwm puv sijhawm (full-time) thiab muaj caij ua haujlwm puv sijhawm (full-time)?

  Koj puas tau mus nrhiav haujlwm tshaj plaub tug tswvnum rau hauv ib lub limtiam twg? (Lo lus nug no tsis yog nug seb koj puas raug zam tsis nrhiav haujlwm.)

  Nyob hauv lub limtiam, koj puas tau tsis kam mus ua haujlwm thaum lawv muaj haujlwm rau koj ua?

  Nyob hauv lub limtiam, koj puas tau tsis mus ua haujlwm es twb teem tau rau koj lawm?

  Nyob hauv limtiam, koj puas tau tawm haujlwm los yog raug rho tawm haujlwm?

  Nyob hauv lub limtiam, koj puas tau ua haujlwm losis koj puas tau txais los yog puas yuav txais nyiaj mob (sick pay), nyiaj seem (bonus pay) los yog nyiaj them rau neeg ua haujlwm raws li cov nqi ntawm kav muag khoom tiav (commission)?

  Koj puas tau txais, los yog puas yuav tau txais, nyiaj so koobtsheej, nyiaj so haujlwm lossis nyiaj tawm haujlwm hauv lub limtiam?

  Koj puas tau txais nyiaj xiam hoob qhab los ntawm Social Security?

  Koj puas ua haujlwm rau koj tus kheej (self-employed)?

  Yog koj tsis tau hloov chaw nyob, nias 1. Yog koj hloov chaw nyob lawm tabsis tsis tau qhia chaw nyob tshiab rau lawv, nias 2. (Yog nias 2, lawv yuav hais kom koj tso koj tus zip code thiab xovtooj. Ces lawv yuav kom koj hais qhov chaw nyob tshiab.)

  Thaum Twg Mam Qhia Tias Koj Tau Haujlwm Thiab Tau Nyiaj Lawm

  Thaum hu thov raws limtiam, koj yuav tsum teb tias “YOG” (YES) rau lo lus nug no yog koj tau ua haujlwm rau lub limtiam ntawd lawm. Yog koj pib ua haujlwm rau hnub Saturday thiab xaus hnub Sunday, cov txoos teev ua haujlwm thiab nyiaj tau los thaum ntawd yuav tsum muab qhia rau hauv koj daim ntawv thov pab raws lub limtiam ntawd suav hnub Saturday nrog tibsi.

  Txoos Teev: Qhia cov txoos teev thiab feeb uas koj tau ua haujlwm thiab cov txoos teev thiab feeb uas koj tau txais losis yuav tau txais nyiaj mob (sick pay) rau hauv lub limtiam ntawd.

  Nyiaj Ua Haujlwm: Tag nrho cov nyiaj haujlwm uas koj ua lub limtiam ntawd tsis hais full-time lossis part-time. Nrog rau nyiaj ntsuab, nyiaj pub, nyiaj khiab zog, “ua zog txhawm nqi” (working off a bill), etc. Nyiaj haujlwm kuj yog tej nyiaj uas lawv them rau koj xws li them rau hnub mob, them kho thaum ua haujlwm raug mob, thiab nyiaj tau tshaj los yog nyiaj koom peev. Cov nyiaj no yuav tsum qhia rau lub limtiam uas khwv tau ntawd, txawm lawv yuav tsis tau them nyiaj rau koj los xij.

  Koj yuav tsum tau qhia txhua yam haujlwm, cov txoos teev ua haujlwm, thiab nqi zog huv si. Yog tsis ua li hais yuav tau nqi pab tshaj thiab raug nplua ntau, nrog rau raug txim.

