DWD Logo

Peb Tau Muab Cov Lus Koj Nrhiav
No Tshem Mus Rau Lawm Qhov Lawm!

Cov lu hauv phau menyuam ntawv UCB-10478-H-P "Yuav Thov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm Li Cas”
muab tsho nyob hauv phau menyuam ntawv UCB-15533-H-P

Cov lus hauv phau menyuam ntawv UCB-15533-H-P "Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm: Yuav Thov Li Cas Thiab Tej Lus Nug Es Coob Tus Neeg Nug Txhog Txoj Cai Txais Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm" muaj nyob rau hauv Internet yog koj xav luam: http://dwd.wisconsin.gov/dwd/publications/ui/ucb_15533_h_p.pdf

Yog koj xav xauj pom PDF format, koj yuav tsum muaj Adobe Acrobat Reader - free download available


Yog koj tau cim tshem rau hauv "Bookmarks" los yog "Favorites," mus hloov raws li tau qhia rau saum toj no