Tshooj 1: Peev Xwm Ruaj Tsheg, Tus Social Security Number & Koj Chaw Nyob

KEV UA NTAWV THOV ONLINE XWB PIB XYOO 2017

Yog hais tias koj ua ntaub ntawv hauv internet koj yuav tsum tsim ib tus username thiab password ua ntej koj yuav saib tau cov kev pab cuam. Koj tus username thiab password thiaj li qhia tau hais tias yog koj tiag. Yog hais tias koj tsis nco qab koj tus username los yog password, koj yuav tsum mus hloov tam sim ntawd raws li cov lus qhia hauv internet.

Mus nug txog kev pab nrog siv kev pab thiab kev ua ntaub ntawv online, hu 414-438-7713 losyog 608-232-0824 rau thaum lub sijhawm ua haujlwm.

Yog hais tias koj hu xovtooj thov nyiaj poob haujlwm, koj yuav tsum tsim ib tus PIN. Ib tus PIN muaj 4 tus lej uas koj tsim tseg ua ntej koj thov cov nyiaj poob haujlwm. Koj yuav tshum siv koj tus PIN thaum koj hu xovtooj mus thov kev pab. Yog hais tias koj tsis nco qab koj tus PIN, koj yuav tsum hloov cov ntaub ntawv tam sim ntawd hu 414-438-7713 losyog 608-232-0824 rau thaum lub sijhawm ua haujlwm.

Koj tus PIN, username thiab password thiab koj tus social security number (SSN) yuav muab coj los nrhiav koj thiab yuav siv thaum nkag rau hauv koj tus “account” hauv xovtooj los yog online/internet.

Ua koj cov peev xwm ruaj tsheg ib yam es koj yuav nco qab thiab yuav nyuab rau lwm tus yuav twv. Tsis txhob muab koj cov peev xwm ruaj tsheg rau LEEJTWG lis.

Koj yuav tsum saib xyuas cov ntawv thov thiab txhua yam ntaub ntawv uas siv peev koj ruaj xwm tus PIN thiab social security number (SSN).

Yog hais tias koj muab koj lub peev xwm ruaj ntseg thiab SSN rau lwm tus neeg, los yog tsis muab khaws cia losyog tiv thaiv kom lwm tus neeg txhob siv, koj yuav raug them cov nyiaj povhwm poob haujlwm rau lub tuam tsev tseem fwv pab nyiaj poob haujlwm raws li txoj cai.

Yog koj ntseeg tias lwm tu neeg paub koj lub peev xwm ruaj ntseg, koj yuav tsum hloov tam sim ntawd, los yog koj yuav raug them cov nyiaj povhwm poob haujlwm rau lub tuam tsev tseem fwv nyiaj poob haujlwm raws li txoj cai.

Koj Chaw Nyob

Yog ib yam tseem ceeb heev uas koj yuav tsum qhia koj lis chaw nyob kom yog. Peb yuav xa tej yam ntaubntawv tseem ceeb thiab cov lus qhia tom qab koj hu los yog ua ntawv thov cov nyiaj poob haujlwm ntawd. Yog hais tias koj cov ntaubntawv tauj tsis txog koj, tej zaum txoj kev txiav txim hom yuav muaj cuam tshuam losyog koj cov nyiaj them poob haujlwm ntawd hom yuav muaj ncua.


Hloov tshiab: Peb Hli Ntuj hnub tim 8, 2017

Email DWD DWD on Twitter DWD on Facebook DWD on YouTube DWD RSS Feed DWD on Flickr

A proud partner of the network