Daim Ntawv Sau Txog Koj Kev Nrhiav Hauj Lwm (Work Search Log)

Daim Ntawv Najnpawb:  UCB-12-E-H

Lus Qhia:  Sab pem hauv ntej ntawm daim ntawv no (phab 1 ntawm cov ntawv no) yog ib daim ntawv sau tseg txog kev nrhiav haujlwm siv los ntawm ib tus neeg thov nyiaj poob haujlwm.  Sab nram qab ntawm tsab ntawv (phab 2 ntawm cov ntawv no) muaj kev qhia piv txwv seb kev nrhiav haujlwm qho twg siv tau thiab siv tsis tau.

Lus:  Yog hais tias koj ua daim ntawv thov nyiaj poob haujlwm txhua lub limtiam hauv online (siv qho online Benefit Services system), koj yuav tsum qhia txog koj plaub txoj kev nrhiav haujlwm thiaj yuav tiav rau daim ntawv thov.  Lub tuam tsev yuav tuav koj cov ntawv nrhiav haujlwm thaum koj xa cov ntawv online.  Yog koj ua ntaub ntawv hauv Internet/online, koj tsis tas xa cov ntawv nrhiav haujlwm hauv huab cua losyog fax mus rau lub tuam tsev.  Yog tias lub tuam tsev sau ntawv rau koj hais kom koj xa cov ntawv hauv haub cua, koj mam li xa tuaj.

Yog hais tias koj ua daim ntawv thov nyiaj poob haujlwm txhua lub limtiam uas siv xov tooj thiab lub tuam tsev kom koj nrhiav haujlwm, koj yuav tsum xa HAUV HUAB CUA lossis FAX (608-327-6499) koj daim ntawv qhia txog koj kev nrhiav haujlwm rau lub limtiam uas koj hu thov.  Tsis txhob xa cov ntawv qhia txog koj kev nrhiav haujlwm hauv email.  Qhov no yog cov ntaub ntawv sau nyob txhua lub limtiam qhia txog koj kev nrhiav haujlwm uas koj twb yuav tsum sau thiab khaws tseg.  Lub tuam tsev yuav tshawb xyuas cov ntawv qhia txog kev nrhiav haujlwm seb puas muaj tseeb ua ntej lawv mam them nyiaj poob haujlwm. Koj yuav tsum xa cov ntaub ntawv nrhiav haujlwm tsis pub dhau 7 hnub tom qab koj ua daim ntawv thov nyiaj poob haujlwm txhua lub limtiam.  Lub tuam tsev yuav saib thiab kuaj cov ntawv nrhiav haujlwm thiab yuav them nyiaj poob haujlwm sai li sai tau thaum lawv txais tau koj cov ntaub ntawv nrhiav haujlwm.  Yuav siv sij hawm li 10 hnub los kuaj cov ntaub ntawv no.

Daim ntawv nrhaiv hauj lwm no yog ib qho Microsoft Word ntaub ntawv fais uas sau rau hauv lub computer (yog hais tias koj muaj Microsoft Word).  Yog koj tsis muaj Microsoft Word, peb mauj ib daim "pdf" uas yog ntaub ntawv fais tas haj uas koj muab luam tawm thiab xuas tes sau. Yog koj yuav daim ntawv tso hauj lwm xwb, tsuas luam phab 1.

Cov Tiv Tauj:  Cov neeg ua haujlwm pab (Benefit Operations Staff) xov tooj yog 414-438-7713 los yog 608-232-0824.  Sij hawm ua hauj lwm nyob hauv Internet ntawm http://dwd.wisconsin.gov/uiben/services.htm.

Cov Ntawv Ntxiv:

UCB-12-E-H (Hmoob Ntawv Fais - Word/70 KB)

UCB-12-H (Hmoob Ntawv Luam Tawm - pdf/44 KB)

*** Yog hais tias koj yuav nkag losyog qheb daim ntawv no es koj siv lwm hom kev pab, thov xa email rau "Cov Tiv Tauj" saum toj no.

*** Yog koj xav tau qhov program/software uas qheb saib cov ntawv saum toj no, thov mus rau DWD Viewers Download Page.  Yuav muaj kev mus nrhiav cov neeg uas ua cov program/software rau koj.  Ua tsaug.

Email DWD DWD Photo Gallery DWD on Twitter DWD on Facebook DWD on YouTube DWD on LinkedIn DWD RSS Feed

A proud partner of the network