  Tsis txhob qhia cov nram qab no tias yog “haujlwm” rau hauv koj daim ntawv thov nyiaj pab raws limtiam thiab tsis txhob qhia cov nyiaj uas khwv tau ntawm cov no tias yog nyiaj ua haujlwm no:

  Nyiaj Laus. Koj yuav tsum qhia rau peb puab yog hais tias koj hos thov losyog hos tau txais nyiaj laus (retirement), tiamsis hos tsis xam hais tias yog nyiaj haujlwm thaum uas koj qhia koj cov nyiaj limtiam rau lawv paub. Yog tias tau xam nrog rau koj cov nyiaj poob haujlwm, koj yuav tsum qhia yog tias koj tau txais ib cov nyiaj laus hais tseg no. Koj cov nyiaj them poob haujlwm txhua lub limtiam tej zaum yuav raug txiav yog tias koj txias nyiaj laus thiab. (Siab tshooj 6 qhia ntxiv txog nyiaj laus tawm txiav.)

  Lus qhia txog lwm yam nyiaj uas tsis hais nyob hauv phau ntawv rau cov thov no saib rau hauv on-line (computer) chaw nyob yog http://dwd.wisconsin.gov/uiben/other_incomeh.htm.

  Thaum Twg Thiaj Qhia Txog Tias koj Tau Txais Nyiaj So Koobtsheej, So Haujlwm Los Yog Nyiaj Tso Tawm Haujlwm: Yog muaj them li hais saum toj no rau lub limtiam uas koj thov kev pab ntawd koj yuav tsum teb hais tias “YOG” YES rau lo lus nug txog seb koj puas tau txais nyiaj so koob tsheej, so haujlwm losyog nyiaj them nrho ntawm haujlwm thiab yuav tsum qhia huv si cov nyiaj them ntawd. Koj yuav tsum tau qhia pes tsawg teev thiab feeb uas koj tau txais losis yuav tau txais txhua yam kev them nyiaj rau lub limtiam ntawd. Nyiaj so koobtsheej, so haujlwm thiab tso tawm haujlwm yuav tsum tau qhia rau lub limtiam uas tau txais, txawm tias koj yuav tau txais lub limtiam tom qab los xij.

  Hu koj tug tswv num yog koj tsis paub meej txog cov nyiaj no.

  Qhia Kom Yog Tug Tswv Num Li Cas

  Muaj qee zaum, lawv yuav kom koj hais tug tswv num lub npe tag nrho thiab chaw nyob tom qab uas koj tso cov nyiaj tag. Lub kaw lus uas koj nrog tham ntawd yuav kaw koj cov lus cia. Hais tag nrho txhua yam thiab hais kom meej meej. Yog peb tsis totaub cov lus uas koj kaw tseg, los yog hais tsis tag, lawv yuav tsis lees txais thiab lawv yuav xa ib tsabntawv nrog tus xovtooj tuaj rau koj rov hu mus ua kom tiav koj txoj kev thov nyiaj. Qhov no yuav ncua koj tej kev tau nyiaj povhwm poob haujlwm.

  Yog koj ua ib txog haujlwm rau tus tswvnum los ntawd ib lub chaw nrhiav haujlwm ua ib vuag, lawv hais tau tias koj yog ib tug ua haujlwm rau qhov chaw nrhiav haujlwm ntawd, nws tsis yog qhov chaw uas koj niaj hnub mus ua haujlwm rau. Thaum lub kaw lus nug koj tug tswv num lub npe thiab chaw nyob, hais qhov chaw uas nrhiav haujlwm rau koj ua ib vuag ntawd lub npe xwb.

  Yog Koj Ua Yuam Kev Rau Koj Daim Ntawv Thov Kev Pab No

  Yog koj xav tias koj teb lo lus nug tsis yog thiab tau nias tus lej 1 lawm, cia li muab xovtooj khwb es rov pib dua. Yuav xam hais tias koj cov ntaubntawv tsis tiav thiab ua txhua yam lus koj hais ploj mus yog tias koj khwb xovtooj ua ntej nws teb tias lees txais koj cov ntaubntawv lawm. Lub kaw lus no yuav tsis kaw tej ntaubntawv uas ua tsis tiav hauv lub limtiam.

  Yog koj xav tias koj teb lus nug tsis yog thiab lawv ho lees txais koj cov lus teb lawm, koj yuav tsum hu xovtooj rau ib Tug Tibneeg Pab Leg Ntaubntawv.

