Phau Ntawv Rau Cov Thov

Daim ntawv luam tawm najnpawb: UCB-10-H-P

NYEEM PHAU NTAWV NO: Nws muaj lus tseem ceeb thiab lus qhia ntxiv txog txoj cai ntawm nyiaj poob haujlwm thiab qhia txog txoj kev tiv thaiv koj txoj kev muaj feem rau cov nyiaj poob haujlwm xws li hauv Wisconsin kev cai lij choj txog ntawm nyiaj pov hwm poob haujlwm.

KOJ YUAV TSUM TAU PAUB TXOG TAS NRHO COV NTAUB NTAWV NYOB RAU HAUV PHAU NTAWV NO. KOV YUAV TSUM TAU LEES PAUB TEJ YAM LUS QHIA ES KOJ TAU MUAB RAU PEB ES TSIS TSEEB LOSIS TSIS TIAV LUS.Qhia Cov Tshoo Ntawv

Vim Li Cas Peb Thiaj Yuav Koj Tus Social Security

Tshooj 1: Peev Xwm Ruaj Tsheg, Tus Social Security Number & Koj Chaw Nyob

Tshooj 2: Rov Qab Thov Pab Dua

Tshooj 3: Ua Ntawv Thov Txhua Lub Limtiam

Tshooj 4: Nrhiav Haujlwm, Rau Npe Ua Haujlwm thiab Kev Pab Rov Nrhiav Haujlwm

Tshooj 5: Kev Xam Nyiaj Poob Haujlwm

Tshooj 6: Hais Txog Qhov Uas Tsimnyog Tau

Tshooj 7: Kev Txumloom Thiab Kev Tswjhwm Zoo

Tshooj 8: Koj Tej Ntaubntwv Poob Haujlwm

Lus qhia nyob tom qab (Appendix): Cov Sijhawm Ua Haujlwm - Kev Pab Online thiab Lus Qhia Txog Kev Hu Nrhiav Kev PabTshooj 108 Wisconsin Cov Kevcai Lijchoj

DWD yog ib lub koom haum pab tibneeg thiab pub txoj cai sib luag rau txhua tug. Yog koj tsis muaj Internet, yog hais tias koj muaj kev xiam hoob qhab thiab xav tau cov lus qhia no, losyog hais tias koj xav tau phau ntawv no txhais ua lwm hom lus, thov hu 414-438-7713 lossis 608-232-0824 lossis TTY 1-888-393-8914 rau cov sijhawm ua haujlwm no.

Phau ntawv Unemployment Insurance (UI) rau cov neeg thov nyiaj povhwm poob haujlwm (UCB-10-H-P) muaj nyob rau koj saib thiab luam tawm hauv internet ntawm: http://dwd.wisconsin.gov/uiben/handbook/hmong.htm

Yog xav paub ntxiv txog tus txheej txheem UI, mus online rau: http://unemployment.wisconsin.gov losyog hu mus rau ib tug tibneeg pab leg.


Hloov tshiab: Tsib Hli Ntuj Hnub tim 8, 2017

Email DWD DWD Photo Gallery DWD on Twitter DWD on Facebook DWD on YouTube DWD on LinkedIn DWD RSS Feed

A proud partner of the network