  Ua Cas Thiaj Paub Tias Koj Cov Ntaubntawv Ua Tiav (Raug Txais Lawm)

  Koj cov ntaubntawv tiav rau thaum uas lub kaw lus qhia rau koj tias lawv lees txais lawm. Tsis txhob khwb xovtooj txog thaum uas lawv qhia tias lawv lees txais koj cov lus lawm.

  Yog Koj Ua Ntaubntawv Thov Pab Hauv Lub Limtiam Tsis Tiav

  Yog koj khwb xovtooj los yog lub kaw lus raug txiav ua ntej lawv lees txais koj cov lus, lub kaw lus yuav tsis kaw koj cov lus cia. Koj yuav tsum tau rov hu dua ua koj cov ntaubntawv kom tiav rau lub limtiam ntawd.

  Yog Koj Cov Ntaubntawv Muaj Qhov Uas Xyov Puas Tsimnyog Koj Tau Kev Pab Los Tsis Tau

  Yog muaj li no, lawv yuav hais kom koj hu rau Tug Neeg Pab Leg Ntaubntawv tham tsis pub dhau 3 hnub yog tias koj tsis tau muab ntaubntawv li cas qhia rau lawv txog qhov no. Lawv mam qhia ib tus xovtooj rau koj hu mus nrog lawv tham.

  Tug Neeg Pab Leg Ntaubntawv yuav nug mentsis lus ntawm koj tamsim ntawd los yog lawv yuav teem sijhawm rau koj mus ntsib los yog yuav hu xovtooj tau yog los yuav xa ib tsab ntawv rau koj los tham tshuaj xyuas qhov tseeb. Txawm yog lawv hais rau koj tias lawv lees txais koj cov ntaubntawv thaum koj hu tag lawm los xij, koj YUAV TSUM tau hu mus rau Tug Neeg Pab Leg Ntaubntawv yog lawv xwv kom koj hu. Yog koj tsis hu rau Tug Neeg Pab Leg Ntaubntawv li lawv kom koj hu lawv, koj muaj feem yuav tsis tau koj cov nyiaj pab povhm poob haujlwm.

  Thaum Twg Mam Txais Koj Cov Nyiaj Them Poob Haujlwm

  Wisconsin txoj caij hais tias koj yuav tsum tos ib limtiam mam tau Nyiaj Poob Haujlwm. Thaum koj qheb benefit year tshiab, peb tsis tau them nyiaj rau koj thawj lub limtiam uas muaj cai txais nyiaj poob haujlwm. Tom qab thawj lub limtiam ntawd, UI txeev them nyiaj them poob haujlwm tawm tsis dhau 7 hnub tom qab uas ua cov ntaubntawv tag (lees txais) lawm, tiamsis kuj muaj ntau yam uas yuav ua rau koj cov nyiaj tuag qeeb. Pivtxwv, yog ua diam ntawv tsis tag losyog lawv muaj lus nug koj txiv. Teb no yuav ua rau koj cov nyiaj tuaj qeeb.

  Koj cov nyiaj them poob haujlwm yuav tsis tuaj txog rau koj raws tib lub sijhawm txhua lub limtiam.

  Yog koj tsis tau txais koj cov nyiaj them poob haujlwm (los yog tsis muaj ntawv qhia tias yog vim li cas koj thiaj tsis tau cov nyiaj them poob haujlwm) li 7 hnub tom qab uas koj tau thov pab ntawm tej lub limtiam, koj yuav tsum hu xovtooj rau Qhov Caw Kaw Lus Nug seb lawv puas tau xa cov nyiaj them poob haujlwm tuaj. Xaiv qhov 1 (option 1) nws yuav qhia txog koj cov nyiaj rau lub limtiam tag los.

  Pauv Koj Cov Checks

  Koj tib leeg thiaj kos tau koj lub npe thiab pauv tau koj cov checks xwb.

  Cov Checks Ploj Los Yog Raug Nyiag Lawm

  Yog koj daim UI check ploj los yog neeg nyiag lawm, hu Tug Neeg Pab Leg Ntaubntawv. Nws yuav siv txog li 60 hnub tom qab uas ua ntawv qhia tias daim check ploj los yog neeg nyiag lawm mam rov tau daim tshiab, raws li ua tau.

  Ceeb Toom Txog Muaj Nyob Rau Ntawm cov Checks

  Peb yuav tsis luam cov tshev ntawv lawm. Pib thaum 07/18/2013 yog hais tias koj thov nyiaj poob haujlwm tshiab losyog rov qhib thov dua, peb yuav tsho nyiaj ncaj qha rau txhab nyiaj los yog muab rau daim Visa pre-paid debit card, raws li tau piav rau hauv qab no.

  Nyiaj tso ncaj qha rau txhab nyiaj (Direct Deposit)

  UI nyiaj poob haujlwm uas them ncaj qha rau koj lub txhab nyiaj rau hauv checking los yog saving account. Yoj koj xav tso nyiaj ncaj qha li no koj yuav tsum ua ntaubntawv hauv online los yog ua daim ntawv hu uas Direct Deposit Authorization uas lawv twb muab xa nrog koj cov ntaubntawv hais txog nyiaj lawm. Daim ntawv no muaj nyob ntxiv rau hauv online los yog hu rau ib tug tibneeg pab leg ntaubntawv xoovtooj nyob tom qab phau ntawm no. Koj yuav tsum xa koj ib daim check muab sau “void” tsis pub siv lawm los yog ib tsab ntawv los ntawm koj lub txhab nyiaj uas qhia meej txog koj lub txhab nyiaj routing number thiab koj tug account number rau koj lub checking los yog lub saving account lawv thaij li paub tias cov ntaubntawv no yog cov tseeb. Lawv yuav xa koj cov nyiaj ua daim check rau koj txog thaum lawv muab koj cov ntaubntawv ntau tiav. Koj cov Ntaubntawv Tso Nyiaj Ncaj Qha Rau Lub Txhab Nyiaj (Direct Deposit Information) tsuas yog xa ib zaug xwb, tshwj tias koj pauv ntaubntawv hauv koj lub txhab nyiaj lawm. Koj TSIS TAS rov ua dua ib cov Ntaubntawv Tso Nyiaj Ncaj Qha Rau Lub Txhab Nyiaj (Direct Deposit Information) rau txhua zaum koj thov Nyiaj Poob Haujlwm. Yog xav paub ntxiv, thov mus saib rau direct deposit FAQ sab.

  VISA® Pre-Paid Debit Card

  Yog koj tsis muaj ib lub tshab tso nyiaj losyog koj tsis xum tso nyiaj ncaj qha rau hau tshab tso nyiaj, koj cov nyiaj them poob haujlwm yuav muab tso rau daim Visa pre-paid debit card. Cov nyiaj no yuav muaj nyob tam sim ntawd rau koj, thiab daim card yuav siv qhov twg los tau yog tias daim Visa debit card yuav txais tau. Koj kuj mus saib tau koj cov nyiaj thiab mus saib seb tshuav puas tsawg, thiab mus siv them nuj nqi hauv Internet. Yog xav paub ntxiv txog daim Visa pre-paid debit card, thov saib daim Visa pre-paid debit card FAQ phab.

  Hloov Koj Li Chaw Nyob

  Lub kaw lus yuav nug seb koj lub chaw nyob puas tau hloov txij zaum tag los uas koj tau thov. Yog hais tias hloov lawm no, teb raws cov lus uas lawv qhia hloov chaw nyob. Yog koj tsis ua ntawv thov pab rau lub sijhawm no tabsis xav qhia hais tias koj hloov koj chaw nyob lawm, koj yuav tsum hu rau tus xovtooj uas thaum koj hu thov pab thawj zaug thiab nias 3 thaum lub kaw lus qhia cov lej rau koj.


  Hloov tshiab: Peb Hli Ntuj hnub tim 9, 2015

  DWD on Twitter DWD on Facebook DWD RSS Feed Email DWD DWD on YouTube DWD on Flickr